Hivatalok, intézetek.

Teljes szövegű keresés

Hivatalok, intézetek.
A következőkben felsoroljuk Győr hivatalait és közczélú intézményeit.
Győr a városi törvényhatóságén kívül a vármegyei törvényhatóság és a tósziget-csilizközi járás székhelye. Van itt kir. tábla, kir. törvényszék, telekkönyvi hivatal, kir. főügyészség, kir. ügyészség, fogház és kir. járásbíróság. Székhelye az ügyvédi kamarának, a magy. kir. pénzügyigazgatóságnak, fővámhivatalnak, pénzügyőri biztosságnak, államvasúti forgalmi főnökségnek, osztálymérnökségi hivatalnak és fűtőházi főnökségnek.
A közgazdasági intézmények között felemlítendő a kereskedelmi és iparkamara, az iparfelügyelőség, és a kerületi erdőfelügyelőség, valamint a selyemtenyésztési felügyelőség.
Állami hivatalok: az anyakönyvi hivatal és az államépítészeti hivatal.
Tanintézetek, tantestületek és tanhatóságok: tankerületi főigazgatóság, tanfelügyelőség, róm. kath. papnevelő, kath. főgimnázium, állami főreáliskola, állami tanítónőképző, püspöki tanítóképző, állami polgári leányiskola, községi polgári fiúiskola, a Szent Orsolya-rend polgári és elemi leányiskolája, róm. kath., ág. ev., ref. és izr. népiskolák, valamint állami népiskola és több magán elemi iskola, felső kereskedelmi iskola, fa- és fémipari szakiskola és városi ipari tanoncziskola.
Egyházi hatóságok és intézmények: róm. kath. megyéspüspökség, székeskáptalan, püspöki szentszék, benczés rendház, karmeliták, Orsolya-szűzek, irgalmas nővérek és a Megváltóról nevezett apáczák zárdája, székesegyházi főesperesség, hat plébánia-hivatal, ág. ev. és ref. lelkészi hivatal, neol. és orth. rabbinátus.
Katonai hatóságok: cs. és kir. 65. számú dandár, a 19. gyalogezred, a 26. gyalogezred, a 9. huszárezred, 19. hadkiegészítő kerületi parancsnokság, cs. és kir. csapatkórház, katonai élelmezési fiókraktár, a m. kir. csendőrség VII. szárnyparancsnoksága.
Közlekedési és forgalmi intézmények: m. kir. államvasútak, győr-sopron-ebenfurthi és győr-zircz-veszprém-dombóvári vasút, továbbá a Dunagőzhajózási társulat állomása, s a posta-, távíró- és távbeszélő-hivatal.
Pénz- és hitelügy: az Osztrák-Magyar-Bank és a Magyar Általános Hitel-bank fiókjai, Győri I. Takarékpénztár, Győrvárosi- és Megyei Takarékpénztár, Általános Takarékpénztár, Győrvárosi Kölcsönsegélyző-Egylet, Győrvárosi és Megyei Önsegélyző-Egylet.
Vízszabályozó és ármentesítő társulatok: Rábaszabályozó Társulat, Szigetközi Ármentesítő Társulat.
Kereskedelmi egyesületek és szövetkezetek: Győr szab. kir. város árúraktára részv.-társ., Győri Lloyd részv.-társ., Győri akkumulátor-gyár részv.-társ., Győri légszeszvilágítási részv.-társ., Magyar vaggon- és gépgyár részv.-társ., Győri szeszgyár és finomító részv.-társ., Győri vendéglősök, kávésok és italmérők ipartársulata szikvízelőállító szövetkezete, Győri munkásház-építő részv.-társ.
A humanizmus szolgálatában állanak a Bisinger-menedékház, az elaggott polgárok két menedékháza, a Schubert-féle és egyéb árvaházak, a kath. internátus, a Jótékony nőegylet, a Győri és győrszigeti izr. nőegylet, a Győrvárosi és megyei kisdedvédő-egylet, a Győr-mosonmegyei és győrvárosi rabsegélyzőegyesület, a Győri jótékony polgári kör, a Vöröskereszt- és a Fehérkeresztegylet győri fiókjai, a Népkonyha-egyesület, több betegsegélyző pénztár és temetési egyesület és a Szent Erzsébet-egylet.

A pályaház.
A pénzügyi palota.
A Lloyd-épület.

A Frigyes főherczeg laktanya.

A m. kir. állami főreáliskola.
93A kultúra és az ismeretterjesztés terén működnek a Győri Kisfaludy-kör, az Olvasó-egylet, a Népkönyvtár-egylet, a Mária Dorothea-egylet győrvidéki köre és több önképzőkör.
A művészet szolgálatában állanak a Győri ének- és zeneegylet, a Győri zenekedvelők egyesülete, a Győri vonósnégyes-társaság, a vaggongyár Egyetértés-dalköre és az iparos-dalárda.
A sportélet fellendítését czélozzák a Csónakázó-egylet, a Sakkör, a Tornaegyesület, a Győri lövésztársulat, a Korcsolyázó-egylet és több kerékpár-egyesület.
Egyéb közczélú egyesületek még a Filantropia szabadkőmíves páholy, a Győrvidéki tanító-egylet, a Párbajellenes szövetség győri fiókja, a Tisztviselők köre, a Községi és körjegyzők egylete, Győr vármegye gazdasági egyesülete, az Országos orvosszövetség győri fiókja, több ipartestület és számos asztaltársaság.
E kifejlett egyesületi életnek megfelelően a város társadalmi élete, vendéglői és idegenforgalma igen élénk, a lakosság műveltsége pedig magasfokú.

Győr város czímere.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages