A PÁRTOKNAK EGYMÁS IRÁNT TARTOZÓ MÉLTÁNYOSSÁGÁRÓL.

Teljes szövegű keresés

A PÁRTOKNAK EGYMÁS IRÁNT TARTOZÓ MÉLTÁNYOSSÁGÁRÓL.
A képviselőház 1871. decz. 18-dikán tartott űlésében az elnök fölhívta az osztályokat, hogy még aznap délután vegyék tárgyalás alá az 1872. január hóban viselendő közterhekről és fedezendő államkiadásokról szóló törvényjavaslatot; továbbá előadta az igazságügyminiszternek azon kérését, hogy az osztályok a délutáni űlésben tárgyalják a birósági szervezet életbelépése következtében előterjesztett két törvényjavaslatát is, melyek még az országos űlés közben kerülnek kiosztás alá. Az ellenzék tanulmányozni kivánta az igazságügyminiszter törvényjavaslatait, s ezért az osztálybeli tárgyalásukat a következő napra kivánta halasztani.
Deák Ferencz: Többször volt már szerencsém a képviselőházban efféle kérdésekben fölszólalni, s mindig azon elvből indultam ki, hogy a hol nem annyira sürgetők a körülmények, hogy az elhalasztásból elmaradás vagy zavar támadna, ott a méltányosság az első szabály, a mit tekintetbe kell venni. (Helyeslés.)
Ezek a törvények most osztattak ki. (Balfelől: Még nincsenek 331kiosztva!) Még talán nincsenek is kiosztva; az űlés háromig tart, azután enni mennek a képviselő urak, hat órakor pedig már összejönnek az osztályok, és így a törvények tanulmányozására alig volna idő engedve. Igaz ugyan, hogy a szóban levő törvényjavaslatok igen rövidek; de ha a ház több tagja azt mondja, hogy azokat tanulmányozni akarja és hogy ma erre nincs elegendő idő: higyjék el a t. képviselő urak, hogy nincs semmi nyereség a siettetésben. (Élénk helyeslés.) Engedjünk hát időt a tanulmányozásra. Hisz ha e törvényjavaslatokra nézve holnap tartunk osztályűléseket, azokat holnapután itt mégis fölvehetjük s így semmit sem vesztünk az elhalasztással; de megtartottuk a kölcsönös méltányosságot. (Élénk helyeslés.) Senkit se kötelez jobban a méltányosság szabálya, mint éppen a többséget. (Élénk helyeslés.) A minoritásnak két oltama van: egyik a megállapított házszabályokban, a másik a méltányosságban, és ezt követni a többség kötelessége. (Helyeslés.)
Halaszszuk el tehát e törvényjavaslatoknak az osztályokban való tárgyalását máról holnapra; holnap d. u. 5 órakor jőjjenek össze az osztályok és még holnap a központi bizottság is végezhet a dologban, úgy, hogy a t. ház holnapután föl is veheti a törvényjavaslatokat. (Élénk helyeslés.) Az indemnityre vonatkozó törvényjavaslatot természetesen ma kellene az osztályokban fölvenni. (Helyeslés.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages