1Kor 15

Teljes szövegű keresés

1Kor 15
1Kor 15.1
Figyelmetekbe ajánlom, testvérek, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek. Elfogadtátok, és szilárdan kitartotok benne.
1Kor 15.2
Általa elnyeritek az üdvösséget, ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek. Másként hiába lettetek volna hívővé.
1Kor 15.3
Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt bűneinkért, az Írások szerint,
1Kor 15.4
eltemették és harmadnap feltámadt, az Írások szerint.
1Kor 15.5
Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek.
1Kor 15.6
Később egyszerre több mint ötszáz testvérnek jelent meg, ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak.
1Kor 15.7
Azután Jakabnak jelent meg, majd az összes apostolnak.
1Kor 15.8
Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is.
1Kor 15.9
Én ugyanis az utolsó vagyok az apostolok közt, s arra sem méltó, hogy apostolnak hívjanak, hiszen üldöztem az Isten egyházát.
1Kor 15.10
De Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, s rám árasztott kegyelme nem maradt bennem hatástalan. Többet dolgoztam mindegyiküknél, igaz ugyan, hogy nem én, hanem az Isten kegyelme, amely velem van.
1Kor 15.11
Mindegy tehát, hogy én vagy ők: ugyanazt hirdetjük, s így lettetek hívővé.
1Kor 15.12
Ha tehát hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás?
1Kor 15.13
Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támadt fel.
1Kor 15.14
Ha pedig Krisztus nem támadt fel, nincs értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme a ti hiteteknek sem.
1Kor 15.15
Ráadásul még Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert Istenről azt tanúsítjuk, hogy Krisztust feltámasztotta, holott nem támasztotta fel, ha a halottak egyáltalán nem támadnak fel.
1Kor 15.16
Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támadt fel.
1Kor 15.17
Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok.
1Kor 15.18
Sőt azok is elvesztek, akik Krisztusban haltak meg.
1Kor 15.19
Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk.
1Kor 15.20
De Krisztus feltámadt a halálból elsőként a halottak közül.
1Kor 15.21
Mivel egy ember idézte elő a halált, a halottak is egy ember révén támadnak fel.
1Kor 15.22
Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kel.
1Kor 15.23
Mindenki, amikor sorra kerül: először Krisztus, majd az ő eljövetelekor mindnyájan, akik Krisztushoz tartoznak.
1Kor 15.24
Azután következik a vég, amikor is (Krisztus) átadja az Istennek, az Atyának az uralmat, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített.
1Kor 15.25
Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti.
1Kor 15.26
Utolsó ellenségként a halál semmisül meg, hiszen „mindent lába alá vetett”.
1Kor 15.27
Amikor arról van szó, hogy minden alá van neki vetve, természetesen kivétel az, aki mindent alávetett neki.
1Kor 15.28
S ha majd minden alá lesz neki vetve, maga a Fiú is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki, hogy Isten legyen minden mindenben.
1Kor 15.29
Különben mi értelme van annak, hogy a halottakért megkeresztelkednek? Ha a halottak egyáltalán nem támadnak fel, miért keresztelkednek meg értük?
1Kor 15.30
Miért tesszük ki mi is magunkat szüntelenül veszélynek?
1Kor 15.31
Mindennap készen vagyok meghalni, hiszen büszkeségem vagytok, testvérek, Urunkban, Jézus Krisztusban.
1Kor 15.32
Mit használ nekem, hogy Efezusban - emberi módon szólva - vadállatokkal küzdöttem? Ha a halottak nem támadnak fel, akkor „együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk”.
1Kor 15.33
Ne hagyjátok magatokat félrevezetni! A gonosz beszéd megrontja a jó erkölcsöt.
1Kor 15.34
Legyetek józanok, és ne vétkezzetek! Némelyek ugyanis nem ismerik az Istent. Azért mondom ezt, hogy szégyelljétek magatokat.
1Kor 15.35
De - kérdezhetné valaki - hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jönnek majd elő?
1Kor 15.36
Ostoba! Amit elvetsz, nem hajt csírát, hacsak el nem rothad.
1Kor 15.37
Amit elvetsz, még nem növény, az csak azután fejlődik, hanem puszta mag, például búzaszem vagy más egyéb.
1Kor 15.38
Isten testet ad neki tetszése szerint, minden magnak neki megfelelő testet.
1Kor 15.39
Nem minden test egyforma, hanem más az emberé, más az állaté, más a madáré, más a halé.
1Kor 15.40
S van égi test meg földi test, de másként ragyog az égi, másként a földi.
1Kor 15.41
Más a Nap ragyogása, más a Hold fényessége, más a csillagok tündöklése, sőt az egyik csillag fénye is különbözik a másikétól.
1Kor 15.42
Ilyen a halottak feltámadása is. Romlásra vetik el - romlatlannak támad föl.
1Kor 15.43
Dicstelenül vetik el - dicsőségben támad föl. Erőtlenségben vetik el - erőben támad föl.
1Kor 15.44
Érzéki testet vetnek el - szellemi test támad föl. Ha van érzéki test, van szellemi is.
1Kor 15.45
Ahogy az Írás mondja: „Ádám, az első ember élő lénnyé lett”, az utolsó Ádám pedig éltető lélekké.
1Kor 15.46
De nem a szellemi az első, hanem az érzéki, aztán következik a szellemi.
1Kor 15.47
Az első ember földből való, földi; a második ember a mennyből való.
1Kor 15.48
Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, s amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is.
1Kor 15.49
Ezért ahogy a földi ember képét hordoztuk, a mennyeinek a képét is fogjuk hordozni.
1Kor 15.50
Azt még hozzáfűzöm, testvérek, hogy a test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság a romolhatatlanságot.
1Kor 15.51
Nos, titkot közlök veletek: Nem halunk ugyan meg mindnyájan, de mindnyájan elváltozunk, hirtelenül,
1Kor 15.52
egy szempillantás alatt, a végső harsonaszóra. Amikor az megszólal, a halottak feltámadnak a romlatlanságra, mi pedig elváltozunk.
1Kor 15.53
Ennek a romlandó testnek fel kell öltenie a romlatlanságot, ennek a halandónak a halhatatlanságot.
1Kor 15.54
Amikor a romlandó magára ölti a romlatlanságot, a halandó a halhatatlanságot, akkor teljesedik az Írás szava: A győzelem elnyelte a halált.
1Kor 15.55
Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod?
1Kor 15.56
A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény.
1Kor 15.57
De legyen hála Istennek, mert ő győzelemre segít minket, Jézus Krisztus, a mi Urunk által.
1Kor 15.58
Legyetek tehát állhatatosak és kitartók, szeretett testvéreim! Tegyetek mindig minél többet az Úr ügyéért, hiszen tudjátok, hogy az Úr ügyében való fáradozástok nem hiábavaló.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages