Eféz. 4

Teljes szövegű keresés

Eféz. 4
Eféz. 4.1
Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, melylyel elhívattatok. *
Eféz. 4.2
Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben, *
Eféz. 4.3
Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében. *
Eféz. 4.4
Egy a test és egy a Lélek, miképen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is; *
Eféz. 4.5
Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség; *
Eféz. 4.6
Egy az Isten és mindeneknek Atyja, a ki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik. *
Eféz. 4.7
Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. *
Eféz. 4.8
Ezokáért mondja az Írás: Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. *
Eféz. 4.9
(Az pedig, hogy fölment, mit jelentene mást, mint hogy előbb le is szállott a föld alsóbb részeire? *
Eféz. 4.10
A ki leszállott vala, ugyanaz, a ki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön.) *
Eféz. 4.11
És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: *
Eféz. 4.12
A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: *
Eféz. 4.13
Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére: *
Eféz. 4.14
Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által; *
Eféz. 4.15
Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, a ki a fej, a Krisztusban; *
Eféz. 4.16
A kiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az Ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben. *
Eféz. 4.17
Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjöknek hiábavalóságában, *
Eféz. 4.18
Kik értelmökben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívök keménysége miatt van bennök; *
Eféz. 4.19
Kik erkölcsi érzés nélkül, önmagukat a bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésére. *
Eféz. 4.20
Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust;
Eféz. 4.21
Ha ugyan Őt megértettétek és Ő benne megtaníttattatok, úgy a mint az igazság a Jézusban:
Eféz. 4.22
Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt; *
Eféz. 4.23
Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, *
Eféz. 4.24
És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. *
Eféz. 4.25
Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő felebarátjával: mert egymásnak tagjai vagyunk. *
Eféz. 4.26
Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon; *
Eféz. 4.27
Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. *
Eféz. 4.28
A ki oroz vala, többé ne orozzon; hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, a mi jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. *
Eféz. 4.29
Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak a mely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. *
Eféz. 4.30
És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, a ki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. *
Eféz. 4.31
Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt; *
Eféz. 4.32
Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. *

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages