POZSONY. A bevezető és a befejező rész kivételével írta Vutkovich Ödön dr.

Teljes szövegű keresés

131POZSONY.
A bevezető és a befejező rész kivételével írta Vutkovich Ödön dr.
Az ősi koronázó város történetét e szűk keretben még kivonatosan is adni: teljesen meddő munka volna, mert a rendelkezésre álló, fölötte érdekes és becses, óriási anyag kivonatos közlése is, messze túlmenne e kötet határain.

Pozsony régi pecsétje.
Ortvay: Pozsony város történetéből.
Dr. Ortvay Tivadar apát, pápai kamarás, a jeles tudós, pozsonyi akad. tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, most írja Pozsony város monografiáját. Az eddig megjelent hat tekintélyes kötet még távolról sem merítette ki azt a rendkívül gazdag és becses anyagot, a mely e tudós monografus rendelkezésére áll.
Pozsony sz. kir. város intézményeinek és fejlődött kulturájának története e mű egész kötetén végigvonul. Politikai története pedig a vármegyéével szoros összefüggésben állván, különösen a vármegye történetét tárgyaló rész az, a melyben a városnak domináló szerepe van. Azonkívül az egyes fejezetek majd mind Pozsony sz. kir. város intézményeinek, magas fejlettségű kulturájának, közgazdaságának, egyházainak, tudományos életének stb. elég kimerítő képét adják s így e fejezet keretében csak nagyobb vonásokban óhajtunk rámutatni azokra a tényezőkre, a melyek Pozsonyt hajdan az ország középpontjává, illetőleg kulturális szempontból elsőrangú városává tették. Folytatjuk ezután a város leírásával, középületeinek és műemlékeinek, történelmi nevezetességű épületeinek az ismertetésével és befejezzük a Pozsonyban fennálló intézmények, hatóságok, testületek, egyesületek stb. felsorolásával, mely tekintetben Pozsony sz. kir. város, Budapest után az országban a leggazdagabb.

 

A város nagyságának és fejlődésének okai. A város környéke. Fekvés. Természeti viszonyok. Városrészek és terek. Ferencz József-híd. A Duna. Világítás. Vízvezeték. Népmozgalmi statisztika. Pozsony épületei. A vár. A Szt. Márton székesegyház. Az Emericanum. A Klarissza-templom és zárda. A boltív. A régi országház. Szt. Katalin kápolna. A Mihály-kapu. A Rómer-Flóris-utcza. József főherczeg szülőháza. A régi pénzverőház. A „Zöldház”. A főtéri díszkút. A pénzügyigazgatósági épület. A városháza. A múzeum. A Szt. Salvator templom. A ferencziek temploma és zárdája. Az Orsolyaszüzek temploma és zárdája. Az irgalmasok temploma és zárdája. A posta- és távíró épület. Hummel szülőháza. A primás-palota. Dux Adolf szülőháza. A Mária Terézia-szobor. A színház előtti tér. A Notre-Dame-apáczák temploma és zárdája. A keresk. és iparkamara palotája. A Szent András-temető. A Virágvölgy. A munkástelep. A Szt. Háromság-templom. A vármegyeháza. A kapuczinusok temploma és zárdája. Jókai Mór-utzca. A főreáliskola. A gyermekmenház. A Kisfaludy-utcza. A ev. temető. A hegyi díszkert és a „Bimbóházak”. A Petőfi-szoba. Az evang. főiskola és templom. Frigyes kir. herczeg palotája. A katonai kórház. Pozsony intézményei. Közgazd. intézmények. Áll. int. és hivatalok. Tanintézetek stb. Egyházi hatóságok. Katonai hatóságok. Forgalmi intézmények. Pénz- és hitelügy. Keresk. szövetkezetek. Tudomány, irodalom, művészet. Közhasznú egyesületek. Jótékonyczélú intézmények. Termelő és fogyasztó intézmények. Ipartestületek. Társas-egyesületek. Sport. A város bizottságai és tisztikara.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages