25. Pest, 1848. május 25. Deák Ferenc igazságügyi miniszter börtönügyi rendelete Pest városhoz

Teljes szövegű keresés

25.
Pest, 1848. május 25.
Deák Ferenc igazságügyi miniszter börtönügyi rendelete Pest városhoz
A Pest városi börtönök legnagyobb része sötét, nedves, nehezen szellőztethető s felette egészségtelen, ily tömlöcökbe záratnak nemcsak az elítélt bűnösök, hanem a vizsgálat alatti vádlottak is, nemcsak azok, kik súlyos bűntettet követnek el, de a kóborlásért vagy koldulásért rendőrileg befogottak is. És még ezenfelül helyszűke miatt számosabb egyének záratnak össze az apró, nedves, sötét, egészségtelen börtönökbe, s az alsó tömlöcök lakói az őrizeti személyzet csekély száma miatt csupán a tömlöcök előtti elzárt, föld alatti sikátorra bocsáttatván időnkénti szellőzés végett, még egészséges jó levegőt sem szíhatnak.
A börtönök ily állapotja, kivált az ország fővárosában, undorral s borzadással tölti el a jobb ember kebelét. Ezen állapotot tovább is eltűrni súlyosan vétkes hanyagság volna; igazság, méltányosság és emberiség ellen gúny volna a civilisatiónak.
Odautasítom tehát a város közönségét, hogy addig is, míg a börtönök állapotja az egész országban célszerűebben rendeztetik, haladék nélkül gondoskodjék börtönei jelen állapotjának javításáról, és ha egyébkint rögtön nem lehetne a bajon segíteni, keressen módot abban, hogy valamely köz- vagy magánépületet bérelhessen ki, melyet 259új börtönök építéseig hasonló célra fordíthasson. Ügyeljenek a város tisztviselői különösen arra, hogy számos egyént egy börtönbe össze ne zárjanak, mert ez egész-ségnek és erkölcsiségnek egyaránt ártalmas. Ne felejtsék, hogy a vádlott ítélet előtt még bűnösnek nem mondathatik, s annak irányában igazságtalanságot követ el a közállomány, ha személyének letartóztatásán kívül neki szenvedéseket is okoz, miket a letartóztatás biztossága múlhatlanul meg nem kíván. Ne felejtsék, hogy a bűnös ellen kimondott ítélet is sokszorosan súlyos, ha az a büntetésül kiszabott időt rossz és egészségtelen börtönben kénytelen eltölteni, a bírónak kimondott ítéletét pedig magában a végrehajtásban még meg is súlyosítani igazságtalanság, kegyetlenség.
Tétessék továbbá haladék nélkül rendelés, hogy a rabok időnként elegendő őrizet mellett tiszta és egészséges levegőre bocsáttassanak, és ha a város őreinek eddigi száma e célra nem elégséges, szaporítsák azokat, s legyen szoros ügyelet arra is, hogy valamelyik orvos a város börtöneit naponkint meglátogassa, s a betegeket azonnal kórházba vitesse.
A kisebb rendőri kihágásokért letartóztatott egyéneket csak nehány órára is oly börtönbe zárni, minő a Pest városi börtönök nagyobb része, gyakran súlyosabb büntetés, mint amit a legszigorúbb ítélet mellett is vonhatna maga után az elkövetett kihágás; gondoskodjék tehát a város ezek számára is célszerű elzárási helyekről.
Nem kétlem, ügyeltek eddig is a város tisztviselői arra, hogy mindazok, kik csupán rendőri kihágásért lőnek bekísérve, még azon napon vagy legkésőbb a következő nap reggelén, azok pedig, kik valamely bűntettről vádoltatva kerültek börtönbe, legföllebb harmadnap alatt törvényes bíró elébe állíttassanak, s ellenök a törvényes eljárás célszerűen, lehető legnagyobb gyorsasággal folytattassék s bevégeztessék, csak azt említem meg, hogy minden e részbeni mulasztás súlyos felelet terhét vonná maga után.
Elvárom mindezekre nézve a városnak serény és pontos intézkedéseit, s a teljesítettekről azonnal jelentést kívánok.644 Tudom, hogy ezen ideiglenes javítások is nevelik a városnak amúgy is tetemes költségeit, de itt az igazság s emberiség rovására gazdálkodni akarni vétek volna.
Vö. Sarlós Béla: Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc büntetőjoga. Bp., 1959. 84. p. Deák rendeletét bővebben elemzi kötetünkben Mezey Barna tanulmánya.
Végre méltányló elismeréssel kell megemlítenem a városi rabok kórházához rendelt orvosnak, Düffel úrnak a beteg rabokkali szelíd bánásmódját s kitűnő szorgalmát, melyet általam a pesti börtönök megvizsgálására kiküldött osztályigazgatónak, Bónis Sámuel úrnak hivatalos jelentése szerint magok a beteg rabok is a vizsgálatot teljesítő előtt hálásan kiemeltek, s kívánom, hogy erről maga Düffel úr is a város által értesíttessék.
Eredeti fogalmazvány. MOL H 69. 1848:424. A rendelet egykorú közlése: Pesti Hirlap 1848. május 28. (68. sz.) 487. p.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem