Birtokösszeírás 1814-ben.

Teljes szövegű keresés

Birtokösszeírás 1814-ben.
Az e változások következtében egy század alatt beállott módosult birtokviszonyokról az 1814. évi birtokösszeírás ad felvilágosítást, sokkal tökéletesebb tartalommal, mint az 1726. évi nyujt saját koráról. Az 1814. évi összeírás ugyanis a minőségük szerint most is öt osztályba sorozott helységeknél kimutatja minden egyes birtokosnál birtokának holdszámát is. Bármennyire érdekes világot vet e kimutatás a régi birtokviszonyokra – melyeknek jellemző vonása a birtokrészek szétszórtsága – itt csak a holdszámok végösszegét közölhetjük, a vagyonosság némileg megközelítő – mert az akkori gazdasági viszonyok közt nem feltétlenül döntő – megjelölésére.
A vármegye ekkori birtokosai ezek: Antal István 1642 3/8, a többi Antalok 1642 3/8, Apokai Szabáson 236 2/4, Árvay György 884 3/8, Batthyány Fülöp hg. 11.445 1/3, gróf Batthyány János 10.786, Tivadar gróf 55.530 4/8, Antal gróf 1956, Boronkay György maradékai 8656 4/8, Borda Antal mar. 2513, Barcza Károly 1389 7/8, Bogyay Péter és László 1690 7/8, Bolla Antal 36 1/8, Botka Mihály 2787 6/8, Botka Julia mar. 44 1/4, László mar. 44 1/4, Botka József feleségével Hermann Judittal 450 6/8, Berendy István 89 2/4, Boros Mihály 43 1/8, Bakó János 1981, Berzsenyi István 825, Benedek 706 2/8, Dániel 619, Istvánné Váczy Borbála mar. 865 5/8, köttsei Berzsenyiek 1732 3/8, Babos-utódok Csákányban 239, Bókák Mocsoládon 784 4/8, a szilli Babicsok 155 7/8, a mosdósiak 270, Bán János utódai 170 1/4, a sörnyei Bárányok 473 1/4, Bene Károly 424 2/8, Bitskey András 143, Czindery László 13.780, Csuzy Pál 6560, Csák József 1828 4/8, Csák Sándorné 177 5/8, Csapody Gábor 8959 4/8, Darás Csákányban 358 4/8, Dely-Thury-familia Gyöngyösmelléken 986, Dóczy János 230, Dóczy Lajosné 713 2/8, Domaniczky János 1932, Domokos Mihály 80, Erős Ferencz utódai 32 7/8, Erős József 786 4/8, hg. Esterházy 92.771 1/8, Farkas Antal Csákányban 358 4/8, Farkaspatyi Farkas Lászlóné Apátiban 1010, a Kisbarnaki Farkas család Osztopánban 886, Fekete János Mosdóson 90, gróf Festetics György 105.872, Imre gróf felesége Boronkay Krisztina után 21.019 4/8, Festetics Antal 24.163 4/8, Lajos 17.914, János özvegye 18.779, Fonyó Ferencz 81, Alsószilvágyi Gaál Lászlóné 1742 2/4, Gyulai Gaal Antal utódai 800, Gábor 1521 7/8, József 1279 7/8, Sándor 2005, István 4775 6/8, György 3625 5/8, Hatvani Gálok 181, Gömbösné Thulmon Krisztina 619, Galovics-maradékok Niklán 619, Guary József 690, Gyömörey György 588, Hagyárosy György 252, Hermann Antal 791 6/8, Hertelendy Imre 239, Hodosy család 111, Hochreiter Kázmér 1251, Horváth Istvánné Kazsokon 401, Zalabéri Horváth Imre 5476 2/3, Pálóczi Horváth Ádám 1009, Szentgyörgyi Horváth Zsigmond 7390, Horváth József utódai Beleznán 5071, Hottaiak Nagygombán 39, Hunkárné Nagygombán 222 5/8, Hunkár László 5 2/4, gróf Hunyady József 83.075, Huszár Antal utódai: Paiss Antal 52 6/8 és Nemchichné 324 3/4, Edvi Illés Ferenczné 460, Illés Károly 144 2/4, Igmándy Sándor 2331 7/8, Inkey Ádám 2542, Antal 39.899, Ivotits Szabáson 94 2/4, Pribéri Jankovics János 15.996 5/8, Antal özvegye Galántai Fekete Julia 27.036 4/8, Jeszeniczei Jankovics István 2776, Xaver Ferencz 6866, Jeszenszky Ferencz utódai 1196, Kacskovics Mihály 788 7/8, Kajdotsi utódok Damaloson 577, a Kenesey család Fiadon, Megyeren és Ráknyin 2614, Király László utódai Gyöngyösmelléken 656, Szehénfai Király család 500, Tarródházi Kiss Ignácz 19.010, Nemeskéri Kiss Jánosné 2073, Kiss Bálint 148, Korcsmáros Boldizsár 718, Mihály 95 1/8, Kovács Antal (alispán) 4475, István özv. 260 2/8, István 391 2/8, Kovács József 133 4/8, Márton Bárdon 6, Körmendy 600Ferencz 217 1/8, a Kubinyi család Paczán 7800, Kulcsár Ádámné 473 3/8, Kun György 7 4/8, László József 180 6/8, Lendvainé Csákányban 239, báró Lengyel-utódok 21.446, br. Majthényi Imre 1394 4/8, Márffy József (az ú. n. „Versegi” Márffy családból) 6184 5/8, Martyn Róbert feleségével Gyulai Gaal Antoniával 401, Mérey János utódai 1470, Ignácz utódai 476, Zsigmond utódai 1076, Sándor 55, László 44 1/8, Mihalyovics Antal 45 1/2, Miskey Imre és Magasi Nagygombán 8 4/8, Felsőbükki Nagy Antal 958, Nagy János utódai Csákányban 239, Nagy János és József Lukafán 20, Felsőeőri Nagy Jánosné 210, Nedeczky Rudolf 5166, Németh Ádám utódai 175 7/8, Németh Péterné Lukafán 30, gróf Niczky György 30.546, Niczky Jakab 218 3/8, Noszlopy Antal 706 4/8, Novák-utódok Csömenden 500, Novák Julianna 326 1/6, Olivér Antal 359 2/8, báró Orczy család 1823, Derzseviczki-Ország család 9087, Őry Antal 828, Ördög János és örökös társai 208 3/8, Pados János 186 4/8, Paiss Boldizsár özvegye Antal Teréz 4387 4/8, Paiss János 43 2/8, Petrovszky Jánosné 1615, Péter Ádám 239, báró Pongrácz János 7901, Pulay-utódok Nagygombán 58, Roboz Benedek 159 2/8, Rosty Borbála Friebeiszné, Mária és Jusztina 1084 1/12, Rostovicsok Nagybajomban 138 1/8, Rózsás Lajos 275 3/8, Sághy Antal 233, Borbála 117, Sallér Judit gróf Festetics Györgyné 3615 5/8, Sáry Péter utódai Nagybajomban 326, a zalavármegyei Sáryak u. ott 160, Sárközy István 2045 4/8, Károly 1148 4/8, János utódai 1149, Pál 1082 6/8, Lászlóné 1315 4/8, Lajos 135 5/8, gróf Schmideg László és Anna Mária Niczkyné 9230 3/4, gr. Schmideg József 5683, Siklósy Jánosné 96, Miklós utódai 442 7/8, Viktor és Mátyás 289 4/8, Simon Imre 90, Skerlecz Antalné 466 3/8, Skublics János 204, Somogyi Jánosné 5059 1/8, Zsigmondné Mosdóson 90, György Bessenyőn 25, Somssich Miklós 9780 4/8, Pongrácz 9278, Antal utódai 11350 5/8, Spissich István 2061 5/8, Sándor 1834 2/3, Stephaics Gáspár 943 7/8, id. Svastics Antalné Tallián Mária-Judit 4545 6/8, Svastics Antal 1934 2/8, Kerecsényi Szalay Ferencz utódai Őrön 2077, Szalay Antal Létán 604, Szalay Antalné Lellén 173, gróf Széchenyi Ferencz 176959 2/8, Szegedy Károly 10996, Szelestey József 1910 2/3, Szentgyörgyi András 418, István 28, Szentmiklósiak Pusztakovácsiban 1225 2/8, Szily Ádám 2334 2/8, Szokolay Dániel 194, Szombathelyiek Szabáson 284 4/8, Szulovszky és Horváth reform. papok 13 4/8, Dukai Takács Mihály 323 2/8, Takács István fiai Zsipfalván 37, Tallián Antal 2559 3/8, Gábor utódai 4677 7/8, Farkasné Boronkay Czeczilia 2122, Ignácz 4971 6/8, Tanyi Mihály 1010, öreg Tanyi Lászlóné 1984 3/8, Temlén Nagybajomban 3 4/8, Tevely-utódok Gesztiben 188, Tomcsányi és Vargáné Pusztakovácsiban 42 2/4, Tóth-Szabó János 32 7/8, Tráknyák-örökösök Szőllőskislakon 263 4/8, Thulmon Julia 825, János 619, György utódai 825, Gábor 12 4/8, Pál 645, József 20 6/8, Mihály, János, Zsigmond és Julia 49, János és Antal 31 3/8, Zsigmond 67 3/8, Szászbereki Váczy Mihály 404, Valentics Klára Szabáson 284 4/8, Varga Pálné Kisasszondon 220, Vasdinyey János 750, öreg Vasdinyey Jánosné 236 4/8, Vásonyiak Mocsoládon 789, Köttsén 1642 4/8, a Vásonyi család Őszödön 623, Verebi Végh István 13.155 6/8, Véssey László 1704, Mihály 1121 1/4, István 942 1/4, József 1059, Ferencz 4002 4/8, gróf Viczay, Somon 2767, Vissák Márton 243 4/8, Viza István 266, Ferencz 176 1/8, Vlasics Éva 300, Vörös István utódai Kovácsiban 455 1/8, Vörös István Csákányban 179, Farádi Vörös Károly, Borbála és Dongó, és Szitár Pusztakovácsiban 592 3/8, Záborszky Mihály 1993 1/6, Zajgár-utódok Pusztakorpádon 96 4/8, gróf Zichy Ferencz 7811, Zichy József kamarás 6809, Zichy Mihály 7059, Zihy János utódai Kak- és Lencsén-pusztákban 136 holddal.
A nemeskisfaludi kuriálisták birtoka 347, a pátróiaké 3132, a szakácsiaké 5000, a vidieké 3904, végül a nemesdédieké 4500 hold.
Közbirtokossági tulajdonként felvétetett a részes családok megnevezése nélkül Bogláron 1608, Gigén 4000, Jákón 4600, Kisgombán 1879, Patalomban 800, Szentimrén 337 4/8, Viszen 1264 hold.
Érdekes tétele az összeírásnak a 285-ik. Festetics Antal kamarás eladott Gludovácz Ferencz, Kund Dániel, Kovács Antal, Bolla Antal és Csépán István vevőtársaknak 10.649 1/8 holdat, de ezek még ekkor nem osztoztak meg a birtokon.
Egyházi nemesi jellegű birtok (püspöké, káptalané, apátságé, prépostságé) 196.190 7/8 hold kiterjedésben iratott össze, ezenfelül volt a szigetvári parókiának 230, az ugyanottani templomnak 99, a szili plebániának (Cséren) 8 3/4 hold nem úrbéres jellegű fekvőség.
Községi tulajdon volt Nagygombán 12 3/8, Szigetvárott 171 hold, úrbéri szolgáltatásoktól szintén mentes terület.
601Kárásznénak, Andrich Péterné végrendeleti örökösének, Szigetvárott 40 hold, úgy látszik, szabados földje volt s Tüskeváron az Országh családtól vett 45 hold nemesi birtoka.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages