Zsolt. 89

Teljes szövegű keresés

Zsolt. 89
Zsolt. 89.1
Az Ezrahita * Ethán tanítása.
Zsolt. 89.2
Az Úrnak kegyelmességét hadd énekeljem örökké! Nemzetségről nemzetségre hirdetem a te hűséges voltodat az én számmal!
Zsolt. 89.3
Mert azt mondom: Örökké megáll a te kegyelmességed, és megerősíted a te hűséges voltodat az egekben, mondván:
Zsolt. 89.4
Szövetséget kötöttem az én * választottammal, megesküdtem Dávidnak, az én szolgámnak:
Zsolt. 89.5
Mindörökké megerősítem a te magodat, és nemzetségről nemzetségre megépítem a te királyi székedet. Szela.
Zsolt. 89.6
És az egek * dicsérik a te csodadolgodat Uram; a te hűséges voltodat is a szentek gyülekezetében.
Zsolt. 89.7
Mert a felhőkben * kicsoda hasonlatos az Úrhoz, s ki olyan, mint az Úr, az istenek fiai között?
Zsolt. 89.8
Igen rettenetes Isten ő a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazokra, a * kik körülte vannak.
Zsolt. 89.9
Uram, Seregeknek Istene! Kicsoda olyan erős, mint te vagy Uram? És a te hűséges voltod * körülvesz téged.
Zsolt. 89.10
Te uralkodol * a tengernek kevélységén; mikor az ő habjai felemelkednek, te csendesíted le azokat.
Zsolt. 89.11
Te rontád meg Égyiptomot mintegy átdöföttet; erős karoddal elszélesztetted ellenségeidet.
Zsolt. 89.12
Tieid az egek, a * föld is a tied: e világot minden benne valóval te fundáltad.
Zsolt. 89.13
Az északot és a * délt te teremtetted, a Thábor és a Hermon a te nevednek örvendeznek.
Zsolt. 89.14
A te karod hatalommal teljes, a te kezed erős, a te jobbod méltóságos.
Zsolt. 89.15
Igazság és jogosság * a te királyi székednek alapja; kegyelem és hűség jár a te orczád előtt.
Zsolt. 89.16
Boldog nép az, a mely megérti a kürt szavát; a * te orczádnak világosságánál jár ez, oh Uram!
Zsolt. 89.17
A te nevedben * örvendeznek egész nap; és a te igazságodban felmagasztaltatnak.
Zsolt. 89.18
Mert az ő erejöknek ékessége te vagy; a te jóakaratoddal emeled fel a * mi szarvunkat is.
Zsolt. 89.19
Mert az Úr a mi * paizsunk, és Izráelnek Szentje a mi királyunk.
Zsolt. 89.20
Akkor látásban szóltál a te kegyeltednek, és mondád: Segítséget adtam * a vitéznek, felmagasztaltam a népből + választottat;
Zsolt. 89.21
Megtaláltam Dávidot, az * én szolgámat; szent olajommal kentem fel őt,
Zsolt. 89.22
A kivel állandóan vele lesz az én kezem, sőt az én karom erősíti meg őt.
Zsolt. 89.23
Nem nyomhatja őt el az ellenség, és a gonosz ember sem nyomorgatja meg őt;
Zsolt. 89.24
Mert ő * előtte rontom meg az ő szorongatóit, és verem meg az ő gyűlölőit.
Zsolt. 89.25
És vele lesz az én hűségem * és kegyelmem, és az én nevemmel magasztaltatik fel + az ő szarva.
Zsolt. 89.26
És rávetem az ő kezét a * tengerre, és az ő jobbját a folyóvizekre.
Zsolt. 89.27
Ő így szólít engem: Atyám vagy te; én Istenem és * szabadításom kősziklája!
Zsolt. 89.28
Én meg * elsőszülöttemmé teszem őt és felebbvalóvá a föld + királyainál.
Zsolt. 89.29
Örökké megtartom néki az én kegyelmemet, és az én * szövetségem bizonyos marad ő vele.
Zsolt. 89.30
És az ő magvát * örökkévalóvá teszem, és az ő királyi székét, mint az egeknek napjait.
Zsolt. 89.31
Ha az ő fiai elhagyják az én törvényemet, és nem járnak az én végzéseim szerint;
Zsolt. 89.32
Ha az én rendeléseimet megtörik, és meg nem tartják az én parancsolatimat:
Zsolt. 89.33
Akkor vesszővel látogatom meg az ő bűnöket, és vereségekkel az ő álnokságukat;
Zsolt. 89.34
De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltomban nem hazudom.
Zsolt. 89.35
Nem töröm meg az én szövetségemet, és a mi kijött az én számból, el * nem változtatom.
Zsolt. 89.36
Megesküdtem * egyszer az én szentségemre: vajjon megcsalhatnám-é Dávidot?
Zsolt. 89.37
Az ő magva * örökké megmarad, és az ő királyi széke olyan előttem, mint a nap.
Zsolt. 89.38
Megáll örökké, mint a hold, és bizonyos, mint a felhőben lévő bizonyság. Szela.
Zsolt. 89.39
De te mégis * elvetetted és megútáltad őt, és megharagudtál a te felkentedre.
Zsolt. 89.40
Felbontottad a te szolgáddal kötött szövetséget, földre * tiportad az ő koronáját.
Zsolt. 89.41
Lerontottad az ő kőfalait mind; romokká tetted erősségeit.
Zsolt. 89.42
Zsákmányolták őt mind az úton járók; gyalázattá lőn az ő szomszédai előtt.
Zsolt. 89.43
Felmagasztaltad az ő szorongatóinak jobbját, és megvidámítottad minden ellenségét.
Zsolt. 89.44
Még fegyverének élét is elvetted, és nem segítetted őt a harczban.
Zsolt. 89.45
Eltörlötted az ő fényességét, és az ő királyi székét a földre vetetted.
Zsolt. 89.46
Az ő ifjúságának napjait megrövidítetted, gyalázatot borítottál reá. Szela.
Zsolt. 89.47
Meddig rejtegeted még magad, oh Uram, szüntelen, és * ég a te haragod, mint a tűz?
Zsolt. 89.48
Emlékezzél meg rólam: mily rövid az * élet! Mily semmire teremtetted te mind az embernek fiait!
Zsolt. 89.49
Kicsoda oly erős, hogy éljen és ne lásson * halált s megszabadítsa magát a Seolnak kezéből? Szela.
Zsolt. 89.50
Hol van a te előbbi kegyelmességed, Uram? Megesküdtél * Dávidnak a te hűséges voltodra!
Zsolt. 89.51
Emlékezzél meg Uram a te szolgáidnak gyalázatjokról! hogy sok népnek gyalázatját hordozom keblemben,
Zsolt. 89.52
A melyekkel gyaláztak a te ellenségeid Uram, a melyekkel gyalázták a te felkentednek lépéseit.
Zsolt. 89.53
Áldott legyen az Úr mindörökké! Ámen és Ámen.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT