Zsolt. 106

Teljes szövegű keresés

Zsolt. 106
Zsolt. 106.1
Dicsérjétek az Urat.
Magasztaljátok * az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme.
Zsolt. 106.2
Ki beszélhetné el az Úr nagy * tetteit? és jelenthetné ki minden dicsőségét?
Zsolt. 106.3
Boldog, a ki megtartja a * törvényt, és igazán cselekszik minden időben.
Zsolt. 106.4
Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért; jőjj el hozzám szabadításoddal,
Zsolt. 106.5
Hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében; hogy dicsekedjem a te örökségeddel!
Zsolt. 106.6
Vétkeztünk atyáinkkal együtt; bűnösök, gonoszok valánk.
Zsolt. 106.7
Atyáink nem értették meg Égyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem daczoskodtak a tengernél, * a veres tengernél.
Zsolt. 106.8
De ő megsegíté őket az ő * nevéért, hogy megismertesse a maga erejét.
Zsolt. 106.9
Rákiálta a * veres tengerre és kiszáradt, s úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon.
Zsolt. 106.10
És kisegíté őket a gyűlölő * kezéből; kimentette őket ellenség kezéből.
Zsolt. 106.11
Szorongatóikat * víz borította el, egy sem maradt meg belőlük.
Zsolt. 106.12
És hittek az ő beszédeinek, és énekelték * az ő dicséretét.
Zsolt. 106.13
Hirtelen elfeledék cselekedeteit; nem * várák az ő tanácsát!
Zsolt. 106.14
Epekedés * epeszté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon.
Zsolt. 106.15
És megadá nékik, a mit kivántak; és * ösztövérséget bocsáta lelkökbe.
Zsolt. 106.16
És irigységre indulának * Mózes ellen a táborban, az Úr + szentje, Áron ellen.
Zsolt. 106.17
Megnyilt a föld és elnyelé Dátánt, és * beborítá Abirám seregét.
Zsolt. 106.18
És tűz * gyulladt fel azok seregében, láng égeté el a gonoszokat.
Zsolt. 106.19
Borjút * csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt.
Zsolt. 106.20
Felcserélték az ő dicsőségöket: ökörnek képével, a mely füvet eszik.
Zsolt. 106.21
Elfeledkezének Istenről, szabadítójokról, a ki nagy dolgokat művelt Égyiptomban,
Zsolt. 106.22
Csodákat * a Khám országában, félelmetes dolgokat + a veres tenger mellett.
Zsolt. 106.23
Gondolta, hogy kipusztítja őket; de Mózes, az ő választottja, elébe állott * a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket.
Zsolt. 106.24
És becsmérelték * a kivánatos földet, nem hittek az ő igéretének.
Zsolt. 106.25
És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára.
Zsolt. 106.26
De ő felemelé kezét reájok, hogy lesújtsa * őket a pusztában;
Zsolt. 106.27
S hogy a pogányok közé * dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban.
Zsolt. 106.28
Majd * hozzácsapódtak a Baál-Peorhoz, és ették a holtak áldozatait.
Zsolt. 106.29
És felingerelték cselekedeteikkel, és * zúdult reájok a csapás.
Zsolt. 106.30
Ekkor felállott Fineás és ítélt; és a csapásnak vége lőn.
Zsolt. 106.31
És igazságul * tulajdoníttaték néki firól-fira mindörökké.
Zsolt. 106.32
Megharagíták a Meribáh vizeinél is, és * baja támadt Mózesnek miattok,
Zsolt. 106.33
Mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival.
Zsolt. 106.34
Nem irtották ki a népeket sem, a mint utasította őket * az Úr.
Zsolt. 106.35
Sőt összeelegyedtek * a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket.
Zsolt. 106.36
És tisztelték azoknak bálványait, és tőrré levének azok reájok.
Zsolt. 106.37
És feláldozák * fiaikat és leányaikat + az ördögöknek,
Zsolt. 106.38
És ártatlan vért ontának: fiaik és leányaik vérét, a kiket Kanaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel.
Zsolt. 106.39
És tisztátalanokká lőnek cselekedeteikben, * és paráznákká tetteikben.
Zsolt. 106.40
De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és * megútálta az ő örökségét.
Zsolt. 106.41
És odaadá őket * pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtok.
Zsolt. 106.42
És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt!
Zsolt. 106.43
Számtalanszor * megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben + merültek bűneikbe.
Zsolt. 106.44
De reájok tekintett a nyomorúság napján, mikor meghallgatá rimánkodásukat;
Zsolt. 106.45
És megemlékezett velök kötött szövetségéről, és nagy * kegyelmessége szerint megengesztelődék.
Zsolt. 106.46
És könyörületességre indítá irántok mindazokat, a * kik őket fogva elvivék.
Zsolt. 106.47
Segíts meg minket, Urunk Istenünk, és * gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel.
Zsolt. 106.48
Áldott legyen az Úr, Izráel Istene örökkön örökké, és minden nép mondja: Ámen. Dicsérjétek az Urat.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages