A consistorium.

Teljes szövegű keresés

A consistorium.
A biharmegyei gör. kel. román egyház közvetetlen a nagyváradi gör. kel. román consistorium fenhatósága alatt áll. E consistorium a biharmegyei gör. kel. román egyház összes egyházi, iskolai és alapítványi ügyeinek közigazgatási és igazságszolgáltatási állandó közege. Természetes elnöke az aradi gör. kel. román püspök, kinek helyettese az egyházmegyei synodus által megválasztott vicarius, mint szentszéki elnök. Tagjai rendesek és tiszteletbeliek; mindnyájan consistoriumi ülnök czímet viselnek.
A consistorium egyházi, iskolai és gazdasági tanácsra oszlik melyeknek mindegyike önállóan végzi teendőit Egyházmegyei Consistorium általános czíme alatt.
Az egyházi tanács egy fizetéses előadó (referens) és 8 tiszteletbeli tagból áll, a kik lelkészek, és egy házasságvédőből, a ki világi is lehet. Az iskolai tanács egy fizetéses előadó és 8 tiszteletbeli, tehát összesen 9 tagból áll, a kik közül hárman egyháziak és hatan világiak. A gazdasági tanács szintén 9 tagból áll, a kik közül hárman egyháziak és hatan világiak.
A szentszéknek van egy fizetéses titkára, a ki a jegyzői teendőket is végzi. Azonkivül van egy fizetéses levéltárnoka, ügyésze és végre megfelelő számu irnoka.
A rendes és a tiszteletbeli ülnököket az egyházmegyei zsinat választja meg életfogytiglan, kiket ez állásukban a püspök erősít meg. Az iskolai és gazdasági tanácsok tagjai három évre választatnak, de három év után újra választhatók. A házasságvédőt és a kezelési személyzetet az elnök nevezi ki, az ügyészt és titkárt a consistorium mindhárom tanácsának tagjai választják. A consistoriumi tanácsok ügyeiben, a szentszéki elnök elnöklete alatt legalább 4 ülnöktagjának részvétele mellett határoznak.
A egyházi tanács teendői közé tartozik dönteni a szentségekre és szertartásokra vonatkozó ügyekben, gondoskodni a templomok beszenteléséről és a szükséges szertartásos tárgyakkal való ellátásáról. Őrködik a valláserkölcsi magaviselet fölött. Az alárendelt papság fegyelmi ügyeiben mint fegyelmi hatóság első fokban itélkezik; az esperesi székektől felebbezett és eléje terjesztett ügyekben másodfokulag itélkezik. Gondoskodik, hogy a szentszék fenhatósága alatt állók teljesítsék hivatásukat, hogy az esperesek évenként a consistorium elé terjesszék a kerületi papság és a hívek összeírását; és hogy a parochiák és az esperességek zsinatjai a magyarországi és erdélyi gör. kel. egyház szervezési szabályzata szerint teljesítsék kötelességeiket. Állandó bizottságot küld ki a papi állásra előléptetendő klerikusok vizsgázására és intézkedik, hogy a püspök elhalálozása után legkésőbb három hó lefolyása alatt egyházmegyi zsinat hivassék egybe püspökválasztás czéljából.
428Az iskolai tanács ellenőrzi a felekezeti iskolákat; gondoskodik, hogy más iskolákban a gör. kel. román ifjuság vallástanát tanulja és templomát látogassa. Őrködik a tanítók és tanárok erkölcsi magaviselete fölött és fegyelmi ügyekben mint elsőfokú hatóság határoz. Bizottságot küld ki a tanítójelöltek megvizsgázására. Évenként kimerítő jelentést tesz az egyházmegyei zsinathoz az iskolák és az oktatás állapításáról és javaslatokat az iskolaügy előmozdítása érdekében. Az iskolai szünetek idejére évenként tanítói értekezletek tartását rendeli el.
A gazdasági tanács hatáskörébe tartozik kezelni az egyház vagyonát, elkészíteni és felterjeszteni az évi költségvetést az egyházmegyei zsinathoz. Pontos számadást vezetni az évi bevételekről és kiadásokról és azt felterjeszteni az egyházmegyei zsinathoz, megválasztani saját kebeléből az egyházmegyei pénztárnokot és ellenőrt, szóval őrködni az egyházi vagyon fölött.
A teljes ülés a consistorium mindhárom tanácsának valamennyi ülnökéből áll és megválasztja a consistorium titkárát és ügyészét, megerősíti a kerületi espereseket, a középiskolák tanácsait és a hittanárokat, végre intézkedik az esperességi, egyházmegyei zsinatok és a nemzeti egyházi congressus tagjai választásának vezetése iránt.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem