Iskolaügy.

Teljes szövegű keresés

Iskolaügy.
Korpona régi iskolaügyéről vajmi keveset tudunk. A város fénykorában, a XV. század első felében bizonyára volt az akkori időknek megfelelő középiskolája. Hogy pedig a reformáczió idején latin iskolája is volt, bizonyítja a tradiczió és a város levéltárában fenmaradt latin iskolai szindarabok töredékei. Azt is tudjuk, hogy a középkorban nem egy korponai ifjú külföldi egyetemeket látogatott, a XVI. században főleg a wittenbergait. A protestáns latin sikola a XVII. század vége felé szünt meg. 1724-ben Olasz Pál cz. püspök, esztergomi kanonok, volt korponai plébános, a kegyesrendiek vezetésére bízott algimnáziumot alapított, melyet azonban 1787-ben tanulók híján beszüntettek és helyét elfoglalta a Francziaországból hazánkba is átplántált elemi, úgynevezett nemzeti iskola. 1792-ben a kis gimnázium ismét megnyilt és 1848-ig fennállott. Nagy látogatottságnak azonban ekkor sem örvendett, mert pl. 1833-ban mindössze harminczkét tanulója volt. A szabadságharcz alatt az iskola szünetelt, mert a hazafias piarista-rend fiatalabb tagjai a haza védelmére siettek. Az elnyomatás korszakában ismét megnyilt ugyan az iskola, de a szüntelen tanulóhiány miatt, elvesztvén nyilvános jellegét, már csak magániskolaként tengődött 1864-ig, a midőn végleg megszünt. 1872-ben a kegyesrendiek is elköltöztek Korponáról. Ez iskolában tanult Ipolyi Arnold, a későbbi hirneves beszterczebányai püspök, a ki itt, e város régi emlékei között, merítette a történet és régészet iránt való első inspiráczióit és szeretetét. 1875-ben Ipolyi püspök Korpona városával és a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszteriummal egyetértőleg a megszünt algimnázium helyett felső népiskolát alapított, olyképpen, hogy az Olasz-féle kath. alapítványnak, mely jelenleg mintegy 40.000 korona, évi kamatait és épületeit ez iskola czéljára engedte át. Az iskola azonban ezidőszerint annyira néptelen, hogy az 1904—5. tanév végén három osztályban mindössze negyvenegy tanulója volt. Mindazáltal ezen iskolának nem csekély a kulturális és magyarosító hatása. Ez iskolán kívül a városnak van még róm. kath. és ág. ev. elemi, valamint állami elemi leányiskolája.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages