A SZŐLŐBELI ADÓZÁSOK MEGSZÜNTETÉSÉRŐL.

Teljes szövegű keresés

15A SZŐLŐBELI ADÓZÁSOK MEGSZÜNTETÉSÉRŐL.
A képviselőház 1868. szeptember 16-dikán tartott űlésének elején fölszólalt Deák Ferencz.
Deák Ferencz: Nem gyakran terhelem interpellatiókkal a t. miniszteriumot; de most kötelességemnek tartom haladék nélkül fölszólítást intézni a t. miniszteriumhoz oly tárgyban, melyet én nagy fontosságúnak s halasztást nem szenvedőnek tartok. (Halljuk!)
A szabad föld mulhatatlan postulatuma a politikai szabadságnak. Ezen elvet vallotta az 1848-diki országgyűlés, ezt vallja jelen országgyűlésünk is.
Kimondotta már ismételten a t. ház, hogy elvárja a miniszteriumtól, hogy azon adózásoknak, melyek az úrbériekkel bármi tekintetben rokon természetűek, kárpótlás melletti teljes megszüntetésére nézve ezen űlésszak alatt törvényjavaslatot terjeszszen elő.
Egyedül a sürgetős tárgyak halmazának tulajdonítható, hogy ily törvényt még nem tett a ház asztalára; de meg vagyok győződve, hogy ez még ezen űlésszak alatt meg fog történni.
Van azonban a megszüntetni óhajtott ilynemű adózások között egy, melynek megszüntetését éppen nem lehet halasztani: ez a szőlőbeli adózás, hegyvám, tized, kilenczed. (Élénk helyeslés.)
A szüret már küszöbön van, sőt némely vidéken már meg is kezdődött. Pedig nagyfontosságúnak tartom, hogy a szőlőbeli adózások már ezen évre is megszüntettessenek. (Helyeslés.) Az adózás e neme sok bajjal, kellemetlenséggel, sőt néhol surlódással is jár, s annak, ki az adózásokat szedi, nem hoz aránylag annyi hasznot, mennyi kárt a föld szabad használatának e lebilincselése a szőlőbirtokosoknak okoz.
Fölszólítom tehát a miniszteriumot, terjeszszen mindenek előtt, még pedig haladék nélkül, törvényjavaslatot a ház elé a szőlőbeli adózásoknak kárpótlás melletti megszüntetéséről. (Átalános helyeslés.) Mondassék ki e törvényben, hogy az említett adózások már az 1868-dik évre megszünnek, (Tetszés) állapíttassanak meg az elvek, melyek szerint a föld tulajdonosa az állam által, az állam pedig hosszabb idő, például 20 év alatt a szőlőbirtokosok által kártalaníttassék.
E kárpótlásra vonatkozó szabályokat aztán a tél folytán ki lehet 16dolgozni, s életbe léptetni; de a megszüntetést magát már ezen folyó évre is kimondani és életbe léptetni szükséges.
Nem is példa nélküli ezen eljárás. Ugyanez történt az úrbéri tartozásokkal. A tartozások megszüntettettek, s a kárpótlás szabályai a következő országgyűlésre halasztattak. Most ez sokkal gyorsabban történhetik, s kérem a t. miniszteriumot, nyujtson segédkezet, hogy ez meg is történhessék.
A többi ilynemű adózásokra nézve is óhajtom és remélem, hogy a törvényjavaslat még ezen űlésszak alatt előterjesztetik.
Eötvös József báró, vallás- és közoktatásügyi miniszter, kijelentette hogy a törvényjavaslat az úrbéri tartozásokhoz hasonló tartozásoknak kármentesítés mellett való megszüntetésére nézve már elkészült és a kormány csak a tárgyak halmaza miatt nem tette le eddig a ház asztalára; ez azonban e napokban meg fog történni. Azt hitte, semmi nehézség nem lesz arra nézve, hogy a szőlődézsmát illető szabályok ezen törvényjavaslatból kivétessenek, s hogy e tárgyban minden haladék nélkül határozat hozassék.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages