I.

Teljes szövegű keresés

I.
A képviselőháznak 1870. márczius 9-dikén tartott ülésében Deák Ferencz interpellatiót terjesztett elő.
Deák Ferencz: T. ház! Interpellatiót kivánok a t. pénzügyminiszter úrhoz intézni a házadómentességre nézve, melyet az 1868. évi XII. törvény, különösen a 23. §. megad.
A törvény így szól:
«23. §. Tíz évi adómentességnek van helye, ha olyan helyen, a hol előbb épület nem létezett, új ház építtetik, vagy ha valamely fönálló épület előbb beépítve még nem volt területén eszközlött építkezéssel, vagy toldással, vagy előbb nem létezett emelet fölépitésével olyan gyarapodást nyer, hogy ez által új adótárgy keletkezik – ezen utóbbi esetben azon újonan keletkezett adótárgyra való szorítással. Nyolcz évi adószabadság adatik akkor, ha előbb fönállott, de a földszineig lebontott épület helyébe ó-falak, vagy falrészek fölhasználása nélkül új épület állíttatik.»
«24. §. Budapesten ily esetben az adómentesség új épületeknél és toldalék-építésnél tizenöt, lerombolt házak újból felépítésénél tizenkét évre terjed.»
«25. §. A 23. és 24. §§-ban adott kedvezmény a jelen év elejétől már építtetni kezdett, és építendő házakra alkalmazandó.»
A pénzügyminiszterium azonban az adókivetésnél az ezen törvény által kimondott adómentességet 70%-ra szorította, 30%át pedig úrbéri kárpótlás czíme alatt az említett törvény szerint házadómentes épületekre is kivetette: holott a törvény e részben különbséget nem tesz, hanem átalában rendeli a házadóra nézve az adómentességet.
Ez iránt fölterjesztést is tett a város a miniszteriumhoz, de ezen fölterjesztésnek sikere nem volt. Nézetem szerint a törvény igen világos; nem mondja, hogy adatik 70% adómentesség, hanem azt mondja, hogy adómentesség adatik. A régi gyakorlatra való hivatkozás meg éppen alaptalan, mert a régi gyakorlatot ugyanezen törvény változtatta meg, és nem is regredeált a multra, hanem azt mondja, 268hogy ezen kedvezmény áll azon házakra is, melyeket 1868. év elejétől fogva kezdtek építtetni.
Én tehát interpellálom a t. miniszter urat, hogy minő alapon tér el e részben a törvénytől? és minő jogon vetett terhet törvény ellenére azon háztulajdonosokra, a kik ezen új építéseket eszközölték?

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages