Gal. 1

Teljes szövegű keresés

Gal. 1
Gal. 1.1
Pál, apostol (nem emberektől, sem nem ember által, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, a ki feltámasztotta őt a halálból); *
Gal. 1.2
És a velem levő összes atyafiak, Galátzia gyülekezeteinek:
Gal. 1.3
Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, *
Gal. 1.4
A ki adta önmagát a mi bűneinkért * hogy kiszabadítson minket + e jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint.
Gal. 1.5
A kinek dicsőség örökkön örökké! Ámen.
Gal. 1.6
Csodálkozom, hogy Attól, a ki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangyéliomra hajlotok.
Gal. 1.7
Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangyéliomát. *
Gal. 1.8
De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, * legyen átok. +
Gal. 1.9
A mint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen.
Gal. 1.10
Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. *
Gal. 1.11
Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az evangyéliom, melyet én hirdettem, * nem ember szerint való;
Gal. 1.12
Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által.
Gal. 1.13
Mert hallottátok, mint forgolódtam én egykor a zsidóságban, hogy én felette igen háborgattam az Isten anyaszentegyházát, és pusztítottam azt. *
Gal. 1.14
És felülmultam a zsidóságban nemzetembeli sok kortársamat, szerfelett * rajongván atyai hagyományaimért.
Gal. 1.15
De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva * és elhívott az ő kegyelme által,
Gal. 1.16
Hogy kijelentse az ő Fiát én bennem, hogy hirdessem őt * a pogányok között: azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel,
Gal. 1.17
Sem nem mentem Jeruzsálembe az előttem való apostolokhoz, hanem elmentem Arábiába, és ismét visszatértem * Damaskusba.
Gal. 1.18
Azután három esztendő mulva fölmentem Jeruzsálembe, * hogy Pétert meglátogassam, és nála maradtam tizenöt napig.
Gal. 1.19
Az apostolok közül pedig mást nem láttam, hanem csak Jakabot, az Úr atyjafiát.
Gal. 1.20
A miket pedig néktek írok, ímé Isten előtt mondom, hogy nem hazudom.
Gal. 1.21
Azután mentem Siriának és Ciliciának tartományaiba. *
Gal. 1.22
Ismeretlen valék pedig személyesen a Júdeában levő keresztyén gyülekezetek előtt;
Gal. 1.23
Hanem csak hallották, hogy: A ki minket üldözött egykor, most hirdeti azt a hitet, a melyet egykor pusztított. *
Gal. 1.24
És dicsőíték bennem az Istent.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages