FŐBB BIRTOKOSAI:

Teljes szövegű keresés

FŐBB BIRTOKOSAI:
Abaházi cs. Abaháza, Sárkány, Leánvár és Kincses helységekben. (1413. és 1429: Lelesz. elench. stalut.)
Agárdi cs. Bély, Dobra, Dámócz, Karád. (1411.), Nagy-Tárkány, Agárd, Sárkány, Leánvár, Esztrágy, Perbenyik (1417.), Lácza, Cséke, Kisfalud (1418.) és Kis-Agárd (1470.) helységekben. (1418: Szirmay, Zemplén m. 63., a többire nézve: Lelesz. elench. statut. )
Agóczi cs. 1448-ban Ág-Csernő, 1456-ban Luka birtokába igtatják őket, 1489-ben földesurak Homokon is. (Lelesz, elench. statut., 1489: Dl. 19480. L. a Csapiak a. is.)
Alcsebi cs. Al-Cseb (1414.), Füzesér (1425.), Kis-Kamonya és Kácsánd (1438.) helységekben. (Lelesz. elench. stalut. – V. ö. 1460: Sztáray oklt. II. 467.)
Apagyi cs. L. Brankovics György a.
Azari cs. 1487-ben Ladamóczon részeket zálogosítnak el a csicseri Oroszoknak. (1487: Lelesz. 17. – Lásd: Pelejteiek és Kisazariak a. is.)
Bacskai cs. 1453-ban elzálogosítják Czigán helységben birt részeiket. Földesurak voltak: Gyéres, Dobra, Bély, Leánvár, Kis-Toronya, Szentes és Abaháza (1465.), Bacska, Bur, Czigán (1488-ban, s ugyanezekbe 1498-ban az anarcsi Tegzesekkel igtatják őket), Győr és Zágráb (utóbbi puszta, 1488.) helységekben. (1453: Dl. 14738; 1465. és 1488: Lelesz. B. 145. 146., 1498: Lelesz. elench. statut. – Lásd Újhely v. a. is.)
Bacskói (Bocskai) cs. Bacskó, Keresztur és Egres helységekben is. (1460. 1486: Lelesz. N. 33, és Jászó. prot. A. fol. 89. – V. ö. eszényi Csapiak. Lásd Szirmay. Zemplénm. 66.)
Bakocs Tamás. L. Lesztermériek a.
Baksa (kis-abarai) cs. Füzeséren. (1453: Dl. 14691. – V. ö. Fel-Cseb vár alatt.)
Bánczi (laskodi) cs. Banchy. (1486: Nagy Iván i. m. Pótkötet. 63. l.)
Bári cs. 1375-ben Bereczken is. (Lelesz. elench. statut. – V. ö. Dl. 10485. és 1440: Dl. 13567.)
Baski cs. 1430 óta Bezzegen. (Dl. 12209.)
Bástai cs. L. Nagymihályiak a. Ungmegyében.
Bátvai cs. 1449-ben Hoprágyon – melyet 1440-ben kaptak új-adományúl – zálogosítnak el részeket a Gatályiaknak. (Nagy Imre gyűjt.)
Bégányi cs. Karádon 1466-ban (Lelesz. elench. statut.)
Beke (baksai) cs L. Ricseiek a.
Bekenschläger János esztergomi érsek. L. Tornaiak a.
Békés (kisfaludi) cs. 1450: Sztáray oklt. II. 452., 1484: Dl. 19009.
Bekényi (alagi) cs. Zomborban. (1431: Lelesz, elench. stalut.) Szirmay szerint Tályán és Páczinban is. (Szirmay. Zemplén m. 63. 64.)
Berencsi cs. L. Tornaiak a. Zemplén- és Tornamegyében.
Besenyő (deregnyei, menyődi) cs. 1403-ban a Paszágiakkal együtt Zsigmond királytól kapják Deregnyőt. 1435-ben a Gatályiakkal együtt a deregnyei Nagyok birtokát Deregnyőn. 1437-ben Falkos részeibe igtatják őket. (Dl. 8873., Lelesz. elench. statut., Századok. 1873. 621. l.)
Besenyő (ezdegei) Pál. L. Tornaiak a. Zemplén- és Tornamegyében.
Betleni cs. 1435: Dl. 12697; 1463: Lelesz. acta Bercsényiana. f. ti. n. 9.
Bezdédi cs. Győr, Zábrág (1460.) és Garany (1477.) helységekben. (Lelesz. elench. statut.)
Bezzegi cs. 1488: Dl. 19410.
Biczó (pinkóczi) cs. Byczo. (1454: Lelesz. 23.)
Bócsári (temérdek egyházi) cs. Lásd: jolsvafői Tekes cs. a. Zemplénben és Tornában.
Boda (kis-tárkányi) cs. Örös és Bodoló helységekben. (1437: Lelesz. 6., 1438: Lelesz. 15.)
Bokor cs. L. Imregi cs. a.
Borsvai (himi) cs. L. himi Himiek a.
Borsos (bezzegi) cs. 1491: Dl. 19712.
Bótfi (Bodfi, Both, tussai) cs. 1367-ben földesurak Tussán és Ujfaluban. 1428-ban osztályos atyjokfiaival: a Tussai, Hosszumezei és Hrabóczi családbeliekkel: Tussa, Hosszumező, Közép-Hosszumező, Kisfalu, Hrabócz, Kucsin, Klacsány és Kió helységekben s Radványszeg pusztán, 1454-ben pedig (ekkor azonban épen a Both-okat nem említik) Possán is földesurak. A harabóczi és tussai Bóth (vagy Bótfi sat.) cs. 1434-ben és 1447-ben külön-külön merűl föl. (Szepesi kápt. llt. F. f. 12. No 3., Lelesz. elench. statut. és 1447: Dl. 14112.)
Both (bajnai) cs. L. Lesztemériek a.
Bozinkai cs. Dobrán. (1473: Jászó. prot. A. f. 2.
Brankovics György, rácz despota. 1443-ban a Kistárkányiaknak és Apagyiaknak adja Páczint és Karcsát. Birta a tokaji és tályai várat tartozékaival. (1443: Dl. 13719. és l. ama várakat is.)
Buczlóiak vagy Buzlaiak. 1474-ben igtatják Miklóst zálog czímen a Gálszécsi Miklós részeibe: Zebegnyő és Kohány helységekben. (Jászó. statut. B. fasc. 1 n. 42.)
Butkai cs. 1411-ben a Ráskai, Márki (Málczai) osztályos családokkal együtt új-adományúl kapják: Butka, Ráska és Márk helységeket és tartozékait: Dobrókát, Falkost, Kamonyát, Szelepkát (Butkához); Hegyet és Kis- Ráskát (Ráskához); Málczát, Kottányt és Petriket (Márkhoz). (Szirmay mindenik főhelyre egy-egy várat tesz. s még Málczára is. De forrásával nem számol be. Egyelőre tehát kételkedünk.) 1464-ben (Butkai leányok) Luskóczfölde, Luskcócz, Murva, Rákócz helységekben és Oroszfalva pusztán; 1475-ben Pazdics, Szuha, Kraszna, Sámogy, Mocsár és Szalók helységekben; 1476-ban Deregnyőn, (1485-ben ismét Butkán, Dobrókán, Falkoson és Szelepkán) tűnnek fel földesurakúl. (1411: Lelesz. elench. statut., Fejér. X. 5. 151., Szirmay. Zemplén. 74., 1464. 1476: Lelesz. elench. statut., 1475: Dl. 17716: 1485: Muz. llt. – V. ö. Dl. 18513. és 1. Butka vár a. is.)
Buzás (csebi) cs. 1447: Muz. llt.
Csaholyi cs. L. Nagymihályiak alatt, Ungmegyében.
Csányi cs. 1465-ben a Gercselyiekkel együtt Mező-Bényén és Kázmér-Dobszán. (Lelesz elench. statut.)
Csapi (eszényi, polyánkai) cs. földesurak Véke (1411.), Szentes. Gödöny (1429.), Mérk (1438.), Kolbása, Kis-Kasuh, Sztáncs (1460. 1467. 1475.), Rákócz, Morva, Szalók, Szuha, Sinkócz (1463.) helységekben; továbbá mint – a Boksa nembeli – osztályos atyafiakkal a Szécsi, Bacskói, Agóczi, Szerdahelyi, sóvári Sós és Sztritei család tagjaival együtt Szécs városban, Gerenda, Kuhány, Dargó, Bacskó, a két Visnyó, Sztankócz, Csábócz, Polyánka, Fülő, Parnó, Baszcza, Tehna, Kereplye, Albény, Kincses, Tarnóka és Zebegnyő helységekben. Ugyanők maguknak igénylik 1441-ben a leleszi egyház és premontrei prépostság patronatusi jogát. (1411: Jászó. prot. 13. f. 134. és Statut. C. fasc. 3. n. 92., l438: U. o. 154., 1460: Lelesz. 71. 8., 1463., 1467., 1475: Lelesz. elench. statut. A közös birtokokra nézve: Zichy okmt. V. 446., 1441., 1448., 1459. és 1466. évekből vannak okl. a Soós cs. llt. – V. ö. Szécs város és vár, Parnó helység és a körtvélyesi Fodor cs. a. is, s lásd 1355-höz: Zichy okmt. II. 643.)
Csapóházi cs. 1447: Dl. 14060.
Csebi cs. 1407-ben Berettő, 1436-ban Szent-Mária (Pálfölde), 1443-ban Győr és Zábrág, 1445-ben Al-Cseh, 1446-ban (zálog czímen) Szinyér, Rád, Kis-Ujlak, Nagy-Géres, Keresztur. 1467-ben Kelecsény, 1468-ban Füzesér, 1469-ben Polyánka, Cseb, Vendégi, 1474-ben Boly, 1479-ben Bánócz és Kis-Lazony helységekben mint földesurak tűnnek föl. (1436: Lelesz. 31., 1446: Dl. 13921., 1467: Lelesz. 38., 1469: Lelesz. 20., 1479: Lelesz. 15., Lelesz. elench. statut. , Lelesz: metal. Zemplén. 32. – L. Pazdics vár a. is.)
Csegze (betleni) cs., 1450: Sztáray oklt. II. 467.; 1447: Lelesz. 5.
Cseleji cs. János 1436-ban a megye alispánja volt. (Sztár. oklt. II. 327. – L. Izsépiek a. is.)
Csemernyei (alattyáni) cs. L. a hasságyi Farkasok a.
Csatneki cs. Anyai ágon bírnak Zsadányban a Szalonnaiak révén. (Lásd: jolsvafői Tekes cs. a. Zemplénben és Tornában.)
Csicseri cs. Osztályosok a csicseri Ormos, Orosz és Fodor családokkal. Bírtak: Gercsely, Toronya, Csörgő (1415.). Szentes (1438.), Liszka (1479.), Vis (1484.) és Uj-Őr (1450. 1487.) helységekben és Csenke (1484.) pusztán. 1487-ben Csicseri Zsigmond uj-őri és gercselyi birtokait elzálogosítja Ráskai Balázsnak. (Lelesz. elench. statut., 1438: Dl. 31493; 1460: Sztáray oklt. II. 467., 1479: Dl. 31964; 1484: Lelesz. metal Zemplén. , 1457: Dl. 31997. – V. ö. 1343: Anjouk. okmt. IV. 350. l.)
Csire (álmosdi) cs. Leányágon a sóvári Sós cs. Szacsur, Dávidvágása, Szent-György, Kis- és Nagy-Kövesd helységeiben. (1474: Soós llt.)
Csirke (pólyi) cs. 1436-ban Karoson, 1447-ben és 1477-ben Arácson. (1436: Lelesz. 1., 1447: Dl. 14112; 1477: Lelesz. 24.)
Csabádi cs. Ondon. (1435: Lelesz. elench. statut.)
Csák (csókházi) cs. Chok dictus. (1436: kölcsei Kende llt. és 1476: Lelesz. prot. parv.) Mirk helység részeibe igtatják őket 1466-ban.
Csontos (legenyei) cs. Földesurak: Csergő (1416.) és Legenye helységekben. Utóbbinak részeit 1456-ban a Perényieknek eladják. (Lelesz. elench. statut., Lelesz. 67. 25. – V. ö. Turul. 1886. 162.)
Csontos (nátafalusi) cs. Földesurak Leszna, Csemernye (1254–1389.), Nagy- és Közép-Hosszumező, Hrabócz, Klacsán (1434). Csudócz, Sztára, Nátafalva, Vagyakócz, Márkusbáza, Sztankócz (1436.), Szécs, Fileháza (1458), Csudócz, Kis-Lesztemér és Berettő (1460.) helységekben. 1490-ben a Harkányiakkal és Korcsvaiakkal – mint osztályos atyjokfiaival együtt: (Sztára, Csudócz, Nátafalva, Leszna, Vagyakócz), Szalók, (Sztankócz, Kis-Lesztemér) helységekben és Volicza pusztán birtokosok. (Lelesz. elench. statut., 1460: Lelesz. 71. csomó. 18. és 32. szám., 1490: Haz. oklt. 441.)
Csontos (zombori) cs. Zomborban. (1470: Dl. 17055.)
Csemernyei cs. Kió részeit bírják. (1438: Lelesz. elench. statut.)
Czékei cs. Czéke várában (lásd ott) s 1481-ben Upor, Abara,
Gercseny, Tolcsva, Fel-Keleznő, Csörgő, Nagy-Toronya és Vámos-Ujfalu (Upor-jószágok) helységekben is. (Dl. 18525.)
Czudar (bölcsi, olnodi) cs. 1352-ben mint bölcsi Czudarok kapják I. Lajostól Megyaszót és Bóst (Bás), birnak Kesznyéten, Szinyér és Csalános helységekben is. 1370-ben az u. n. Micz bán örükösöktől cserében kapják Sztraczinát, Kékmezőt és a két Damasát. 1373-ban az auránai perjelségtől Luczot. 1388-ban nyerik Zsigmond királytól (zálogban) a tokaji rév felét. 1415-ben bírják (Lucz), Felső-Abony (Kesznyéten), Kerem, Csép, Kis-Bőcs, Megyer, (Szinyér, Csalános, Megyaszó, Bás) helységeket; 1440-ben elzálogosítják a Rozgonyiaknak Megyaszót, Csanálost (Szép- vagy) Kis-Bölcsöt, Bást, Luczot és Kesznyétent. 1458-ban kapják a Rozgonyiakkal együtt a nótázott sóvári Sós István részeit Bisztra, Herman, Dávid, Szacsur, Porupka és Bányapatak helységekben. 1470-ben magvok szakadván. (Báson kívül az 1440-ben elzálogosított) birtokaik (az 1467. évi egyezség révén kir. jóváhagyással) a Rozgonyiakra szállnak. (1352: Anjouk. okmt. V. 541., 542., 602., 1370: Dl. 33674; 1373: Dl. 6149; 1388: Dl. 7454; 1415: Dl. 10333. és 103335: 1440: Dl. 13524. és 13532; 1458: Dl. 15296; 1467: Dl. 18139; 1470: Dl. 16976. – V. ö. 1471: Dl. 17202. és lásd a ládi pálosok a. is.)
Dancs (kisfaludi) cs. 1484: Dl. 19002.
Darnói prépostság. Szőllősön. (1436: Lelesz. 37.)
Debrői cs. L. Tokaj és Tálya várak a.
Deregnyei cs. Deregnyő és Vallyon helységekben. (1459: Lelesz. elench. statut. V. ö. Század. 1873. 627.)
Diósgyőri pálosok. L. Dobiak és Monokiak a.
Dobi cs. 1435-ben a Monokiakkal együtt új-adumányúl kapják Monok, Izsép, Golop, Bekecs, Szada, Harkány, Felső-Lucz, Mihályi, Lazony és Lask helységeket, Megyaszó részeit, Csávoly, Tárcza, Szolnok, Geleb, Vilmány, Bácsa, Földvár,. Ola és Ingvár pusztákat. De már a XIV. században bírják Berettőt és Szerencset. Utóbbit Ond, Zádor, Lucz helységekkel együtt 1471-ben is. 1456-ban Pálóczi László Czéke várában és Czéke, Bükkös, Kisfalud, Bénye, Jesztreb és Büttös helységekben (valószinűleg zálogban) bírt részeit zálogosítja el nekik. 1469-ben Harkány felét a diósgyőri pálosoknak adják. (1435: Dl. 23301; 1456: Lelesz. 67. 23., 1469: Dl. 16825., 1471: Lelesz. 32. – V. ö. Lelesz. 70. csomó. 11. 36. 44. és 67. szám., Nagy Iván csal. Lásd Vidfalva és Szerencs helység a. és főleg az Izsépiek a. is.)
Drugeth (homonnai) cs. Avagy: Homonnaiak. – 1451-ben osztozkodni akarnak Jeszenő és Barkó várakon, Homonna és Zemplén városokon, Láczfalva, Hazsina, a két Kemencze, Peticse, Porupka, Helmecz, Hosszumező, Szinna, Béla, Modra, Hulics, Udva, Kereknye, Papina, … Szalabina, Lyubise, Ökörmező, Kudlócz, Őrmező, Barkó, Behanócz, Mátyásfalva, Vitézvágás, Vásárhely, Hór, Kupony, Ekedőcz, Szalabina(!) és Salamon helységeken. Bírták Homonna várát is, 1454–5-ben zálogúl (a Pálócziaktól) Ujhelyben is birtokosok. 1478-ban igtatják őket(?) Boskócz, Felső-Vladiska, Rubó, Kriva és Alsó-Csebinye birtokába. 1467-ben Hegedűsfalva, – 1479-ben Tavarna, Tupolóka, (Behanócz, Szaloba), lstvánvágás és Stefanócz helységekben is földesurak. (1451: Lelesz. 63. 16., 1454–5: Lelesz. elench. statut. , Lelesz. 6. 66., 1467: Lelesz. 38., 1478: Lelesz. metal. Zemplén. 24., 1479: Dl. 18253. – V. ö. Szirmay. Zemplén. 356., Dl. 18934. és 19201. L. Zemplén város a. is.)
Egri püspök. 1261-ben birtokai közt felsorolják Hidvéget (cum Mahteluk), a luczi vám részét és Szent-Máriát a zempléni vám felével; 1489-ben Hidvéget, 1498-ban (Sajó-Hidvéget és) Szent-Máriát. (Fejér. IV. 3. 40., Bakocs-Codex. 438., Engel. 137.)
Erdélyi (kereszturi) cs. Erdélyből eredő család. Bírt Kolbása, Kis-Kasuh és Sztáncs helységekben. (1460: Lelesz. 71. 8.)
Eszényi pálosok. Ujhelyben és Kisfaludon. (1479: Dl. 18299; 1483: Lelesz. elench. statut. )
Eszényi cs. 1419-ben Csapóháza birtokába igtatják őket. 1453-ban Szadához formálnak jogot. 1454-ben Eszény, Véke, Szentes és Kerektó helységekben is földesurak: István 1464-ben a megye alispánja volt. (Lelesz. el. statut. , 1453: Dl. 14638; 1464: Dl. 31830.)
Fakó (legenyei) cs. 1468: Muz. llt.
Farkas cs. L. Czéke váránál.
Farkas (hasságyi) cs. 1469-ben az alattyáni Csemernyeiekkel együtt egyezkednek a nagymihályi Ödönfieknek Csemernye, Volya, Vagyakócz, Sztankócz és Leszna nevű birtokai fölött. (Dl. 16816.)
Fekete (hosszumezei) cs. A hosszumezei Méregh és Husszumezei családokkal azonosnak látszik. Mert szintén Hosszumező, Kucsin, Klacsány, Kisfalu, Felsőfalu, Tussa és Kió helységekben voltak földesurak. (1370. és XV. század: Szepesi kápt. llt. U. f. 7. No. 12., és f. 10. No 13. – V. ö, tussai Bótfiak.)
Felcsebi cs. Fel-Cseben kívül 1407-ben Szent-Mária (és) Pálfölde helységekben. (Lelesz. elench. statut. – V. ö. Fel-Cseb vára.)
Fodor (csicseri) cs. Gercsely, Toronya, Csörgő, Tolcsva, Vámos-Ujfalu, Gutpataka és Fel-Keleznő (Upori-vagyon) helységekben. (1418: Lelesz. elench. statut. – V. ö. Csicseriek a. is.)
Fodor (körtvélyesi) cs. 1479-ben (zálogban a Csapiaktól) igtatják őket Baszcza, Parnó és Polyánka birtokába. (Lelesz, acta Bercsényiana. f. 9. n. 29.)
Fodor (liptai) cs. 1449-ben igtatják őket Kraszna, Mocsár és Luskócz részeibe. (Lelesz. elench. statut.)
Fogas (pazdicsi) cs. Gerepse, Nagy-Rozvágy, (Bodrog-) Keresztur és Örös helységekben. (1444: Lelesz. elench. statut. – Lásd Czéke vára a. is.)
Füzeséri cs. 1403: Nagy Iván i. m.
Gálszécsi cs. L. Szécsiek a.
Gatályi cs. Gatályon (1456: Lelesz. elench. statut. V. ö. deregnyei Besenyők és Bátyaiak.)
Gercselyi cs. Rokonságban álltak az Uporiakkal. (1474: Ujhelyi cs. llt.) 1481-ben igtatják őket: Gercsely, Ond, Mező-Bénye és Alsó-Dobsza birtokába, zálog czímen. (Jászó. Statut. G. f. 1. n. 16. – Lásd: Csányiak a. is.)
Gerencsi cs. 1425: kövecsesi Dancs llt.
Géresi cs. A magban szakadt Imregiek jószágát kapták Géresen. (Nagy Iván. i. m.)
Gesztelyi cs. 1416: Muz. llt.
Geszti cs. L. Imregiek a.
Gibárti cs. 1435-ben Zomborban. (Dl. 15011.)
Gyapolyi (Gyapoly, Gyapol, morvai) cs. Morva, Rákócz és Luskócz helységekben. (1433–1450: Lelesz. metal. Zemplén. 34., Dl. 13030. és 14370. L. Rákócziak a. is.)
Hangácsi (alsó-gesztelyi) cs. 1416: Muz. llt.
Harkányi cs. L. nátafalusi Csontos cs. a.
Henselőczi cs. 1450: Sztár. oklt II. 467.
Herestényi (bereczki, lasztóczi) cs. Bánócz, Bereczki (1477.) és Lasztócz (1489.) helységekben. (Lelesz. elench. statut. Dl. 19480.)
Himi (himi) cs. Zomborban. 1457-ben fiúsítja a király Annát, tőle származnak a himi Borsvaiak (Muz. llt., Lelesz. elench. statut.)
Hegykai cs. L Pálócziak a.
Hollóházi cs. 1437-ben igtatják őket Bári részeibe. (Lelesz. elench. statut. )
Homonnai cs. L. homonnai Drugeth cs. a
Horka (csebi) cs. 1471: Lelesz. prot. parv.
Horkas (őri) cs. Kaponya helységben. (1475: Lelesz. acta Bercsényiana. f. 9. n. 36.)
Horváth cs. Földesurak Kelecsényben. (1479: Dl. 18284.) Tán azonosak az 1489-ben és 1491-ben föltűnő miglészi Horváthokkal. (Egri kápt. llt. Num. 14. div. 1. fasc. 1. frust. 1. és 2. – V. ö. újfalusi Tussai cs. a. is.)
Hosszúmezei cs. Körtvélyesen. (1485: Dl. 19043. – V. ö. tussai Bótfiak és hosszúmezei Fekete cs. a. is)
Hrabóczi cs. Possa helységben. (1462: Lelesz. elench. statut. – L. tussai Bótfiak a. is.)
Hunyadi cs. Bírta Tokaj várát és tartozékait. (L. ott.)
Imregi cs. 1459-ben (Nagy Iván szerint: már 1436-ban) a magbanszakadt László birtokait Czéke vár tartozékaiban (a várat magát nem említik) s ezeken (lásd: Czéke vára) kívül Bükkös és Szent-András helységekben – beletudva az Imregi Lászlóra az elhalt Bokor Györgyről szállt részeket is – Geszti Mihálynak és a Kállaiaknak adja a király. (Lelesz. 69. 44., Kállay llt. – L. Géresiek a, is.)
Izsépi cs. Az Izsépiek, Cselejiek és Dobiak mint osztályos atyafiak pörlekedtek 1405-ben Lucz, Megyaszó, Szada, Nagy-Lazony, Lazony, Mihályi, Monok, Felső-Bágya, Harkány, lzsép, a két Cselej, Sóskút, Felső-Megyaszó, Alsó-Bágya, Báb, Arács, Karos, Kis-Lazony, Új-Őr, Berettő, Bükkös, Bánócz, a két Mérk, Golop és Bekecs helységek fölött. – Az Izsépiek és Cselejiek berettői jószágát 1429-ben is említik. (Dl. 9013., Lelesz. elench. statut. – V. ö. 1349-hez: Anjouk. okmt. V. 278.)
Jakabfi (nagy-mihályi) cs. L. Nagymihályiak alatt, Ungmegyében.
Jonhos (eszlári, pinczi) cs. A rokon Pincziekkel együtt földesurak Azar, Ond és Csobaj helységekben. (1484: Jászó. prot. A. f. 61.)
Kállai cs. Hunyadi János kormányzótól kapták 1451-ben Rátka és Kaldó részeit, s bírták 1456-ban is. (Kállay llt., Dl. 15063. – V. ö. Imregiek.)
Kálnai cs. Földvár és Szádvár (? 1434.), Véke (1475.) és Bári (1479.) helységekben. (1434: Nagy Iván, i. m., 1475. 1479: Lelesz, elench. statut.)
Kamonyai cs. Betlen (1407.), Dobróka, Kamonya (1411. 1437.), Szelepka (1421.) és Bánócz (1450) helységekben (Lelesz. elench. statut., 1450: Sztáray oklt. II. 467.)
Kandal (hosszúmezei) cs. A Hosszúmezeiekkel osztályosak. (1431: Muz. llt.)
Kántor (bereczki) cs. 1479: Dl. 24724.
Kapi cs. Dávidvágásán. (1412: Lelesz. elench. statut.)
Kaponyás (kaponyai) cs. 1463: Lelesz. 74. 20., 1480: Dl. 24981.
Káposztás cs. 1459-ben kis-helmeczi, – 1489-ben pedig pelejtei előnévvel fordúl elő ily nevű nemesi család. (Lelesz. Bercs. f. 7. n. 8. és Dl. 19480.)
Kassa város. 1460-ban (kétségkívül zálog czímen) Zemplén birtokába igtatják. 1491-ben bírt Kalsán is. (Lelesz. elench. statut., Kassa város llt. rendezetlen.)
Kasuhi cs. Földesurak Kis-Kasuh és Keresztur helységekben. (1458.), Zemplén városban (1460.) és 1474-ben Nagy-Azaron is. (Lelesz. elench. statut. – V. ö. 1358–1439: Dl. 13273.)
Kázméri cs. L. Abaujmegyében.
Kecseti cs. 1474-ben igtatják Gált Sztáncs és Parnó részeinek birtokába. (Jászó. Statut. K. f. 3. n. 86.)
Kelecsényi cs. Szentes (1423.) és Mező-Bénye (1428.) helységekben. (Lelesz. elench. statut. – V. ö. Dl. 13273., L. Pazdics és Czéke várak a. is.)
Kenderes (malomvizi) cs. Butkán, Dobrókán és Kis-Kamonyán. (1460: Lelesz. elench. statut.)
Kereszturi (erdélyi) cs. L. Sztáncsiak a.
Kisazari cs. Bizonyára azonos család a század elején fölmerűlő Azariakkal. (L. Pelejteiek.) A Nagy-Azariakkal együtt földesurak mint osztályos atyafiak Kis- és Nagy-Azaron és Pelejtén. (1364: Dl. 5334; 1447: Dl. 14055; 1450: Lelesz. elench. statut.) A Nagyazariak ezenkívűl 1449-ben (Kis-Azar), Raszimo és Kis-Ruszka helységekben is földesurak. (kölcsei Kende cs. llt.)
Kislegenyei cs. Csörgőn. (1448: Lelesz. elench. statut.)
Kisleszteméri cs. 1449: Sztáray oklt. II. 420.
Kistárkányi cs. A XIV. sz.-ban Kis-Tárkány, Maráza és Nagy-Rozvágy, – 1432-ben Gerepse és Őrös, – 1437-ben zálog czímen Győr és Zábrág helységekben földesurak. (1359: Pongrácz cs. llt., 1381: Dl. 6756; 1432: Dl. 12466; 1437: Dl. 13044. Lásd: a Mátyócziak és 1443-hoz: Brankovics György a. – Czímerlevelük 1434-ből: Dl. 13000.)
Komaróczi cs. 1435: Dl. 12697.
Koncz (konczházi) cs. L. Radváncziak a.
Kónya (kamonyai) cs. 1419: Sztáray oklt. II. 213
Koporcz (pazdicsi) cs. L. Pazdicsiak a.
Korcsvai cs. L. nátafalusi Csontos cs. a..
Kornis (ruszkai) cs. Mihályiban. (1459: Lelesz. 70. 55. – L. Monokiak alatt is.)
Korvin János. L. Sztropkó vár a.
Kozmafalvi cs. Birtak Szomotoron és Szerdahelyen. – úgy látszik, a Szerdahelyiektől zálogban. (1443: Lelesz. elench. statut.)
Kőszegi cs. Bekecs helységben, úgy látszik zálogban. (1479: Dl. 18156.)
Ládi pálosok. 1447-ben az olnodi Czudaroktól kapják a luczi vámot, a mely azonban 1455–6-ban is a Czudaroké. Utóbbiaktól nyerték a birtokukban 1478-ban fölmerűló bási és keremi rész-jószágokat is. (Dl. 14101., 14933., 15107., 18079.)
Lapispataki cs. 1479-ben Miklós a megye alispánja. 1487-ben a Rozgonyiaktól zálogba veszik Szőllőskét és Csernernyét. (Dl. 18158., Jászó. prot. A. fol. 99.)
Lasztóczi cs. Visnyó (1407.), Bári (1412.), Fileháza (1414.), Lasztócz, Rozvágy (1422.), Halom, Márk (1433.), Arács (1447. előtt), Mérk (1470.) helységekben és Csapóháza (1472.) pusztán. (Lelesz. elench. statut., 1447: Dl. 14112. – L. Ujfalusiak a. is.)
Leleszi konvent. Lelesz és (Király-)Helmecz városokban, Csernő, Szalók, Agárd, Vajda, Kaponya és Polyán helységekben földesur. 1489-ben Kis-Géresen is. (1361., 1436., 1472., 1484., 1497: Jászó. prot. B. fol. 218., 227., 253., 260., 263., Lelesz. 64. 6., Rupp. II. 298., 1489: Jászó. statut. L . f. 2. n. 46. – V. ö. zétényi Makó cs. a.)
Lengyel cs. Cselej, Berettő és Izsép helységekben, Mihályi és Sóskut pusztán. (1467: Haz. okmt. V. 288., 311., 312.)
Lesznai cs. 1448-ban a nagy-mihályi Ödönfiekkel és Szeretvaiakkal egyezkednek Leszna, Vagyakócz és Hlina helységek s Volicza puszta fölött. 1450-ben Sztankóczon is földesurak. (Dl. 14170; 1450: Sztáray. oklt. II. 467.)
Leszteméri cs. 1414-ben Lesztemér, Bánócz és Kis-Lazony helységekben 1484-ben a hűtlen András és István itteni birtokáit Bakocs Tamásnak és testvéreinek; közösen bajnai Both Andrással adta a király. (Lelesz. elench. statut., Száz. 1888. 99. – V. ö. Dl. 31800. és Sztáray oklt. II. 327.)
Liszkai cs. L. Pazdics váránál.
Lónyai cs. Báriban. (1416. és 1419: Lelesz. metal. Zemplén. 14., Lelesz. elench. statut.)
Losonczi cs. 1390-ben Ujlakot, Garanyt és Kásót elzálogosítják a Rakamaziaknak. E birtokok 1450-ben még mindig az utóbbiak kezén vannak, 1471-ben azonban zálogúl a nagyfalusi Zöld Bálint birtokába kerűlnek, a ki pl. 1479-ben is bírja. – 1491-ben Kásón földesurak. (Sztáray oklt. I. 497., 1450: Lelesz. 9., 1471. 1479: Lelesz. elench. statut., Dl. 19704.)
Lucskai cs. L. Nagymihályiak a. Ungmegyében.
Luczi cs. L. Szerencs helység a.
Makó (zétényi) cs. Földesúr: Zétény, Szentes (1453.), Gercsely, Legenye (1447.). Véke (1461.) és Felső-Legenye (1466.) helységekben. 1475-ben Zétény némely részeikbe a leleszi konventet igtatják. (Lelesz. elench. statut. 1475-höz: Jászó. Statut. L. fasc. 2. n. 44.)
Málczai cs. Petrik és Kottány helységekben. (1448: Ibrányi llt., 1449: Lelesz. elench. statut. – L. Butkaiak a. is.)
Márki cs. Márk, Málcza, Petrik és Kottány helységekben. (1448. 1486: lbrányi llt. – L. Butkaiak a. is.)
Martonosi cs. L. jolsvatői Tekes cs. a. Zemplénben és Tornában.
Mása (kis-legenyei, nagy-kázméri) cs. 1454: Lelesz. 23., 1468: Dl 16669.
Mátyóczi cs. 1440-ben I. Ulászló király rendeletére a Kistárkányiakkal együtt igtatják őket Kis-Bánya birtokába. (Dl. 13567.)
Méregh (hosszumezei) cs. 1447: Dl. 14112. – Lásd hosszumezei Fekete cs. alatt is.
Miglészi cs. Raszimó és Pelejte helységekben. (1429: Lelesz. el. statut. )
Miszlai cs. L. Ronyvaiak a.
Modrar Pál. A Perényiektől zálogban bírta Hernád-Németi és Velejte helységeket és Puszta-Makrancz pusztát. (1449: Dl. 14244; 1462: Lelesz. 73. 20.)
Monoki cs. L. a Dobiaknál. – 1450 körűl Lucz, Harkány és Szada helységekben a ruszkai Kornisoknak; – 1480-ban pedig Szadán a diósgyőri pálosoknak részeket zálogosítnak el. (Lelesz. acta Bercsényiana. f. 6. n. 27., Dl. 18338. – V. ö. Szerencs helység a. is.)
Morvai cs. Morván kívül 1426-ban Körtvélyes és Kékszeg birtokához formálnak jogot. 1454-ben és 1489-ben Rákóczon és Luskóczon is vannak részeik. (Dl. 11781. 14780. 19583.)
Nádasdi cs. L. jolsvafői Tekes cs. a. Zemplénben és Tornában.
Nagy (deregnyei) cs. L. deregnyei Besenyő cs. a.
Nagy (kasuhi) cs. Földesúr Kis- és Nagy-Kasuh, Barancs és Kelecsény helységekben. (1475: Dl. 17679.)
Nagy (legenyei) cs. 1440: Dl. 13567.
Nagy (leleszi) cs. Czigán helységben. (1447: Lelesz. elench. statut. )
Nagy (zombori) cs. L. Pohárnok István a.
Nagyazariak. L. Kisazariak a. (V. ö. Dl. 31723.)
Nagybesenyei cs. L. jolsvafői Tekes cs. a. Zemplénben és Tornában.
Nagymihályi cs. Egy nemzetséget képeztek a Tibai (1397.), nagymihályi Ödönfi (1403.), Pongrácz, Ördög és Lucskai családokkal. 1419-ben még Nagymihályi és Tibai néven bírták Nagy-Mihály várát és városát a zemplénmegyei Sztára, Krivostyán. Oroszka. a két Visk, Felső-Zbugya, Hensélőcz, Veresvágás, Bruszfalva, Ozdó, Perecse, Uj- és Ó-Topolya, Uj- és Ó-Petrócz helységekkel és Györkehegye várhelyet. A század közepén a már említett családokra oszolnak szét, s minthogy jószáguk zöme inkább Ungban terűlt el, ott (l. Nagymihályiak a.) tekintjük át birtokaikat, mikor 1449-ben újra nagy osztályt tesznek. – A nagymihályi Ödönfiek ezenkívül 1403-ban Csemernyén, a 80-as években: Pazdics, Szuha, Mocsár, Kraszna, Sámogy és Szalók, a Nagymihályiak (a Szeretvaiakkal együtt) 1422-ben (Leszna, Vagyakócz és) Volyicza. – az Ördögök (1425.) Koromlya helységben is földesurak. (1397: Dl. 8404; 1403: Dl. 8930; 1419: Pongrácz cs. llt.; 1422. 1425: Lelesz. elench. statut., 1480: Dl. 18348; 1489: Dl. 19539., 1498: Századok. 1874. 249.)
Nagytárkányi cs. 1417-ben a Perényiekkel együtt igtatják őket Nagy-Tárkány, Agárd, Sárkány, Leánvár, Karád, Bély, Dobra, Dámócz, Lácza, Perbenyik és Esztrágy birtokába. 1427-ben Nagy-Rozvágyon, 1479-ben Gercselyen is vannak részeik. (Lelesz. elench. statut., 1479: Dl. 18284.)
Nemes (rozvágyi) cs. 1429: Sztáray oklt. II. 276., 1447: Muz. llt.
Németfalusi cs. L. Pazdics váránál.
Nyárasapáti cs. L. Uporiak a.
Ormos (csicseri, visi) cs. 1461-ben Miglész és Tolcsva, 1484-ben Gercsely és Tolcsva helységekben is. (Lelesz. elench. statut. – L. Csicseriek a.)
Orosz (csicseri) cs. L. Csicseriek és Azariak a.
Ödönfi (nagymihályi) cs. L. Nagymihályiak, Lesznaiak és hasságyi Farkasok a.
Ördög (nagymihályi. tibai) cs. L. a Nagymihályiak a.
Palágyi cs. 1428-ban a Kelecsényiekkel együtt Mező-Bényén: (Lelesz elench. statut.)
Pálóczi cs. 1400-ban Szolnok helységben földesurak. 1403-ban a magban szakadt Ujfalusi László birtokai gyanánt kapják Helmecz, Kis-Géres, Semjén és Ricse helységeket; 1429-ben pedig cserében Ujhely várát és városát, a hozzájok tartozó Borsi és (Kis-)Toronya helységekkel, Taj (Thay) és Kovácsi pusztákkal, valamint Nagy-Patak városát, Kis Patak és Ardó falvakkal, Csehtelke, Halászszeg, Márktelke és Pócsháza (Poczháza ?) pusztákkal, e városokhoz tartozó heti és országos vásárokkal és vámokkal. 1431-ben bírnak Zábrágon, 1434-ben Abaházán, 1444-ben pedig Olaszi és Sára helységekben is. 1445-ben Patakon levő erősségüket említik. 1450-ben Szép-Bányán (Bányácskán), 1451-ben Kis-Ráska és Hegyi helységekben. 1456-ban, majd 1458-ban Czéke várában és tartozékáiban tűnnek föl mint (zálogos?) földesurak. 1466-ban a Hogykaiak magszakadása esetére Hogykát nyerik adományúl a királytól. (1400: Dl. 8549; 1403: Dl. 8890–8893; 1444: Dl. 13803; 1445: Dl. 13846; 1456: Lelesz. 67. 23., 1466: Dl. 16336. A többire nézve: Dl. 7812; Lelesz. elench. statut. – V. ö. Dobiak és Perényiek a. – Lásd az illető váraknál és városoknál s Kövesd várnál is.)
Pányi cs. Abaujm. család. 1440-ben földesúr: Salamon, – 1460 körűl és 1495-ben pedig Battyán és Bolyráska helységekben. (Lelesz. el. statut. , Lelesz. acta Bercs. f. 6. n. 35. és csebi Pogány cs. llt.)
Pap (komoróczi) cs. 1429-ben Kányó és Komorócz helységekben. (Lelesz. elench. statut. – V. ö. 1435: Dl. 12697.)
Parlagi cs. 1428-ban Mező-Bényén. (1428: Lelesz. elench. statut. )
Paszági cs. Lásd: deregnyei Besenyők a.
Pataki apáczák. Abán. (1398: Lelesz. elench. statut. )
Pataki domonkosok. Birtokaikra 47 forint adót vetettek ki 1495-ben. (Engel, i. h.)
Pataki cs. Vámos-Ujfaluban. (1475: Dl. 17723:) Egy másik ily nevű családra nézve lásd: jolsvafői Tekes cs. a. Zemplénben és Tornában.
Pazdicsi cs. Földesurak Rozvágyon (1417.) és Gerepsén. (1422.) 1444-ben Ulászló kir. a Rozgonyiaknak adja a hűtlen Miklós jószágait: Pazdics, Mocsár, Sámogy, Szalók, Kraszna és Keresztur helységekben. E családból váltak ki a pazdicsi Koporczok, kik az utóbb említett falukban 1450-ben a Szepesieknek zálogosítnak el részeket. (Lelesz. elench. statut., 1444: Dl. 13808; 1450: Dl. 14359. Lásd: Pazdics és Czéke várak a.)
Pelejtei cs. 1347-ben Pelejte, Helmecz, 1355-ben Azar, 1414-ben az Azariakkal (vagy Pelejteiekkel) együtt Nagy- és Kis-Azar, (Pelejte, Helmecz), Raszimo és Kis-Ruszka, 1447 előtt Arács, 1450-ben Ág-Csernő helységekben. (Károlyi oklt. I. 169. 227., Lelesz. elench. statut. Dl. 14112.)
Peleni (Pilini) cs. Lásd: jolsvafói Tekes cs, alatt Zemplénben és Tornában.
Perényi cs. 1397-ben Hernád-Németit kapják a királytól (bírják pl. 1454-ben is). 1404-ben pedig Mező-Bényét és Kázmér-Dobszát. Ez évben Olaszi birtokába is igtatják őket. 1408-ban Sztropkó várost (l. ott) kapják a hozzá tartozó Kékmező erősséggel és számos faluval. 1410-ben Toronyai Pál kir. jóváhagyással Perényi Péterre hagyja magtalan halála esetére (a mely azonban aligha következett be) Toronya. Csörgő, Kutpataka, Gercsely, Tolcsva, Ujfalu és Fel-Keleznő helységekbeli részeit; 1415-ben kapják a királytól Zádorházát. 1417-ben bírnak Nagy-Tárkány, Agárd, Sárkány, Leánvár, Perbenyik és Esztrágy helységekben az Azariakkal és Nagytárkányiakkal s utóbbiakkal ezenkívül Karád, Bély, Dobra, Dámócz és Lácza helységekben is. 1430-ban beigtatják őket Terebes vár és város (l. ott) és tartozékai birtokába. 1443 táján zálogban Patak és Ujhely városokban, Ardó és Kis-Patak falukban s 1444-ben Sárán is bírnak. 1456-ban Legenyén szereznek részeket; 1470-ben pedig Cselej, Berettő, Izsép, Felső- és Alsó-Mérk(?) birtokába igtatják őket. (1397: Dl. 8264; 1404. 1415. és 1430: Perényi llt., 1404. 1417. és 1470: Lelesz. elench. statut., 1408: Dl. 9404. 1410: Dl. 9651; 1443: Dl. 13705; 1444: Dl. 13803; 1454: Dl. 24541; 1456: Lelesz. 67. 25. Lásd legenyei Csontos cs. és Patak, Ujhely várak és városok, a Pálócziak és Modrar Pál a. is.)
Pesti cs. Bálintot 1479-ben beigtatják Butka, Falkos, Dobróka, Szelepka, Bánócz, Nagy-Bári, Keleznő és Tolcsva részeibe. (Lelesz. elench. statut.)
Pető (leszteméri) cs. Pethew. (1435: Dl. 12697.)
Pike (kis-eszényi) cs. Pelejte (1437.), Bánócz (1450.) és Szada (1452.) helységekben. (Lelesz. elench. statut.)
Pinczi cs. L. pinczi Jonhos cs. a.
Pohárnok István (vicziduli). 1473-ban mint tályai várnagyot, Zombori (Nagy) István testvérévé fogadván. Alsó-Golopon és Zomborban részelteti őt. (Békássy cs. llt.)
Polyák (körtvélyesi) cs. Arácson. (1447: Dl. 14112.)
Pongrácz (nagy-mihályi) cs. L. Nagymihályiak a.
Pósa (pósa-csécsi) cs. Másnéven: Pósaiak. – Földesurak 1411-ben Pósa (-falva) és Pósa-Csécs helységekben, Nagy-Csécs és Kurta-Csécs pusztákon a pósafalvi (temerkényi) Szőkékkel együtt; 1454-ben pedig Bezzegen. (Lelesz, elench. statut.)
Priorfi (nagymihályi) cs. L. Ungmegyében.
Putnoki cs. Lásd: jolsvafői Tekes cs. a. Zemplénben és Tornában.
Püspöki (ujfalusi) cs. (1447: Dl. 14060.)
Radvánczi cs. Kaponyán. 1457-ben konczházi Koncz Ozsvátnak részeket zálogosítnak el. (Dl. 31673.)
Ragályi cs. Pelejtén. (1489: Dl. 19480.)
Rakamazi cs. L. Losoncziak a.
Rákóczi cs. Szirmay szerint a XIII. sz. óta bírták Körtvélyest, Arácsot, Morvát, Sinket. 1450-ben Morván a morvai Gyapoly családtól zálogba vesznek bizonyos részeket. 1479-ben Izsop részeibe igtatják őket, a hol, valamint Körtvélyesen 1485-ben is földesurak; 1482-ben pedig Morva, Rákócz, Luskócz és Szuha helységekben is. Utóbbiban részjószágaik 1489-ben a Semseieknél voltak zálogban. (Dl. 14370., Száz. 1873. 632. l., Dl. 19043. és 19530., Lelesz. elench. statut., Szirmay, Zemplén. 97.)
Ramocsa (szeretvai) cs. Kácsándon. (1479: Dl. 18284.)
Ráskai cs. Nagy-Ráska (1478.), Kis-Ráska és Hegyi, továbbá a Zbugyaiakkal együtt: Nátafalva, Deregnyő, Leszna, Vagyakócz, Satankócz, Markusháza (1480.) s végűl: Kásó (1481.) helységben. Báskán kastélyuk is volt. (Lelesz. el. statut. – V. ö. Butkaiak és Csicseriek a.)
Rátkai cs. Szőllőskén. (1474: Lelesz. elench. statut.)
Ricsei cs. R. Ambrust és baksai Beke Mártonnét (sz. Lasztóczi) igtatják 1425-ben: Izsép, Cselej, Kis-Mihályi, Felső-Mérk, Sóskut, Berettő, Sink, Arács, Karos és Bereczki helységek birtokába. (Lelesz. elench. statut.)
Ronyvai cs. A Miszlaiakkal együtt igtatják őket 1403-ban Legenye és Uj-Őr, – a Kozmafalviakkal együtt pedig 1413-ban Szomotor és Szerdahely, – egyedűl őket 1445-ben Alsó-Ronyva, 1446-ban Gercsely részeibe. (Lelesz. elench. statut.)
Roskoványi cs. Tamás 1469-ben a megye alispánja (1469: Dl. 31914.)
Rozgonyi cs. Bírta Visnyót már a XIII. században. 1363-ban Varanno a birtokuk és Csicsva vár s ezekkel együtt: Henczfalva, Monyorós, Dobra, Kis-Izsop, Szente, Proszács, Lőrinczvágása, Alsó-Kabalapataka, Mernyikfalva, Uj-Kányó, Nagy-Csicsva, Szedlicske, Izsop, Remenyen, Mihályfalva, Györgyös, Krudin, Mátyásvágása, Felső-Kabalapataka, Benkócz, Jesztreb, Közép-Csicsva, Pétervágása, Hosszumező, Mórfalu és Kázmér, valamint a következő új telepítvények: Lónya, Vörösvágás, Valkó, Gergelyvágása és Ádámvágása. – 1372-ben Detrikvágása, Bozpatak, Polyán. – 1382-ben Lomna, Krucsó, Elsva (Olsva), – 1390-ben Szobos, Kenczölvágása, Baksavágása és Mikevágása (a XV. sz. ban Makovicza tart. közt Sárosban feltűnő) helységekben. – 1397-ben Bányapataka. – 1402-ben és 1405-ben az állítólag szintén Csicsva várához tartozó: Csemenye, Csáklyó, Sókut, Feketepatak, Hermanvágása, Agyagospatak, Rődelfalva, Szamut, Vehécz, Lomnicza, Szacsur és Dávidvágása. 1414-ben ezenkívül: Porubka, Vreskócz, Izsop, (Kis-Izsop), (Remenpen), Kis-Remenyen, (Kobolnicza), Felső-Kobotnicza, (Ilsva), Alsó-Ilsva, Trepecz, (Kányó), Damása, – 1474-ben pedig (ez uradalomban) Bodzás, Petkes, Fias és Csarnik, – továbbá a délebbi tájakon: 1416-ban Szőllős, – 1454-ben Bezzeg, 1475-ben Csarnahó helységekben földesurak. 1466-ban a nótázott Tornaiak birtokait – Alsó- és Felső- (máskép Erdő-) Bénye és Szegi helységekben kapják a királytól. – 1470-ben pedig a Czudar-uradalmakat. (1296: Dl. 740; 1363: Dl. 5191., 1372: Dl. 5999; 1382: Dl. 6962; 1390: Dl. 7643; 1397. és 1454: Lelesz. elench. statut., 1402: Dl. 8714. 8715; 1414: Dl. 9380; 1416: Dl. 10785; 1466: Dl. 16447; 1470: Dl. 16976., 16979. 16980; 1475: Dl. 17663. – Lásd az olnodi Czudarok, Lapispatakiak, Pazdicsiak alatt.)
Rozvágyi cs. Rozvágy és Czigán helységekben. (1422: Lelesz. elench. statut., 1487: Lelesz. 68. 24.)
Sáfár (berencsi, tornai) cs. L. Tornaiak a. Zemplén- és Tornamegyében.
Salgai (dobrai) cs. Salgay. A Bodrogközből. (1480: Dl. 24981.)
Sárvári cs. 1445: Huny. kora. X. 168.
Schop (domoszlai) Henrik. Lásd a Tornaiak a.
Semsei cs. 14161-ben új-adományúl kapják Pazdics, Szuha, (Tussa) Ujfalu, Mocsár, Kraszna, Sámogy és Szalók helységek felét. 1479-ben Nagy-Toronya részeibe (az Uporiaktól?) igtatják öket; 1478-ban pedig: Gerenda, Kohány, Zebegnyő, Tarnóka és Dargó részeibe. – zálogban a Szécsiektől. (Dl. 15569; 1478: Jászó. Statut. S. fasc. 2. n. 45., 1479: Lelesz. elench. statut. L. Pazdics vára és a Rákócziak a. is.)
Somosi cs. Sárosm. család. – L. Vidfalva helys. a.
Sós (sóvári) cs. Részeik voltak Czéke várában és tartzékaiban: Kövesd várában s Szerdahely, Kis- és Nagy-Kövesd (és Becsked) helységekben. (1438., 1461.). – Szécs városban és tartozékaiban, Bisztra, Herman, Dávidvágása, Szacsur, Porupka és Bányapataka. helységekben bírt részüket a Jáos hűtlensége miatt tavesztik ugyan 1458-ban, de azért 1471, és 1474-ben ismét Szacsur, Dávidvágása. Szent-György) és Kis-Bányapataka birtokában találjuk őket. (Soós cs. llt., Dl. 15296. L. Czéke és Kövesd várak, Szécs vár és város, és főleg az eszényi Csapiak a.)
Szajháni (legenyei) cs. Zayhany. (1484: Lelesz. 5.)
Szákai cs. Kelecsényben. (1479: Dl. 18284. – V. ö. 1476: Dl. 17856.)
Szalonnai cs. L. a Csetneki és jolsvaföi Tekes cs. (Utóbbit Tornában is.)
Szapolyai cs. Bírta Tokaj várát, városát (l. ott) és tartozékait s 1476 óta vétel utján a Tornaiak (l. ott) jószágait. (L. Abaujban is)
Szécsi cs. Avagy: Gálszécsi. – 1487-ben Szécs, Kohány, Gerenda, Tarnóka, Zebegnyő, Tehna, Karád, Kereplye, Szög, Agárd, Dámócz, Bél, Dobra és Dargó helységekben bírt részüket (János) a Tárczaiaknak elzálogosítják (Muz. llt., Kolosmon. prot. – Lásd az eszényi Csapiak, Semseiek és Buczlóiak a. is. – V. ö. 1355-höz: Zichy okmt. II. 642.)
Széni cs. L. jolsvafői Tekes cs. a. Zemplénben és Tornában.
Szepesi káptalan. Birta Liszka-Olaszit, azaz Olasz-Liszkát. (Már IV. Béla adományából, 1248 óta. Wagner. Anal. Scep. I. 303. – V. ö. 1483: Dl. 31979.)
Szepesi cs. L. Pazdicsiak a.
Szerdahelyi cs. 1358-ban földesurak Egyházas- és Vásáros-Szerdahely, Szomotor, a két Kövesd, Bereczk, Szolnok; továbbá Rét-Szécs, Dobroszna, Kökényes, Nagy-Szécs, Albény, valamint Ompod, Kincses és Fülefalva helységekben, s a XV. sz.-ban (a sóvári Sósokkal együtt) Kövesd várában. 1440-ben még Vécs, Becsked, Kengyel, Katrony, Radvány, Fileháza, Igazod, Tajba, Karcsa, Páczin helységekben (poss.) is. 1479-ben Csergő részeibe igtatják őket. (1358: Dl. 4775; 1440. és 1479: Lelesz. elench. statut. és Dl. 24724. – V. ö. Kövesd vára. L. az eszényi Csapiak és a Kozmafalviak a. is.)
Szerencsi apátság. Alapítói adományából bírta Szerencs és Uj-Őr helységeket. (1393. 1400: Rupp. II. 322.)
Szeretvai cs. Lesznán és Csemernyén 1446-ban. (Dl. 13951. L. Nagymihályiak és Lesznaiak a. is.)
Szőke (pósafalvi, temerkényi) cs. L. pósacsécsi Pósák a.
Sztáncsi cs. Egy Sztáncsi Miklós 1438-ban és (tán másik) 1454-ben a megye alispánja volt. 1455-ben Miklós Sztáncsot és Kis-Kasuh felét rokonainak az erdélyi Kereszturiakunk vallja be. Kolbásán is voltak részeik. (Soós cs. llt., Sztáray oklt. II. 508., Tört. Tár. 1899. 107. 109. 111. l.)
Sztankóczi cs. 1435: Dl. 12697.
Sztritei cs. 1463-ban (úgy látszik zálogban) igtatják őket: Nagy-Rozvágy, Bodoló, Keresztur. Őrös és Gerepse részeibe. (Lelesz. elench. statut., L. eszényi Csapiak a. is.)
Szúti (rozvágyi) cs. Zwthy. (1476: Lelesz. prot. parvum. – V. ö. 1406: Dl. 9157. és 1464: Dl. 31818.)
Tamásfalvi cs. 1476-ban Vendégi, részeibe igtatják őket. (Lelesz. elench. statut.)
Tárczai cs. L. somi Szécsiek a.
Tarkövi (Rikolf) cs. Bánócz és Bereczki helységekben. (1477: Lelesz. elench. statut.)
Tegzes (anarcsi) cs. L. Bacskaiak a.
Tekes (jolsvafői) cs. A birtokukban levő: Zsadány-nak ugyanaz a sorsa volt, mint torna- (és borsod)megyei birtokaiknak. (L. Tornamegyében, a jolsvafői Tekes cs. alatt.) A Patakiakkal és Martonosiakkal azonban 1473-ban Vámos-Ujfalu fölött is egyezkednek.
Téti cs. Miglészen és Tolcsván (1461: Lelesz. elench. statut.)
Tibai cs. Lásd: Nagymihályiak a.
Tikus (kis-rozvágyi) cs. Thykws. (1436: Dl. 12959.)
Tokaji pálosok. Részeik voltak Ond és Golop helységekben, s szőlőik a tokaji és tarczali hegyeken. (1476: Rupp. II. 332.)
Tompa (monyorósi) cs. Kelecsényben. (1479: Dl. 18284.)
Tornai cs. Egyházas- és Al-Bényén a XIV. sz.-ban. – Alsó- és Felső-Bényén és Szegin 1419-ben, – a két Bényén és Szegin pedig 1467-ben bírtak, a mikor is nótáztatván, jószágaikat a Rozgonyiak kapják ugyan, de 1476-ban azoknak (János esztergomi érsek, Schop, s tőlök a Szapolyaiak) a kezén találjuk, a kik Torna várát (lásd: ott és a Tornaiak a. Tornam.) bírták. (L. Rozgonyiak a. is. – V. ö. Dl. 16123. és 16980.)
Tőke (agárdi) cs. Leánvár, a két Agárd, Bély, Dobra, Dámócz és Karád helységekben. (Dl. 18509.)
Török (hegyaljai) cs. Thewrek. (1468. Muz. llt.)
Török (nagy-legenyei) cs. Theurek. Therek. (1454: Lelesz. 23., 1484: Lelesz. 5.)
Tussai (ujfalusi) cs. Előbb: Horváth nevet viselt. – Részei voltak 1417-ben Ujfalu, Tussa, Sinkócz, Felsőfalu, Kió és Mernyik s 1459-ben is a három első helységben (Jászó. prot. B. fol. 167., Lelesz, 70. 9. – V. ö. tussai Bótfiak.)
Ujfalusi cs. 1439-ben (és 1441-ben) Boly birtokába igtatják őket. 1471-ben Ujfaluban és Nagy-Azaron levő részeiket a Lasztócziaknak adják el. Végűl 1478-ban az Ó-bégányiakkal (Beregm.) kölcsönös örökösödési szerződésre lépvén, azari birtokukat is felemlítik. (1439. 1441: Lelesz. elench. statut., 1471: Szepesi kápt. llt., 1478: Lelesz. 20.)
Ujhelyi pálosok. Petrahón. (1252. óta: Rupp. II. 337.)
Ungi (puksai) cs. 1451-ben Páczin és Karacsa részeibe igtatják őket. 1452-ben Rátkán is földesurak. (Lelesz. elench. statut., Dl. 14547.)
Upori cs. 1410-ben Lesztemér részeit kapják a királytól. (Fel-Lesztemért az 1412. évi határj. szerint.) 1446-ban földesurak Tolcsva, Vámos-Ujfalu. Csergő, Toronya, Gercsely és Upor helységekben, s 1460-ban Nagy-Abarán. Ugyanez évben Keresztur és Egres részeihez formálnak igényt s ez időtájt Szécs városban is vannak részeik. De már 1457-ben igtatják őket Petrik és Kottány, – 1461-ben Vámos-Ujfalu, Faracsa, Csergő és Páczin, – 1470-ben pedig Kis-Abara, Füzesér és Zétény részeibe. 1468-ban (Nagy-Toronya, Upor, Gercsely, Csergő, Vámos-Ujfalu, Abara és Tolcsva helységeken kívül), Fel-Keleznő és Bel-Csenke pusztán is földesurak. 1474-ben a nótázott Tamásnak Upor, Abara, Gercsely, Toronya, Csergő, Tolcsva és Vámos-Ujfalu helységekben birt részeit a Nyárasapátiaknak adta a király. Ez adománynak azonban nem igen volt foganatja. (1410: Dl. 9633; 1412: Lelesz. metal. Zemplén. 2., 1446: Nagy Imre gyűjt., Lelesz. 58. 22., 1460: Lelesz. 71. 35., 1474: Ujhelyi cs. llt. – A többire nézve: Lelesz. elench. statut., Dl. 31752., 1468: Dl. 16768.)
Váraszói cs. 1424-ben: Tardos, Csobaj és Lök helységekhez formálnak jogot. (Dl. 11508.)
Várdai (kis-várdai) cs. Leánváron. (1432: Zsélyi llt.)
Varju (kelecsényi) cs. 1406-ban Kelecsény és Mérk, 1449-ben (Mérk és) Barancs részeibe igtatják őket. (Lelesz. elench. statut. – V. ö. 1476: Dl. 7856.)
Vécsi (vécsi) cs. 1427: Szirmay. Zemplén. 105.
Vékei cs. 1487: Lelesz. elench statut.
Veres (csebi) cs. L. Pazdics váránál.
Veres (kis-tárkányi) cs. 1438: Lelesz. 15.
Vitéz (lónyai) cs. Báriban. (1419: Lelesz. elench. statut. )
Zádorházi cs. 1431-ben igtatják őket Zádorháza. – 1434-ben Izsép és Bereczk. – 1437-ben Füzesér, – 1440-ben pedig Berettő részeibe. (Lelesz, elench. statut. )
Zbugyai cs. 1434-ben Nagy- és Közép-Hosszumező, Hrabócz és Klacsán – 1436-ban Sztára, (Izbugya-) Hosszumező, Bresztó és Jablonka, – 1463-ban Rojkitó, Zbojna, (Harb, Felső-Harb) Volyicza (és Beresztő), – 1475-ben Radvány, – 1478-ban (úgy látszik) Roskócz, Felső-Vladicska. Rubó, Kriva és Alsó-Csebinye helységekben bírnak részeket. (Lelesz. elench. statut., Lelesz. metal. Zempl. 24. 39., 1436: Lelesz. 39., 1463: Lelesz. acta Bercsényiana. f. 8. n. 9. – L. a Ráskaiak a. is.)
Zétényi cs. Zétény és Szentes helységekben. (1476: Dl. 26714.)
Zólyomi (albesi) cs. L. Nagymihályiak a. Ungmegyében.
Zombori cs. L. vicziduli Pohárnok István a.
Zöld (nagyfalusi) cs. L. Losoncziak a.
Összesen: 268 birtokos.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages