A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS TAGJAI NE LEHESSENEK A TERVEZETT MAGYAR LESZÁMITOLÓ- ÉS KERESKEDELMI BANK IGAZGATÓ TANÁCSOSAI.

Teljes szövegű keresés

A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS TAGJAI NE LEHESSENEK A TERVEZETT MAGYAR LESZÁMITOLÓ- ÉS KERESKEDELMI BANK IGAZGATÓ TANÁCSOSAI.
A képviselőház 1873. május 14-dikén tartott űlésében tárgyalta a «magyar leszámítoló- és kereskedelmi bank czím alatt Budapesten létesítendő részvénytársulatnak engedélyezendő kedvezmények iránt» a kormánytól előterjesztett törvényjavaslatot.
Madarász József indítványozta, hogy az alapszabályok 26. §-a, a mely meghatározza, hogy kik nem lehetnek a nevezett társulat igazgató-tanácsának tagjai, toldassék meg e szavakkal: «a magyar törvényhozás tagjai».
Kerkapoly Károly pénzügyminiszter úgy vélekedett, hogy a fölvetett kérdés megérdemli, hogy a ház ne per excerpta döntse el, hanem hogy de thesi vitassa meg, s hogy az átalánosságban hozott határozat átalánosságban alkalmaztassék. Ha valahol, éppen a szóban levő intézetnél van ok reá, hogy a ház ne tegye nehezebbé oly kezekbe jutását, a melyek azzá tehetik, a mivé tenni mindenki kivánja. A választási törvény alkalmával, 369a mely a legközelebbi űlésszakban kerül napirendre, van helyén az incompatibilitas kérdésének tárgyalása.
Az ellenzékiek közül többen Madarász indítványa mellett szólaltak föl.
Deák Ferencz: Tisztelt ház! Ez a kérdés rendkívül fontos. Azért is fontos, mert első lépés lesz egy, talán idővel átalánossá válható független, és kimondom igazán, józanabb politikára. Igaz, hogy összeköttetésben van némileg az incompatibilitas kérdésével, de nem első eset, hogy egy specifikus törvény alkotásánál egy bizonyos állásra kimondottuk az incompatibilitást, például a birói hivatalra nézve. (Helyeslés.)
Nem látom át, miért ne mondhatnók ki ugyanezt a tárgyalás alatt levő bankra nézve is. (Élénk helyeslés.) Korántsem azért, mintha azt hinném, hogy a ki valamely társulat igazgató-tanácsában ül, nem lehet független ember; mintha azoknak, a kik oda kerülnek és ott hivatalt vállalnak, hazafiuságában kételkedném. A világért sem. Annyi azonban mégis igaz, hogy a szóban levő bank is sokféle viszonyban lesz az állammal, érdekei sokszor, lehet látszólag, lehet valósággal, nem lesznek teljesen ugyanazonosak az állam érdekeivel. (Igaz! Igaz!) Én pedig az életben keserűbb helyzetet nem ismerek, mint a melyet collisio officiorumnak neveznek. Ettől meg kell kimélni a lehetőségig az embereket, különösen pedig az államférfiakat. Azt hiszem tehát, fogadjuk el az indítványt. (Élénk helyeslés.) Valóban több jót teszünk vele, mint kárt. (Tetszés.)
A mint tudom, a pénzügyminiszter úr is beszédében nem egyenesen ellenezte az indítványt, csak a maga nézeteit és nehézségeit adta elő. Én, mint mondám, részemről elfogadom az indítványt, sőt nemcsak elfogadom, hanem kimondom, hogy azt valósággal szükségesnek tartom. (Élénk helyeslés.)
Azt mondja talán valaki: hát a többi bankra vagy hasonló intézetre nézve miért nem intézkedünk így? Azok most nincsenek tárgyalás alatt. Ha tanácskozás alá veszszük, lehet, hogy ezekre nézve is hasonlóképpen fogunk nyilatkozni. Ha azután az incompatibilitas kérdése kerül elő: erre nézve természetesen szintén el fogjuk mondani a magunk nézeteit, hanem én szeretem magamat mindig ahhoz tartani, a mi tanácskozás alatt van. Ez a bank most van tanácskozás alatt, erre nézve tehát most mondjuk ki az incompatibilitást. (Hosszas élénk helyeslés.)
370A képviselőház elfogadta Madarász József indítványát és elhatározta, hogy az külön §-ban a törvénybe is fölvétessék.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages