1Krón 9

Teljes szövegű keresés

1Krón 9
1Krón 9.1
Egész Izrael be volt osztva csoportokra, és bejegyezték őket Izrael és Júda királyainak évkönyveibe. De hűtlenségük miatt fogságba hurcolták őket Babilonba.
1Krón 9.2
Akik azelőtt városaikban és birtokukon laktak, azok az izraeliták voltak, a papok, a leviták és a templomszolgák.
1Krón 9.3
Jeruzsálem lakói Júda fiai, Benjamin fiai, Efraim és Manassze fiai közül kerültek ki.
1Krón 9.4
(Júda fiai közül): Utaj, Ammihud fia, ez Omri fia, ez Imri fia, ez meg Bani fia. Perecnek, Júda fiának fiai
1Krón 9.5
a sziloniták közül: Azaja, az elsőszülött és a fiai.
1Krón 9.6
Zerách fiai közül: Jeuel és testvérei, hatszázkilencvenen.
1Krón 9.7
Benjamin fiai közül: Szallu, Mesullam fia, ez Hodavja fia, ez meg Hasszenua fia
1Krón 9.8
Jibneja, Jerochán fia, Ela, Uzinak, Michri fiának a fia Mesullam, Szefatjának, Jibnija fiának, Reuelnek a fia
1Krón 9.9
és testvérei, nemzetségeik szerint, kilencszázötvenhatan. Ezek a férfiak mind családfők voltak.
1Krón 9.10
A papok közül: Jejada, Jehojarib, Jachin
1Krón 9.11
és Azarja, aki Hilkia fia volt, ez Mesullam fia, ez Cádok fia, ez Merajot fia, ez meg Achitubnak, az Isten háza főnökének a fia;
1Krón 9.12
továbbá Adja, Jerochám fia, aki Malkia fiának, Paschurnak volt a fia Maazáj, aki Adiel fia volt, ez Jachszerach fia, ez Mesullam fia, ez Mesillemit fia, ez meg Immer fia,
1Krón 9.13
valamint testvéreik, a családok fejei, ezerhatszázhetvenen, bátor férfiak a templom szolgálatában.
1Krón 9.14
A leviták közül Semaja, aki Hasub fia volt, ez Aszrikám fia, ez meg Hasabja fia, Merári fiai közül.
1Krón 9.15
Bakbakár, Heres, Galal, Mattanja, aki Micha fia volt, ez Zichri fia, ez Aszaf fia;
1Krón 9.16
Obadja, aki Semaja fia volt, ez Galal fia, ez meg Jedutun fia. Berechja, Elkána fiának, Azának a fia, aki a netofatiták tanyáin lakott.
1Krón 9.17
A kapuőrök: Sallum, Akub, Talmon, Achiman és testvérei. Sallum volt a főnök,
1Krón 9.18
és mostanáig is ő áll a keleti királyi kapunál. Ők Lévi fiai táborának is a kapuőrei.
1Krón 9.19
Sallum, Korachnak a fia, a Korach fiának, Eljaszafnak volt a fia és a testvérei, akik egy családba tartoztak. Ezeket a korachitákat rendelték a szent szolgálatra, a sátor küszöbének őrzésére, s atyáik őrizték az Úr táborának bejáratát.
1Krón 9.20
Pinchász, Eleazár fia volt a főnökük (az Úr legyen vele!);
1Krón 9.21
Zacharja, Meselemia fia őrizte a megnyilatkozás sátorának bejáratát.
1Krón 9.22
Akik mint kapuőrök a bejáratnál teljesítettek szolgálatot, összesen kétszáztizenketten voltak. Együtt laktak falvaikban. Dávid és Sámuel, a látóember a hűségükért rendelte őket erre a szerepre.
1Krón 9.23
Ők és fiaik az Úr házának, a sátorhajléknak a bejáratánál álltak mint őrök.
1Krón 9.24
A kapuőröket a négy égtáj irányában állították fel, keletnek, nyugatnak, északnak és délnek.
1Krón 9.25
Testvéreik a falvaikban készen álltak rá, hogy időről időre egy hétre hozzájuk csatlakozzanak.
1Krón 9.26
Mert csak ők, a kapuőrök négy főnöke laktak ott állandóan. Nekik, a levitáknak kellett vigyázniuk Isten házának helyiségeire és készleteire.
1Krón 9.27
Az éjszakát Isten házának a közelében töltötték, mivel nekik kellett őrséget adniuk és reggelenként az ajtót kinyitniuk.
1Krón 9.28
Közülük kerültek ki azok is, akik az istentisztelethez szükséges eszközöket kezelték. (Előírt) szám szerint kellett ki- vagy behozniuk őket.
1Krón 9.29
Másik feladatuk az volt, hogy a templom összes kellékeit, a szentély minden készletét őrizzék: a lisztet, a bort, az olajat, a tömjént és az illatszereket.
1Krón 9.30
De a kenetet a papoknak kellett a fűszerekből elkészíteniük.
1Krón 9.31
A leviták közül Mattitjának, a korachita Sallum elsőszülöttének kellett a serpenyőben készítendő süteményekről gondoskodnia.
1Krón 9.32
Testvéreik, a kechatiták közül néhánynak az volt a feladata, hogy a kenyereket minden szombaton sorba rakva kitegyék.
1Krón 9.33
Ezek voltak az énekesek, a levita családfők. A templom tartozékaiban voltak elhelyezve, mivel hivataluk éjjel-nappal tartott.
1Krón 9.34
Ezek a leviták családfői, nemzetségeik szerint, Jeruzsálemben laktak.
1Krón 9.35
Gibeonban lakott Abi-Gibeon és Jejel, akinek a felesége Maacha volt.
1Krón 9.36
Elsőszülötte, Abdon, azután Cur, Kis, Baal, Ner, Nadab,
1Krón 9.37
Gedor, Achjo, Zecharja és Miklot.
1Krón 9.38
Miklot Simeámot nemzette. Ők is testvéreiknél laktak Jeruzsálemben, testvéreikkel szemben.
1Krón 9.39
Ner nemzette Kist, Kis nemzette Sault, Saul nemzette Jonatánt, Malki-Suát, Abinadabot és Esbaalt.
1Krón 9.40
Jonatán fia: Mifiboset. Mifiboset nemzette Michát.
1Krón 9.41
Micha fia Piton, Melech, Tarea.
1Krón 9.42
Acház nemzette Járát, Jára nemzette Alemetet, Aszmavetet és Zimrit. Zimri nemzette Mocát,
1Krón 9.43
Moca nemzette Bineát. Ennek a fia Refaja, ennek a fia Eleazár, ennek a fia Acel.
1Krón 9.44
Acelnek hat fia volt. A nevük: Aszrikám, az elsőszülött, továbbá Ismael, Searja, Obadja és Haman. Ezek Acel fiai.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages