WAHRMANN VÁLASZTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Teljes szövegű keresés

WAHRMANN VÁLASZTÁSA ÉRDEKÉBEN.
1869. január havában a pesti lipótvárosi kerületben két Deák-párti képviselőjelölt állott egymással szemben: Falk Miksa és Wahrmann Mór. Falkot nehány barátja, utalással az emancipationális törvény gyakorlati érvényesülésének fontosságára, reá akarta venni, hogy lépjen vissza a jelöltségtől. Falk erre kijelentette, hogy tekintettel azon barátaira, a kik fölléptették, csak akkor léphetne vissza, ha Deák Ferencz nyilatkoznék Wahrmann mellett. Így keletkezett a következő levél:
Nagyságos Deák Ferencz orsz. képviselő úrnak.
Mélyen tisztelt uram!
Engedje meg, hogy a következő kérelemmel forduljak Nagyságodhoz:
A Lipótvárosban két Deák-párti képviselőjelölt lépett föl. Az egyik 161hazánk egyik legkitünőbb és legérdemesebb publicistája, dr. Falk Miksa, a másik a kereskedelmi kar egyik legkiválóbb képviselője, Wahrmann Mór. Fölkérem mély tisztelettel Nagyságodat, kegyeskedjék véleményét az iránt nyilvánítani, szükségesnek tartja-e a kereskedő megválasztatását és hogy fontosnak tartja-e ez által is a zsidók egyenjogosíttatásának gyakorlati érvényesülését.
Kegyes válaszát kérve, maradtam
határtalan tisztelettel
Pesten, 1869. január 29.
Tenczer Pál.
Deák Ferencz válasza ez volt:
Pest, jan. 29.
T. cz. Tenczer Pál úrnak.
A választások szabadságát s részrehajlatlanságát annyira tisztelem, hogy azokra sem közvetve, sem közvetlen befolyást gyakorolni nem kivánok. Önnek hozzám intézett kérdéseire tehát egész átalánosságban felelek.
Igenis óhajtom, hogy a közelebbi országgyűlésre, legalább a főváros részéről, ha lehet, valamely kereskedelmi notabilitas is választassék, mert a kereskedelmi érdekek hazánkra nézve a legnagyobb fontosságuak.
Kivánatosnak tartom, hogy a zsidók egyenjogúsága e részben is tettleg életbe lépjen, s minthogy közöttük oly sok kitünő capacitas van, óhajtom, hogy ezen intelligens férfiak a törvényhozás terén is működhessenek az ország javára.
A mi a lipótvárosi választást illeti, ez már specialis kérdés, melyhez irányadólag nem szólhatok. Mindenik jelölt kitünő egyéniség, s óhajtásom az volna, hogy az országgyűlés tagja legyen mindenik, mert Wahrmann úr mint kereskedő, Falk úr pedig mint publicista és államgazdász nyereség lenne a törvényhozásnál. Egy kerületből ez természetesen nem történhetik; de hogyan lehetne azt elérni, azt nem tudom. Isten áldja.
Tisztelettel
alázatos szolgája
Deák Ferencz.
Falk Miksa visszalépett a jelöltségtől és a lipótvárosi választók egyhangulag Wahrmann Mórt választották meg országgyűlési képviselőnek.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages