VASVÁRMEGYE TÁRSADALMA. Ismertette dr. Huszár Pál, átnézte dr. Sziklay János

Teljes szövegű keresés

393VASVÁRMEGYE TÁRSADALMA.
Ismertette dr. Huszár Pál, átnézte dr. Sziklay János
Amilyen változatos a megye helyrajzi, néprajzi és nyelvi alakulása, ép oly változatokban mutatkozik a vármegyei lakosok társadalmi élete. A kemenesaljai síkság birtokosai máskép élnek és dolgoznak, mint a pinkafői vagy a Kőszeg vidéki polgárok, más az eszmeviláguk s mások a czéljaik is, mikor a társas életet szolgálják. Beleszól e külömbségek előidézésébe a faji jelleg, a vérmérséklet is.
A német Vereinsmaier szeretettel csügg egyletén, beviszi abba kedélyét s családi életét; a magyar vidéken szinte közteher számba megy az egyleti élet s az általános jót más úton iparkodnak megszerezni. A társadalmon e külömbség meglátszik, az osztrák és stájer befolyás alatt állók tömörebb körületet alkotnak, a magyarok társas élete több tagosultságot mutat.
A magyaroknál is, egyes osztályokban, megtalálhatjuk az összetartozás érzését. Különösen a régibb időben szinte egy családot képezett az egész Kemenesalja, de az uj földesurak zárkózott természete ide is behozta a ridegséget s itt is, épp úgy, mint Szombathelyen, lassankint megalakulnak a néposztályokon belül is az apró körök. Ezek azután alig terjednek messzebb mint egy-egy utczára s egy-két családra. Ilyen körök nemcsak a bugák, hanem a purgerok, a paraszti emberek és a cselédemberek között is megalakul. A valódi buga ép úgy jött-ment-nek nevezi a más vidékről ide helyezett tisztviselőt, mint a purger az ide települt gyárost. Az urasági kocsis pedig a földmívest csak parasztnak mondja. Szóval az eltorzított arisztokratikus jelleg erős kifejezésre jut a vasmegyei társadalmon.
De e tagosultság daczára a hazafias és humánus ügyek tömör sorokba tudják állitani a legkülömbözőbb elemeket. Valahányszor a nemzeti érzés és a jótékonyság szava szólal meg, elsimulnak az ellentétek: a vagyon és származás nem akadály többé, hogy karöltve siessenek a czél irányában.
Kedvező befolyással van a társadalomra a kifejlődött sportélet. A különféle klubbokat egyesíti a vasmegyei sport-egylet, melynek pályája s játszó tere találkozó helye nem egy társadalmi körnek. Hasonló hatást gyakorolnak a kaszinók is.
A vármegyében, a társadalmi élet tagosultsága mellett, elég nagy számban alakultak egyletek.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages