Szász – román visszakereső – Index săsesc-românesc – Ortsnamenverzeichnis sächsisch-rumänisch

Teljes szövegű keresés

Szász – román visszakereső – Index săsesc-românescOrtsnamenverzeichnis sächsisch-rumänisch
Adamesch – Adămuş
Agnitlen – Agnita
Aidesch – Ideciu de Jos
Aisch Eisch
Ajerschteln – Agrişteu
Almâjen – Hălmeag
Almaschken – Alma
Almesch – Mereşti
Almesch – Şoimuş (Bistriţa-Năsăud)
Alt-Flagen Flagen
Âltsen – Alzen
Alzen – Alţina
Ängenduel – Mighindoala
Ängeresch Rî Anjäräsch Rî
Angersch Ängersch
Ängersch – Şieu-Măgheruş
Ängersch Zepleng – Goreni
Ängersch-Birk – Beica de Jos
Angetn Änjet
Anjäräsch Rî – Reghinul Unguresc
Anjder der Burch – Gogan-Varolea
Änjet – Aiud
Apesterf Apestref
Apestref Appesterf
Apestref – Ţapu
Appesterf – Apoş
Arbäjn Arbejän
Arbejän – Agârbiciu (Sibiu)
Argung – Ernea
Ärgunk Argung
Ärkeden – Archita
Ârkeden Ärkeden
Arkedn Ärkeden
Arkedn Ergetten
Arn – Ernei
Arndref – Araci
Atschdref – Iernuţeni
Attelsdref – Domneşti (Bistriţa-Năsăud)
Ausendref – Ozun
Awersch-Bleschderf – Orlat
Bästerts Nîsner-Bistritz
Bachelz – Boholţ
Bachnen – Bahnea
Baejndref Bajenderf
Baidref – Crainimăt
Bainden – Biia
Bajenderf – Beneşti
Bäll – Buia
Balscherog Belgerei
Ban – Boiu
Bangert – Bungard (Sibiu)
Bartlemis – Bartolomeu
Bassen – Bazna
Bâssn Bassen
Bästärz – Dorolea
Batsa – Vama Buzăului
Baussn Bassen
Baxelts Bachelz
Baze – Baţa
Bedloinen – Beclean (Braşov)
Bekoktn – Bărcut
Belgerei – Scheii Braşovului
Bell Bäll
Belleschterf – Idiciu
Bengert Bangert
Bengert – Bungard (Bistriţa-Năsăud)
Beodesdref – Buduş
Berjes – Bârghiş
Berjesch Berjes
Bęsembich Bessembrich
Bessembrich – Olteţ
Bethlehem Bedloinen
Betschenuden – Secăşel
Bidda – Bidiu
Bierthalm Birthälm
Bierthalmen Birthälm
Birebum – Ghirbom
Birk – Petelea
Birkena Feldraf
Birldref – Bârla
Birndorf – Beriu
Birthälm – Biertan
Biutš Botsch
Bîsterts Nîsner-Bistritz
Blademuert – Bălăuşeri
Bladenmuert Blademuert
Bläsch Budak Blesch-Budak
Blatrit – Berghin
Bleimenderf – Belin
Blesch Päntek – Pintic
Blesch-Birk – Beica de Sus
Blesch-Boaidref – Mintiu
Blesch-Budak – Budacu de Sus
Bleschndref – Lunca Târnavei
Bleschpien – Pianu de Sus
Blesch-Sack – Jacu
Blesch-Stenen – Ştenea
Blesch-Tâkes – Ticuşu Nou
Blomena – Blumena
Bluesenderf – Blăjel
Bluesendref – Blaj
Bodndref Bondref
Bodsa – Întorsura Buzăului
Bogatbauch – Bogata Olteană
Bogeschterf – Băgaciu
Bondref – Buneşti (Braşov);
Bonnesdref – Boian (Sibiu)
Bôzeštref Bogeschterf
Botsch – Batoş
Börd’eš Berjes
Braler – Bruiu
Brännderf Bronjderf
Bräzendref – Tăuni
Breta – Bretea
Bretzdref – Breaza (Mureş)
Britsderf – Şibot
Britsderf – Vinerea
Bronjderf – Bod
Bros – Orăştie
Buddek Budek
Budek – Budacu de Jos
Budille – Budila
Bűlkeš – Bălcaciu
Bun Ban
Burbrich – Vurpăr (Alba)
Burgo Prunt – Prundu Bârgăului
Burgou – Josenii Bârgăului
Burichhaln – Orheiu Bistriţei
Burpric Burbrich
Burprich – Vurpăr (Sibiu)
Bus Buss
Buss – Boz
Buss – Buzd
Dôlmen Duelmen
Dändref Doendref
Danešmuert Donnerschmuert
de Štat Hermestatt
Deesch – Dej
Deiwelsderf – Vânători (Mureş)
Deiwelsterf Deiwelsderf
Denjel – Daia (Mureş)
Detschbeck – Valea Sasului (Alba)
Detschkrets – Criţ
Detschnduel Detschbeck
Detschpien – Pianu de Jos
Didref – Dridif
Dinesdref – Şieu-Odorhei
Dirbâc Dirbach
Dirbach – Dipşa
Dirstet – Doştat
Dobrenk – Dobârca
Doendref – Daia (Mureş)
Döl – Dăişoara
Dol Döl
Donnerschmuert – Mănărade
Dras – Drăuşeni
Drâts Dras
Drauz Dras
Duelmen – Daia (Sibiu)
Dumbravitza – Dumbrăviţa (Hunedoara)
Dunesdref – Daneş
Durles – Dârlos
Durnen – Teiuş
Dyrr Bach – Sohodol (Braşov)
Eberscht-Aidesch – Ideciu de Sus
Eberscht-Kreiz – Cristur-Şieu
Eibesterf – Ighişu Nou
Eibesterf – Ighişu Vechi
Eisch – Fântânele (Bistriţa-Năsăud)
Ellimbich – Ilimbav
Engeten Klinonyeten
Er – Urişor
Er – Uriu
Ergetten – Archiud
Ermesch – Ormeniş (Braşov)
Everstpold Griszpult
Ewerst-Bluesendref – Blăjenii de Sus
Ewerst-Sches – Sebiş (Bistriţa-Năsăud)
Faisket – Sălcuţa
Faiss – Feisa
Fäjendref – Micăsasa
Falk – Feleac
Fälmern – Felmer
Fälzenderf – Floreşti (Sibiu)
Faulbech – Holbav
Felderf Feldref
Feldra Feldraf
Feldraf – Feldru
Feldref – Filitelnic
Firstenbrich – Hăghig
Fisstn Faiss
Flagen – Feleag
Fraek Frek
Fraissenderf Freissenderf
Franderf – Axente Sever
Frandref Franderf
Frândref Franderf
Freissenderf – Lunca (Bistriţa-Năsăud)
Frek – Avrig
Fugreš Fugresch
Fugresch – Făgăraş
Funtzendorf Betschenuden
Furkešdref – Fucuşdorf
Gärještref Gergestref
Gôt Got
Gälänts – Ghelinţa
Galendref – Găleşti
Galendref – Găneşti
Galt – Ungra
Gâot Got
Gassend – Ucea de Jos
Gassend – Ucea de Sus
Gassne – Vălenii de Mureş
Gäszhiwel – Gusu
Geest Giszt
Gehannes – Voivodeni
Gehonesz – Sântioana
Gela – Gilău
Gelt Galt
Gereza Giresa
Gergen – Gurghiu
Gergen – Sfântu Gheorghe (Covasna)
Gergestref – Ungurei
Gergn – Sângeorz-Băi
Gergnâ Gergn
Gielekonten – Fântânele (Mureş)
Gierjesdref – Căpâlna de Jos
Girelsâ Giresa
Girelt – Ghirolt (Cluj)
Giresa – Bradu
Girezâ Giresa
Girezâ Grisaa
Girgn Gergen
Girtle – Gherdeal
Gisdref – Băiţa (Mureş)
Giszt – Apaţa
Giukestref Jakosdref
Gladn Glan
Glán Glan
Glan – Gledin
Glatt – Glod (Sălaj)
Glaz – Galaţi (Braşov)
Gogeschderf – Giacăş
Gogeschderf – Gogan
Golda – Coldău
Goldbich – Nou Român
Gordn – Ardan
Gorn Gordn
Got – Livezile (Bistriţa-Năsăud)
Grät – Grid
Greweln – Cartierul Greweln
Grišeern Griszschiern
Grisaa – Cristian (Sibiu)
Grisgesesz – Ghijasa de Jos
Gris-Schink – Cincu
Grisz-Alesch – Seleuş (Mureş)
Grisz-Kopesch – Copşa Mare
Grisz-Lasseln – Laslea
Griszpult – Apoldu de Sus
Griszschiern – Şura Mare
Griuszkänd – Chendu
Griuszpriustref – Târnava (Sibiu)
Griuszschogn – Şieu (Bistriţa-Năsăud)
Griza Grisaa
Grîsâleš Grisz-Alesch
Grîse?rn Griszschiern
Grîskôpeš Grisz-Kopesch
Grîssâ Grisaa
Gruis-Flaps – Filpişu Mare
Grusâ Grisaa
Grusaa Grisaa
Grusilwa – Ilva Mare
Grussendref – Nuşeni
Gruß-Känd Griuszkänd
Grussndref Gruszndref
Gruszndref – Mărişelu
Gultbach – Roşia Montană
Hěndref Betschenuden
Hěndref Heendref
Haljtsdref Hältsdref
Hältsdref – Hălchiu
Halvelâjn Halwelajen
Halwelajen – Hoghilag
Hameršterf – Guşteriţa
Hamleš Hamlesch
Hamlesch – Amnaş
Händerf – Brădeni
Hanedein Hanedejn
Hanedejn – Hunedoara
Haneden Henedejn
Hangderbäceln Hanjdertbächeln
Hanjdertbächeln – Movile
Harmeštat Hermestatt
Harpen – Herepea
Harwesterf – Cornăţel (Sibiu)
Hätselderf – Aţel
Hâtseldref Hätselderf
Heendref – Viişoara (Bistriţa-Năsăud)
Helik Krez – Vlăhiţa-Nouă
Helt Hielt
Hendraf Heendref
Hendref Händerf
Hennengsterf – Henig
Herenglab – Hărănglab
Heresdref – Galaţii Bistriţei
Hermeštat Hermestatt
Hermestatt – Sibiu
Hielt – Cisnădie
Hienendref – Poieniţa (Sibiu)
Hieresdref Heresdref
Hilt Hielt
Hiufält – Fofeldea
Hîfield Hiufält
Hoinden – Huedin
Hoisoyen – Haşag
Honebich – Glâmboaca
Huinderf – Viişoara (Mureş)
Huindorf Huinderf
Hultsmänjen – Hosman
Hűltsmanjen Hultsmänjen
Hultsmońen Hultsmänjen
Hunebic Hunebich
Hunebich – Hamba
Huntschprich – Hărman
Intsch – Enciu
Intsch – Sâncel (Alba)
Irmesch Ermesch
Irmesch bei Boralt Ermesch
Issenderf – Boiţa (Sibiu)
Jakosdref – Iacobeni
Jina – Jina
Joannesbrig Joannisbrig
Joannisbrig – Nucet
Jokeschderf – Sâniacob
Jôkestref Jakosdref
Jôt – Got
Joot Got
Käbeš Käbesch
Käbesch – Coveş
Kaest Keist
Kâkelbrich – Cetatea de Baltă
Kallesdref – Arcalia
Kalmentelkn – Călimăneşti
Kaltbrann – Vidacut
Kaltbrannen – Calbor
Kapelln – Căpâlna de Sus
Kärzign – Gorneşti
Kastnhűlts – Caşolţ
Katschelôtn – Cuciulata
Katsndref Kazenderf
Kazenderf – Caţa
Keist – Saschiz
Keldref – Caila
Kellen – Colun
Kellenk – Câlnic
Kelndref Keldref
Kenegsbarich – Crihalma
Kenengderf – Paloş
Keppelsbach – Cărpiniş (Alba)
Kier – Cârţa (Sibiu)
Kiertš – Curciu
Kierts Kier
Kieszeln – Chesler
Kikesch – Chiochiş
Kindel Kinteln
Kindeln Kinteln
Kinteln – Chintelnic
Kirjeles – Chiraleş
Kirperich – Chirpăr
Kirpric Kirperich
Kîwern – Cobor
Klasterf – Rusu
Klausenburich – Cluj-Napoca
Klauzembric Klausenburich
Klegesesz – Ghijasa de Sus
Klišelkn Klišielken
Klifleps – Filpişu Mic
Kli-Helzkn – Idrifaia
Kliilve Kliilwa
Kliilwa – Ilva Mică
Klikänd – Chendu Mic
Kli-Känd Klikänd
Kli-Kopesch Klîkôpeš
Klinalesch – Seleuş (Mureş)
Klinonyeten – Sângătin
Klipriusterf – Târnăvioara
Klipult – Apoldu de Jos
Klirebre – Rebrişoara
Kli-Schink – Cincşor
Kli-Schogn – Şieuţ
Klišeern Klišeirn
Klišeirn – Şura Mică
Klišielken – Şeica Mică
Klišink Kli-Schink
Kli-Talmesch – Tălmăcel
Kliusderf Klosderf
Klî Derfki – Mititei
Klîkôpeš – Copşa Mică
Klîlasseln – Laslău Mic
Klînâleš Klinalesch
Klîrumes Rumes
Klîsderf Klosderf
Klîstref Klosderf
Klosderf – Cloaşterf
Klosdref – Sânmiclăuş
Klousenbrich Klausenburich
Kluisderf Klosderf
Kluisderf Klosdref (Alba)
Klusemiertn – Coroisânmartin
Klusterburich – Cluj-Mănăştur
Koktn – Cut
Komelodn – Comlod
Kopeš Grisz-Kopesch
Kopeš Klîkôpeš
Koultbrannen – Fântâna
Kraeš – Criş
Krauden – Coroi (Mureş)
Krets Detschkrets
Kretsbrich Kretzbrich
Kretzbrich – Teliu
Krippesseifn – Fântânele (Sibiu)
Kriszbich – Crizbav
Krînen Kruhnen
Krodendref – Broşteni (Sibiu)
Kruhnen – Braşov
Krűnen Kruhnen
Kuevern Kîwern
Kuivern Kîwern
Kuschma – Cuşma
Lachenz – Lechinţa (Bistriţa-Năsăud)
Laeschkirik Löschkirk
Lamprich – Zoreni
Lankenderf – Lancrăm
Lasln Grisz-Lasseln
Le’it – Lueta
Ler Lir
Lęr Lir
Leresderf – Şieu-Sfântu
Leškirich Löschkirk
Lieflengk Lihwleng
Lihwleng – Lovnic
Lir – Luieriu
Loadmeš – Loamneş
Logdes – Ludoş
Longendöl Döl
Longenduel – Valea Lungă (Alba)
Löschkirk – Nocrich
Lupsche – Lupşa (Braşov)
Mâkndraf – Mocod
Mětesberc Mirtesbärch
Mättešdref Mätteršdraf
Mätteršdraf – Dumitra
Mächelsbärch – Cisnădioara
Mächelsdref – Boarta
Mächelsdref – Sânmihaiu de Câmpie
Mächelsdref – Veseuş
Mädwäsch – Medveş
Maešn Meschn
Maeakndref Makenderf
Maerjln – Märjeln
Magure – Măgura (Braşov)
Maindre – Mândra (Braşov)
Makenderf – Grânari
Makndrof Mâkndraf
Malemkref – Mălâncrav
Malemkrox Malemkref
Malldorf – Domald
Manjersch – Măgheruş
Marembric Marienbrichm
Marembrich – Hetiur
Marienbrichm – Feldioara (Braşov)
Märjeln – Merghindeal
Marktšielken – Şeica Mare
Mârpet – Marpod
Martšelkn Marktšielken
Märtesdorf – Motiş
Marz – Moruţ (Bistriţa-Năsăud)
Matesdraf Matesdref
Matesdref – Matei
Mätteldref – Chiuza
Maurz Marz
Mausdref – Săcalu de Pădure
Mebric Mebrich
Mebrich – Beia
Męburc Mebrich
Medeš Medwesch
Medveš Medwesch
Medwesch – Mediaş
Meldenbrich – Alămor
Melnbach – Sebeş (Alba)
Merembric Marienbrichm
Merjelen – Sântămărie
Mertesdorf Märtesdorf
Meschenderf – Meşendorf
Meschn – Moşna
Mešndref Meschenderf
Metesdref Miertesderf
Mieretesdref Miertesderf
Miertesbarc Mirtesbärch
Miertesderf – Metiş
Miertesderf – Sânmartin (Mureş)
Mierteskirch – Târnăveni
Miklodn – Iclod (Alba)
Mindendref – Monor
Minoarken – Monariu
Minuarkn Minoarken
Minzdref Minziref
Minziref – Herina
Mirtesbärch – Şomartin
Mogerâ Muegeroi
Moicen – Moichen
Moichen – Mohu
Mon’enduel Ängenduel
Mortesdorf Märtesdorf
Muegeroi – Pelişor (Sibiu)
Muerdesch – Moardăş
Nadesch – Nadeş
Naendref – Nou Săsesc
Naendref – Satu Nou (Mureş)
Naepmdref Neppenderf
Nâeršt – Măieruş
Nâeršt Noscht
Naerscht – Noiştat
Nâessndorf Nassndref
Nai Mark – Târgu Mureş
Nai Muark Nai Mark
Naindref – Satu Nou (Bistriţa-Năsăud)
Nâpndref Neppenderf
Nassbic Nâeršt
Nassbich Nâeršt
Nâssendorf Nassndref
Nassendraf Nassndref
Nassndref – Năsăud
Naz – Neţeni
Nedderšt-Bluesendref – Blăjenii de Jos
Nedderšt-Sches – Ruştior
Neindref Naindref
Neppenderf – Turnişor
Net’ezn Netschessen
Netschessen – Netuş
Nidder-Aidesch Aidesch
Nimeš Nimesch
Nimesch – Nemşa
Nindref – Nimigea de Jos
Nindref – Nimigea de Sus
Niresch – Nireş
Nîsner-Bistritz – Bistriţa
Nîzn Nîsner-Bistritz
Njetesen Netschessen
Noenderf – Nou
Noscht – Cristian (Braşov)
Nosndref Nassndref
Nuedesch – Nadăşa
Odjerhalen – Odorheiu Secuiesc
Odjerhällen Odjerhalen
Offera – Baia de Arieş
Ognenitel Agnitlen
Okne – Ocna Dejului
Okne – Ocniţa
Panedn – Pănade
Päntek – Pinticu
Päntek – Slătiniţa
Pâteršdraf Peterschdref
Peschenderf – Stejărenii
Peterschdref – Petriş (Bistriţa-Năsăud)
Petsch – Petecu
Pin Detschpien
Pitešdref Piterschterf
Pitersbarc Pittersbarch
Piterschterf – Petiş
Piterschterf – Petreşti (Alba)
Pitterštref Piterschterf
Pittersbarch – Sânpetru (Braşov)
Pitterschdref – Petrilaca
Pitterschdref – Petrilaca de Mureş
Pittersdref – Sânpetru de Câmpie
Pîn Detschpien
Pormbich – Porumbacu de Jos
Pormbich – Porumbacu de Sus
Pränsdref – Suseni (Mureş)
Predal – Predeluţ
Preta Pretai
Pretâ Pretai
Pretai – Brateiu
Pristref Priusterf
Priusterf – Stejărişu
Prudn – Prod
Puespesch – Posmuş
Pult – Apold
Pult Griszpult
Puschendref – Păucea
Puschendref – Păucişoara
Raddeln – Roadeş
Radln Raddeln
Radnuden – Iernut
Raenduel – Roandola
Raependerf – Râpa de Jos
Raipendref – Vătava
Rakevets – Racoviţa (Sibiu)
Râkntâk – Reteag
Randuel Raenduel
Ranotn Atschdref
Räppes – Rupea
Rarlen Raddeln
Räthsel – Răchiţele
Rätsch – Reciu
Ree
Recestref Rechesdref
Recha – Răhău
Rechen – Ricin
Rechesdref – Richiş
Reckeschterf – Rucăr
Ree – Reghin
Reesdirfkn Reissdirfchen
Reesn Reissen
Reisdierfkn Reissdirfchen
Reisdref – Cund
Reisen – Deleni (Mureş)
Reismuert – Miercurea Sibiului
Reissdirfchen – Ruscior
Reissen – Ruşi
Reissen – Sărăţel
Reissn – Rusu Bârgăului
Reissn – Ruşii Munţi
Reteštref Reteschderf
Reteschderf – Retiş
Ridebarc Ritbärch
Ridenturm – Turnu Roşu
Rirbich – Rodbav
Riseln – Ruja
Risenau – Râşnov
Ritbärch – Roşia (Sibiu)
Ritkirch – Roşia de Secaş
Riukesch – Racoşul de Sus
Rizln Riseln
Ree
Rîn Ree
Rîrbic Rirbich
Rîtberc Ritbärch
Rîzeln Riseln
Rîznâ Risenau
Roßa Rosâ
Rodne – Rodna
Rosâ – Rebra
Rosch Ruesch
Rűdebic Rudjebich
Rudjebich – Rotbav
Rudne Rodne
Rueš Ruesch
Ruekesch – Racoş (Braşov)
Ruerldref – Ragla
Ruesch – Răvăşel
Rumes – Romos
Rumes – Romoşel
Rusnâ Risenau
Rűtkirich – Strugureni
Rűznâ Risenau
Sänt-Gergn Gergn
Säntgerjn – Sângeorzu Nou
Sänt-Jorich Gergn
Sachsschelken Klišielken
Sailijescht – Seliştat
Sälk – Jeica
Salz – Sărata (Bistriţa-Năsăud)
Salzbrich – Ocna Sibiului
Sänderf – Jelna
Särnescht – Zărneşti
Schônz – Şanţ
Schabenitze – Jabeniţa
Schäis – Sebeşu de Jos
Schäis – Sebeşu de Sus
Schalk Sälk
Schällembrich – Şelimbăr
Schallenbrich – Dumbrăvioara
Schalmen – Şoimuş (Mureş)
Schâs – Şaeş
Schäsbrich – Sighişoara
Schergit – Cergău Mic
Schiärlänk – Măgurele
Schienen – Şona (Alba)
Schiewes – Săsciori (Alba)
Schinebärch – Dealu Frumos
Schinen Schienen
Schinen – Şona (Braşov)
Schinka – Şinca Nouă
Schirnen – Şirnea
Schlatt – Zlagna (Sibiu)
Schmersch – Şaroş pe Târnave
Schmigen – Şmig
Schnockenderf – Dumbrăviţa
Schord – Şoard
Schoresten Schorstn
Schorpenderf – Şapartoc
Schorstn – Soroştin
Schuaret – Şirioara
Schuarsch – Şoarş
Schuel – Şoala
Seibrig Soeibrig
Seimesdref – Simioneşti
Sejdn – Jidvei
Selischte – Sălişte (Sibiu)
Sessenheousen – Săsăuşi
Simkroang – Şintereag
Soeibrig – Jibert
Soelembric Schällembrich
Ste – Dacia
Stin Ste
Streitfert – Mercheaşa
Stroßbrich Änjet
Stűltsembric Stulzembrich
Stulzembrich – Slimnic
Summerburch – Jimbor (Braşov)
Šallembric Schällembrich
Šâs Schâs
Šelembric Schällembrich
Šesburc Schäsbrich
Šinebarc Schinebärch
Šînen Schinen
Šoltn – Cenade
Štîn Ste
Štret’tfert Streitfert
Šuel Schuel
Šuerš Schmersch
Šuerš Schuarsch
Tšapertš – Topârcea
Tôtš Totsch
Täckes Täkes
Täkes – Ticuşu Vechi
Talmesch – Tălmaciu
Tandersch – Sântu
Taterlôch – Tătârlaua
Tealtsch – Telciu
Techen – Tohanu Vechi
Tekenderf – Teaca
Teliska – Tilişca
Ternen – Păuca
Teutschbek Detschbeck
Toppesterf – Dupuş
Tordesch – Turdaş (Hunedoara)
Torteln – Prejmer
Tôrteln – Toarcla
Totsch – Tonciu (Bistriţa-Năsăud)
Traasn Trâstn
Träppen – Tărpiu (Bistriţa-Năsăud)
Trappen Träppen
Träppn Träppen
Trâstn – Lunca (Mureş)
Tsâdn Zuidn
Tsakeln Zakelnduel
Tsäkmantel – Ţigmandru
Tsendersch – Senereuş
Tsikkndâl Zakelnduel
Tsît – Veseud – Agnita
Tsôt – Sadu
Tutendref – Glogoveţ
Tytzlar – Aciliu
Uendref – Apalina
Urbijen Urbijen äm Angderwald
Urbijen äm Angderwald – Gârbova (Alba)
Urbijn Urbijen äm Angderwald
Ürmesch – Ormeniş (Mureş)
Urmonjen – Armeni
Vâldhädjn Waldhâdjn
Valts Welz
Vârměš Warmesch
Vedjembic Wedjebich
Veeskirc Weiskirich
Veeskirc Weisskirich
Veiskiric Weiskirich
Veisskiric Weisskir
Vende Wände
Vestn – Veştem
Viert Wierd
Vulkendref Wulkenderf
Vulkndref Wulkenderf
Vurmlic Wormloch
Wadersdraf Wâinderšdref
Waidersdraf Wâinderšdref
Wâinderšdref – Dumitriţa
Waldhâdjn – Valchid
Wände – Ghinda
Wänts Wints
Wärdref – Tău (Alba)
Warmbech – Hoghiz
Warmesch – Vermeş (Bistriţa-Năsăud)
Warmesch Warmesch
Wassit – Vâlcele (Covasna)
Wassit – Veseud – Şeica
Wedjebich – Ghimbav
Weiskirich – Viscri
Weissenbrich – Alba Iulia
Weisskir – Albeştii Bistriţei
Weisskirich – Albeşti
Wela – Uila
Wele Wela
Welz – Velţ
Wengerskirch Wengertskirch
Wengertskirch – Vingard (Alba)
Wepeschdref – Pipea
Werare – Nepos
Wierd – Vărd
Wints – Vinţu de Jos
Witza – Viţa
Wondref Wualdraf
Wormloch – Valea Viilor (Sibiu)
Wosslenk – Ţeline
Wouldref – Văleni (Braşov)
Wuadraf Wualdraf
Wualdraf – Unirea (Bistriţa-Năsăud)
Wualndraf Wualdraf
Wuandref Wualdraf
Wulkenderf – Vulcan (Mureş)
Wulkendref – Vulcan (Braşov)
Zělijeršt Sailijescht
Zändraf Sänderf
Zändref Sänderf
Zaigendref – Ţigău
Zaiplenk – Dedrad
Zaipn – Sigmir
Zakedot – Săcădate
Zakelnduel – Ţichindeal
Zäkesdorf – Cunţa
Zâltsbric Salzbrich
Zapm Zapm
Zedriasch – Mureni
Zeibric Soeibrig
Zeliješt Sailijescht
Zenyen – Corneşti (Mureş)
Zessnhauzn Sessenheousen
Zommerburc Summerburch
Zualwe – Salva
Zuidn – Codlea
Zultenderf – Mihai Viteazu (Mureş)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages