A VÁM- ÉS KERESKEDELMI SZÖVETSÉG TÁRGYÁBAN.

Teljes szövegű keresés

360A VÁM- ÉS KERESKEDELMI SZÖVETSÉG TÁRGYÁBAN.
A képviselőház 1873. márczius 28-dikán tartott űlésében tárgyalta Irányi Dánielnek következő határozati javaslatát: «Küldjön ki a képviselőház egy tizenkét tagú bizottságot, mely mezei gazdáknak, nagy- és kisiparosoknak és kereskedőknek az ország minden vidékéről, valamint egyéb szakértőknek meghallgatása után véleményes jelentést tegyen arról, milyen hatása van Magyarország mezei gazdaságára, kis- és nagyiparára, úgyszintén kereskedésére, és átalában közgazdasági életére az 1867-ben Ausztriával kötött vámszövetségnek átalában, különösen pedig a közbenső vámok megszünésének, a létező vámdíjszabályzatnak és a külhatalmakkal kötött kereskedelmi és egyéb közgazdasági szerződéseknek és a közvetett adók és jövedékek egyenlőségének.»
Zichy József gr. földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter kifejtette, hogy már összeállított adatok megbirálására czélszerű lehet egy bizottság kiküldése, de nem arra, hogy e bizottság maga tegye meg a vizsgálatokat. Különben fölösleges az ilyen bizottság kiküldése, mert a kormány már is gyüjteti az adatokat, készül továbbá szakértőket kihallgatni, s az eredményről jelentést fog a ház elé terjeszteni. Mindezek alapján a határozati javaslat elvetését kérte.
Tisza Kálmán azon módosítással fogadta el Irányi javaslatát, hogy a kiküldendő bizottság ne a miniszterium kizárásával, hanem meghallgatásával tegyen véleményes jelentést.
Deák Ferencz: Tisztelt ház! Az 1867: XXII. törvényczikk következőleg szól:
«E vám- és kereskedelmi szövetség a kihirdetés napján s 10 évi időre lép érvénybe, s ha föl nem mondatik, további 10 évre, s így 10 évről 10 évre folyton fönállónak ismertetik el. A fölmondás mindenkor csak a 9-dik év végén történhetik meg, s ez esetben a szerződés megújítása iránti egyezkedés hasonló uton haladék nélkül megkezdendő.
Mindazonáltal a szerződési idő öt első évének elteltével mindenik félnek szabadságában álland e határozmányok megváltoztatására 361alkudozást indítványozni, mely alkudozást a másik fél vissza nem utasíthat. Ha ez uton az egyezség hat hónap alatt el nem érhető, mindkét fél szabadságában áll egy évi fölmondással élni. Ez esetben a szerződés megújítása iránti egyezkedés haladék nélkül megkezdendő.
Ha e szerződés egyes határozmányai azonnal nem lennének végrehajthatók, a két részről való felelős miniszteriumok a szükséges átmeneti intézkedéseket közös egyetértéssel fogják megállapítani.»
Az öt év letelt, és igen természetes, hogy Magyarországnak is jogában áll, ha a szerződés egyik vagy másik pontját, vagy az egész szerződést hiányosnak, károsnak tartja, az iránt új alkudozást kezdeni. Hanem, hogy ezt a ház kivánhassa, arra mindenekelőtt szükséges, hogy maga legyen informálva az iránt, vajjon ezen szerződés átalában véve és egészben kedvező-e, vagy nem kedvező-e Magyarországra nézve; valamint arra nézve is, hogy nincsenek-e oly egyes pontjai, a melyeknek megváltoztatása czélszerű volna?
Ezen tudomásnak megszerzésére, mert csak ez lehet Irányi képviselő úr szándoka, én megvallom, a két mód közül sokkal egyszerűbbnek és czélravezetőbbnek tartom azt, hogy a miniszterium utasíttassék, hogy az illető szakminiszter, s illetőleg a miniszterium átvizsgálván a szerződést, és meghallgatván az illető szakférfiakat stb., adjon véleményes jelentést az iránt, hogy a szerződés egészben véve kedvező-e, vagy nincsenek-e olyan pontjai, a melyeknek megváltoztatása az ország érdekében van? Ha a miniszterium, a mely erre nézve már is adatokkal bir, a mely igen könnyan megteheti, legalább könnyebben mint bárki más, e combinatiót, a mely a maga egészéből és magasabb szempontból itélheti meg a dolgot, ha a miniszterium ezt a munkálatot elvégezte: akkor küldjön ki a ház, ha úgy tetszik, egy tizenkét tagból álló bizottságot, mely a munkálatot megbirálja.
Ebben az értelemben elfogadom a határozati javaslatot, de mindenesetre úgy, hogy mindenekelőtt a miniszterium tegye meg az előmunkálatot, mint a melyet ama tizenkét tagból álló bizottság sokkal nehezebben és valószinüleg sokkal hiányosabban tenne meg; a miniszterium terjeszsze a ház elé véleményes jelentése mellett azon adatokat, a melyeket összeszedett, és ha akkor a háznak tetszik, bizottságot fog kiküldeni azon adatok megvizsgálására. (Élénk helyeslés jobb felől.)
A képviselőház elfogadta Deák Ferencznek irásban is előterjesztett 362következő javaslatát: «Miután az 1867: XXII. t.-cz. azt tartalmazza, hogy a kötött kereskedelmi szerződés első öt évének elteltével mindenik félnek joga van e határozmányok megváltoztatását indítványozni, a mely alkudozást a másik fél vissza nem utasíthatja, az öt év pedig már letelt: utasítja a ház a miniszteriumot, hogy az említett kereskedelmi szerződést szakértők meghallgatásával vizsgálja át, és adjon véleményes jelentést az iránt, hogy az Magyarországra nézve nem káros-e, és nincsenek-e annak oly pontjai, a melyeket az ország érdekében megváltoztatni szükséges volna. A miniszterium e véleményes jelentése fölött azután az országgyűlés belátása szerint fog intézkedni.»

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages