1 Kor. 1

Teljes szövegű keresés

1 Kor. 1
1 Kor. 1.1
Pál, Jézus Krisztusnak Isten * akaratából elhívott apostola, és Sosthenes, + az atyafi.
1 Kor. 1.2
Az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, * elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, a kik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magokén és a miénken:
1 Kor. 1.3
Kegyelem néktek és békesség Istentől, * a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
1 Kor. 1.4
Hálát * adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott,
1 Kor. 1.5
Mivelhogy * mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden + ismeretben,
1 Kor. 1.6
A mint megerősíttetett ti * bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel.
1 Kor. 1.7
Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, * várván a mi Urunk Jézus + Krisztusnak megjelenését,
1 Kor. 1.8
A ki * meg is erősít titeket mindvégig + feddhetetlenségben, a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján.
1 Kor. 1.9
Hű * az Isten, ki elhívott + titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való ** közösségre,
1 Kor. 1.10
Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen * egyek ugyanazon értelemben + és ugyanazon véleményben.
1 Kor. 1.11
Mert megtudtam felőletek atyámfiai a Kloé embereitől, hogy * versengések vannak köztetek.
1 Kor. 1.12
Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé * vagyok, + én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé.
1 Kor. 1.13
Vajjon részekre osztatott-é a Krisztus? Vajjon Pál feszíttetett-é meg érettetek, vagy a Pál * nevére kereszteltettetek-é meg?
1 Kor. 1.14
Hálákat adok az Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, kivéve * Krispust + és Gájust,
1 Kor. 1.15
Hogy valaki azt ne mondja, hogy a magam nevére kereszteltem.
1 Kor. 1.16
Megkereszteltem azonban Stefana házanépét * is, ezenkívül nem tudom, hogy valakit mást kereszteltem volna.
1 Kor. 1.17
Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangyéliomot hirdessem; de nem szólásban való * bölcseséggel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen.
1 Kor. 1.18
Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik * elvesznek; de nekünk, + kik megtartatunk, Istennek ereje.
1 Kor. 1.19
Mert meg van írva: Elvesztem a bölcseknek * bölcseségét és az értelmeseknek értelmét elvetem.
1 Kor. 1.20
Hol * a bölcs? + hol az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcseségét?
1 Kor. 1.21
Mert minekutána az Isten bölcseségében * nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket.
1 Kor. 1.22
Mert egyfelől a zsidók jelt * kívánnak, másfelől a görögök bölcseséget keresnek.
1 Kor. 1.23
Mi pedig Krisztust * prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, + a görögöknek pedig ** bolondságot;
1 Kor. 1.24
Ámde magoknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát * és Istennek + bölcseségét.
1 Kor. 1.25
Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél.
1 Kor. 1.26
Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan hívattak * bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek;
1 Kor. 1.27
Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket;
1 Kor. 1.28
És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse:
1 Kor. 1.29
Hogy * ne dicsekedjék ő előtte egy test sem.
1 Kor. 1.30
Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcseségül lőn nékünk Istentől, és igazságul, * szentségül + és váltságul:
1 Kor. 1.31
Hogy, a mint meg van * írva: A ki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages