Abauj vármegye II. József ellen.

Teljes szövegű keresés

Abauj vármegye II. József ellen.
A felirat hivatkozva az összeirásokra vonatkozó 1715: 3., 1723: 8. törvényczikkekre, valamint az 1598: 4. t.-czikkre felvilágositja a király ő felségét, hogy a nemesek lakásainak megszámozása soha sem volt szokásban és nem is történhetett. Hadi czélokra, imminens veszély esetén való összeirása mindenkor a törvény által történt, de a jog, szabadság és kiváltság ellenére soha. Kéri tehát a vármegye ő szent felségét, biztositván őt további hűségéről, hogy a nemzet fájdalmát és megütközését megszüntetve, rendeletének teljesitésétől mentse föl a vármegyét. Figyelmezteti devóczióval a felséget, hogy közvetlen elődei, VI. (III.) Károly, édes anyja, Mária Terézia, sőt ő maga is trónraléptekor biztositotta Magyarországot, hogy törvény szerint fogja igazgatni, soha sem pedig az örökös tartományok mintájára; a jogokat, szabadalmakat és kiváltságokat pedig, mint a törvényben kimondatott, tiszteletben tartja és tartatja.
„Cum proinde praememorata Conscriptio nunquam antehac in Regno audita, nec in Legibus memorata, fundamentalibus Scopum publicum Regni definientibus Legibus et consequenter Juribus et Libertatibus Regnicolarum Solenni Diplomate Regio stabilitis adversetur, iisdem nos Legibus et Sanctionibus eo firmius inhaeremus, quod Quemadmodum gloriosse memoriae Avus Mattis Vestrae Carolus VI. per Artum 3-ium Anni 723 Diplomatica, quam alia quaevis Jura, Libertates, Privilegia, Immunittes, praerogativas Legesque conditas per Successores etiam inviolabiliter conservandas constituit, se idisum Augustissi ma ocndam Genitrix Mattis Vrae confirmando, per Artum 8-um Ai 741 de eo etiam, quod ad norman aliarum provinciarum nullo unquam tempore gubernandi simus, securos reddidit ita Matta s Vra Serma etiam in ipso Regiminis sui aditu aesdem Leges ac omnes Libertates nostrus benigne conrfirmaverit.”
II. József, minthogy a vármegye nem akarta az összeirást teljesíteni, királyi kiküldöttekkel végeztette azt. Az 1784-iki népszámlálás azonban hibás lehetett, mert 1787-ben uj népszámlálást foganatositottak. Mutatja hibásságát az is, hogy Abauj és Torna vármegyékben (melyek 1785-ben egyesíttettek) a lakosságnál majdnem 30,000 főnyi különbséget találtak. Részint az első összeirók járatlansága, részint talán az eltitkolások, bujkálások okozták ezt.
1784-ben Abauj vármegyében következő eredménynyel zárták le az összeirást:
Kath. felnőtt férfi
14,700
Kath. fiugyermek
11,449
Kath. felnőtt nő
15,291
Kath. leánygyermek
11,224
Nem kath. férfi
7588
Nem kath. fiugyermek
5599
Nem kath. nő
7718
Nem kath. leánygyermek
5488
Zsidó férfi
578
Zsidó fiugyermek
547
Zsidó nő
541
Zsidó leánygyermek
481
 
Idegen férfi volt 433, fiugyermek 305, idegen nő 371, leánygyermek 271.
A szolgákat külön irták össze. Felnőtt férfi szolga volt 2330, fiu 1258, nő 1766, leánygyermek 954.
A születések száma volt 1948 fiu, 2034 leány, összesen 3982; a halálozások száma 3499; a születési többlet körülbelül normális szaporodási arányt mutat.
Az összes lakosság az összeirás szerint 89,283.
Torna vármegyében összesen 14,262 lakost találtak. A két vármegye lakossága tehát lett volna együtt 103,545.
520Az 1787-iki pontosabb összeirás szerint az egyesitett Abauj-Torna vármegyében volt 11 mezőváros, 263 falu, 6 puszta. A házak száma 19,173. Keresztény család 24,204, zsidó 558 találtatott.
Az összes lakosság száma 132,823. Ebből idegen 1261.
Foglalkozásra nézve volt: 186 pap, 5315 nemes, 45 tisztviselő, 1206 polgár, 6535 paraszt; iparos vagy kereskedő 6911, segéd, napszámos, szolga stb. 15,895.
A milyen szigoruan hajtotta végre népszámlálási rendeletét, oly következetes szigorusággal valósitotta meg a megyék kormányzatára vonatkozó terveit is József.
Még 1784-ben október 13-án tisztujitást tartott a vármegye br. Orczy Lőrincz főispán vezetése alatt. Alispánok lettek: Kelez Antal, Zombory Zsigmond, főjegyző Komáromy György. Főszolgabirák: Lánczy Jakab, Fáy Ábrahám, Zombory Gábor, Puky László. A vármegye akkor 4 járásra volt felosztva.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem