1Krón 11

Teljes szövegű keresés

1Krón 11
1Krón 11.1
Egész Izrael összegyűlt Hebronban Dávidnál, és így beszéltek: „Nézd, a te csontod és húsod vagyunk.
1Krón 11.2
Már tegnap és tegnapelőtt, Saul uralkodása idején is te vezetted harcba Izraelt és te hoztad haza. Azonkívül az Úr, a te Istened azt mondta neked: te fogod legeltetni népemet, Izraelt, s te leszel népemnek, Izraelnek a vezére.”
1Krón 11.3
Akkor Izrael vénei mind elmentek Hebronba a királyhoz, s Dávid Hebronban az Úr előtt szövetséget kötött velük. Ők meg fölkenték Izrael királyává Dávidot, az Úr szava szerint, amelyet Sámuelhez intézett.
1Krón 11.4
Ezután Dávid és egész Izrael Jeruzsálem (vagyis Jebuz) alá vonult. Azt a földet akkor még a jebuziták lakták.
1Krón 11.5
Jebuz lakói így beszéltek Dávidhoz: „Ide ugyan nem fogsz bejutni.” Dávid azonban elfoglalta Sion várát, s ez Dávid városa.
1Krón 11.6
Dávid akkor kijelentette: „Aki elsőnek üt le egy jebuzitát, az főember és vezér lesz.” Joáb, Ceruja fia kapaszkodott fel elsőnek, és ő lett a vezér.
1Krón 11.7
Dávid a várban vett lakást, ezért nevezték el Dávid városának.
1Krón 11.8
Körös-körül újjáépítette a várost, Millót és a körülötte fekvő részt, Joáb pedig a város többi részét állította helyre.
1Krón 11.9
Dávid hatalma egyre gyarapodott, és a Seregek Ura vele volt.
1Krón 11.10
Ezek voltak Dávid legkiválóbb vitézei, akik vele együtt váltak naggyá uralma alatt, s akik őt az Úr szava szerint egész Izraellel együtt Izrael királyává tették.
1Krón 11.11
Ezek Dávid legkiválóbb vitézeinek a nevei: Jasobeám, Hachmoni fia, a háromnak a feje, aki lándzsáját egyszerre háromszáz legyőzött felett lengette meg.
1Krón 11.12
Utána következett Eleazár, az achochita Dodo fia, egy a három hős közül.
1Krón 11.13
Ott volt Dáviddal Pasz-Dammimban, ahol a filiszteusok összegyűltek, hogy megtámadják őket. Egy darab árpaföld terült ott el. Amikor a nép megfutamodott a filiszteusok elől,
1Krón 11.14
ők a földdarab közepébe álltak, feltartóztatták őket, és megverték a filiszteusokat. Így szereztek nagy győzelmet az Úrnak.
1Krón 11.15
Hárman a harminc közül lementek az Adullám barlangja mellett levő sziklához, miközben a filiszteusok csapata Refaim völgyében táborozott.
1Krón 11.16
Dávid a búvóhelyen tartózkodott, a filiszteusoknak pedig őrségük volt Betlehemben.
1Krón 11.17
Dávid kifejezte kívánságát: „Ki hoz nekem ivóvizet a kútból, amely Betlehem kapujánál van?”
1Krón 11.18
Ők hárman áttörtek a filiszteusok táborán, vizet merítettek a Betlehem kapujánál levő kútból, és elvitték Dávidnak. Dávid azonban nem akarta meginni, hanem kiöntötte áldozatul az Úrnak,
1Krón 11.19
és így szólt: „Isten mentsen meg attól, hogy ilyet tegyek! Talán megigyam a vízzel együtt ezeknek a férfiaknak a vérét is? Hiszen életüket veszélyeztetve hozták ide.” Ezért nem akarta meginni. Ezt művelte a három.
1Krón 11.20
Abisáj, Joáb testvére volt a háromnak a feje. Ő háromszáz legyőzött fölött lengette meg dárdáját, és nagy nevet szerzett magának a három között.
1Krón 11.21
Híresebb volt, mint a harminc, úgyhogy a vezérük lett, de a hárommal nem ért fel.
1Krón 11.22
Benaja, Jehojada fia egy Kabceelből származó bátor, tettrekész férfi megölte a két moábi hőst. Ő ment le egyszer hóesés idején egy ciszternába, és megölt egy oroszlánt.
1Krón 11.23
Leütött egy ötkönyöknyi termetű egyiptomit is, akinek olyan dárda volt a kezében, mint egy zubolyfa. Odament hozzá egy bottal, kicsavarta az egyiptomi kezéből a dárdát, és saját dárdájával ölte meg.
1Krón 11.24
Ezt tette Benaja, Jehojada fia. A három között nevet szerzett magának.
1Krón 11.25
Híresebbé vált, mint a harminc, de a hárommal nem ért fel. Dávid a testőrsége élére állította.
1Krón 11.26
Bátor harcosok voltak: Azahel, Joáb testvére; Elchanan, a betlehemi Dodo fia;
1Krón 11.27
a harorita Sammot, a pelonita Helec;
1Krón 11.28
Ira, a tekoai Ikkes fia; az anatoti Abiezer,
1Krón 11.29
a husai Szibbekáj, az achochi Iláj,
1Krón 11.30
a netofai Maheráj; Heled, a netofai Baana fia;
1Krón 11.31
Itáj, a gibeai Ribáj fia; Benjamin fiai közül a pireatoni Beneja,
1Krón 11.32
a Gaas völgyéből való Huráj, a Bet-ha-Araba-i Abiel,
1Krón 11.33
a bachurimi Aszmavet, a saalboni Eljachba,
1Krón 11.34
a gizoni Bene-Hasem Jonatán, a harari Ságe fia;
1Krón 11.35
Achiám, a harari Zachar fia; Elifelet, Úr fia;
1Krón 11.36
a macherai Hefer, a peloni Achija,
1Krón 11.37
a karmeli Hecro; Naharaj, Esbaj fia;
1Krón 11.38
Joel, Nátán testvére; Mibchár, Hagri fia;
1Krón 11.39
az ammonita Celek, a beeroti Nachraj, Joábnak, Ceruja fiának fegyverhordozója;
1Krón 11.40
a jitrita Ira, a jitrita Gereb,
1Krón 11.41
a hetita Urija; Zabad, Achláj fia;
1Krón 11.42
Adina, Siza fia, a rubenita, a rubeniták főembere és a harmincnak a vezére;
1Krón 11.43
Hanan, Maacha fia és a meteni Josafát,
1Krón 11.44
az asteroti Uzija; Sama és Jauel, az aroeri Hotám fiai;
1Krón 11.45
Jediael, Simri fia és testvére, a ticita Jocha,
1Krón 11.46
a machavita Eliel; Jeribáj és Josavja, Elnaam fiai; a moábi Jitma,
1Krón 11.47
Eliel, Obed és a cobai Jaaziel.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages