JEGYZETEK FELOLDÁSA

Teljes szövegű keresés

JEGYZETEK FELOLDÁSA
Ács Tivadar I.
Magyarok és a Risorgimento. Bp., 1961.
Ács Tivadar II.
Magyarok az észak-amerikai polgárháborúban. 1861-1865. Bp., 1964.
Ambrus József
Az 1848 és 1849-ik évi szabadság-harczban részt vett római és görög katolikus paphonvédek albuma. Nagykikinda, 1892.
Bagu-Szakáll: Bagu Balázs-Szakáll Mihály
A szabadságharc nemzetőrei. Ungvár-Budapest, 1994.
Barna János
Nemes családok Csanád vármegyében. Makó, 1913.
Benkó Imre
Nemes családok Nagykőrösön. Nagykőrös, 1908.
Berkó István
Az 1848/49. évi magyar szabadságharc olasz légiója. Bp., 1929.
Bernstein 1898
A negyvennyolcas magyar szabadságharc és a zsidók. Bp., 1898.
Bernstein 1939
A negyvennyolcas magyar szabadságharc és a zsidók. Bp., 1939.
Bettoni-Cazzago
Gli Italiani nella guerra d’Ungheria 1848-49. Storia e Documenti. Milano, 1887.
Borovszky: Bihar (Gömör, Hont stb.) m. Magyarország vármegyéi és városai (megjelent kötetei)
Szerk.: Borovszky Sámuel, Bp., 1896-1911.
Böjthe Ödön
Hunyad vármegye sztrigyvidéki részének és nemes családainak története. Bp., 1891.
Busbach Péter
Egy viharos emberöltő I-II., Bp., 1898.
Csatáry György
Múltunk írott ereklyéi. Ungvár-Bp., 1995.
Csizmadia János
A Bartakovics, Justh, Rudnay és Rudnyánszky családok és részben azok rokonsága. Késmárk, 1905.
Csutak Kálmán
Aradi fogságom alatt írt adatok az 1848-49. évi szabadságharc különösen az Erdély havasai ellen vezetett hadjáratról. Pest, 1868.
Dudás gyűjt.
Dudás Ödön: A magyar hadsereg tisztikara (Fol. Hung. 1368.)
Éble Gábor
A cserneki és tarkeői Dessewffy család. Bp., 1903.
Egervári Ödön
Magyar királyi honvéd törzstisztek albuma. Pest, 1870.
Egressy Ákos
Emlékeim az 1848—49-dik évi szabadságharc idejéből. Bp., 1893.
Egyetértés 1874/84
Egyetértés (napilap) 1874. év 84. szám.
F. Kis Erzsébet
ld. Kiss
Forgon Mihály
Gömör-Kishont vármegye nemes családai. Kolozsvár, 1909.
Függetlenség 1887/12.
Függetlenség (napilap) 1887. év 12. szám.
Garay Antal
Párisi és hazai forradalmi emlékeim 1848-1849. Gyoma, 1914.
Gatti, Friedrich
Geschichte der k.u.k. technischen Militär-Akademie I-II., Wien, 1901-1905.
Gelich Rikhárd
Magyarország függetlenségi harcza 1848—49-ben. I-III., Bp., 1882-1889.
Goth. geneal. Tb. der freih. H.
Gothaiseches genealogisches Taschenbuch der freiherrlichen. Häuser Gotha, 1848-1906.
Goth. geneal. Tb. der gräfl. H.
Gothaisches genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser. Gotha, 1847-1906.
Gracza György
Az 1848—49-iki magyar szabadságharc története I-V., 1894-1898.
Gudenus János József
A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. Bp., 1993.
Gulyás Pál
Magyar írók élete és munkái. 1-6. k. Bp. 1939-1944., 7-16. k. S.a.r: Viczián János. Bp., 1990-1995.
Habermann Gusztáv
Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez.
Tanulmányok Csongrád megye történetéből XIX., Szeged, 1992.
Hadtört. Levélt.: (H.L.)
Hadtörténeti Levéltár Budapest
- 1848/49 30/599.
1848/49-es gyűjtemény 30. doboz 599. sz. irat.
- Aggházy-gyűjt.
Personália, Aggházy Kamill gyűjteménye
- Honv. menház akv.
a (budapesti) Országos Honvéd Menház anyakönyvei I-II. kötet.
- Absz. kori gyűjt.
Abszolutizmus kori gyűjtemény
- Aradi (Pesti, Nagyváradi, Kassai, Pozsonyi) hadb.
Az Aradi (Pest, Nagyváradi,Kassai, Pozsonyi) Rendkívüli Katonai Hadbíróság iratai
- Orsz. Honvédegylet
Az Országos Honvéd-Segélyegylet iratanyaga. 1-32. csomó
- Rendőri megfigy. 66/104.
Bach-kori gyűjtemény Rendőri nyilvántartó lapok a politikailag gyanús és megfigyelés alatt tartott személyekről. 60. csomó 104. sz. irat.
- Tiszti akvi. lapok
A Magyar Királyi Honvédség tiszti anyakönyvi lapjai 1868-1910.
Hadtört Múz.
Országos Hadtörténeti Múzeum Budapest
- Fotóa.
- Fotóarchívum
- Kézirattár
- Kézirattár
Hajnal István
A Kossuth-emigráció Törökországban I. Bp., 1927.
Hegyesi: Bihar m.
Hegyesi Márton Bihar vármegye 1848—49-ben. Nagyvárad, 1885.
Hegyesi
A 3. honvédzászlóalj
Uő.:
Az 1848—49-iki harmadik honvédzászlóalj története. Bp., 1898.
Hellebront: Családtört. jegyz.
Hellebronth Kálmán: Családtörténeti jegyzetek. Bp., 1912-1914.
Hellebronth: Testőrségek
Hellebronth Kálmán: A magyar testőrségek névkönyve 1760-1918. Bp., 1939.
HHStA.
Osztrák Állami Levéltár Bécs
- Grundbuch polit. bedenkl. Personen - Galizien
A politikailag gyanús személyek nyilvántartó-könyve 1849-1861.
HL
ld. Hadtörténeti Levéltár.
Hoffmann Arnold
Az 1848 – 49-iki-veres-sapkás 9-ik honvédzászlóalj története. Kassa, 1906.
Honvéd 1868/3.
Honvéd (hetilap) 1868. év 3. szám.
Ivánka Imre
Négy havi szolgálatom a magyar hadseregben 1848 június végétől október végéig. Bp., 1881.
Iványi István
Szabadka és vidéke 1848/49-ben. Szabadka, 1886.
Jánossy Dénes
A Kossuth-emigráció Angliában és Amerikában I-II., Bp., 1940-1948.
Kádár József
Belső-Szolnok és Doboka megye történetéből 1848-49. Dés, 1890.
Karsa Ferenc
Szabadságharcos napló. S.a.r. (sajtó alá rendezte) Bona Gábor, Bp., 1993.
Kászonyi Dániel
Magyarhon négy korszaka. S.a.r. Kosáry Domokos, Bp., 1977.
KAW.
Kriegsarchiv Wien (Bécsi Hadilevéltár)
- Gb. 2. LIR. (3. HR., 4. Drag. Rgt., 7. Chév. Lég. Rgt., 8. Kür. Rgt., 2. Ul. Rgt., 5. FAR., Bomb. Korps, 1. Discip.Komp., 6. Garn. Baon., 8. GIR., Milit. Gestüt zu Mezőhegyes, Milit. Parteien u. Rechnungsbranche, Tyrnauer Invaliden-Haus, Garn. Art. zu Ofen. 3. Jäg. Baon., Fuhrw. Korps., 3. San. Baon., 6. Genda. Rgt., Gara Spital zu Pest.) 1841-1850. 20/31.
– Személyi nyilvántartó könyvek (3. huszárezred, 4. dragonyos ezred, 7. könnyűlovasezred, 8. vértesezred, 2. dzsidásezred, 5. tüzérezred, bombászkar, 1. büntetőszázad, 6. helyőrségi zászlóalj, 8. határőr zászlóalj, mezőhegyesi méntelep, katonai hivatalnokok és számvevők, nagyszombati invalídus-otthon, budai helyőrségi tüzérség, 3. vadászzászlóalj, szekerészkar, 3. szanitéc zászlóalj, 6. csendőrezred, pesti helyőrségi kórház) 1841-től 1850-ig szolgáltak 20. füzet 31. oldal.
- Conduite-Liste 39. LIR.
- 1849. - A 39. gyalogezred tisztjeinek és hadapródjainak minősítési lapjai, 1847.
- Musterliste 15. GIR.
- 1845 - a 15. határőrezred katonáinak mustrakönyve, 1845.
- Trauungsbuch 39. LIR.
- a 39. gyalogezred katonáinak házassági anyakönyve
- Lieutenante, Oberlieutenante, Hauptleute, Staabsoffizire, Generäle
- a császári-királyi hadsereg hadnagyainak, főhadnagyainak, századosainak, törzstisztjeinek, tábornokainak mutatókönyvei.
– Civil- und Militär Gouvernement zu Wien 1849-1855.
– a bécsi Polgári- és Katonai Kormányzóság iratai 1849-1855.
Kirchthaler, Ludwig
Geschichte des k.u.k. Infanterie-Regimentes No 2. Wien, 1895.
F. Kiss Erzsébet
Az 1848—1849-es magyar minisztériumok. Bp. 1897.
KLÖM. XIII-XV.
Kossuth Lajos Összes Munkái XIII. Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén 1848 szeptember-december, XIV. Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén 1849.január 1. – április 14., XV. Kossuth Lajos Kormányzóelnöki iratai 1849. április 15. - augusztus 15. S.a.r.: Barta István, Bp., 1952-1955.
Komáromi Lapok 1849/64.
Komáromi Lapok (napilap) 1849. év 64. szám.
Korn Fülöp
Neueste Chronik der Magyaren. I-II. Hamburg-New York, 1851-1852.
Korponay: Abaúj m.
Korponay János: Abaúj vármegye monographiája I. Sárospatak, 1866.
Königgrätz-album
A szabadságharc első hadifoglyai (Oct. Hung. 423.)
Közlöny 1849/21.
Közlöny (napilap 1848-1849) 1849. év 21. szám.
Kreipner, Julius
Geschichte des k. u. k. Infanterie-Regimentes Nr, 34-1733-1900. Kaschau, 1900.
Lehoczky Tivadar
Bereg megye és a munkácsi vár 1848—49-ben. Munkács, 1894.
Lendvai Miklós
Temes vármegye nemes családjai. Temesvár, 1905.
Lengyel album
Szybalski, Felicjan: Za wasza i nasza wolnosc (Fol. Polen 4.)
Lukács Lajos: Garibaldi
Garibaldi magyar önkéntesei és Kossuth 1860—61-ben. Bp., 1962.
Lukács Lajos: Légió
Az olaszországi magyar légió története és anyakönyvei. Bp., 1986.
Magyar Családtört. Szle.
Magyar Családtörténeti Szemle (folyóirat).
Magyar Nemzetségi Zsebkönyv
Első rész. Bp. 1885., második rész Bp., 1905.
Margitay Gábor
Aradi vésznapok. Margitay Gábor emlékiratai S.a.r.: Nagy Izsó, Bp., 1890.
Matolai: Visszaeml.
Matolai Etele: Visszaemlékezéseim honvéd életemre. Sátoraljaújhely, 1883.
MÉLEX
Magyar életrajzi lexikon. Főszerk.: Kenyeres Ágnes. I-II. Bp., 1967. 19. kieg. kötet. Bp. 1981.
Mészöly Endre
A bogárdi Mészöly nemzetség. Nem bogárdi Mészölyök. Szerencs, 1941.
Mikár I.
Mikár Zsigmond: Honvéd Schematismus, vagyis az 1848/9-ki honvédseregből 1868-ban még életben volt főtiszteknek névkönyve.Pest., 1869.
Mikár II.
Uő. Honvéd névkönyv, az 1848—49-diki honvédségnek 1890-ben még életben volt tagjairól, Bp., 1891.
MOL.
Magyar Országos Levéltár (Budapest)
- ONőHt. Ált. 1848. 2022.
Országos Nemzetőri Haditanács Általános iratok. 1848. 2022. sz. irat.
- Hm. Ált. 1849. 1112.
1848—49-es Hadügyminisztérium: Általános iratok. 1849. 1112. sz. irat.
- Iü. min. Álladalmi ügyészi oszt.
Igazságügyminisztérium Álladalmi ügyészi osztály 1849.
- Bm. Honv. segély 1868. 313.
Belügyminisztérium: Honvéd segélyalap 1867-1872. 1868. és 313. sz. irat.
- Aradi nem ikt. ir.
1847-49-es hadügyminisztérium aradi nem iktatott iratok (1849.)
Nagy Iván
Magyarország családai. I-XII. Pest, 1857-1865. Pótkötet, Pest, 1868.
Nagy Iván Családtört. Ért.
Nagy Iván Családtörténeti Értesítő (genealógiai folyóirat)
Nagy (Sándor): Háromszék
Nagy Sándor: Háromszék önvédelmi harcza 1848-49. Kolozsvár, 1896.
Nemesi Évkönyv
Éves genealógiai folyóirat 1-13. Budapest 1923-1935. (Szerk.: Daróczy Zoltán), ill. 14-53. Luzern, 1959-1972. Szerk. Zoltán v. Barcsay-Amant.
Novák: Zala m.
Novák Mihály: Zala vármegye az 1848 – 49. évi szabadságharcban. Zalaegerszeg, 1889.
Oláh: Békés m.
Oláh György: Békés vármegye 1848-49. I-II. Gyula, 1889.
Orbán Balázs
A Székelyföld leírása. I-VI. Pest-Bp., 1868-1873.
Orosz Ernő
Heves- és volt Külső Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.
OSzK
Országos Széczenyi Könyvtár
Palatinus: Vas m.
Palatinus József: Vasvármegyei nemes családok története. Szombathely, 1911. Unicus.
Pálmay: Háromszék
Pálmay József: Háromszék nemesi családjai. Sepsiszentgyörgy, 1901.
Pesti Napló 1887/17.
Napilap 1887. év 17. szám.
Redvay: Huszáraink
Redvay István: Huszáraink hazatérése 1848—49-ben. Bp., 1941.
Reizner: Szeged
Reizner János: Szeged története. 1-4. Szeged, 1899-1900.
Ruisz Gyula
Bábolna a magyar szabadságharc idején. Komárom. 1906.
Schöpflin: Szinész lex.
Magyar Színművészeti Lexikon. Szerk.: Schöpflin Aladár. 1-4., Bp. é.n.
Sitzler, Kathrin
Solidarität oder Söldnertum. Die ausländischen Freiwilligenverbände im ungarischen Unabhängigkeitskrieg 1848-49. Osnabrück, 1980.
Svoboda Die Theres. M.A.
Svoboda,: Die Theresianische Militär-Akademie zu Wiener-Neustadt, und ihre Zöglinge von der Johann Gründung bis auf unsere Tage. 1-3., Wien, 1894-1897.
Svodoba: Die Zöglinge
Uő: Die Zöglinge der Wiener-Neustädter Militär-Akademie von Gründung des Institutes bis auf unsere Tage. Wien, 1880,.
Szalczer Sándor
Magyar emigránsok Törökországban. Pécs, 1893.
Szalkai Gergely
A VI. honvédzászlóalj története. Hazánk (folyóirat) 1887.
Szederkényi Nándor
Heves vármegye története. 1-4., Eger, 1890-1897.
Szendrei: Miskolc. tört.
Szendrei János: Miskolc város története 1-3. Miskolc, 1886-1901.
Szilágyi Farkas
Alsó-Fehér vármegye 1848/49-ben Nagyenyed, 1898.
Szinnyei: Komárom
Szinnyei József: Komárom 1848/49-ben. (Naplójegyzetek.) Bp, 1887.
Szinnyei: Magyar írók
Uő: Magyar írók élete és munkái. 1-14., Bp. 1891-1914.
Tirts Rezső
1848—49-iki élményeim különös tekintettel a Cornides-féle szepességi guerilla-vadászok szereplésére a szabadságharczban. Késmárk, 1803.
Tóth Károly
Az 56. honvédzászlóalj története 1848—49-ben. Csurgó, 1893.
Tört. Lapok 1892/1.: 12848—49.
Történelmi Lapok (folyóirat) 1892. év 1. szám.
Tört,. Képcsarnok
Magyar Nemzeti Múzeum, Történeti Képcsarnok.
Tört. Fotótár
Magyar Nemzeti Múzeum, Történeti Fotótár.
Turul 1931/1.
Genealógiai folyóirat 1931. év 1. szám.
Vas. Újs. 1900/6.
Vasárnapi Újság (hetilap) 1900. év 6. szám.
Vasváry Ödön
Edmund Vasváry: Lincoln’s Hungarian Heroes. The Partipication of Hungarians in the Civil War 1861-1865. Washington, 1939.
Vendel István
Szekszárd megyei város monográfiája. Szekszárd, 1941.
Veress Sándor
A magyar emigratio keleten. 1-2. Bp., 1878.
Waldapfel Eszter
A forradalom és szabadságharc leveretése. 1-4. S.a.r. Waldapfel Eszter, Bp., 1950-1965.
Wysocki emlékiratai
Wysocki József. Együtt a szabadságért 1848-1849. Wysocki tábornok emlékiratai. S.a.r.: Kovács István. Bp., 1993.l

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages