II. KÖTET 1848–1861

Teljes szövegű keresés

II. KÖTET
1848–1861
DEÁK FERENCZ BESZÉDEI
MÁSODIK KÖTET
ÖSSZEGYÜJTÖTTE
KÓNYI MANÓ
BUDAPEST.
FRANKLIN-TÁRSULAT
MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA. 1886.

 

MILY KÖRÜLMÉNYEK KÖZT VÁLLALT DEÁK FERENCZ KÖVETSÉGET ÉS MINISZTERI JELÖLTSÉGET 1848-BAN. AZ ŐSISÉG ELTÖRLÉSE ÜGYÉBEN. ZSEDÉNYI ÉS AZ ELLENE INTÉZETT ZAVARGÁSOK ÁLTAL MEGSÉRTETT KÖZBIZTOSSÁG ÜGYÉBEN. A MINISZTERIUM MEGALAKÍTÁSA S A FŐBB KÖZÖS ÜGYEK KIADÁSAIHOZ IDEIGLENESEN MEGHATÁROZANDÓ JÁRULÉK MEGAJÁNLÁSA ÜGYÉBEN. A KÖZHIVATALNOKOK ELMOZDÍTHATÓSÁGÁRÓL, TEKINTETTEL A MINISZTERI FELELŐSSÉG ELVÉRE. A KÉPVISELŐK NAPIDIJÁRÓL. METTERNICH, APPONYI ÉS ZSEDÉNYI MEGBÜNTETÉSE ÜGYÉBEN. AZ URBÉRI TERHEK MEGSZÜNTETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY ÉRTELMEZÉSE ÜGYÉBEN. A VISSZALÉPETT MEGYEI TISZTVISELŐK HELYETTESÍTÉSÉRŐL. A KÖZLEKEDÉSÜGYI REFORMOKRA SZÜKSÉGES PÉNZÖSSZEG MEGAJÁNLÁSÁRÓL. A KATHOLIKUSOKNAK SZABADSÁGAIK KORLÁTOZÁSA ELLEN BEADOTT KÉRVÉNYE ÜGYÉBEN. AZ ORSZÁG ÁLLAPOTÁRÓL. LEVÉL SZALAY LÁSZLÓHOZ, MAGYARORSZÁG KÖVETÉHEZ FRANKFURTBAN. AZ ORSZÁG ÁLLAPOTÁRÓL. DEBRECZEN VÁROSA HARMADIK KERÜLETE VÁLASZTÓIHOZ. ALAKULÁS. A BIZOTTSÁGOK KISORSOLÁSÁRÓL A KRASZNA-ZILAHI VÁLASZTÁSOKRÓL. VÁLASZ MADARÁSZ JÓZSEF VÁDJAIRA. A MINISZTERIUM ÉS A HÁZ JOGAINAK VISZONYÁRÓL. AZ ÜLÉS FOLYTATÁSÁRÓL KOSSUTH INDITVÁNYÁNAK ELFOGADÁSA UTÁN. FONTOS ÜGYEK ELINTÉZÉSE A HÁZ ELOSZLÁSA ELŐTT. A HÁZSZABÁLYOK MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGÉRŐL. PATAY JÓZSEFNEK AZ ÁLLÍTÓLAG OLASZORSZÁGBA RENDELT KATONÁKRA VONATKOZÓ INTERPELLATIÓJA ALKALMÁBÓL. AZ ÚGYNEVEZETT HŰBÉRI VISZONYOKRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYJAVASLATNAK A HÁZ ELOSZLÁSA ELŐTT IGÉRT BENYUJTÁSÁRÓL. A VÁLASZFELIRATI JAVASLAT TÁRGYALÁSÁNAK MÓDJÁRÓL. KOSSUTH NYILATKOZATÁNAK KINYOMATÁSÁRÓL, ÉS VÁLASZ NYÁRY PÁLNAK A MINISZTERIUM ELLEN INTÉZETT TÁMADÁSÁRA. A MINISZTERIUM POLITIKÁJÁRÓL AZ OLASZ KÉRDÉSBEN. A ZAVARGÁSOK ALKALMÁBÓL INDITVÁNYOZOTT RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEKRŐL. AZ OSTROMÁLLAPOTRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLAT BENYUJTÁSA. MAGYARORSZÁG ÉS A NÉMET EGYSÉG. A KÖZÖS ISKOLÁKRÓL, TEKINTETTEL A FELEKEZETEK JOGAIRA ÉS A NÉP VALLÁSOS ÉRZÉSÉNEK KIMÉLETÉRE. A KÉPVISELŐK ÁLTAL BEJELENTETT INDÍTVÁNYOK TÁRGYALÁSÁRÓL. A LEGELŐK ELKÜLÖNZÉSÉNEK FÖLBONTÁSÁRÓL. AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÜLDÖTTSÉG INNSBRUCKBAN. A HADSEREG MAGYAR LÁBRA ÁLLITÁSÁRÓL. A HÁZ ELJÁRÁSÁRÓL PERCZEL MÓR AZON VÁDJÁVAL SZEMBEN, MELY SZERINT A HADÜGY VEZÉRLETÉBEN ÁRULÁS KÖVETTETETT EL. A KATONAI SZOLGÁLAT TARTALMÁRÓL. A KIRÁLY UJRA ÁTVESZI AZ ORSZÁGLÁST. BATTHYÁNY LAJOS GRÓF ÉS DEÁK FERENCZ BÉCSI KÜLDETÉSE. AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÜLDÖTTSÉG BÉCSBEN; A MINISZTERIUM LEMONDÁSA, A NÁDOR LEVELE, AZ IDEIGLENES KORMÁNY, KOSSUTH INDÍTVÁNYAI ÉS A NÁ… SZÜKSÉGES-E HOGY A KÉPVISELŐHÁZ MAGÁT PERMANENSNEK NYILVÁNÍTSA? A KORMÁNYZAT VITELÉRŐL AZ UJ MINISZTERIUM ALAKÍTÁSÁIG. AZ OSZTRÁK BIRODALMI TANÁCSHOZ MENESZTETT ORSZÁGGYŰLÉSI KÜLDÖTTSÉG ELJÁRÁSÁRÓL. A MAGYAR ÜGYEK ÁLLAPOTA SZEPTEMBER VÉGE FELÉ. A ZSELLÉREK TARTOZÁSAI MEGVÁLTÁSÁRÓL, TEKINTETTEL AZ EGYES OSZTÁLYOKNAK ADOTT ÁLLAMI KEDVEZMÉNYEKNEK A KÖZJÓHOZ VALÓ VISZONYÁRA. A BIRODALMI MINISZTERIUM ÁLTAL A MAGYAR MINISZTERIUMHOZ KÜLDÖTT ÉS A KÉPVISELŐHÁZZAL KÖZLÖTT ÚGYNEVEZETT STÁTUSIRAT TÁRGYÁBAN. AZ EURÓPÁHOZ INTÉZENDŐ MANIFESTUM SZERKESZTÉSE TÁRGYÁBAN. AZ URBÉRI VISZONYOKRA VONATKOZÓ TANÁCSKOZÁSOKNAK NYUGODTABB IDŐKRE HALASZTÁSÁRÓL. A HONVÉDELMI BIZOTTMÁNYRA RUHÁZOTT FELELŐSSÉG ÉS TAGJAI SZÁMÁNAK GYARAPÍTÁSA. A KÉPVISELŐHÁZ EGYÜTTMARADÁSÁNAK ÉRDEKÉBEN. A FŐRENDIHÁZ IZENETE, RÉCSEY MINISZTERELNÖKSÉGE, KOSSUTH MINT A TELJHATALOMMAL FELRUHÁZOTT HONVÉDELMI BIZOTTMÁNY ELNÖKE. AZ OLASZ FOGLYOK ÜGYÉBEN. KOSSUTH INDÍTVÁNYÁRA A HÁZ ELITÉLI ISTVÁN NÁDOR ELJÁRÁSÁT. ROTH ÉS PHILIPPOVICH TÁBORNOKOK ÜGYÉBEN. A NÉPHEZ INTÉZENDŐ PROCLAMATIÓ SZERKESZTÉSE ÜGYÉBEN. BÉCSBEN ALKALMAZOTT MAGYAR HIVATALNOKOK ÜGYÉBEN. A LUDOVICEUMRA VONATKOZÓ ELŐTEJESZTÉS KINYOMATÁSÁRÓL. A KÖZMUNKÁK FEJÉBEN KIVETENDŐ ADÓRÓL. A KATONAI FŐTANODA ELŐADÁSÁNAK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. A BÜNTETŐ CODEX SZERKESZTÉSE DEÁK FERENCZRE BIZATIK. AZ URBÉRI KÁRMENTESÍTÉS TÁRGYÁBAN. AZ URBÉRI KÁRMENTESÍTÉSRE VONATKOZÓ TÁRGYALÁSOK ELHALASZTÁSÁRÓL. AZ ORSZÁGGYŰLÉS BÉKEKÜLDÖTTSÉGE WINDISCHGRAETZNÉL. DEÁK FERENCZ HADBIRÓSÁG ELŐTT. A PASSIVITÁS POLITIKÁJA. LEVELEK SZŐGYÉNY LÁSZLÓHOZ BIRODALMI TANÁCSNOKI ÁLLÁSA TÁRGYÁBAN. LÁTOGATÁS SZÉCHENYI ISTVÁNNÁL. A MAGYAR NYELV ÉRDEKÉBEN. A M. TUD. AKADÉMIA MŰKÖDÉSÉNEK MAGYAR NYELVEN FOLYTATÁSA, AZ ELNÖKÖK ÉS A TAGOK VÁLASZTÁSA S A FELÜGYELET GYAKORLÁSA TÁRGYÁBAN. A PESTI NAPLÓ ÁLTAL KÖVETENDŐ IRÁNYRÓL. AZ 1848-DIKI ALAPRÓL. ÉLJEN A HAZA. VÉLEMÉNYELTÉRÉS DEÁK FERENCZ ÉS SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZÖTT AZ 1848-DIKI ALAPRA NÉZVE. AZ OKTÓBERI DIPLOMA. MEGSÉRTETTE-E AZ 1848-DIK ÉVI MAGYAR MINISZTERIUM AZ 1848-DIKI TÖRVÉNYEKET? AZ ESZTERGOMI ÉRTEKEZLET. SZERVEZHETŐ-E ZALA VÁRMEGYE A MURAKÖZ NÉLKÜL? DEÁK FERENCZ ELSŐ TALÁLKOZÁSA Ő FELSÉGÉVEL. ÁTVEGYE-E PEST VÁROSA A TÖRVÉNYKEZÉST? PEST VÁROSA FÖLIRATA A JANUÁR 16-DIKÁN KELT KIR. LEIRATRA. LEHETSÉGES-E A RÉGI MAGYAR POLGÁRI ÉS BÜNTETŐ TÖRVÉNYEKET MINDEN VÁLTOZTATÁS ÉS OCTROYROZÁS NÉLKÜL VISSZAÁLLÍTANI? A BÜNTETŐ TÖRVÉNYKEZÉSRŐL. A SAJTÓÜGYI ESKÜDTSZÉKEK ELJÁRÁSÁRÓL. A KŐSZÉNBÁNYÁKRÓL. A CSŐDTÖRVÉNY TÁRGYÁBAN. VISSZAÁLLÍTHATÓK-E AZ ÖSSZES ÖRÖKÖSÖDÉSI MAGYAR TÖRVÉNYEK, S HA NEM, MI A TEENDŐ? A FEBRUÁRI PÁTENS. ZÁGRÁBMEGYE KÖRLEVELE ÉS AZ EGYESÜLÉS. TÁRGY- ÉS NÉVMUTATÓ.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages