III. KÖTET 1861–1866

Teljes szövegű keresés

III. KÖTET
1861–1866
DEÁK FERENC BESZÉDEI
HARMADIK KÖTET
ÖSSZEGYÜJTÖTTE
KÓNYI MANÓ
BUDAPEST.
FRANKLIN-TÁRULAT
MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA.
1889.

 

PEST BEL-VÁROSA VÁLASZTÓIHOZ. BUDÁN VAGY PESTEN TARTSA-E AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÜLÉSEIT? ELMENJENEK-E AZ ORSZÁGOS KÉPVISELŐK AZ ORSZÁGGYŰLÉS MEGNYITÁSÁRA BUDA VÁRÁBA? A TRÓNBESZÉD. V. FERDINÁNDNAK A TRÓNRÓL, FERENCZ KÁROLYNAK AZ ÖRÖKÖSÖDÉSRŐL VALÓ LEMONDÁSA TÁRGYÁBAN. KERESZTLEÁNYÁHOZ. KÉPVISELŐK ÉRTEKEZLETEI A TRÓNBESZÉD TÁRGYÁBAN. A HATÁROZATI PÁRT MEGÁLLAPODÁSAI. TELEKI LÁSZLÓ GRÓF HALÁLA ALKALMAKOR. DEÁK-FERENCZ ELŐTERJESZTI FÖLIRATI JAVASLATÁT. A PARLAMENTI FORMÁK KÉRDÉSÉBEN. AZ ORSZÁGBÍRÓI ÉRTEKEZLET VOLT TAGJAI NE VÁLASZTASSANAK MEG A TÖRVÉNYKEZÉS RENDEZÉSÉRE KIKÜLDENDŐ BIZOTTSÁGBA. A KORMÁNYNAK AZ ADÓ BEHAJTÁSA KÖRÜL TETT TÖRVÉNYTELEN INTÉZKEDÉSEI ELLEN. FÖLIRATI VITA. MIKÉPEN GYŐZÖTT A FÖLIRAT. A FÖLIRATI JAVASLAT RÉSZLETES VITÁJÁNAK MEGKEZDÉSE ELŐTT. A FÖLIRATI JAVASLAT RÉSZLETES TÁRGYALÁSA. A TRÓNVÁLTOZÁS KÉRDÉSÉBEN. A KIK NEM AKARNAK SZAVAZNI, TÁVOZZANAK A TEREMBŐL. HATÁROZATÁT MEGVÁLTOZTATHATJA-E A KÉPVISELŐHÁZ EGYIK NAPRÓL A MÁSIKRA? A FÖLIRATI JAVASLAT VÉGLEGES MEGSZAVAZÁSÁRÓL. TISZA KÁLMÁNNAK AZ ORSZÁGGYŰLÉS TEENDŐIRE VONATKOZÓ INDÍTVÁNYA TÁRGYÁBAN. AZ IDEIGLENES ORSZÁGHÁZ ÉPÍTÉSE ÜGYÉNEK ELHALASZTÁSÁRÓL. Ő FELSÉGE VISSZAUTASÍTJA AZ ORSZÁGGYŰLÉS FÖLIRATÁT; A BIRODALMI TANÁCSNAK ERRE VONATKOZÓ TÁRGYALÁSAI; KÉPVISELŐI ÉRTEKEZLETEK PES… INTÉZKEDÉS AZ ARCZKÉPEIRŐL. TANÁCSKOZÁSOK BÉCSBEN A KIRÁLYI LEIRATRA NÉZVE; A CONSERVATIVEK LEIRATI JAVASLATAI; A MAGYAR KORMÁNY TAGJAINAK ELŐTERJESZTÉSE Ő F… Ő FELSÉGÉNEK 1861. JULIUS 21-DIKÉN KELT LEIRATA AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELSŐ FÖLIRATÁRA. KÉPVISELŐI ÉRTEKEZLETEK A JULIUS 21. LEIRATRA ADANDÓ VÁLASZ TÁRGYÁBAN ÉS A HATÁROZATI PÁRT JAVASLATA. DEÁK FERENCZ II. FÖLIRATI JAVASLATA. ÓVÁS. Ö FELSÉGE FÖLOSZLATJA AZ ORSZÁGGYŰLÉST. SCHMERLING ÉS A BIRODALMI TANÁCS A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS FÖLOSZLATÁSÁRÓL. PROVISORIUM. A KOMOLYABB TANULMÁNYOK ÉRDEKÉBEN. A KAZINCZY ALAPÍTVÁNY TÁRGYÁBAN. LEVÉL LÓNYAY MENYHÉRTHEZ MINT AZ ORSZÁGOS GAZDASÁGI EGYESÜLET KÖZGAZDÁSZATI OSZTÁLYÁNAK ELNÖKÉHEZ. A PESTI NAPLÓ CZIKKEIRŐL. ERDÉLY HÖLGYEIHEZ. APPONYI ORSZÁGBÍRÓ EMLÉKIRATA Ő FELSÉGÉHEZ. AZ ORSZÁGGYŰLÉS TAGJAI ARCZKÉPEINEK ÁTNYÚJTÁSA ALKALMAKOR. APPONYI ORSZÁGBÍRÓT ELBOCSÁTJÁK. AZ ERDÉLYI TARTOMÁNYI GYŰLÉS. A «BRESSLAUER ZEITUNG» ELLENÉBEN. A MAGYAR CONSERVATIVEK FÁRADOZÁSAIRÓL. EGY EMLÉKKÖNYVBE. SCHMERLING TERVEI MAGYARORSZÁGRA NÉZVE. AZ «OST-DEUTSCHE POST» CZIKKÉRŐL. A HELYZET BÉCSBEN. A HORVÁT ÜGYBEN ÁLLÍTÓLAG LÉTREJÖTT PROGRAMM TÁRGYÁBAN. SURLÓDÁSOK ZICHY KANCZELLÁR ÉS PÁLFFY HELYTARTÓ KÖZÖTT. ADALÉKOK A MAGYAR KÖZJOGHOZ. A BÉCSI BIRODALMI TANÁCS TÁRGYALÁSAI ÉS SCHMERLING NYLLATKOZATAI A MAGYAR KÉRDÉSRŐL. A HUSVÉTI CZIKK. DEÁK FERENCZNEK 1865. MÁJUSI PROGRAMMJA. ANDRÁSSY GYULA GRÓF A KÖZÖS ÜGYEK TÁRGYALÁSÁNAK MÓDJÁRÓL. AZ ÚJ MAGYAR KORMÁNYRÓL. AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL ÉS A FEBRUÁRI PATENS FÖLFÜGGESZTÉSÉRŐL. NEVENAPJA ALKALMÁVAL. VÁLASZTÓIHOZ. A VÁLASZTÁSOK SZABADSÁGÁRÓL. VÁLASZTÁSI ÜGYBEN. BARTAL ÉS ESTERHÁZY A MAGYAR KÉRDÉS MEGOLDÁSÁRÓL. KÉPVISELŐJELÖLTEK MEGÁLLAPODÁSAI. DESSEWFFY EMIL GRÓF VÁLASZTÁSA ÉRDEKÉBEN. VÁLASZTÓIHOZ. A HORVÁT ORSZÁGGYŰLÉS. UNIÓ ERDÉLYLYEL. ORSZÁGGYŰLÉSI ELŐKÉSZŰLETEK ÉS A KÉPVISELŐHÁZ PARTJAI. ÚJ ÉV NAPJÁN. A TRÓNBESZÉD. BENNE LEGYEN-E A VÁLASZFÖLIRATBAN A MONARCHIA NAGYHATALMI ÁLLÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA. A VÁLASZFÖLIRATI BIZOTTSÁG TÁRGYALÁSAI. A VÁLASZFÖLIRATI JAVASLAT. A MAGYAR KORMÁNY TAGJAI DEÁK FERENCZNÉL. ELÉGÜLETLENSÉG DEÁK FERENCZ POLITIKÁJÁVAL. FÖLIRATI ÁTALÁNOS VITA. NE ZÁRJUNK EL SENKIT A NYILVÁNOS DISCUSSIÓTÓL. A FÖLIRATI ÁTALÁNOS VITA BEFEJEZTETIK. A KÉPVISELŐHÁZ FÖLIRATI VITÁJÁRÓL. MAGYARORSZÁGON CSAK EGY POLITIKAI NEMZETISÉG VAN. AZ OPPORTUNITÁSI POLITIKÁRÓL. BARTAL GYÖRGY VISSZAVONJA MÓDOSÍTVÁNYÁT. A ZSIDÓK EMANCIPÁTIÓJA TÁRGYÁBAN. Ő FELSÉGE DEÁK FERENCZNEK 1866. FEBRUÁR 22-DIKÉN MONDOTT BESZÉDÉRŐL. A KÉPVISELŐHÁZ FÖLIRATA ÁTNYUJTATIK Ő FELSÉGÉNEK. BIZOTTSÁG KIKÜLDÉSÉRŐL A KÖZÖS VISZONYOK TÁRGYÁBAN. LEIRAT A VÁLASZFÖLIRATRA. Ő FELSÉGE LEIRATA TÁRGYALÁSÁNAK MÓDJÁRÓL. A KÖZÖS ÉRDEKŰ VISZONYOK TÁRGYÁBAN KIKÜLDÖTT BIZOTTSÁG ÜLÉSEINEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. VÁLASZFÖLIRATI JAVASLAT. EGY EMLÉKIRAT ÁTNYÚJTÁSAKOR. A HORVÁT ŰGYBEN KIKÜLDENDŐ ORSZÁGOS BIZOTTSÁG TÁRGYÁBAN. A VÁLASZFÖLIRAT ELFOGADTATIK ÉS A FŐRENDEKHEZ KÜLDETIK. INDÍTVÁNY BIZOTTSÁGOK KIKÜLDÉSE IRÁNT. A MAGYAR KORMÁNY TAGJAI BÉCSBE HIVATNAK. MAILÁTH DEÁK FERENCZNÉL. DEÁK FERENCZ VISZONYÁRÓL A «PESTI NAPLÓ»-HOZ ÉS A PÁRTOK FUSIÓJÁRÓL AZ ORSZÁGGYŰLÉS KEZDETÉN. A HANGULATRÓL ÉS A MAGYAR KORMÁNY BÉCSI MEGÁLLAPODÁSAIRÓL. A VÁLASZTÁSOK SZABADSÁGÁRÓL. A KÉPVISELŐHÁZ BIZOTTSÁGAINAK ALAKÍTÁSA TÁRGYÁBAN.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages