SE Ő FELSÉGE, SE A KEGYURAK NE KÉPVISELTESSENEK A KATH. AUTONOMIÁT SZERVEZŐ GYŰLÉSBEN.

Teljes szövegű keresés

SE Ő FELSÉGE, SE A KEGYURAK NE KÉPVISELTESSENEK A KATH. AUTONOMIÁT SZERVEZŐ GYŰLÉSBEN.
A katholikus autonomiát előkészítő gyűlés 1869. október 9-dikén tartott ülésében folytatta «a magyarországi katholikus egyház autonomiáját szervező gyűlés tagjainak választási módozata tárgyában» előterjesztett bizottsági javaslat részletes tárgyalását. A javaslat 11. §-ának a) pontja így szólott: «A világiak a szervező gyűlésen képviseltetnek: a) a világi katholikus kegyurak részéről választandó négy, s ő felsége által küldendő két képviselő által».
Deák Ferencz: Ugyanazon elvnél fogva, melyből elleneztem a káptalanok és szerzetesek külön képviseltetését az egyháziak között, ellenzem a kegyurak külön képviseltetését a világiak sorában. Ezt még sokkal kevésbbé lehetne indokolni, mint a szerzetes rendbeliek külön képviseltetését. Miért legyenek a kegyurak külön képviselve, azt nem látom át; de még kevésbbé óhajtom, hogy ő felsége két képviselőt küldjön. Ő felségét, mint az ország fejedelmét, minden 241vallásfelekezet és egyház fölött a törvényes superinspectio illeti meg; de ne soroljuk az ő személyét képviselői által pártok közé, melyek minoritásban is maradhatnak. Én tehát sem a kegyuraknak, sem ő felségének képviseltetését nem tartom szükségesnek.
A kegyurak a világiak választásába csak úgy befolyhatnak, mint bármely más katholikus ember. Óhajtom ennélfogva, hogy az ő felsége részére tervezett két és a kegyuraknak szánt négy külön képviselő mellőztetvén, a világi képviselők száma ehhez képest hattal fölemeltessék. (Helyeslés.)
A gyűlés, vita után, 34 szavazattal 32 ellenében elfogadta a 11. §. a) pontjának következő részét: «A világiak a szervező gyűlésen képviseltetnek: a) a világi katholikus kegyurak részéről választandó négy képviselő által»; ellenben egyszerű szavazás utján elvetette az a) pontnak azon részét, a mely ő felsége képviseltetésére vonatkozik, s az elnök kimondotta, hogy az ő felsége részére javasolt két képviselő Deák Ferencz indítványa szerint a katholikus hivek képviseletéhez számíttatik.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages