Népmozgalmi statisztika.

Teljes szövegű keresés

Népmozgalmi statisztika.
Győr városának Győrsziget és Révfalupataház községekkel való egyesítése, hatalmas lépéssel előrevitte Győrt az ország virágzó városainak sorában. Bizonyítják ezt az alábbi számadatok, melyeket – a mennyiben az egyesített Győrre vonatkoznak, – úgy kell venni, mintha az 1900. évi népszámlálás időpontjában az egyesítés már megtörtént volna. Ennél későbbi hiteles adatok ugyanis még megközelítőleg sem állnak rendelkezésünkre, s e perczben csak az bizonyos, hogy ma a város lakossága már meghaladja a 40,000-et.
Győr város területe az egyesítés előtt 44.989  km. volt, Győrsziget és Révfalupataház községeké együtt 9.589  km., így ma Győr város területe 54.578  km. Katasztrális holdakban a város területe volt 7.811, a szaporulat 1.665 (miből Révfalura 1.096, Győrszigetre 569 esik), s így Győr területe 9.476 k. hold.
A város összes lakossága (a katonaságot is beleszámítva), az egyesítés előtt 28.989 főnyi volt. Az egyesítéssel e szám 37.543-ra szaporodott. Ezzel Győr a dunajobbparti vagy dunántúli városok sorában a negyedik helyről a másodikra került.
A tényleges népszaporodás 1890-től 1900-ig, tehát 10 év alatt 5.033 fő (21%), a születések és halálozások alapján kiszámított növekedés 1.247 fő (5.2%), a tényleges a kiszámítottnál tehát 3.786 fővel kedvezőbb.
Az egyesítés előtt a népsűrűség  kilométerenként 644.2 volt, vagyis a legnagyobb az egész Dunántúl. Ma a népsűrűség 688.8, tehát még nagyobb.
Nem szerint az egyesítés előtt volt Győrött 14.767 férfi és 14.222 nő, ezer férfira tehát esett 963 nő; (az országban 1000 férfira 1,025 nő jut.) Ma az arány sokkal kedvezőbb, a mennyiben 18.779 férfival szemben 18.764 nő áll, s így 1000 férfira esik 999 nő. Családi állapot szerint az egyesítés előtt a lakosság így oszlott meg: nőtlen és hajadon volt 18.205 (62.8%), házas 8.997 (31%), özvegy 1.755 (6.1%), törvényesen elvált 32 (0.1%) Az egyesítés után nőtlen és hajadon van 23.170 (61.7%), házas 12.007 (31.9%, a helyzet tehát majdnem l%-kal javult), özvegy 2.332 (6.2%), törvényesen elvált 34 (0.08%). Anyanyelv szerint van ma Győrött magyar 35.557 (az egyesítés előtt volt 27.324), 75német 1.316 (1.105), tót 181 (154), oláh 9 (7), rutén 1 (1), horvát 125 (121), szerb 26 (24), egyéb anyanyelvű 314 (253). A magyarság valamivel szaporodott, mert ma az egyesítés előtti idő 94.2%-ával szemben az összlakosság 94.7%-a magyar anyanyelvű. Magyarul beszélni tudott az egyesítés előtt 28.264 (az összlakosság 97.4%-a), ma tud 36.701, a mai lakosság 97.7%-a, a javulás tehát e téren 0.3%. Vallás szerint az egyesített Győr lakossága így oszlik meg: római katholikus 26.501 (az egyesítés előtt 20.228), görög katholikus 56 (52), görög keleti 50 (47), ág. hitv. ev. 4.105 (3.544), ref. 2.076 (1.793), unitárius 7 (6), izraelita 4.654 (3.317), egyéb vallású 2 (2).
Az egyetlen hanyatlás a műveltség terén tapasztalható. Az egyesítés előtt írni-olvasni tudott 22.713 (a lakosság 78.3%-a), ma tud 28.692, vagyis a lakosság 76.4%-a, a mi a helyzetnek 1.9%-kal való rosszabbodását jelenti. Az analfabéták ijesztően nagy száma 8851, vagyis 23.6%, míg az egyesítés előtt 6276 (21.7%) volt. Természetes, hogy ebből leszámítandó az iskolai koron innen levő gyermekek száma, mely azonban 6000-nél többre semmiesetre sem tehető, s így a felnőtt analfabéták száma 3000 körül mozog.
Lakóház az egyesítés előtt 2122 volt Győrött; ez a szám az egyesítéssel 2796-ra szökött fel. A házak közül kőből vagy téglából épült 2267 (az egyesítés előtt 1672), kő- vagy téglaalapon vályogból vagy sárból 193 (136), vályogból vagy sárból 286 (282), fából vagy más anyagból 50 (32), cserép-, pala- vagy bádogtetejű 980 (874), zsindelylyel vagy deszkával van fedve 1415 (983), náddal vagy zsuppal 401 (265); ez utóbbi szaporulatot (136) Győrsziget és Révfalu, főleg ez utóbbi (101) okozta.
Az egyesült Győr 37.543 lakosából a keresők összes száma 18.090, az eltartottaké 19.453. Az egyesítés előtt 14.458 keresővel 14.531 eltartott állott szemben. A lakosságnak a foglalkozási ágak szerint való megoszlását az alábbi adatok mutatják. A zárójelben levő számok az egyesítés előtti állapotot tüntetik fel.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages