ELŐSZÓ A MÁSODIK KÖTETHEZ

Teljes szövegű keresés

ELŐSZÓ A MÁSODIK KÖTETHEZ
E kötet az anyaország délvidéki megyéit – az erdélyi határtól a stájer határig – foglalja magában, kivéve Zalavármegyét, mely rendkívüli terjedelme miatt a következő kötetre maradt.
A feldolgozás módja ugyanaz, melyet az első kötetnél követtem. Itt-ott azonban kissé bővebb fejtegetést tartottam szükségesnek, részint a helyesebb csoportosítás s e pusztult vidékek helyrajzának alaposabb megfejtése kedvéért, részint a kútfő-anyag nagyobb terjedelme miatt.
A teljesség okáért pedig a pusztákat is jónak láttam felvenni, mivel munka közben rájöttem; hogy gyakran ugyanegy hely majd mint «praedium», majd mint «possessio» szerepel, s nem egyszer csupán kútfőbeli fogyatékosságunk az oka, hogy egy-egy praediumot possessio alakjában is nem ismerünk. Szintén a teljesség s a helynevek írásmódjának könnyebb tanulmányozhatása végett valamivel nagyobb tért juttattam a (kései) Árpádkori adatoknak is.
Az összegezésben azonban sem a puszták, sem a csupán Árpád- és korai Anjoukori oklevelekben előforduló s ma már ismeretlen helységek nincsenek befoglalva.
A feldolgozás módjára nézve ezenkívül még csupán azt kell megjegyeznem, hogy a délvidéken, főleg Szerém-, Valkó-, Pozsega- és Baranyamegyében előforduló szláv hangzású helynevek magánhangzóit ékezet nélkül, főleg az: á-t szlávosan: a-nak írtam, hogy az esetleges ferdítést elkerüljem. Ugyancsak a szláv nevek írásmódjára nézve különben a Pozsegamegye bevezetésénél (s «Körösmegye a XV. században» cz. akadémiai értekezésem 4. lapján) a jegyzetben elmondottakra utalok.
Az első kötet megjelenése óta a levéltári kútfő-anyag gyűjtését szabadatlanul folytattam s részben vagy egészen a kővetkező oklevél-gyttjteményeket kutattam át, u. m.
 
Balogh Antal oklevelei Kis-Somlyón. (Nagy Imre okl.-más.)
Bánffy gr. cs. levéltára Kolozsvártt.
Bécs városi levéltár.
Bécsi császári levéltár. (Okl.-másolatok és kivonatok főleg Pesty Frigyes nyomán.)
Boronkay cs. llt. (Főleg Pozsegamegyére nézve. Boronkay István úr szivességéből.)
Csutor Imre oklevelei. (Nagy Imre másolatai.)
Deák Farkas gyűjtemény. (Pesty Frigyes okl.-másolatai.)
Dessewfy cs. llt. Margonyán. (ELenchus szerint néhány adat. Bánó József úr szíves közvetítésével.)
Drashovics gr. cs. levéltára. (Pesty Frigyes és Nagy Imre okl.-másolataik.)
Erdélyi kanczellaria levéltára. (Orsz. Levétár. Néhány okl.)
Erdődy gr. cs. levéltára Galgóczon.
Erdődy gr. cs. llt Monyorókeréken. (Pesty Fr. okl.-másolatai.)
Erdődy gr. cs. vörösvári levéltára. (Pesty Frigyes okl.-másolatai.)
Eszterházy hg. cs. llt. Kismartonban.
Fejérvári keresztesek konventjének magán levéltára. (A pozsonyi káptalan levéltárában elhelyezve.)
Festetics gr. cs. levéltára Keszthelyen: Molnári, Castriferrei és Ignota Miscellanea rész. (Nagy Imre okl.-másolatai nyomán.)
Földváry (tancsi) cs. letéte az Orsz. Levéltárban.
Galgóczon levő lvevéltára a gr. Erdődy családnak.
Guary cs. llt. (Nagy Imre okl- másolatai.)
Gyömrőn levő levéltára a gr. Teleki családnak.
Gyulay Lajos gr. (néhai) magán levéltára Kolozsvárott. (Pesty Frigyes okl.-másolatai.)
Kaill László gyűjt. (Néhány oklevél, Pesty Frigyes okl.-másolatai nyomán.)
Keczer cs. llt. (Pesty Frigyes okl.-másolatai.)
Kemény (egerszegi) cs. oklevelei. (Nagy Imre okl.-másolatai.)
Khuen-Héderváry gr. cs. Illára. Viczay rész. (Nagy Imre okl.-másolatai.)
Kisfaludy cs. levéltárának az a része, mely nincs a Magyar Nemzeti Muzeumban. (Néhány oklevél boldogúlt Nagy Imre útján.)
Kismartonban levő levéltára a hg. Eszterházy családnak.
Kolosmonostori konvent Stylariuma. (Orsz. Levéltár.)
Körmenden levő levéltára a hg. Batthiány családnak: a) Miscell. Németujváriana; b) Unyomiana; c) Rajkiana; d) Ányosiana; e) Acta memorabilia.
Lippich (Lipics) cs. levéltára. (Nagy Imre okl.-másolatai.)
Marczaltői levéltár. (Nagy Imre okl.-másolatai.)
Magyary-Kossa cs. levéltára. Tápió-Szent-Mártonban.
Mérey cs. llt. (Nagy Imre okl.-másolatai.)
Morocza (tóti) cs. gyűjt. (Pesty Frigyes okl.-másolatai.)
Muzeum (Magyar. Nemzeti.) kézirattárából: 1656. fol. lat. cod.
Nagy (felső-büki) cs. oklevelei. (Nagy Imre okl.-másolatai.)
Niczky gr. cs. levéltára. (Nagy Imre okl.-másolatai.)
Ostffy cs. levéltára. (Nagy Imre okl.-másolatai.)
Pannonhalmi főapátság házi levéltára.
Pannonhalmi fóapáts. házi. levéltára. Tihanyi apátság okiratai.
Pannonhalmi főapátság orsz. levélttára.
Pécsi káptalan magán levéltára.
Pécsi káptalan orsz. Ievéltára.
Pesty Frigyes oklevél-másolatai.
Pongrácz (szent-miklósi) cs. llt. (Dr. Karácsonyi János t. barátom szivességéből.)
Pozsony városi levéltár.
Pozsonyi kápt. orsz. levéltára.
Pozsonyi kápt. magán levéltára.
Pozsonyi káptalan levéltárában a fejérvári ker. konv. magán levéltára.
Protocollum actorum commissionis neoacquisticae. (Orsz. Levéltár.)
Révay br. cs. levéltára Kis-Selmeczen.
Rumy cs. llt: (Nagy Imre okl.-másolatai.)
Simonyi cs. levéltára. (Dr. Buzinkay Gyula úr közvetítésével.)
Sopron város levéltára.
Sövegjártó János oklevelei. (Nagy Imre másolatai.)
Szereday cs. levéltárából néhány okl. (Pesty Frigyes másolatai után.)
Szilassy Aladár okl.-gyűjteménye. (Pettkó Béla barátom szíves közvetítése.)
Szombathelyi (vasvár-szombathelyi) kápt. magán levéltára.
Szombathelyi (vasvár-szombathelyi) kápt. orsz. levéltára.
Teleki gr. cs. gyömrei levéltára.
Teleki gr. cs. marosvásárhelyi levéltára.
Tihanyi apátság házi levéltára. (A pannonhalmi főapáts. házi levéltárába beosztva.)
Torma cs. llt. (Pesty Frigyes okl.-másolatai.)
Történelmi Társulat letéte a Magyar Nemzeti Muzeum levéltárában.
Uz cs. llt. (Pesty Frigyes okl.-másolatai.)
Veszprémi káptalan házi levéltára, mely a veszprémi püspökség régi magán levéltárát is magában foglalja.
Veszprémi káptalan orsz. levéltára.
Vidos Kálmán oklevelei Kemenes-Mihályfán. (Nagy Imre okl.-másolatai.)
Vittnyédy József oklevelei Szilvágyon, Vasmegyében. (Nagy Imre okl.-másolatai.)
Zágrábi káptalan orsz. levéltára. (Elenchus után.)
Zágrábi káptalan magán levéltára.
Zágrábi orsz. levéltárban levő része a magyar Orsz. Levéltárnak. (Act. Neoreg, és a pálosok némely iratai.)
Zarka Miklós oklevelei. (Pettkó Béla barátom szives közvetítése.)
Zay gr. cs. levéltára Zay-Ugróczon.
 
És most, midőn e kötetet is átadom a nyilvánosságnak, utalva a kidolgozásnál fölmerűlt nagy nehézségekre, az -előfordulható apróbb hibákért, tévedésekért előre is elnézést kell kérnem. Egyszersmind hálás köszönetemet fejezem ki a Tekintetes Akadémia II. osztályának, mely művem létrejövetelét támogatta, és a Történelmi Bizottságnak, melytől a megtisztelő megbízatást nyertem; dr. Pauler Gyula r. tag, orsz. főlevéltárnok urnak, tisztelt főnökömnek, irántam s munkálkodásom iránt tanusított nagybecsű jóindulatáért; Szilágyi Sándor, Thaly Kálmán és Fejérpataky László bizottsági és r. tag uraknak, becses támogatásukért és a közölt felvilágosításokért; továbbá Barabás Samu, dr. Baróti Lajos, dr. Békefi Remig, dr. Borovszky Samu, dr. Bojničić Iván, dr. Buzinkay Gyula, dr. Demkó Kálmán, dr. Illésy János, dr. Karácsonyi János, Kugler Alajos, dr. Merényi Lajos, Molnár István, Pettkó Béla, dr. Schönherr Gyula és Szamota István uraknak s főleg Tagányi Károly barátomnak, kutatásaim és munkálkodásom alkalmával tapasztalt szíves fáradozásukért, a közölt adatokért és felvilágosításokért. Végül hálás kegyelettel emlékszem meg ez év folytán elhunyt akadémiai bírálómról: Nagy Imréről, ki nemcsak szakadatlan érdeklődésével, atyai jóindulatával és felvilágosításaival, hanem főleg Somogy- és Vasmegyére nézve, az adatok egész sokaságával is támogatott.
Budapest, 1894. deczember 4-én.
Dr. Csánki Dezső.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages