RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Teljes szövegű keresés

542RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
AC Debr.
=
Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis
ACITh
=
Actes du IIe Congrčs International de Tracologie, Bucureşti, [?] 4–10 septembre 1976. I–II (Bucureşti, 1980)
ACMI
=
Anuarul Comisiunii Monumentalor Istorice (Bucureşti)
Acta Ant. Hung.
=
Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)
Acta Arch. Hung.
=
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)
Acta Hist. Art. Hung.
=
Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)
Actes, Beograd
=
Actes du VIIIe Congrčs International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques. I–III (Beograd, 1976)
Actes, Mamaia
=
Actes du IXe Congrčs International d’Études sur les frontičres Romaines, Mamaia 1972 (Bucureşti–Köln–Wien, 1974)
=
L’Année Épigraphique (Paris)
AECO
=
Archivum Europae Centro-Orientalis (Budapest–Leipzig)
AEM
=
Archäologisch-Epigraphische Mitteilungen aus Oesterreich–Ungarn (Wien)
AF Évk.
=
Alsó-Fehér Megyei Múzeum Évkönyve (Gyulafehérvár)
AH
=
Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)
AIIACN
=
Anuarul Institutului de Istorie si Arheologie (Cluj-Napoca)
AIICluj
=
Anuarul Institutului de Istorie din Cluj
AIIA „Xenopol”
=
Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol” (Iaşi)
AJPh
=
The American Journal of Philology (Baltimore, Maryland)
AISC
=
Anuarul Institutului de Studii Clasice (Cluj)
AMA
=
Acta Musei Regionalis Apulensis (Alba Iulia)
AMET
=
Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei (Cluj)
543AMN
=
Acta Musei Napocensis (Cluj, később: Cluj-Napoca)
AMP
=
Acta Musei Porolissensis (Zalău)
ANRW
=
Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt. Red. von W. HAASE–H. TEMPORINI. Berlin–New York
Arch. Aust.
=
Archaeologia Austriaca (Wien)
Arch. Cl.
=
Archaeologia Classica (Budapest)
Arch. Ért.
=
Archaeologiai Értesítő (Budapest)
Arch. Hung.
=
Archaeologia Hungarica (Budapest)
Arch. Iug.
=
Archaeologia Iugoslavica (Beograd)
Arch. Roz.
=
Archeologické Rozhledy (Praha)
AT
=
Antik Tanulmányok (Budapest)
AtSz
=
Agrártörténeti Szemle (Budapest)
AUD
=
Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae, Series Historica
AUSAV
=
Studijné Zvestí Archaeologické Ústava Slovenské Akademie Vied (Nitra)
AUSB
=
Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Historica
AUSz Ser. Hist.
=
Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Series Historica
AVSL
=
Archiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde (Hermannstadt)
BAR
=
British Archaeological Reports (London)
BÍRÓ V., A fejedelmi hatalom
=
BÍRÓ VENCEL, Az erdélyi fejedelmi hatalom fejlődése 1542–1690. Budapest 1924
BJ
=
Bonner Jahrbücher
BRGK 46–47. 1965–1966
=
Bericht der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts (Frankfurt a/M.; Mainz–Berlin)
CA
=
Cercetări Arheologice (Bucureşti)
CIL
=
Corpus Inscriptionum Latinarum (Berlin)
Debr. Egy. Kt. Közl.
=
A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Közleményei
Diss. Pann.
=
Dissertationes Pannonicae (Sorozat)
DMÉ
=
A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve
Documenta Valachorum
=
Documenta historiam Valachorum in Hungaria illustrantia. Ed. FEKETE NAGY ANTAL–MAKKAI LÁSZLÓ. Budapest 1941
Dolg. ENM
=
Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából (Kolozsvár)
ELTE Évk.
=
A Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Évkönyve
EM
=
Erdélyi Múzeum (Kolozsvár)
544EMBER GY., Közigazgatás
=
EMBER Győző, Az újkori magyar közigazgatás története. Budapest 1946
EME Ekv.
=
Erdélyi Múzeum Egylet Emlékkönyve (Kolozsvár)
EME Évk.
=
Erdélyi Múzeum Egylet Évkönyve (Kolozsvár)
EOE
=
Erdélyi országgyűlési emlékek. Monumenta comitialia regni Transsylvaniae, 1540–1699. Szerk. SZILÁGYI SÁNDOR (I–XXI. Bp. 1875–1898; Monuments Hungariae Historica. Magyar Történelmi Emlékek. III/b. sorozat)
EPhK
=
Egyetemes Philologiai Közlöny (Budapest)
EPRO
=
Études Préliminaires aux Religions Orientales dans l’Empire Romain
Erdély öröksége
=
Erdély öröksége I–X. Szerk. CS. SZABÓ LÁSZLÓ–MAKKAI LÁSZLÓ. Budapest é. n. [1942]
ESA
=
Eurasia Septentrionalis Antiqua (Helsinki)
ESR
=
Etudes Slaves et Roumaines (Budapest)
ETIÉ
=
Az Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve (Kolozsvár)
ÉTTK
=
Értekezések a történeti tudományok köréből (Sorozat)
FA
=
Folia Archaeologica (Budapest)
FRT
=
Fontes rerum Transsylvanicarum. Erdélyi történelmi források. I–V. Közrebocsájtja VERESS ENDRE. Budapest 1911–1921
FVLK
=
Forschungen zur Volks- und Landeskunde (Sibiu)
GYÖRFFY GY., István király
=
GYÖRFFY GYÖRGY, István király és műve. Budapest 1977
GYÖRFFY GY., Krónikáink
=
GYÖRFFY GYÖRGY, Krónikáink és a magyar őstörténet. Budapest 1948
GYÖRFFY GY., Tanulmányok
=
GYÖRFFY GYÖRGY, Tanulmányok a magyar állam eredetéről. Budapest 1949
Historia
=
Historia. Zeitschrift für alte Geschichte (Wiesbaden)
HK
=
Hadtörténelmi Közlemények (Budapest)
HTRÉ
=
Hunyad megyei történeti és régészeti egylet évkönyve (Déva)
HZ
=
Historische Zeitschrift (München)
IDR
=
Inscriptiones Daciae Romance. Bucureşti, 1975–
ILS
=
Inscriptiones Latinae Selectae
ItK
=
Irodalomtörténeti Közlemények (Budapest)
JAKÓ ZS., Írás, könyv
=
JAKÓ ZSIGMOND, Írás, könyv, értelmiség. Bukarest 1976
JhÖAI
=
Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Instituts (Wien)
JMV
=
Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte (Halle/Saale)
JRGZ
=
Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums (Mainz)
545JRS
=
The Journal of Roman Studies (London)
KBVSL
=
Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde (Hermannstadt)
KL Ekv.
=
Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár 1957
Klio
=
Klio. Beiträge zur alten Geschichte (Berlin–Wiesbaden)
Közl. ENM
=
Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából (Kolozsvár)
LUKINICH I., Erdély
=
LUKINICH IMRE, Erdély területi változásai 1541–1711. Budapest 1918
Mannus
=
(Berlin–Leipzig)
Marisia
=
Marisia (Tîrgu-Mureş)
MCA
=
Materiale şi Cercetări Arheologice (Bucureşti)
Mein. Ant.
=
Memoria Antiquitatis. Acta Musei Petrodavensis (Bucureşti)
MHH-D
=
Monumenta Hungariae historica. I. Diplomataria. – Magyar történelmi emlékek. I. Okmánytárak. 1–42. Pest 1875–Budapest 1948
MHH-S
=
Monumenta Hungariae historica II. Scriptores. – Magyar történelmi emlékek. II. Írók. 1–38. Pest 1857–Budapest 1906
MIÖG
=
Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung (Wien)
MKsz
=
Magyar Könyvszemle (Budapest)
MNI
=
Muzeul National de Istorie (Bucureşti)
MR
=
Magyarok és románok. I–II. Szerk. DEÉR JÓZSEF–GÁLDI LÁSZLÓ. Bp. 1943–1944
MTAFT
=
A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományi Osztályának Közleményei (Budapest)
MTD
=
Magyarország történeti demográfiája. Magyarország népessége a honfoglalástól 1949-ig. Szerk. KOVACSICS JÓZSEF. Budapest 1963
MTÉ
=
Magyar történelmi életrajzok [Sorozat] (Budapest, Magyar Történelmi Társulat, 1885–1920)
Muz. Nat.
=
Muzeul Naţional (Bucureşti)
NRH
=
Nouvelle Revue de Hongrie (Budapest)
ŞT. OLTEANU, Les pays roumains
=
ŞTEFAN OLTEANU, Les pays roumains ŕ l’époque de Michel le Brave. Bucureşti 1975
ORTE
=
Országos Magyar Régészeti Társulat Évkönyve (Budapest)
PATSCH, Beiträge
=
C. PATSCH, Der Kampf um den Donauraum unter Domitian und Traian. Beiträge zur Völkerkunde von Südosteuropa V/2. Sitzungsberichte 217, Akademie der Wissenschaften in Wien 1937
546D. PRODAN, Iobăgia
=
DAVID PRODAN, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI–lea I–III. Bucureşti 1967–1968
PZ
=
Praehistorische Zeitschrift (Berlin)
RA
=
Revista Arhivelor (Bucurestti)
RCRFA
=
Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta (Tongeren)
RE
=
Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (Stuttgart)
RHC
=
Revue d’Histoire Comparée. Études Hongroises (Paris)
RLiÖ
=
Römische Limes in Österreich
RRH
=
Revue Roumaine d’Histoire (Bucureşti)
RRHA
=
Revue roumaine d’histoire de l’art (Bucureşti)
RT
=
Revue de Transylvanie (Cluj)
SC
=
Studii şi comunicări. Muzeul Brukenthal (Sibiu)
SC. Antr.
=
Studii şi Cercetări de Antropologie (Bucureşti)
SCI Cluj
=
Studii şi Cercetări de Istorie (Cluj)
SCIV
=
Studii şi Cercetări de Istorie Veche (Bucureşti)
SCIVA
=
Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie (Bucureşti)
SCN
=
Studii şi Cercetări de Numismatică (Bucureşti)
SHA
=
Scriptores Historiae Augustae
SIM
=
Studii şi Materiale de Istorie Medie (Bucureşti)
SMR
=
Studien zu den Militärgrenzen Roms II. Vorträge des 10. Internationalen Limeskongresses in der Germania Inferior. Beihefte der Bonner Jahrbücher, Bd. 38. Köln 1977
StCl
=
Studii Clasice (Bucureşti)
StGDN
=
Studien zur Geschichte der deutschen Nationalität und ihrer Verbrüderung mit der rumänischen Nation. I. Bukarest 1976
SRT
=
EDER, J. C., Scriptores rerum Transsilvanicarum. I–II/1–2. Nagyszeben 1797–1840
SV
=
Siebenbürgische Vierteljahrschrift
Sz
=
Századok (Budapest)
Székely felkelés
=
Székely felkelés 1595–1596, előzményei, lefolyása, következményei. Szerk. BENKŐ SAMU–DEMÉNY LAJOS–VEKOV KÁROLY. Bukarest 1979
SzNM Ért.
=
Székely Nemzeti Múzeum Értesítője (Marosvásárhely)
TBpM
=
Tanulmányok Budapest múltjából
TIR
=
Tabula Imperii Romani
TR Ért.
=
Történelmi és Régészeti Értesítő (Temesvár)
TRÓCSÁNYI ZS., Központi kormányzat
=
TRÓCSÁNYI ZSOLT, Erdély központi kormányzata 1540–1690. Budapest 1980
TSz
=
Történelmi Szemle (Budapest)
 

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem