Róm. 16

Teljes szövegű keresés

Róm. 16
Róm. 16.1
Ajánlom pedig néktek Fébét, a mi nénénket, ki a Kenkhréabeli gyülekezetnek szolgálója:
Róm. 16.2
Hogy fogadjátok őt az Úrban szentekhez illendően, és legyetek mellette, ha valami dologban rátok szorul. Mert ő is sokaknak pártfogója volt, nékem magamnak is.
Róm. 16.3
Köszöntsétek Priscillát és Akvilát, kik nékem munkatársaim Krisztus Jézusban. *
Róm. 16.4
A kik az én életemért a saját nyakukat tették le; a kiknek nemcsak én mondok köszönetet, hanem a pogányok minden gyülekezete is.
Róm. 16.5
És köszöntsétek azt a gyülekezetet, mely az ő házokban van. Köszöntsétek az én szerelmetes Epenétusomat, a ki Akhája zsengéje a Krisztusban.
Róm. 16.6
Köszöntsétek Máriát, ki sokat munkálkodott körülöttünk.
Róm. 16.7
Köszöntsétek Andronikust és Juniát az én rokonaimat és az én fogolytársaimat, a kik híresek az apostolok között, a kik nálamnál is előbb voltak a Krisztusban.
Róm. 16.8
Köszöntsétek Ampliást, ki nékem szerelmesem az Úrban.
Róm. 16.9
Köszöntsétek Orbánt, a mi munkatársunkat a Krisztusban, és Stakhist az én szerelmesemet.
Róm. 16.10
Köszöntsétek Apellest, ki a Krisztusban megpróbáltatott. Köszöntsétek az Aristóbulus háznépéből valókat.
Róm. 16.11
Köszöntsétek Heródiont az én rokonomat. Köszöntsétek a Nárcissus háznépéből azokat, a kik az Úrban vannak.
Róm. 16.12
Köszöntsétek Trifénát és Trifósát, kik munkálódnak az Úrban. Köszöntsétek a szerelmetes Persist, ki sokat munkálódott az Úrban.
Róm. 16.13
Köszöntsétek Rufust, ki kiválasztott az Úrban, és az ő anyját, a ki az enyém is.
Róm. 16.14
Köszöntsétek Ásinkritust, Flégont, Hermást, Pátrobást, Merkuriust, és az atyafiakat, kik velök vannak.
Róm. 16.15
Köszöntsétek Filológust és Juliát, Néreust és az ő nénjét, és Olimpást és minden szenteket, kik velök vannak.
Róm. 16.16
Köszöntsétek egymást szent * csókolással. Köszöntenek titeket a Krisztus gyülekezetei.
Róm. 16.17
Kérlek pedig titeket atyámfiai, vigyázzatok azokra, a kik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok; és azoktól hajoljatok el.
Róm. 16.18
Mert az ilyenek a mi Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak; és nyájas beszéddel, meg hizelkedéssel megcsalják az ártatlanoknak szívét.
Róm. 16.19
Mert a ti engedelmességetek mindenekhez eljutott. Örülök azért rajtatok; de akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, ártatlanok pedig a rosszban. *
Róm. 16.20
A békességnek Istene megrontja a Sátánt * a ti lábaitok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Ámen.
Róm. 16.21
Köszöntenek titeket Timótheus, az én munkatársam, * és Luczius, Jáson, és Sosipáter az én rokonaim.
Róm. 16.22
Köszöntelek titeket az Úrban én Tertius, ki e levelet írtam.
Róm. 16.23
Köszönt titeket Gájus, a ki nékem és az egész gyülekezetnek gazdája. Köszönt titeket Erástus a városnak kincstartója, és Kvártus atyafi.
Róm. 16.24
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme mindnyájan ti veletek. Ámen.
Róm. 16.25
Annak pedig, a ki titeket megerősíthet * az én evangyéliomom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időtől fogva el volt + hallgatva,
Róm. 16.26
Most pedig megjelentetett * a prófétai írások által, az örök Isten parancsolata szerint, a hitben való engedelmesség végett minden pogányoknak tudomására adatván,
Róm. 16.27
Az egyedül bölcs Istennek a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké. Ámen. *

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT