Szám 3

Teljes szövegű keresés

Szám 3
Szám 3.1
Ezek voltak tehát Áron és Mózes leszármazottai abban az időben, amikor az Úr szólt Mózeshez a Sínai-hegyen.
Szám 3.2
S ezek Áron fiainak a nevei: Nadab, az elsőszülött, Abihu, Eleazár és Itamár.
Szám 3.3
Ezek Áron fiainak, a fölkent papoknak a nevei, akik a papi tisztség betöltésére kaptak megbízatást.
Szám 3.4
Nadab és Abihu azonban meghaltak az Úr színe előtt, amikor a Sínai pusztában méltatlan tűzáldozatot mutattak be az Úrnak. Fiaik nem voltak, ezért Eleazár és Itamár látták el a papi szolgálatot, atyjuk, Áron felügyeletével.
Szám 3.5
Így szólt az Úr Mózeshez:
Szám 3.6
„Léptesd elő Lévi törzsét, és rendeld Áron pap elé, hogy a szolgálatára legyenek.
Szám 3.7
Ők lássák el az ő teendőit és az egész közösség teendőit a megnyilatkozás sátora körül, és így ők teljesítsék a szolgálatot a hajléknál.
Szám 3.8
Ők viseljenek gondot a megnyilatkozás sátorának minden fölszerelésére és Izrael fiainak minden kötelezettségére, és így ők teljesítsék a szolgálatot a hajléknál.
Szám 3.9
Add át Lévi fiait Áronnak és fiainak, mintegy „ajándékul”, Izrael fiai adják őket neki tulajdonul.
Szám 3.10
Áronnak és fiainak azonban hagyd meg, hogy töltsék be papi tisztüket; minden illetéktelen azonban, aki közéjük merészkedik, halállal bűnhődjék.”
Szám 3.11
Ezt mondta az Úr Mózesnek:
Szám 3.12
„Nézd, magam választottam ki Lévi fiait Izrael fiai közül elsőszülötteik helyébe - azok helyébe, akik elsőként nyitották meg anyjuk méhét - Izrael fiai körében, hogy Lévi fiai az enyémek legyenek.
Szám 3.13
Mert az enyém minden elsőszülött. Azon a napon, amelyen Egyiptom földjén minden elsőszülöttre lesújtottam, magamnak szenteltem minden elsőszülöttet Izraelben, embert s állatot egyaránt. Az enyémek. Az Úr vagyok!”
Szám 3.14
Akkor így szólt az Úr a Sínai pusztában Mózeshez:
Szám 3.15
„Vedd számba Lévi fiait családjaik és nemzetségeik rendjében. Minden férfinemhez tartozót végy számba egy hónapostól fölfelé.”
Szám 3.16
Mózes tehát számba vette őket az Úr parancsára, ahogyan a parancs szólt.
Szám 3.17
Név szerint ezek voltak Lévi fiai: Gerson, Kehát és Merári.
Szám 3.18
Gerson fiainak pedig Libni és Simi volt a nevük nemzetségük szerint.
Szám 3.19
Kehát fiait nemzetségük szerint (így hívták): Amram, Jichar, Hebron és Uziel.
Szám 3.20
Merári fiait pedig (így nevezték) nemzetségük szerint: Machli és Musi. Ezek Lévi leszármazottai családjaik szerint.
Szám 3.21
Gersontól származnak a libniták és a simiták nemzetségei; ezek Gerson leszármazottai.
Szám 3.22
A számba vettek, a férfi nemhez tartozók egy hónapostól fölfelé, azok, akiket számba vettek, szám szerint 7500-at tettek ki.
Szám 3.23
A gersoniták nemzetségei a hajlék mögött, attól nyugatra táboroztak.
Szám 3.24
A gersonitáknak Eljazaf, Lael fia volt a vezérük.
Szám 3.25
A megnyilatkozás sátoránál a gersoniták oltalmára volt bízva a hajlék, a sátor, annak takarója, a megnyilatkozás sátora bejáratának kárpitja,
Szám 3.26
az előudvar függönye, valamint a hajlékot és az oltárt körülvevő udvar bejáratának függönye és annak zsinórjai, az ezekkel járó teendőkkel együtt.
Szám 3.27
Keháttól származnak az amramiták, a jichariták, a hebroniták és az uzieliták nemzetségei; ezek Kehát leszármazottai.
Szám 3.28
A közülük számba vettek, a férfinemhez tartozók egy hónapostól fölfelé 8300-at tettek ki. Az ő kötelességük volt a szentély szolgálata.
Szám 3.29
A kehatiták nemzetségei a hajlék déli oldalánál táboroztak.
Szám 3.30
A kehatiták nemzetségeinek Uziel fia, Elicafan volt a vezérük.
Szám 3.31
Az ő gondjukra volt bízva a szövetség ládája, az asztal, a mécstartó, az oltárok, a szertartásokhoz szükséges szent edények és a kárpit a velük kapcsolatos teendőkkel egyetemben.
Szám 3.32
A levita vezéreknek Áron pap fia, Eleazár volt a fejük; ő látta el a felügyeletet azok fölött, akiknek a szent szolgálat ellátása volt a feladatuk.
Szám 3.33
Meráritól származnak a machliták és a musiták nemzetségei; ezek a meráriták nemzetségei.
Szám 3.34
A közülük származottak, a férfinemhez tartozók egy hónapostól fölfelé szám szerint 6200-at tettek ki.
Szám 3.35
A meráriták nemzetségeinek Abichail fia, Curiel volt a vezérük. Ők a hajlék északi oldalánál táboroztak.
Szám 3.36
A meráritákra volt bízva a hajlék deszkáinak, rúdjainak, oszlopainak, talapzatának, cövekeinek és köteleinek őrzése, a velük együttjáró teendőkkel egyetemben,
Szám 3.37
továbbá az előudvar oszlopai körös-körül, azok talapzata, cövekei és kötelei.
Szám 3.38
A hajlék előtt, keleti irányban azonban, a megnyilatkozás sátora előtt, napkelet felé Mózes és Áron táboroztak, mellettük meg fiaik, akiknek a szentély szolgálata volt a feladatuk, Izrael fiai kötelességeinek teljesítésére. Minden illetéktelennek, aki odamerészkedett, halállal kellett bűnhődnie.
Szám 3.39
A számba vett leviták, akiket Mózes - az Úr parancsára - számba vett nemzetségeik rendjében, a férfinemhez tartozók egy hónapostól fölfelé összesen 22000-et tettek ki.
Szám 3.40
Ezt mondta az Úr Mózesnek: „Vedd számba Izrael fiainak összes férfinemhez tartozó elsőszülöttét egy hónapostól fölfelé, és foglald jegyzékbe a nevüket.
Szám 3.41
Vedd számba nekem - az Úr vagyok - a levitákat Izrael fiainak elsőszülöttei helyett, és a leviták barmait Izrael fiai barmainak elsőszülöttei helyett.”
Szám 3.42
Mózes tehát számba vette Izrael fiai közül az összes elsőszülöttet, ahogy az Úr parancsolta neki.
Szám 3.43
S a férfinemhez tartozó elsőszülöttek, név szerint felsorolva, egy hónapostól fölfelé, mind, akiket számba vettek, 22273-at tettek ki.
Szám 3.44
Ezt mondta az Úr Mózesnek:
Szám 3.45
„Vedd a levitákat Izrael fiainak elsőszülöttei helyett, s a leviták barmait barmaik helyett, legyenek a leviták az enyéim - az Úr vagyok.
Szám 3.46
Izrael fiainak 273 elsőszülöttéért, aki a leviták (számán) túl van,
Szám 3.47
kérj váltságdíjat, fejenként öt sékelt, mégpedig a szent mérték szerint kérd, húsz gera egy sékel.
Szám 3.48
A pénzt add oda Áronnak és fiainak a szám fölöttiek váltságdíjaként.”
Szám 3.49
Mózes így váltságdíjat szedett azoktól, akik a leviták által kiváltottak számának fölötte voltak.
Szám 3.50
Izrael fiai közül az elsőszülöttek pénze 1365 sékelt tett ki a szent mérték szerint.
Szám 3.51
Mózes a váltságdíjat odaadta Áronnak és fiainak az Úr parancsára, ahogyan az Úr Mózesnek megparancsolta.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages