2 Sám. 17

Teljes szövegű keresés

2 Sám. 17
2 Sám. 17.1
Monda azért Akhitófel Absolonnak: Engedj kiválasztanom * tizenkétezer embert, hogy felkeljek, és üldözzem Dávidot ez éjjel.
2 Sám. 17.2
És megtámadom őt, míg fáradt és erőtlen kezű; megrettentem őt, és megfutamodik az egész nép, mely vele van; és a királyt magát * megölöm.
2 Sám. 17.3
És visszavezetem te hozzád az egész népet, mert az egésznek visszatérése attól a férfiútól függ, a kit te üldözöl; és akkor az egész nép békességben lesz.
2 Sám. 17.4
Igen tetszék e beszéd Absolonnak és Izráel minden véneinek.
2 Sám. 17.5
És monda Absolon: Hívják ide mégis az Arkeabeli * Khúsait is, és hallgassuk meg, mit szól ő is.
2 Sám. 17.6
És mikor megérkezék Khúsai Absolonhoz, monda néki Absolon ilyenképen: Akhitófel ilyen tanácsot ád, megfogadjuk-é az ő szavát, vagy ne? Szólj hozzá.
2 Sám. 17.7
Monda akkor Khúsai Absolonnak: Nem jó tanács az, a melyet Akhitófel ez egyszer * adott.
2 Sám. 17.8
És monda Khúsai: Tudod magad, hogy a te atyád és az ő emberei igen erős * vitézek és igen elkeseredett szívűek, mint a kölykeitől + megfosztott medve a mezőn. Annakfelette a te atyád igen hadakozó ember, ki nem alszik ** a néppel együtt.
2 Sám. 17.9
Ilyenkor ő valami barlangban lappang, vagy valami más helyen, és meglehet, hogy mindjárt kezdetben elesvén némelyek közülök, valaki meghallja, és azt kezdi mondani: Megveretett az Absolon népe.
2 Sám. 17.10
És még az erős vitéz is, kinek szíve olyan, mint az oroszlánnak szíve, igen megrémül; mert az egész Izráel tudja, hogy a te atyád igen erős vitéz, és azok is, a kik vele vannak, erős vitézek.
2 Sám. 17.11
Én azért azt tanácsolom, hogy gyűjtsd magadhoz az egész Izráelt Dántól fogva mind Bersebáig, oly számban, mint a tenger partján való föveny; és magad is menj el a hadba.
2 Sám. 17.12
Akkor aztán támadjuk meg őt azon a helyen, a hol található, és úgy lepjük meg őt, miként a harmat a földre esik, hogy se közüle, se azok közül, a kik vele vannak, egy se maradjon meg.
2 Sám. 17.13
Ha pedig városba szaladna, mind az egész Izráel köteleket húzzon a város körül, és vonjuk azt a patakba, hogy még csak egy kövecskét se találjanak ott.
2 Sám. 17.14
És monda Absolon és Izráelnek minden férfia: Jobb az Arkeabeli Khúsainak tanácsa az * Akhitófel tanácsánál. Az Úr parancsolta vala pedig, hogy az Akhitófel tanácsa elvettessék, mely jó vala, hogy veszedelmet hozzon az Úr Absolonra.
2 Sám. 17.15
Monda pedig Khúsai Sádók * és Abjátár papoknak: Ilyen s ilyen tanácsot adott Akhitófel Absolonnak és Izráel véneinek; én pedig ilyen s ilyen tanácsot adtam.
2 Sám. 17.16
Azért sietve küldjetek el, és izenjétek meg Dávidnak ilyen szóval: Ne maradj ez éjjel * a pusztának mezején, hanem inkább menj át, hogy valamiképen el ne nyelettessék a király és az egész nép, mely vele van.
2 Sám. 17.17
Jonathán pedig és * Akhimás a Rógel + forrásánál állanak vala, a hová méne egy leányzó, ki megmondá ezeket nékik, és ők elmenvén, megmondák Dávid királynak, mert nem akarják vala magokat megmutatni, bemenvén a városba.
2 Sám. 17.18
Meglátá mindazáltal őket egy szolga, és megmondá Absolonnak: Elmenének azért ők ketten sietséggel, és menének egy ember házába Bahurim városában, kinek tornáczában volt egy kút, és oda * szállának alá.
2 Sám. 17.19
Az asszony pedig egy terítőt vőn és beteríté a kút száját, arra pedig darált árpát hintett; és nem vevék észre.
2 Sám. 17.20
Menének pedig az Absolon szolgái az asszonyhoz a házba, és mondának: Hol van Akhimás és Jonathán? Felele nékik az asszony: Általgázolának a patakon. És keresék őket, de mivel nem találták, visszatérének Jeruzsálembe.
2 Sám. 17.21
Mikor pedig elmentek, kijövének a kútból, és elmenvén, megmondák ezeket * Dávid királynak, és mondának Dávidnak: Keljetek fel és menjetek által gyorsan a vizen; mert ilyen tanácsot adott ti ellenetek Akhitófel.
2 Sám. 17.22
Felkele azért Dávid és mind a vele való nép, és általkelének * a Jordánon, míg megvirrada; egy sem hiányzék, a ki által nem ment volna a Jordánon.
2 Sám. 17.23
Látván pedig Akhitófel, hogy az ő tanácsát * nem hajtották végre: megnyergelé szamarát, és felkelvén elméne házához, az ő városába; és elrendezvén háznépének dolgát, megfojtá + magát, és meghala; és eltemetteték az ő atyjának sírjába.
2 Sám. 17.24
És midőn Dávid Mahanáimba érkezett, átkele Absolon a Jordánon, ő és Izráelnek férfiai mindnyájan ő vele.
2 Sám. 17.25
És Amasát tevé Absolon fővezérré a sereg felett * Joáb helyett. Amasa pedig egy férfi fia vala, a kinek a neve az Izráelita Jithra vala, a ki beméne Abigailhoz, + a Náhás leányához, ki Sérujának, a Joáb anyjának nővére vala.
2 Sám. 17.26
És tábort jára Izráel és Absolon a Gileád földén.
2 Sám. 17.27
Lőn pedig, hogy mikor Dávid Mahanáimba jutott, ímé Sóbi, az Ammoniták városából, * Rabbából való Náhásnak fia, és a Ló-Debár városból való Ammielnek fia, Mákir, és a Gileád tartományában, Rógelimban lakozó + Barzillai.
2 Sám. 17.28
Ágyneműt, medenczéket és cserépedényeket, búzát, árpát, lisztet, pergelt búzát, babot, lencsét, pergelt árpát,
2 Sám. 17.29
Mézet, vajat, juhot, ünősajtokat hozának Dávidnak és az ő vele való népnek eleségül. Mert azt gondolják vala magokban: A nép éhes, fáradt és eltikkadt * a pusztában.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages