POZSONY VÁRMEGYE KÖZSÉGEI. Írta Vende Aladár

Teljes szövegű keresés

23POZSONY VÁRMEGYE KÖZSÉGEI.
Írta Vende Aladár
Pozsony vármegye 4216.17 négyszögkilométer, vagyis 746,337 katasztrális hold területet tesz és népessége, az utolsó népszámlálás szerint, 301,635 lélek. Négy rendezett tanácsú városa van, azonkívül Pozsony törvényhatósági joggal fölruházott város. Rendezett tanácsú városok: Bazin, Modor, Nagyszombat és Szentgyörgy. Ezeken kívül van a vármegyében 293 község és ezek között 39 nagyközség. A községek hét járásra vannak osztva. E járások a következők:
1. Alsócsallóközi járás, 63 községgel, közöttük Bős és Dunaszerdahely nagyközségekkel.
2. Felsőcsallóközi járás, 54 községgel, közöttük 2 nagyközség, u. m. Jóka és Somorja.
3. Galántai járás, 30 községgel, közöttük 13 nagyközség, u. m. Alsószeli, Felsőszeli, Deáki, Nádszeg, Nagyfödémes, Pered, Pusztafödémes, Taksony, Tallós, Vága, Vágszerdahely, Vezekény és Zsigárd.
4. Malaczkai járás, 29 községgel, közöttük 11 nagyközség, u. m. Burszentgyörgy, Burszentmiklós, Burszentpéter, Gajár, Kukló, Laksárújfalu, Malaczka, Rohrbach, Székelyfalu, Szentjános és Závod.
5. Nagyszombati járás, 62 községgel, közöttük két nagyközség, u. m. Gerencsér és Szered.
6. Pozsonyi járás, 32 községgel, közöttük öt nagyközség, u. m. Dévény, Magasfalu, Récse, Stomfa és Zohor.
7. Szempczi járás, 23 községgel, közöttük Szempcz nagyközséggel.
A vármegye 301,635 lakosa közül az alsócsallóközi járásra 33,317 lakos esik, a felsőcsallóközire 29,321, a galántaira 47,427, a malaczkaira 50,448, a nagyszombatira 53,921, a pozsonyira 37,709 és a szempczire 22,677. Bazin r. t. város lakosainak száma 4899, Modoré 5279, Nagyszombaté 13,181 és Szentgyörgyé 3456. Pozsony thjf. város lakosainak száma 65,867, a mely szám természetesen a fenti összegben nem foglaltatik.
A vármegye lakossága az 1869-ik évi népszámlálás óta 53,926 lélekkel szaporodott, 1880 óta 38,825-el, 1890 óta pedig 24,679-el. A lakosok közül férfi 151,205, nő 150,430. Életkor szerint 6 évnél fiatalabb 50,655, 6–11 között 39,929, 12–14 között 19,160, 15–19 között 28,425, 20–39 között 78,178, 40–59 között 58,247, 60 évnél idősebb 27,024 és ismeretlen korú 17.
Családi állapot szerint: nőtlen és hajadon 165,900, házas 118,008, özvegy 17,620, törvényesen elvált 107.
Anyanyelv szerint: magyar 119,733, német 23,156, tót 153,870, oláh 39, ruthén 69, horvát 2181, szerb 9 és egyéb 2578, de a 119,733 magyaron kívül még magyarul beszélni tudó 20,718.
Vallás szerint: róm. kath. 260,754, gör. kath. 145, gör. keleti 43, ágostai h. evangélikus 17,820, ev. református 7715, unitárius 6, izraelita 15,136 és egyéb vallású 16. A 301,635 lakosból ír és olvas 188,785.
Járások és anyanyelv szerint a lakosok a következőleg oszlanak meg. A legtöbb magyar a galántai járásban van, vagyis 41,675; utána következik az alsócsallóközi járás 32,665 magyarral, azután a felsőcsallóközi 25,348-al, 24a pozsonyi 6783-al, a szempczi 5923-al, a nagyszombati 2133-al és a malaczkai 914-el. A legtöbb német a pozsonyi járásban van, vagyis 5421, aztán a felsőcsallóközi járásban 2954, a malaczkaiban 2780, a nagyszombatiban 2460, a szempcziben 2128, a galántaiban 995 és az alsócsallóköziben 42. A tótok a nagyszombati járásban vannak a legtöbben, szám szerint 49,107-en. Utána következik a malaczkai járás, 45,889-el, a pozsonyi 22,902-el, a szempczi 14,438-al, a galántai 4629-el, a felsőcsallóközi 581-el és az alsócsallóközi 146-al. Horvátok csak a pozsonyi járásban laknak tömegesen és számuk 2115.
Vallás szerint legtöbb róm. katholikus a nagyszombati járásban van: 51,152, azután a malaczkaiban 48,336, a galántaiban 38,962, a pozsonyiban 34,799, a felsőcsallóköziben 26,128, az alsócsllóköziben 26,061 és a szempcziben 17,444. Ág. h. evangélikus legtöbb a galántai járásban van, vagyis 3790. Utána következik a szempczi járás 3731-el, a pozsonyi 1851-el, az alsócsallóközi 1087-el, a malaczkai 496-al, a felsőcsallóközi 321-el és az alsócsallóközi 1087-el, a malaczkai 496-al, a felsőcsallóközi 321-el és a nagyszombati 263-al. Az ev. reformátusok az alsócsallóközi járásban vannak a legtöbben, szám szerint 3814-en, a galántaiban 2063-an, a felsőcsallóköziben 794-en, a szempcziben 573-an, a pozsonyiban 239-en, a többiekben számuk messze a százon alul marad. Az izraeliták közül a legtöbb az alsócsallóközi járásban lakik, u. m. 3120. Utána következik a galántai járás 2602-el, ez után a nagyszombati 2380-al, a malaczkai 1578-al a felsőcsallóközi 1301-el és a szempczi 927-el.
A vármegye községei betűsoros rendben a következők:

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages