DEÁK FERENC (1803–1876) államférfi

Teljes szövegű keresés

DEÁK FERENC (1803–1876) államférfi
… amennyire én a költőknek életírásaikat ismerem, az volt közülük a házasságban legboldogabb, kinek felesége leghamarább meghalt az esküvés után.
Levél Vörösmarty Mihályhoz – A magyar próza könyve három kötetben. (Szerk.: Bisztray Gyula és Kerecsényi Dezső.) Első kötet: Régi magyar próza. (Szerk. és jegyzetszótárral ellátta: Kerecsényi Dezső.) A Magyar Szemle Társaság kiadása, Bp., 1942. Második kötet: Új magyar próza. (Szerk. és jegyzetszótárral ellátta: Bisztray Gyula.) A Magyar Tudományos Akadémia kiadása, Bp., 1948. (A harmadik kötet nem jelent meg.), II. köt. 558.;
A szülők áldását nem azon szavak teszik, miket ők gyermekeik boldogságáért elmondanak naponkint, mert hisz azokat hálátlan gyermekek fölött is elmondatja velük a szülői szeretet, hanem azon örömkönyűk, miket a gyermekeknek jó erkölcsei, szorgalma és jelessége fakasztanak a szülők szemeiből.
Levél egyik barátja fiához – Uo. 559.;
…a szeretet csak szeretésnek lehet jutalma.
Kerüld a henyeséget s munkátlan életet. Ha ifjúságodban a munkát megszokod: életednek szebb örömeit s édesebb gyönyöreit a munkában fogod találni. Csak a munka fejti ki, csak az tartja fel a testnek és léleknek erejét; csak munka tesz hasznossá magunk és polgártársainkra nézve.
Uo. 560.;
Az elnyomás csak gyávaságot szül, s csak a szabadság boldogító érzete képes független elhatározást ébreszteni a szabad polgárok keblében.
Gondolatok – Uo. 567.;
Minden jó ember elvesztette mindenét akkor, midőn hazájának szabadságát, nemzetének jogait elvesztette.
Amit hatalom ront meg, az ismét feléledhet, de amit a nemzet könnyelműsége önként odavet, vagy gyávasága elhanyagol, azt visszaszerezni ritkán lehet.
A jövő áldozatokat fog tőlünk kívánni, miket meg kell adnunk, de két dolog az, mit áldozatul hozni semmi esetben sem lehet: a haza függetlensége és a becsület.
Uo. 568.;
Engedni ott, hol az engedés öngyilkosság, kockáztatni ott, hol arra szükség nem kényszerít, egyaránt bűn volna a nemzet ellen.
1861-i első felirati beszéde – Lampel, Bp., 1898. 6.;
Magyarország Magyarország maradjon.
Uo. 8.;
A hatalom csak eszköz, végcél a népek boldogítása.
Uo. 26.;
…fölírások és királyi válaszok nem kérelem és kegyelem, hanem két egyenjogú félnek szabad egyezkedése.
Uo. 35.;
Merészség a politikában csak akkor van helyén, midőn tetemes erőre támaszkodik, enélkül mindig kocka, mely többnyire vakra fordul.
Uo. 37.;
…kockáztathatunk mindent a hazáért, de a hazát kockáztatnunk nem szabad.
…jobban tudom szeretni e hazát, mint gyűlölni ellenségeinket…
Az óvatosság, még ha túlzott volna is, mindig figyelmet érdemel, mert a túlzott merészség több kárt okozhat, mint a túlzott óvatosság.
…izgatott időben gyakran fölötte nehéz elhatározni, mi a valóságos közvélemény, mert minden ember hajlandó közvéleménynek tekinteni azt, amit maga óhajt, s több ízben tapasztaltam, hogy nem a leghangosabb szó volt a valóságos közvélemény.
Uo. 38.;
Közös viszonyokat egyenjogú felek között csak kölcsönös bizalommal lehet elintézni.,
Második felirati beszéde – Lampel, Bp., 1904. 48.;
…az akarat szabadsága egyeseknek és népeknek oly drága kincse, hogy ennek feláldozásával még azt sem fogadják szívesen, mi, szabad akarattal választva, hasznos lett volna érdekeikre nézve.
Uo. 51.;
Amely birodalom egységét csak fegyveres erővel lehet fenntartani, annak nagyhatalmi állása felette kétséges, s a veszélynek óráiban éppen nem biztos.
Uo. 53.;
…amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják.
Uo. 85.;
A rosszul gombolt mellényt újra ki kell gombolni.
…Magyarországon az anyák évenként csak egyszer szülnek.
Deák Ferenc-adomák. Pest, 1871. – Békés István: Napjaink szállóigéi. I–II. Gondolat, Bp., 1977., 320.;
…nem csak vérrel s nem mindenkor vérrel szolgálhatunk a hazának.
Levél Kemény Zsigmondhoz, 1861. – Uo. 322.;
Ha tőlem függene, a sajtótörvénynek csak egy paragrafusa volna: hazudni nem szabad.
Tóth Béla: Szájrul szájra. A magyarság szálló igéi. Athenaeum, Bp., 1907. 113.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT