Az egri törvényszék költözése.

Teljes szövegű keresés

Az egri törvényszék költözése.
Ez alapon indultak meg újból a tárgyalások, melyek sikerre is vezettek, a mennyiben 1877 okt. 20-án megkötötték az adás-vételi szerződést Samassa József dr. egri érsek, mint eladó és Tavasy Antal, Eger város polgármestere, mint vevő között, az Oroszlán vendéglő telkére és épületeire nézve, 7300 frtért.
Ez eladást a király 1877 július 23-án kelt elhatározása alapján a kultuszminiszter 1877 decz. 29-én hagyta jóvá, még pedig akként, hogy az előbb említett feltételektől elállott, azonban a szerződés második pontjában a következők foglaltatnak: „A fent körülírt épületek és beltelek, a meddig a kir. törvényszék Egerben székelni fog, egyedül kir. törvényszéki helyiségül használtathatik, ha azonban a kir. törvényszék székhelye Egerben megszünnék, ezen épület és telek törvénykezési vagy más hivatalos helyiségre vagy jótékony intézet vagy közczélú használatra fordíttathatik.”
A város a megvett ingatlanságnak 1878. év január hó 1-én lépett birtokába, a mikor egyúttal a vételár első részletét is le kellett volna a városnak az érsekség pénztárában fizetnie, azonban e napra megérkezett a városhoz – mintegy újévi ajándékul – az egri érsek alábbi levele, melyben mentesíti a várost az egész vételár lefizetése alól. Az érsek levele így szól:
„1/1878. Eger város tekintetes képviselőtestületének! Eger város szellemi és anyagi érdekeinek előmozdítására irányzott őszinte törekvésemnek újabb bizonyítékát adni óhajtván, van szerencsém a tettes városi képviselőtestületet értesíteni, hogy a köztem és Eger városa között folyó évi október hó 20-án megkötött s a nagym. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr által Ő császári és apostoli királyi Felségének folyó évi július 23-án Schönbrunnban kelt legfelsőbb elhatározása alapján, ugyanezen év deczember hó 9-én jóváhagyott adás-vevési szerződés értelmében, a városnak törvényszéki helyiségül átengedett „Oroszlán” című vendéglőért kiszabott s a város által az érsekségnek nagy részben fizetendő 7300 frtnyi összeget a város helyett az érsekségnek magam fogom sajátomból kifizetni és ezzel a várost ezen szerződésileg elvállalt kötelezettség alól felmentettnek jelentem ki, egyedül arra kérvén a tisztelt városi közönséget, hogy ezen elhatározásomat fogadja főpásztori fogyhatatlan szeretetem tanúságául, melylyel vagyok a tekintetes városi képviselőtestület, – Egerben, 1878 január hó 1-én, – őszinte jóakarója Samassa József dr. s. k. egri érsek. Előttünk Bydeskúthy Gyula s. k. Párvy Sándor dr. s. k. mint tanúk.”
Eger városa a régi „Oroszlán” fogadót még az 1878-ik év folyamán átalakította, hogy a törvényszék és ügyészség ott elhelyezhető legyen. Majd később, a 80-as évek közepén, a teleknek az Eger patak felé eső részén új épületet emelt a járásbíróság részére, hogy így az összes bírósági hivatalos helyek együtt legyenek.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages