Iskolák.

Teljes szövegű keresés

Iskolák.
Midőn az 1557. évi tordai országgyűlés a kolozsvári és marosvásárhelyi főiskolák felállítását elhatározta, ugyanakkor intézkedett, hogy Debreczenben és Váradon hasonló intézetek létesüljenek; – utóbbi helyen Izabella királyné meghagyván, hogy e czélra a „Mindszent” tiszteletére szentelt és üresen hagyott klastrom átadassék.
Nyakazó Kendi Antal váradi várparancsnok s Bihar vármegye főispánja, az országgyűlés rendeletének érvényt szerezvén, az iskola első tanárául Sasvári Gergelyt 1558-ban be is állította. Az iskola csakhamar kollégiumi rangra emelkedett; főleg 1566. óta, mikor a gyulai várnak török kézre jutásával az ottani iskola megsemmisülvén, az Alföld vármegyéinek egyetlen, még a debreczeninél is jóval fejlettebb tanintézete lett. A „partium”-nak tudomány-szomjas ifjúsága nagy számmal kereste föl. Kitünő tanárai közül említésre méltók Károli Péter, Ivó János, a később erdélyi püspökké lett dr. Tofaeus Mihály, Harsányi N. Jakab, később a brandenburgi választó fejedelem consiliáriusa, dr. Martonfalvi György, Püspöki János stb.
Patronusai sorában első helyen állanak az erdélyi fejedelmek: Bocskay István, a ki halála előtt egyebek között a váradi kollégiumnak is bizonyos pénzösszeget adományozott; Bethlen Gábor, ki a váradi és debreczeni főiskolák javára 40,000 frt erejéig végrendelkezett; I. Rákóczy György, a ki váradi kollégiumban tanító professzorok közül, ha hárman voltak: kettőnek, ha pedig ketten voltak: egynek eltartását magára vállalta; Lórántffy Zsuzsánna, „a kinek 3000 frt adománya a város áldozatkész adakozása következtében annyira növekedett, hogy abból Váradon alúl a Körösön épült négykövü malmot és egy Brutzkuja nevű falut (?) vásárolhattak”. Ezeken kívül kiváló meczénások voltak még: Telegdy Miklós, a ki saját költségén több jeles ifjút küldött külföldi egyetemekre; Csáky Pál és Csáky László váradi lakosok.
Az egyház és iskolaügynek hathatós emeltyűje volt a kollégium nyomdája, a mely kivált Szenczi Kertész Ábrahám, a hírneves nyomdász vezetése alatt első helyre és tekintélyre emelkedett, úgy hogy a Lorántffy Zsuzsánna és több előkelő világiak anyagi támogatásával kiadatni czélzott biblia nyomása is erre a nyomdára bizatott.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages







Arcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem