Tanügy.

Teljes szövegű keresés

Tanügy.
Várad már keletkezésekor nyert iskolákat. Sajnos, a XIV. század utolsó negyedéig nincsenek bővebb adataink. A váradi káptalan legrégibb Statutumaiban azonban már részletes adatokat találunk a káptalani iskoláról. 489Igazgatója az olvasókanonok volt, mellette működött az al-olvasókanonok és az éneklőkanonok.
A tantárgyak közül a XV. században már előkelő hely jutott a latin és a görög nyelveknek, a csillagászattannak, a számtannak és mértannak. A szegény tanulók ingyen-oktatásba részesültek s ösztöndíjjal bírtak.
Vépi Péter kanonok már a XV. század első felében az iskolák mellett alumneumot létesített. Várad iskoláit a XIV. században vidékiek és világiak is látogatták, de a vidéki monostorokban is találunk „fraterlectort”, kinek kötelessége többek között a tanítás volt.
A káptalan tagjai közül már a XIII. században is többen tudománynyal foglalkoztak, de a szellemi virágzás korszakát Vitéz János püspöksége nyitja meg, kinek udvarát szépen jellemzi Fraknói Vilmos e szavakkal: „alatta Várad az ujkor múzsáinak lakhelye lőn.”
Olaszországból gazdag könyvtárt gyűjtött egybe, a mi akkor nagy fényűzés volt. Maga köré gyűjtötte a külföld tudósait és művészeit. Udvarában egész irodalmi kör alakult. Váradon csillagdát építtetett. Ott találjuk körében Vergerio Péter Pált, Podacataro Fülöpöt, az előbbi a latin próza, az utóbbi a költészet hivatott művelője, továbbá Péter szerzetes zeneművészt, Szanocki Gergely tudós lengyel tanárt, Ulászló nevelőjét. Vitéz buzdítására készítette Pauerbach György bécsi egyetemi tanár a nap és holdfogyatkozásokat feltüntető u. n. „váradi tabellákat.”
Vitéz pártfogása alatt nevelkedtek: Csezmiczei János (Janus Pannonius), ifj. Vitéz János, a későbbi veszprémi püspök, Várdai István és Váradi Péter kalocsai érsek. A káptalani iskolából került ki Oláh Miklós esztergomi érsek is.
Mátyás király gyermekkorában szintén gyakran megfordult Váradon, hova Debreczenből, anyja birtokáról rándult át. (Szücs István: Debreczen tört. I., 88. l). Vitéz János püspök példája élénk követőkre talált utóhadaiban. Filipecz János (1476–90) hasonlókép nagy pártfogója volt a tudományoknak. Bunyitay neki tulajdonítja Thuróczy krónikájának utánnyomását, mely Rogerius siralmas énekével megtoldva, 1488-ban jelent meg. Farkas Bálint püspök könyvtárs 203 kötetből állott. Thurzó Zsigmond püspök, ki egyike volt a klasszikai tudományokban legképzettebb főpapoknak, 1509-ben befejezte a püspöki palota építését. A műveltség terjedésével mindinkább gyakoribbá lesz a külföldi főiskolák látogatása.
Mint az Árpádok alatt Páris, úgy a XIV–XVI. századokban Krakkó, később Bécs gyakran látták feleik közt a biharvármegyei tanulókat. A Fraknói Vilmos „Magyar tanárok és tanulók a bécsi egyetemen” czímü nagybecsü értekezéséhez csatolt jegyzékben a következő biharvármegyei származású tanárokat és tanulókat találjuk: 1. tanárok a bölcsészeti karon: 1422–23. Benedictus de Baradino (így) – 1429–32 Albertus de Waradino – 1439–41. Joannes de Bankota – 1470. Blasius de Baradino – 1373–78. Clement de Adorján.
2. A bölcsészeti kar tanácsosai: 1431 Albertus de Waradino, 1442, 1448, 1450 Joannes de Pankota. 3. Vizsgálók a bölcsészeti karon: 1424 Benedictus de Varadino, 1429 Albertus de Waradino, 1430 Albertus de Barandino (így). A tanárok neve után az általuk előadott tantárgy olvasható. Tanulók a bölcsészeti karon: köztük a magyar nemzet procuratorai: 1393 Dominicus de Waradino. 1406 Nicolaus de Waradino. 1416 Stephanus de Waradino. 1417 Georgius de Nagy-Mihály. 1417 Joannes Sándor de Zalard. 1419 Benedictus de Waradino. 1422 Georgius de Baradino. 1425 Albertus de Waradino. 1427 Ladislaus de Nagy Mihal. 1427 Ladislaus de Waradino. 1428 Ladislaus de Baradino. 1428 Dominus Ladislaus de Czag. 1431 Lucas de Waradino. 1435 Joannes de Bankota. 1436 Laduslaus de Waradino. 1442 Joannes Szatmár de Baradino. 1442 Blasius Pankota de Nadab. 1443 Stephanus de Deretsch. 1447 Joannes de Pankota. 1449 Emericus de Waradino. 1450 Michael de Told. 1451 Barnabas de Waradino. 1451 Ambrosius de Waradino. 1452 Andreas de Waradino. 1478 Clemens de Adorján.
Tanulók 1453–1500 közt: 1455 Paulus de Zobozló 1457-ben baccalaureus. 1460 Blasius de Waradino, 1467-ben baccalaureus, 1469-ben magister. 1465 Thomas de Waradino. 1466 Ladislaus Sartoris de Waradino. 1468 Nicolaus de Waradian. (így), Georgius de Waradian. 1469 Albertus de Semjén. 1470 Valentinus de Hoswaso. Georgius de Hoswhaso. 1471 Benedictus de Thelegd. Egregius Dominus Nicolaus de Thelegd. Thomas de Waradino. 1472 (?) Kilianus de Zowath. Blasius Kiliani de Zowath. Georgius Kiliani de Zowath. 1474 Nicolaus de Egegh, 1478-ban baccal., 1480 magist. 1476 Georgius de Gezth. 1477 Stephanus de Püspecki. 1478 M. Clement de Adorján. 1480 Joannes de Keoreos. 1500 Nicolaus de Khereztess. Joannes de Khereztess. Augustinus de Waradino. (Értekezések a tört. tud. köréből III. évfolyam).

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem