A KATHOLIKUS AUTONOMIÁT ELŐKÉSZÍTŐ GYŰLÉS MEGALAKULÁSÁRÓL.

Teljes szövegű keresés

A KATHOLIKUS AUTONOMIÁT ELŐKÉSZÍTŐ GYŰLÉS MEGALAKULÁSÁRÓL.
A katholikus autonomiát előkészítő gyűlés 1869. junius 24-dikén tartott első űlésében Simor János herczegprimás ajánlotta, hogy bizottság küldessék ki a gyűlés tagjai megbizó leveleinek megvizsgálására, s megnevezte azokat, a kiket e bizottság tagjaiul kiküldendőknek vélt. Károlyi György gróf azon nézetét fejezte ki, hogy e bizottság rögtön megkezdhetné működését, s talán már egy óra mulva elő is terjeszthetné jelentését.
Deák Ferencz: Tisztelt gyűlés! Én némi nehézséget látok az ily rögtönzésben. Mint a megválasztottaknak előttem ismeretes 228névsorából kitünik, vannak oly tagok is, kik két helyen választattak meg, a nélkül, hogy tudnók, melyik választást fogadták el; már pedig ezzel tisztába kell jönnünk, mert különben a póttagok iránt sem lehet intézkedni. Így két helyen lett megválasztva Cziráky János gr., Révay Simon báró, s én is hasonló megtiszteltetésben részesültem. Ghyczy Kálmán szintén két helyen lett megválasztva és – mint tőle tudom – egyik választást sem fogadja el. Mindezek iránt már azért is tisztába kell jönnünk, mert a gyűlés első teendői közé tartozik egy alelnök s két jegyző választása is; már pedig ha nem tudjuk, hogy kikre terjedhet a választás, azt helyesen meg sem ejthetjük. Hozzájárul még az is, hogy a már megjelentek közül sincsenek többen még a lajstromba bevezetve, mint például a veszprémi egyházmegye követe, ki, a mint látom, jelen van, sőt ha a lajstrom, mely kezemben volt, teljes, akkor a tagoknak még egy harmada hiányzik, mi mindenesetre tekintetbevételt igényel, mert nem lehet szándékunk ezeket kizárni. Ez nézetem szerint annyi hiány, melyet egy óra alatt alig lehetend pótolni. (Helyeslés.)
Az elnök fölvilágosításul előadta, hogy a hivatalos jelentések a választásokról, a gyulafehérvári, szamosujvári és veszprémi kivételével, valamennyi egyházmegyéből beérkeztek. Veszprémmegyére nézve azonban tudja, hogy ott a választások megtörténtek, sőt ama megye egyik képviselője jelen van.
Apponyi György gr. nagynak mondotta a gyűlés azon tagjainak számát, a kiknek körülményeik nem engedik meg, hogy sokáig időzzenek a fővárosban, s óhajtotta, hogy az igazolás eredményének kihirdetése végett legalább a következő napon tartassék űlés.
A gyűlés elhatározta, hogy az igazoló bizottság csak a következő napon terjeszsze elő jelentését.

 

II.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages