2 Sám. 21

Teljes szövegű keresés

2 Sám. 21
2 Sám. 21.1
Lőn pedig nagy éhség Dávidnak idejében három egész esztendeig egymás után, és megkeresé * e miatt Dávid az Urat, és monda az Úr: Saulért és az ő vérszopó háznépéért van ez: mivelhogy megölte a + Gibeonitákat.
2 Sám. 21.2
Hivatá azért a király a Gibeonitákat és szóla nékik: (A Gibeoniták pedig nem az Izráel fiai közül valók valának, hanem az Emoreusok maradékából, a kiknek az Izráel fiai megesküdtek vala; Saul mindazáltal alkalmat keresett vala, hogy azokat levágassa az Izráel és Júda nemzetsége iránti buzgalmából).
2 Sám. 21.3
És monda Dávid a Gibeonitáknak: Mit cselekedjem veletek, és mivel szerezzek engesztelést, hogy áldjátok az Úrnak örökségét?
2 Sám. 21.4
Felelének néki a Gibeoniták: Nincsen nékünk sem ezüstünk, sem aranyunk Saulnál és az ő házánál, és nem kell mi nékünk, hogy valaki megölettessék Izráelben. És monda: Valamit mondotok, megcselekszem veletek.
2 Sám. 21.5
Akkor mondának a királynak: Annak az embernek a házából, a ki megemésztett minket, és a ki ellenünk gonoszt gondola, hogy megsemmisíttessünk, és meg ne maradhassunk Izráel egész határában;
2 Sám. 21.6
Adj nékünk hét embert az ő maradékai közül, a kiket * felakaszszunk az Úr előtt, Saulnak, az Úr választottjának Gibeájában. És monda a király: Én átadom.
2 Sám. 21.7
És kedveze a király Méfibósetnek, Jonathán fiának, ki Saul fia vala, az Úr nevére tett * esküvésért, mely közöttök tétetett, Dávid és Jonathán között, a Saul fia között.
2 Sám. 21.8
De elvevé a király Aja leányának, Rispának * két fiát, kiket Saulnak szült vala, Armónit és Méfibósetet, és a Saul leányának, Mikálnak öt fiát, kiket szült Barzillai fiának, + Adrielnek, a Méholátból valónak.
2 Sám. 21.9
És adá azokat a Gibeoniták kezébe, a kik felakaszták * őket a hegyen az Úr előtt. Ezek tehát egyszerre heten pusztulának el, és az aratás első napjaiban, az árpaaratás kezdetén ölettek meg.
2 Sám. 21.10
Vőn pedig Rispa, Ajának leánya egy zsákruhát, és kiteríté azt magának a kősziklán az aratás kezdetétől fogva, míg eső lőn reájok az égből: és nem engedé az égi madarakat azokra szállani nappal, sem pedig a mezei vadakat * éjszaka.
2 Sám. 21.11
És megmondák Dávidnak, a mit Rispa, Ajának leánya, Saulnak ágyasa cselekedett.
2 Sám. 21.12
Akkor elméne Dávid, és elhozá a Saul és Jonathán tetemeit a * Jábes-Gileádbeliektől, kik ellopták vala azokat a Bethsánnak utczájáról, a hol őket a Filiszteusok felakasztották vala, mikor a Filiszteusok megverték Sault a Gilboa hegyén.
2 Sám. 21.13
És elhozták onnét Saulnak és az ő fiának, Jonathánnak tetemeit, és összeszedték * azoknak tetemeit is, + a kik felakasztattak.
2 Sám. 21.14
És eltemeték Saulnak és az ő fiának, Jonathánnak tetemeit a Benjámin földében, * Sélában, az ő atyjának, Kisnek sírboltjában; és megtették mindazt, a mit a király parancsolt. És kiengesztelődött ez által Isten az ország iránt.
2 Sám. 21.15
Ezután ismét háborút kezdének a Filiszteusok Izráel ellen; és elméne Dávid az ő szolgáival együtt, és harczolának a Filiszteusok ellen, annyira, hogy Dávid elfárada.
2 Sám. 21.16
Akkor Jisbi Bénób, ki az óriások maradékából való vala (kinek kopjavasa háromszáz rézsiklust nyomott, és új hadi szerszámmal volt felövezve), elhatározá magában, hogy megöli Dávidot;
2 Sám. 21.17
De Abisai, * Sérujának fia segített néki és általüté a Filiszteust és megölé. Akkor esküvéssel fogadák néki a Dávid szolgái, ezt mondván: Soha többé velünk hadba nem jössz, hogy az Izráelnek szövétnekét el ne oltsad.
2 Sám. 21.18
Lőn azután is harczuk a Filiszteusokkal Gób városánál, és Sibbékai, Husát városból való, akkor megölé Sáfot, * ki az óriások maradékai közül való vala.
2 Sám. 21.19
Azután újra lőn háború a Filiszteusokkal Góbnál, hol Elkhanán, a Bethlehemből való Jaharé Oregimnek fia megölé a Gitteus * Góliátot, kinek kopjanyele olyan vala, mint a szövőknek zugolyfája.
2 Sám. 21.20
Gáthban is volt háború, hol egy óriás férfi * vala, kinek kezein és lábain hat-hat ujjai valának, azaz mindenestől huszonnégy, és ez is óriástól származott vala.
2 Sám. 21.21
És szidalmazá * Izráelt, de megölé Jonathán, Dávid bátyjának, Simeának fia.
2 Sám. 21.22
Ezek négyen származtak Gáthban az óriástól, * kik mind Dávid keze által és az ő szolgáinak kezeik által estek el.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages