FŐBB BIRTOKOSAI:

Teljes szövegű keresés

FŐBB BIRTOKOSAI:
Alsónémeti cs. 1427: Dl. 82382; 1450: Sztáray oklt. II. 467.
Bajánházi (Bajáni) cs. 1500-ban a Pinkócziakkal együtt földesurak Pinkócz, Ninaj és Bajánháza helységekben. (Lelesz. elench. statut. – V. ö. Tegenyeiek.)
Barancsi cs. Földesurak Henzovicz helységben az 1427. évi adólajstrom szerint. (Ladislaus «Baranch.» Dl. 32382.).
Baranyai cs. 1425: Sztáray oklt. II. 246., 1427: Dl. 32382: 1447: Muz. llt., XV. század: Lelesz. acta Bercsényiana. f. 18. n. 38.
Bartha (bartail cs. Avagy: Bartaiak. Részeik voltak Szelemenczen is. (1444: Lelesz. elench. statut., 1471: Lelesz. prot. parv.)
Bástai (Básti) cs. 1487-ben igtatják Lászlót Mátyócz részeibe. (Lelesz. elench. statut. – V. ö. Nagymihályiak és Bukolcz vár a.)
Bátfai cs. Putkán 1424-ben, Bátfán (hol 1449-ben a Gatályiaknak zálogosítnak el részeket.) és Puskán 1446-ben. (Lelesz. el. statut., Nagy Imre gyűjt. és Dl. 31519.)
Beke (monyorósi) cs. Birtak Kerészen. (1437: Lelesz. elench. statut. – V. ö. 1422: Dl. 11243–11245; 1471: Lelesz. prot. parv.)
Bense (vajkóczi) cs. 1433: Lelesz, el. statut., 1450: Sztáray oklt. II. 467.
Beregszászi Szt. János vitézek. 1450-ben igtatják őket Arad p. részeibe. (Lelesz. elench. statut.)
Biró (szobránczi) cs. 1476: Lelesz. elench. statut.
Bithó (pinkóczi) cs. 1424. 1429: Sztáray oklt. II. 244. 276.
Bóth (Bod, bodfalvi, mátyóczi) cs. Földesurak: Mátyóczon és Porcsalon is. (1427: Dl. 32382; 1434: Lelesz. 14., 1455: Dl. 14963. – V. ö. hosszumezei Méregh cs.)
Both (hrabóczi) cs. Nátafalusi Csontos Jánossal és Zbugyai Gállal együtt hrabóczi Both Istvánt is igtatják 1434-ben Henselőcz részeibe. (Lelesz. el. statut.)
Boznyik cs. Bátfa és Puksa részeibe igtatják 1454-ben. (Lelesz. elench. statut.)
Bozosi cs. 1413-ban Koromlya, – 1417 ben Őr birtokába igtatják őket. (Lelesz. elench. statut.)
Buda (budaházi) cs. Másként: Budaháziak. – Földesurak: Veskóczon is. (1427: Dl. 32382; 1437: Lelesz. elench. statut. – V. ö. 1421: Sztáray oklt. II. 57., 87., 96., 220.)
Bukóczi cs. 1480-ban Tarnócz birtokába igtatják őket. (Lelesz. elench. statut.)
Butkai cs. 1411-ben új-adományúl kapják az osztályos Ráskai, Márki (Málczai) családokkal együtt Hradisát. 1450-ben földesurak Ubrezsen is. 1489-ben igtatják őket Szeretva, Pályin és Rebren birtokába. Ugyanakkor részeik vannak Ramocsa-Gejőczön is. (1411: Fejér. X. 5. 131. 453. 455., Szirmay, Zemplén. 74., 1450: Sztáray oklt. II. 467., 1489: Lelesz. elench. statut. – V. ö. Dl. 19462.)
Csaholyi cs. L. Nagymihályiak a.
Csapi (eszényi) cs. Ásvány, Csap, Judló, Rád és Sztrite helységekben földesurak. (1413: Tört. Tár. 1884. 238., 1427: Dl. 32382; 1429: Sztáray oklt. II. 278., 1450: Zsélyi llt. – L. Sztriteiek a. is. V. ö. 1464: Lelesz. metal. Ung. 6.)
Császlóczi cs. 1367-ben visszaigtatják őket Vajkócz, Homok és Puksa birtokába. 1444-ben Császlóczi Mihály után maradt: Császlócz, Gejőcz, Valkája, Csertész, Zavoda, Hodlyó. A Pálócziak felkérték, de 1453-ban V. László a Mihály vejének, Kállai (Lőkös) Jánosnak (1472-ben új-adományúl) adja Valkája, Zavoda, Villye, Csertész és Hodlyó, 1455-ben néki és testvéreinek (Villye kivételével) ugyanezeket a helységeket. (1367: Lelesz. elench. statut., 1393: Dl. 7854., 1414: Perényi llt., 1427: Dl. 32382. A többire nézve: Kállay cs. llt., hol peres iratokat 1480-hoz is találunk.)
Csebi cs. 1449-ben Gézsény, 1451-ben Lucska birtokába igtatják öket. (Lelesz. elench. statut.)
Csicseri cs. A rokon csicseri Fodor, Orosz és Ormós családokkal együtt bírtak Csicser, Vaján, Siskócz, Beés, Ujfalu, Mátyócz és Veskócz helységekben, Lukaháza és Arad pusztákon. 1425-ben engedélyt nyertek, hogy Csicseren vagy Vajánban fa-, vagy kő-várat építhessenek. (Építettek-e, nem tudjuk. Tény, hogy vámjokat 1458-ban Csicserből Vajánba tetették át.) A Latorczán (1422. 1436.) révjök is volt, melyet egy ízben «Keczethe», máskor: «Keresthe» néven neveznek. 1481-ben és 1487-ben Csicseri Zsigmond Csicser, Vaján és Ujfalu helységekben, Arad és Lukaháza pusztákon bírt részeit Ráskai Balázsnak adta zálogba. (1381: Pongrácz cs. llt., 1422. 1436: Jászó. prot. B. fol. 234–238., 1425: Hazai oklt. 381., 1458: Dl. 31672. 31698. 31700; 1459: Dl. 31704; 1481. 1484: Lelesz. elench. statut., 1487: Dl. 31997. – L. Csicser helység a. is. V. ö. 1343: Anjouk. okmt. IV. 350.)
Csókás (baranyai) cs. Bertalan 1477-ben és 1480-ban a megye alispánja volt. (1447: Dl. 17959., Muz. llt., 1480: Dl. 18371.)
Csontos (nátafalusi) cs. 1453-ban igtatják őket Vinna részeibe. (Lelesz. elench. statut. – L. hrabóczi Both cs. a. is.)
Daczó (Daczófi, őri) cs. 1405-ben nyényei Daczófiaknak nevezik őket. 1410-ben pedig botfalusi Daczóknak. Már 1405-ben (1432-ben is) földesurak Palágy és Darma, – 1410-ben Bátva, – 1427-ben Hoór, – 1451-ben pedig Botfalva helységekben is. (1405. és 1436: kölcsei Kende llt., 1410. 1432. 1440: Lelesz elench. statut., 1427: Dl. 32382; 1451: Lelesz. 4.)
Dobó (ruszkai, pányoki) cs. Már a XIV. sz. elején bírja e család (az ungmegyei helységeknek vehető) Ruszkát, Radicsot, Haravisát, Paládot, Galamb-Lázát, Szinnát, Csepelyt és Dobronyt. 1417-ben a velök egy eredetű Pálócziak kapják a többi részében a ruszkai Dobók és Bátor (dictus) András birtokában levő Ruszkát, Bezőt, Zahart, Radicsot, Komorócz és Rát felét és Dobronyt. Ezenkívül részök volt Rebrenben (1324.), Kemenczén és tán másutt is, a Pálóczi-féle birtokokban. (1324. 1325: Anjouk. okmt. II. 158. 173. 190. l., 1417: Muz. llt., 1423: Lelesz. metal. Ung. 4., 1427: Dl. 32382; 1465: Dl. 16164; 1490: Dl. 19621.)
Drágfi (bélteki) cs., Részeik voltak Őr, Bátva, Darma és Botfalva helységekben. (XIV. XV. sz.: Wenzel. Akad. Ért. 1857. 377)
Drugeth (homonnai) cs. Másként: Homonnaiak. – Bírták Nyeviczke várát a hozzá tartozó Ungvárral és 21 faluval; bírtak ezenkívül Láz, Záhony, Salamon, Kapos és zálogban Bozos helységekben. valamint a Pálócziaktól 1455-ig Szerednyén is. (1412: Lelesz. metal. Ung. 43., 1424: U. o. 19., 1451: Lelesz. 63. 16. és Századok. 1871. 615., 1455: Lelesz. 66. 6., 1414: Perényi cs. llt., 1465: Dl. 31840; 1483: 18789.)
Ernuszt János. Az 1495. évi adóból 50 forint esett az ő birtokaira. (Engel. i. h.)
Fekésházi cs. 1430. 1450: Sztáray oklt. II. 291. 467.
Felső-németi cs. 1427: Dl. 32382; 1450: Sztáray oklt. II. 467.
Fodor (csicseri) cs. L. Csicseriek a.
Gatályi cs. Pályinban. (1448: Lelesz, elench. statut. – Lásd: Bátvaiak alatt is.)
Haraszti cs. 1450: Sztáray oklt. II. 467. – L. Korcsvaiak a. is.
Helmeczi cs. 147-ben birnak Helmecz, Láz, Szalatina, Ninaj és Ketergény helységekben; 1449-ben (Helmecz, Szlatina), Komorócz, Deng-Láz, (Ketergény) birtokába igtatják őket. (Lelesz. elench. statut., 1427: Dl. 32382; 1447: Lelesz. 59. 32.)
Homoki cs. 1427: Dl. 32382; 1450: Sztáray oklt. II. 467.
Homonnai cs. L. homonnai Drugeth cs. a.
Horkai cs. Korcsván is. (1450: Sztáray oklt. II. 467. – V. ö. 1468: Lelesz. acta Bercsényiana. f. 8. n. 38. – L. a Korcsvaiak a. is.)
Horkas (őri) cs. 1475: Lelesz. acta Bercsényiana. f. 9. n. 35.
Horváth (lomniczai) cs. Vajkóczon. (1405: Perényi cs. llt.)
Huszti cs. 1479-ben Homok és Vajkócz birtokába igtatják őket. (Lelesz. elench. statut.)
Inaji cs. 1427: Dl. 32382.
Iskei cs. Más néven Kériek. Földesurak 1458-ban Bajánházán és Iskén. (Dl. 31683. – V. ö. Tegenyeiek.)
Jakabfi (nagymihályi) cs. L. Nagymihályiak a.
Jenkei cs. 1452: Lelesz. 63. 10.
Kállai cs. L. Császlócziak a.
Kamonyai cs. Részeik voltak Szelemenczen és Tegenyén. (1439. 1444: Lelesz. elench. statut. , 1439: Muz. llt. – V. ö. Tegenyeiek.)
Kaponyai cs. Pinkóczon és Tasolyán. (1436: Muz. llt., 1490: Lelesz. elench. statut. )
Kaponyás (kaponyai) cs. Tán ugyanegy család az előbbenivel. Bírt Pinkóczon 1427-ben és 1436-ban; Kis-Szeretván 1463-ban; (Pinkóczon) Keresztóczon 1480-ban. (Muz. llt., Lelesz. 74. 20., Dl. 24981.)
Kengösi cs. 1445-ben Bátva és Puska helységekben voltak részeik. (Dl. 31519.)
Kerek (kerekmezei) cs. 1422: Dl. 11243–11245.
Kérészi cs. Földesurak Kerész helységben és Arad pusztán. (1427: Dl. 32382; 1448: Lelesz. elench. statut. )
Kéri cs. L. Iskeiek a.
Keszeg (butkai) cs. A Butkaiakkal egy nemzetség. 1414-ben Ubrezs helység részeit a Nagymihályiaknak zálogosítják el. (Szepesi kápt. llt. c. U. f. 5. No 3.)
Kisráti cs. 1427: Dl. 32382.
Komjáti (szelemenczi) cs. Komyathy. (1450: Sztáray oklt. II. 468., 1487: Lelesz. acta Bercsényiana. f. 10. n. 17.)
Koncz (konczházai) cs. Másként Konczháziak. (1450: Sztáray oklt. II. 468.) 1413-ban Szlatinán, – 1427-ben Mátyuczon, – 1473-ban Őrön és Ungváron is voltak részeik. (Lelesz. elench. statut. , Jászó. prot. B. fol. 254., Dl. 31673.)
Kónya cs. Szelemenczen. (1427: Dl. 32382.)
Kopolcs (apáti) cs. Aradon bírt részeit 1439-ben a csicseri, Oroszoknak zálogosítja el. (1439: Dl. 31498. 31507.)
Korcsvai cs. Bírtak Nagy-Vajkócz helységben és Kis-Vajkócz pusztán a Horkaiakkal és Harasztiakkal közösen. (1464: Lelesz. 70. – V. ö. 1427: Dl. 82382.)
Korláth (kis-helmeczi) cs. 1445: Dl. 13847; 1450: Sztáray oklt. II. 468.)
Latrándi cs. Zavatkán. (1458: Lelesz: elench. statut. )
Leleszi konvent. Földesur: Kaposon, Kis-Kaposon, Viszokán, Bátván, Straskházán, Sislóczon, Merkóczon, Oroszfaluban; továbbá Lekárdházán és Mocsáron. melyeket Kapos részeiért cserében kaptak a homonnai Drugethektől 1400-ban. 1455-ben zálogban Szerednyén és 1472-ben Mátyóczon. (Jászó. prot. B. fol. 249., Dl. 31825., Lelesz. metal. Ung. 45., Lelesz. 66. 6.)
Leszteméri cs. Jenke, Székó és Kereszt részeibe igtatják őket 1414-ben. Egy lehetett a leszteméri (jenkei) Pető-családdal, mely 1419-ben ugyane helységekben és Tasolyán bírt. (Lelesz. elench. statut. – V. ö. 1427: Dl. 11910.)
Lőkös (kállai) cs. L. Császlócziak a.
Lucskal cs. L. Nagymihályiak a. – V. ö. 1427: Dl. 32382.
Madai cs. Bátva és Puksa részeibe igtatják őket 1454-ben. (Lelesz. elench. statut. )
Málczai cs. L. Butkaiak a.
Márki cs. L. Butkaiak a.
Mátyóczi cs. 1486: Muz. llt.
Méregh (őri, hosszumezei) cs. 1433-ban őri részeiket bodfalvi Bod Zsígmondnak zálogosítják el. (1433: Lelesz. 10.. 1487: Lelesz. acta Bercsényiana. f. 18. n. 17.)
Monyorósi cs. 1427: Dl. 32382.
Moscsai es. (Mokcsaiak.) Földesurak Moscsán, Csepelyen. (Mokcsai cs. llt. 1412: Dl. 9905.)
Nagy (kasuhi) cs. Monyoróson. (1475: Dl. 17679.)
Nagymihályi cs. 1419-ben a Tibaiakkad együtt bírták: Nagy-Mihály várát (l. ott) és tartozékait; továbbá a jeszenői uradalmat, mely Remete (Jeszenő), Német-Porubka; Jósza, Kuszin, Ribniczke, Jeszenő, Ubrezs, Rőcse, (Zavatka), Hanajna, Fekésháza, Alsó-Rőcse, Bankháza, Alsó-Remete, Ruszkócz, Ribnicze, Kajdanó, Szeronicza és Hlinis helységekből állt; végűl Tiba várát (l. ott) Szobránczczal és 13 faluval s Gejőcz részeit is az ott levő vámmal. 1437-ben a nagymihályi Ödönfiek és Nagymihályiak (Albert perjel fiai (több ízben, pl. 1469-ben «Priorfy-ak») osztoznak Vajnatina, Poroszlóháza (Jakabbáza), Koromlya, Kis-Poruba, Prekopa, Oreholcz, Remete és Német-Poruba helységeken; 1449-ben pedig mint az elhalt Nagymihályi László vagyonán, a nagymihályi Ödőnfiek, Pongráczok (Pongráczfiak), Ördögök, Lucskaiak és Nagymihályiak (Albertfiak) Nagy-Mihály várán, Nagy-Mihály, Sztranyán és Tót-Utcza városokon (vagyis Nagy-Mihály város részein), Oroszka, Krivostyán és Sztdra helységeken Zemplénben, Vinna és Tarna helységeken Ungban, hol az említett családok mindenike részeket kap. E részeken felűl az Ödönfiek és a perjel fiai azaz Nagymihályiak kapják Szocsogó, Csiklin, Orlyócz, Osztró, Nagy-Rebnicze, Váralja, Bukócz és Klokocsó helységeket Ung-, Uj-Tapolya és Veresvágás helységeket Zemplénmegyében, – a Pongráczfiak Nagy-Szalacska, Jesztreb, Kis-Revicse, Várkond, Ruszkócz, Baskócz, Hleviscse, Jósza és Hlinik, – az Ördögök és Lucskaiak végűl Kis-Szalacska, Nagy-Revicse, Remete, Jeszenő, Kis-Rebnicze, Gajdonócz és Huszin helységeket Ungban, Henselőczöt Zemplénben. Ezenkívül Nagymihályi Jánost (Ungi Alberttel együtt) 1443-ban Szeretva, Pályin, Kozmatelke és Gejőcz részeibe is igtatják. – 1480-ban egy Nagymihályi (Jakabfi) leány révén a Csaholyiak. 1485-ben pedig az albesi Zólyomiak tartanak igényt a család birtokában lévő helységek részeihez. 1484-ben a Lucskaiak Lucska, Porubka, Zavadka, Revicse, Remete, Gajdasócz, Ribnicze, Hlinik, Tarna és Sztranyán részeit, Bukolczon levó kastélyukat (Zemplénben Nagy-Mihály vár és város, Henselőcz és Krivostyán részeit) Bástai Lászlónak (máskor: Básthi) zálogosítják el. Végűl a nagymihályi Pongráczok 1489-ben Honojnán, Zalacskán és Verbóczon is földesurak. (1419: Pongrácz cs. llt., 1437: Nagymihályi lltár., 1443. 1485: Lelesz. elench. statut. , 1449: Dl. 14314; 1469: Lelesz. 66., 1480: Lelesz. 17., 1484: Lelesz. B. 60., Szepesi kápt. llt.; c. U. f. 3. Nr. 17., és f. 6. Nr. 19., 1489: Dl. 19639. – L. Tiba vára, Kelemenócz, Vágás, Csernicze és Hilócz helységek, a szeretvai Ramocsa, butkai Keszeg. továbbá: Tibai és Ördögh cs. a. külön is. – A Fejér. X. 5. 442. előfordúló 1413. évi adomány 1513-ra értendő.)
Németi cs. Az 1427. évi adólajstrom szerint Iskén. (Dl. 32382.) Miklós 1434-ben a megye alispánja volt. (Sztár. oklt. II. 305.)
Ninaji cs. (Nénaiak.) 1424: kölcsei Kende llt., 1450: Sztáray oklt. II. 467.
Nyárádi cs. Szelemenczen is. (1444: Lelesz. elench. statut., 1480: Dl. 18371.)
Odvari cs. Gáspárnak részei vannak 1498-ban Botfalva, Homok és Vajkócz helységekben. (Dl. 20740.)
Ormós és Orosz (csicseri) cs. L. Csicseriek és apáti Kopolcs cs. a.
Orosz (fekésházi) cs. 1450: Sztáray oklt. II. 467.
Osolth (Osolcz) cs. Osolth. Osolch. Osolcz. Osoth. – 1422-ben: zahari, – 1450-ben: komoróczi előnévvel. (Dl. 11243–11245; 1446. 1450: Sztáray oklt. II 392. 452. 467.)
Ödönfi (nagymihályi) cs. L. Nagymihályiak a. Zemplén- és Ungmegyében. – V. ö. 1427: Dl. 32382.
Ördög (nagymihályi, tibai) cs. 1419-ben Duránban földesúr. 1444-ben visszaigtatják Vajnatina, Porosztóháza, Porubka, Prikopa, Koromlya, Orehova, Riviscse és Német-Poruba birtokába. 1427-ben az adólajstrom szerint egy Ördögh György nevű nemes Darmán birtokos. (Dl. 32382.) A többire nézve: Lelesz. elench. statut. – V. ö. Nagymihályiak.)
Őri cs. 1487-ben Mátyóczon. (Lelesz. el. statut. )
Palágyi cs. Palágyon és Darmán. (1436: kölcsei Kende cs. llt., 1440: Lelesz. elench. statut. )
Pálóczi cs. Bírta Pálócz, Szenna, Rebren, Solymos, Polyanka (Sáros-), Csábrád, Kelecsény, Szerednye, Lengyelfalva, Horlyó, Ilyapataka, Andrásvágása, Orlyava, Zavoda, Dobróka és Szolnok helységeket s Komorócz és Rát felét (1417-ben új-adományként). Földesurak voltak továbbá Ignécz, Csomonya, Monyorós, Császlócz, Helmecz, Kemencze és Gejőcz, – az 1427. évi adólajstrom szerint még Csiszér helységben is. (1417: Dl. 10597; 1427: Dl. 32382; 1451: Dl. 14490., 1453: Száz. 1871. 616. l., 1464: Dl. 15947., 1465: Dl. 16164. – V. ö. ruszkai Dobók és homonnai Drugethek.)
Pányi cs. Földesurak: Beésen, Demeter 1452-ben a megye alisp. volt. (Sztár. oklt. II. 498., 1461: Lelesz. 72. 29., 1495: csebi Pogány cs. llt.)
Paporczi cs. Kis-Szeretva részeibe igtatják őket 1453-ban. (Lelesz. elench. statut.)
Perényi cs. Vajkóczon, Zsigmond kir. 1405. évi adományából. (Perényi cs. llt.)
Pető cs. 1419-ben: jenkei, leszteméri, – 1423-ban: kis-tarnóczi, – 1475-ben bodfalusi előnévvel. Az 1427. évi adólajstrom szerint Székó részeit Pető (Pethow) László bírta. (1419: Lelesz. elench. statut., 1423: Sztáray oklt. II. 237., 1427: Dl. 32382; 1475: Dl. 17719; 1480: Dl. 18374.) Ugyanegy családról van-e mindig szó? – nem merném állítani. (L. Lesztemériek a. is.)
Pike (eszényi) cs. Szelemenczen. (1439. 1444: Lelesz. elench. statut.)
Pinkóczi cs. 1427: Dl. 32382; 1450: Sztáray oklt. II. 468. – L. Bajánháziak a. is.
Pongrácz (nagymihályi) cs. Lásd: Nagymihályiak a. Zemplénben és Ungban. (V. ö. Dl. 19539. és 1427. évi adólajstrom, Dl. 32382.)
Priorfi (nagymihályi) cs. Nagymihályi Albert vránai perjel (L. 1427: Dl. 32382. az adólajstrom elején) családja értendő. (L. Nagymihályiak a. Ungban és Zemplénben.)
Radvánczi cs. Radvánczon és Tegenyén. (1457: Dl. 31673. – V. ö. 1427: Dl. 32382.)
Rakattyási cs. 1464-ben Kerész részeibe igtatják őket. (Lelesz. el. statut. )
Ramocsa (szeretvai) cs. E család rokon a Szeretvaival. Gejőczőn levő birtokrészét 1394-ben elcseréli a Nagymihályiak Pályin, Pinkócz és Szeretva helységekben levő birtokáért. A XV. sz.-ban birt: Ubrezs, Szeretva, Gejőcz, Pályin, Rebren, Kozmatelke és Pinkócz helységekben. (1394: Dl 7976., 1404: Lelesz. elench. statut.. 1422: Dl. 11243–5., 1427: Dl. 32382; 1446: Dl. 13951., 1460: Lelesz. 71. 5., Szepesi kápt llt. c. U. f. 3. Nr. 17.)
Ráskai cs. János 1474-ben a megye alispánja volt. (Dl. 17569. – L. Butkaíak és Csicseriek a. is.)
Ráti cs. 1445: Dl. 13852. 1450: Sztáray oklt. II. 467.
Ricsei (fekésházi) cs. Szelemencz (1439. 1444.) és Ubrezs (1448.) helységekben. (Lelesz. elench. statut.)
Semsei cs. L. Szécsiek a.
Sikati cs. Olykor Sisak alakban is. (Sztáray oklt. II. 291. 292. 305. 315. l. az 1430–1435. évekhez. – V. ö. Dl. 5341.)
Somogyi (őri) cs. Mátyóczon. (1434: Lelesz. 14., 1487: Lelesz. elench. statut.)
Szalánczi cs. Csap részeibe igtatják őket 1455-ben. (Lelesz, el. statut.)
Szapolyai cs. Az 1494. évi adóból a Szapolyai István ungi jószágaira 290 1/2 forint esett; 1495-ben pedig 370 forint. (Engel, i. m. 21. 132.)
Szécsi (Gálszécsi, somi) cs. Szelemenczen 1478-ban a Semseieknek, 1487-ben a Tárczaiaknak részeket zálogosítnak el. (Szepesi kápt. llt. c. U. f. 1. Nr. 1., 1477: Muz. llt., 1487: Jászó statut. S. f. 2. n. 45., 1487: Lelesz. elench. statut. – V. ö. 1427: Dl. 32382.)
Szelemenczi cs. Egyházas-Szelemenczen. (1461: Lelesz. 72. 17.)
Szepesi (veskóczi) cs. Scepessy. (1508: Meskó cs. llt.)
Szeretvai cs. Az 1427. évi adólajstrom szerint Ubrezs helységben földesur. – (L. szeretvai Ramocsák a. is.)
Szigeti cs. Durán helységben. (1423: Lelesz. elench. statut.)
Szocsik (németi) cs. Porcsal vagy Sziget (1389.), Bozos, Korcsva (1421.), Őr és Orsóvárodnaközi (1424.), Bátva, Puska és Németi (1445. 1459.) helységekben. (1389. 1421. 1454: Lelesz. elench. statut., 1424: kölcsei Kende cs. llt., 1445: Dl. 31519; 1459: Dl. 31715.)
Sztritei cs. 1413-ban új-adományúl kapják a Csapiakkal együtt: Csap, Judló, Sztrite és Ásvány helységeket. 1445-ben osztoznak Valkája, Hodlyó, Csertész és Zavoda helységeken. 1456-ban igtatják őket ugyanezek és Villye birtokába. 1464-ben földesurak Csapon is. (1413: Tört. Tár. 1884. 238., 1445: Dl. 13852; 1456: Lelesz. elench. statut., 1464: Lelesz. metal. Ung. 6.)
Tárczai cs. L. somi Szécsiek a.
Tarnóczi cs. 1393: Fejér. X. 8. 365., 1450: Sztáray oklt. II. 467., 1474: Dl. 17569.
Tegenyei cs. E család gyakran szerepelt ez időben. Tagjai a csehekkel versenyt pusztítottak. (1458: Lelesz. 69. 33.) 1439-ben az osztályos Kéri (Iskei) és Bajáni családok tagjaival együtt új-adományúl kapják Kis-Merkóczot vagy Bajánt, – ugyanezekkel és a Kamonyaiakkal együtt pedig Tegenyét. Ugyanez évben Iske birtokáha is igtatják őket. 1476-ban földesurak: Tegenye, Monyorós, (Iske) és Bajánháza helységekben. (1439: Muz. llt., Lelesz. elench. Statut., 1476: Dl. 17870.)
Tibai cs. 1421-ben igtatják őket Bozos és Korcsva, – 1445-ben Valkája, Hodlyó, Csertész, (Villye) és Zavoda, – 1482-ben pedig Darma részeibe. (1421. 1482: Lelesz. elench. statut., 1445: Dl. 13847. – V. ö. Nagymihályiak a. Zemplénben és Ungban.)
Tompa (monyorósi) cs. 1422: Dl. 11243–11245; 1427: Dl. 32382.
Ungi (puksai) cs. 1449: Lelesz. metal. Ung. 30., 1452: Dl. 14547. – V. ö. Nagymihályiak.)
Ungvári pálosok. Részeik voltak Ungváron, Alsó-Domonyán, Bozoson. (Rupp. II. 398.)
Upori cs. 1460-ban Upori László ungm. alispán volt. (Pongrácz cs. llt.)
Varjas cs. Hoóron az 1427. évi adólajstrom szerint. (Dl. 32382.)
Veres (jenkei) cs. 1427: Dl. 32382; 1452: Lelesz. 63. 10.
Vitéz (budaházi) cs. 1487: Lelesz. acta Bercsényiana. f. 10. n. 17.
Zbugyai cs. 1458-ban igtatják Kis-Szeretva részeibe. (Lelesz. elench. statut. – Lásd: hrabóczi Both cs. a. is.)
Zólyomi (albesi) cs. L. Nagymihályiak a.
Összesen: 128 birtokos.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages