Társadalom. Irta Winkler Lajos

Teljes szövegű keresés

347Társadalom.
Irta Winkler Lajos
Nagyvárad harmincz-negyven év óta oly rohamosan haladt, mint talán hazánk egyetlen városa sem. Nemcsak külseje változott meg előnyösen, nemcsak köz- és magánépületei szaporodtak nagy számmal, hanem társadalmi életében is oly élénkség lüktet, mely az egészséges haladás, a fejlődés, megizmosodás félreismerhetetlen tanúbizonysága.
Rendkívül nagy segitségére van és bizonyára lesz Nagyvárad város előhaladásának és felvirágzásának; a társadalom, mely sokkaru támogatásával, jóakaratával, áldozatkészségével és szellemével minden téren segítő kezet nyújt.
Nincs oly eszme vagy törekvés, nincs oly jótékony- vagy kultur-czél, oly emberbaráti, irodalmi, vagy művészeti vállalkozás, melyet a nagyváradi társadalom ne pártolna. A baj csak az, hogy az egyleti életben résztvevők száma, az egyesületek számához képest csekély s így ha tekintetbe vesszük, hogy Nagyváradon, nem számítva a hivatalos testületeket, negyvennél több egyesület van, akkor könnyen érthető egyrészről a túlterheltetés, valamint ennek természetes következményeül a kimerülés. De nemcsak e miatt szenved Nagyváradon akárhány nemes, közhasznú törekvés hajótörést, vagy sinylődik annak tevékenysége, hanem azért, mert az egyesületek száma határozottan sok és akárhányat lehetne egyesíteni egy közös czélra.
Erre nézve boldogult emlékezetü Rómer Flóris kanonok annak idején meg is indította az akcziót, de siker nélkül.
Nagyvárad társadalma a legélénkebb tévékenységet fejt ki a jótékonyság és a közművelődés terén. Itt találjuk a város legelőkelőbb, legkiválóbb férfiait és hölgyeit.
Előljár e téren dr. Schlauch Lőrincz biboros püspök, v. b. t. t., Winkler József vál. püspök, nagyprépost, valamint a 1. sz. káptalan tagjai; Ritoók Zsigmond kir. tan., a kir. itélő-tábla elnöke; dr. Beőthy László, Bihar vármegye és Nagyvárad főispánja; Szunyogh Péter alispán, br. Kőnigswarter Herman, dr. Bulyovszky József polgármester, Tisza Kálmánné, özv. báró Gerliczy Félixné, özv. Des Echerolles Sándorné, Ritoók Zsigmondné, dr.Bulyovszky Józsefné, Sal Ferenczné, Schlauch Jozefin, Szokol Vilburg Szilvia bárónő, és még sokan.
Köz-, jótékony és humanitárius czélok előmozdításában érdemeket szerzett Mezey Mihály kir. közjegyző, kinek több közhasznu intézmény nemcsak létesítését, hanem fennállását is köszöni; ki mint kezdeményező és rendező egyaránt fáradhatatlanul dolgozik a közintézetek érdekében és javára.
Közéletünk főbb alakjai: Hlatky Endre, az ügyvédi kamara, a nagyváradi szabadelvü párt elnöke, a törvényhatóság és közigazgatási bizottság tagja, Rádl Ödön, a hires védőügyvéd, a Szigligeti társaság elnöke, a Petőfi társaság tagja; Hegyesi Márton ügyvéd, a szabadságharcz történetének alapos kutatója; Bunyitay Vincze apátkanonok, a m. tud. akadémia tagja, jeles egyháztörténetíró; dr. Berkovits Ferencz ügyvéd, dr. Konrád Márk kir. tan., 348a m. k. bábaképző igazgatója, a Biharmegyei orvos-egylet és az Orvosok szövetsége nagyváradi fiókjának elnöke; dr. Hoványi Ferencz ny. főorvos, dr. Baráthy Ákos, Nagyvárad város főorvosa, dr. Berkovits Miklós, dr. Fráter Imre, Bihar-megye közkórházának igazgatója, dr. Kornstein Lajos, dr. Bodor Károly, dr. Schiff Ernő, dr. Grósz Albert (szemorvos), az orvosok nesztora, ki legutóbb hunyt el, dr. Hoványi Géza takarékpénztári vezérigazgató, a kereskedelmi iskolai bizottság elnöke, Schöpflin Ágost kir. tan., posta- és távíró-igazgató, Papp Miklós kir. tan. pénzügyigazgató, Nátafalussy Kornél tankerületi főigazgató, Osterlamm Ármin kir. erdőfelügyelő, Sipos Orbán m. oszt. tan., kir. tanfelügyelő, Rácz Mihály, Nagyvárad város volt ékes tollu főjegyzője és poéta. Dús László városi ügyész, szépirodalmi író, dr. Bozóky Alajos a kir. jogakadémia igazgatója, jogi író, dr. Nagy Ernő, az akadémia lev. tagja, a nemrég elhalt dr.Sipos Árpád, Molnár Imre, dr. Persz Adolf, dr. Hoványi Gyula szakírók, dr. Károly Irén, a premontrei rend kitünő fizika tanára, dr. Karácsonyi János akadémiai tag és nagyérdemü történetiró; Sulyok István és Csák Máté ev. ref. lelkészek, Janky József, az Ipar és kereskedelmi kamara elnöke, Reismann Mór, a Biharmegyei kereskedelmi ipar- és termény-hitel bank vezérigazgatója, Szabó József, a Biharmegyei gazdasági egyesület és a Biharmegyei és nagyváradi rabsegélyző-egyesület elnöke; Szmazsenka Ernő, m. áll. felügy. és üzletkezelő, Kuncz Gusztáv, Huzella Gyula nagykereskedők, Moess Károly, az Osztrák-magyar Bank fiókjának főnöke, Cziffra Gerő, Bihar vármegye főpénztárnoka, a Bihari Nemzeti Casinó alelnöke, dr. Várady Zsigmond, Némethy Károly, dr. Vallner Ödön, a megye főügyésze, Kovács Béla, Frankó Endre, Mihályfi Adolf, Pallay Lajos ügyvédek, Bertsey György, az ipartestület elnöke, az Ipar és kereskedelmi kamara, alelnöke.
Társadalmi életünk tevékenységét és működését leghívebben tükrözik társadalmi, közművelődési és jótékonyczélu egyesületeink, melyeknek rövid leirását a következőkben adjuk:

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem