Az 1825-iki követi utasítások.

Teljes szövegű keresés

Az 1825-iki követi utasítások.
Harmadnapra elkészültek a követutasítások. Minthogy az országgyűlésen tárgyalandó ügyek körvonalozva nem voltak, ez utasítások nagyobbára a sérelmek orvoslását czélozták. A követek szavazzák meg a királynénak a szokásos ajándékot. Mihelyt az országgyűlés elé utalt tárgyakról tudomást szereznek, azonnal értesítsék a vármegyét. A papirpénz leszállításából előállott magánjogi keresetek igazságos és törvényes alapon rendeztessenek. A pénzügyekre az 1807. és 1812. évi országgyűlésen megállapított alapelvek alkalmaztassanak. Hárítsák el az 1816. évi királyi leíratba foglalt ama sérelmes intézkedést, mely a kibocsájtott papirpénz ellenértékeül a magyar bányákat lekötötte. Az adó ezután is mindenkor az adózó nép erejéhez képest az országgyűlésen állapíttassék meg. A hazai termesztményekkel való szabad kereskedelem biztosíttassék. A gyors igazságszolgáltatásra, a hadbiztossági és úrbéri ügyre vonatkozó – egyik országgyűlésről a másikra halasztott – munkálatok tanácskozás alá vétessenek. A perek rendes folyamata felsőbb parancsokkal meg ne akasztassék, a királyi táblához fellebbezett fenyítő perek két tanács elé utaltassanak. A büntető kódex elkészíttessék. A só ára mérsékeltessék. A katonaság az évenként megszavazott 200.000 forintból verbuválás útján egészíttessék ki s országgyűlésen kívül ujonczok ne követeltessenek. A vármegyék egymás között való – 1809. év május 30-án kelt királyi leirattal eltiltott – levelezése ne gátoltassék. A magyar nyelv terjesztésére a nemzet méltóságának megfelelő intézkedések tétessenek. A magyar nemes testőrző sereg fenntartassék és szaporíttassék. A Ludovika Akadémia czéljának megfelelő legyen s a legalkalmasabb városban helyeztessék el. A Száván túli részek s Fiume és környéke visszakapcsolásáért a királynak köszönetet szavazzanak, a visszakapcsolás törvénybe iktatását szorgalmazzák s a még vissza nem kapcsolt részek visszaadása iránt előterjesztést tegyenek. A kihágások büntetése tárgyában kiadott 1820. évi felsőbb rendelet ellenében a régi törvényes gyakorlat fenntartassék. Eger és Mezőtúr határában polgári funduson lakó nemesek az adó és taksa fizetésétől felmentessenek. Eger város kérelme a szab. kir. városok közé való emelése iránt ne pártoltassék. A rövid úton való visszahelyezési perek rendezését s az 1807. évi 13. t.-czikk helyes értelmezésének megmagyarázását sürgessék. Az orosz sereg tartására fordított összeg – pénzértékben kamat nélkül 285.685 frt – a vármegyének visszatéríttessék. (1825. év 810. vmjkl.) A követek napidíját 6 ezüst forintban, a kanczellistákét 1 frt. 30 krban állapították meg. Az országgyűlésről sűrűn érkeztek a követek jelentései s a rendek sem késtek, hogy újabb és újabb utasításokat adjanak. (1825. év 1242., 1255. vmjkl.) Az 1827. évi szept. 4-én tartott közgyűlésén is tíz ilyen jelentést olvastak fel, de ezekre már érdemleges választ nem adhattak, mert az országgyűlést időközben berekesztették. Az országgyűlés lezajlása után az egyik követet, báró Orczy Lőrinczet, Csongrád vármegye főispáni helytartójává, három évvel később Arad vármegye főispánjává nevezték ki. A vármegyétől nemes jelleméhez méltóan búcsúzott el. Útigazgatói fizetését azok között osztotta fel, a kik távolléte alatt az útak készítésében érdemeket szereztek, követi napidíjait pedig a szegény nép felsegítésére ajánlotta fel. (1827. év 915., 1830. év 360 vmjkl.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages