1Krón 16

Teljes szövegű keresés

1Krón 16
1Krón 16.1
Az Isten ládáját bevitték és elhelyezték a sátor közepén, amelyet Dávid emelt neki. Azután égőáldozatot és közösségi áldozatot mutattak be Istennek.
1Krón 16.2
Amikor Dávid befejezte az égő- és közösségi áldozat bemutatását, megáldotta a népet az Úr nevében.
1Krón 16.3
Azután minden izraelitának - férfinak és nőnek - kiosztott egy-egy kenyeret, egy csomó datolyát és egy-egy mazsolás kalácsot.
1Krón 16.4
Dávid levitákat állított a láda elé mint szolgálattevőket, hogy az Urat, Izrael Istenét áldják, magasztalják és dicsőítsék:
1Krón 16.5
Aszafot mint vezetőt, Zecharját mint másodikat, továbbá Uzielt, Semirámot, Jechielt, Mattitját, Eliábot, Benajahut, Obed-Edomot és Jejelt. Hárfán és citerán játszottak, Aszaf pedig a cintányért szólaltatta meg.
1Krón 16.6
A papok, Benajahu és Jachaziel folytonosan harsonáztak Isten szövetségének ládája előtt.
1Krón 16.7
Azon a napon Dávid elsőnek magasztalta az Urat, s ezt a dicsőítő éneket adta át Aszafnak és testvéreinek:
1Krón 16.8
Adjatok hálát az Úrnak, dicsérjétek a nevét, hirdessétek tetteit a népek között.
1Krón 16.9
Énekeljetek, zenéljetek előtte, beszéljetek csodatetteiről.
1Krón 16.10
Dicsekedjetek szent nevével, öröm az a szívnek, amely őt keresi.
1Krón 16.11
Keressétek az Urat és az ő erejét, keressétek szüntelen az arcát.
1Krón 16.12
Emlékezzetek csodáira, amelyeket művelt, a jelekre, s a szájából elhangzott tanításra.
1Krón 16.13
Izrael nemzetsége az ő szolgája, Jákob fiai az ő választottai.
1Krón 16.14
Ő, az Úr a mi Istenünk, ítéletei érvényesek az egész földön.
1Krón 16.15
Emlékezzetek mindig szövetségére, és szavára, amellyel a nemzedékek ezreihez szólt;
1Krón 16.16
Ábrahámmal kötött egyezségére és Izsáknak tett esküjére.
1Krón 16.17
Ezt Jákob számára törvénnyé tette, Izrael számára örök szövetséggé.
1Krón 16.18
Így szólt ugyanis: neked adom Kánaán földjét örökrészedül,
1Krón 16.19
ahol még megszámlálhattak titeket, mint gyér számú idegent az országban.
1Krón 16.20
Azután néptől néphez vonultak, egyik országból a másikba.
1Krón 16.21
De nem engedte senkinek, hogy szolgaságba vesse őket, királyokat büntetett meg miattuk:
1Krón 16.22
„Ne bántsátok fölkentemet, prófétáimat ne zaklassátok.”
1Krón 16.23
Az egész föld dicsőítse az Urat, naponta hirdessétek üdvösségét.
1Krón 16.24
Beszéljetek fönségéről a népeknek, és csodatetteiről minden nemzetnek.
1Krón 16.25
Mert nagy az Úr, dicséretre méltó, és félelmetesebb, mint az összes istenek.
1Krón 16.26
A pogányok istenei semmik, az Úr pedig az eget alkotta.
1Krón 16.27
Előtte fényesség és fönség, szentélyében hatalom és öröm.
1Krón 16.28
Adjátok meg tehát, népek, az Úrnak, adjátok meg az Úrnak a dicséretet és a hódolatot.
1Krón 16.29
Adjátok meg a tiszteletet az Úr nevének, hozzatok és mutassatok be neki áldozatot, imádjátok az Urat szentélyének udvarán.
1Krón 16.30
Remegjen előtte az egész föld, ő tette szilárddá a mindenséget.
1Krón 16.31
Örüljön az ég és ujjongjon a föld, hirdessék a népeknek: Király az Úr!
1Krón 16.32
A nagy tenger, és ami benne van, örüljön a föld és minden termése.
1Krón 16.33
Az erdő minden fája hangosan ujjongjon az Úr színe előtt, mivel jön, ítélkezni a föld felett.
1Krón 16.34
Adjatok hálát az Úrnak, mivel jó, mivel szeretete örökre megmarad.
1Krón 16.35
Kiáltsátok: Ments meg minket, ments ki a pogányok közül, hogy hálát adjunk szent nevednek, és dicsekedjünk dicséreteddel.
1Krón 16.36
Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, öröktől fogva mindörökké. És az egész nép mondja: Ámen! Alleluja!
1Krón 16.37
Dávid otthagyta Aszafot és testvéreit az Úr szövetségének ládája előtt, hogy állandó szolgálatot teljesítsenek a láda előtt a napi szertartásnak megfelelően,
1Krón 16.38
ugyanígy Obed-Edomot és hatvannyolc testvérét is. Obed-Edom, Jedutun fia és Hoza voltak a kapuőrök.
1Krón 16.39
Cádokot, a papot és testvéreit, a papokat az Úr hajlékához (rendelte), a Gibeon melletti magaslatra,
1Krón 16.40
hogy az égőáldozat oltárán reggel és este állandóan bemutassák az áldozatot aszerint, ahogy meg van írva az Úr törvényében, amelyet Izraelnek szabott.
1Krón 16.41
Velük volt Hemán és Jedutun és más kiválasztottak, akiket név szerint arra rendeltek, hogy dicsőítsék az Urat, mivel a szeretete örök.
1Krón 16.42
Hemán és Jedutun azért voltak velük, hogy megszólaltassák a harsonát, a citerát és a hangszereket a szent énekek kísérésére. Jedutun fiainak tiszte volt a kapuőrség.
1Krón 16.43
Azután a nép hazatért, ki-ki a maga házába. Dávid is hazament, hogy megáldja háza népét.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages