VADÁSZAT. Írta Bossányi István

Teljes szövegű keresés

293VADÁSZAT.
Írta Bossányi István

Pálffy József gróf erdőházi vadászkastélya.
Hazánk nyugati vaddús vidékeihez csatlakozik Pozsony vármegye is. Hogy a vármegye vadbőség és tenyésztés tekintetében magas színvonalon áll, az szerencsés természeti viszonyaiban keresendő, mert a Morva és Duna szögétől észak-kelet felé, Nyitra vármegye határáig húzódó Kis-Kárpát hegységtől jobbra elterülő Vágvölgyben s a balra elterülő Morva völgyében az erdő és mező arányosan van elosztva, a hol a vad búvóhelyet és táplálékot bőven találhat. De nem szűkölködik az erdőrészletek egyenletes elosztásában az úgynevezett Mátyusföldje sem. A Csallóköz már kevésbbé van ilyen kedvező helyzetben, mert habár a Duna mentén a ligeti erdők bőven fordulnak elő s a vad búvóhelyeiül szolgálhatnának, az árvizek e kedvező körülmény hatását csökkentik. Másrészt abban a kedvező helyzetben van a vármegye, hogy a nagybirtokok szintén egyenletesen vannak elosztva a megye egész területén s ezek a vadtenyésztésnek valóságos oázisai, mert főuraink költséget és fáradságot nem kímélve, a vadat évről-évre szaporítják, a mi a szomszédos területeknek rendkívüli előnyére van. Innen magyarázható az, hogy a vármegye egyes vadászatkedvelői, a községi vadászterületek bérlői, szép eredményeket érnek el. Igaz azonban, hogy e bérlők és társulatok, vadászbérleteiket – kevés kivétellel – szintén szakszerűen és kímélve kezelik.
Az apró vad a vármegye egész területén többé-kevésbbé mindenütt bőven található; legszaporább azonban mégis a Vág és a Kis-Duna között. Kisebb mennyiségben fordul elő a Csallóköz alsó részében. A magas vad a morvavölgyi fenyvesekben és a Kis-Kárpátokban fordul elő nagy mennyiségben s elvétve a dunai ligetekben.
A vadállomány szaporodásával lépést tart a vadorzás is. S e tekintetben a vadorzás minden kigondolható módjával találkozunk. Ezek között talán aránylag a legritkább s a vadállományra a legkevésbbé veszélyes, a lőfegyverrel való orzás. Ennél sokkalta gyakoribb és sokkal veszélyesebb a tőrrakás, mely a vármegye egyes vidékein oly mérveket ölt, hogy például egy 20–30 ezer holdnyi vadászterülettel rendelkező nagybirtokos személyzete negyedévenként 2–3 ezer tőrt szed fel.
A legújabb időben a fogoly-állományra oly veszélyes tojás-szedés kezd divatba jönni s tekintve, hogy ennek ellenőrzése és az ellene való védekezés alig lehetséges, a vadorzásnak ez a módja a fogoly-állományra végzetessé válhatik.
Jóllehet, a hatóságok mindent elkövetnek, hogy a tetten ért vadorzók szigorú megbüntetésével számukat csökkentsék, sőt a vadorzók elszaporodása következtében Pozsonyban és piaczán csak igazolvány mellett lehet vadat eladni, de ez intézkedéseknek eredménye alig mutatkozik.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages