KOSSUTH LAJOS (1802–1894) államférfi, Magyarország kormányzója

Teljes szövegű keresés

KOSSUTH LAJOS (1802–1894) államférfi, Magyarország kormányzója
A politika az exigenciák tudománya.
Felelet gróf Széchenyi Istvánnak – Tóth Béla: Szájrul szájra. A magyarság szálló igéi. Athenaeum, Bp., 1907. 90.;
…általában azon magas és terjedt gyármunkásságot, mely a hon nyerstermékeit értékesítse, mely nélkül a földművelésben még oly gazdag nemzet is csak egy félkarú óriáshoz hasonlít; ezen gyármunkásságot még teremtenünk kell.
Pesti Hírlap, 1843. – Békés István: Napjaink szállóigéi. I–II. Gondolat, Bp., 1977., 314.;
Magyarországot a poklok kapui sem fogják megdönteni.
Országgyűlési beszéd. 1848. július 11. – Kossuth Lajos. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1977. 105.;
Kinyilatkoztatom, hogy azon nemzet nem fog élni, mely nemzet elvül nem választja azt, hogy aki őt kővel, azt mennykővel.
Országgyűlési beszéd, 1848. december 20. – Békés István: Napjaink szállóigéi. I–II. Gondolat, Bp., 1977., 317.;
Szolgái, és nem urai vagyunk a nemzetnek.
Levél Teleki Lászlóhoz – Békés István: Napjaink szállóigéi. I–II. Gondolat, Bp., 1977., 319.;
…tanácslám népemnek, hogy ha szabad akar lenni, legyen mindenekfelett igazságos, s jövendőjét nem fajuralomban, hanem jogegyenlőségben keresse.
Kiáltvány Amerika szabad népéhez – Kossuth demokráciája. Közreadja: Ács Tivadar, Szociáldemokrata Párt, Bp., 1943. 30.;
Legtöbb félreértés a világon az értelmezetlen (indefiniált) szavakból eredett.
A dunai állam-konföderáció és a nemzetiségi kérdés Uo. 36.;
…a revolúciókat sem rózsavízzel, sem glaszékesztyűkben nem lehet csinálni.
Uo. 38.;
A teória oly épület, melynek alapja a praxis. Aki ezt szem előtt tartva, általános eszméket penget, az puszta hangot mond, s üres szalmát csépel – vagy mást akar, mint amit mond.
Uo. 40.;
Kisebb nemzetek csak egymás közti szoros föderáció által biztosíthatják politikai lételöket s nemzeti önállóságukat és függetlenségüket.
Uo. 41.;
…lehet-e annak sorsa tűrhető, aki száműzött, bár a mennyekben?
Uo. 50.;
Szegény nemzet! Odajutottál, hogy újabb forradalomra legyen szükséged, ha nem akarod mind elveszteni, mit annyi kínos forradalmakkal szereztél!
…a nemzet szíve, úgy, mint egyéneké, megtörhet, de nem könnyen változik.
Én azt hiszem, hogy a rendnek nincs erősebb biztosítéka, mint a megelégedés, mely csak szabadság alapján lehetséges… Én tehát ellene vagyok a központosítás eszméjének.
…a hatalmat csak a szabadság rovására lehet összpontosítani.
Magyarország alkotmánya – Uo. 54.;
Szabad embert nem elégítheti ki a politikai szabadságnak azon paránnyá szétmosott adaga, mely abban határozódik, hogy időszakonkint egy-egy szavazatot vet ennek, vagy milliók szavazata közé a választásoknál; neki sérthetetlennek kell magát éreznie egyéni jogaiban, s szakadatlan befolyással kell bírnia községi s megyei ügyeiben.
Uo. 55.;
…az igazság mindig egyszerű, mint egyszerűek a természet nagy törvényei…
Uo. 70.;
Én minden nép önrendelkezési jogának nagy elvét vallom, és ünnepélyesen tagadom, hogy e jog gyakorlásába bármilyen idegen vagy idegen hatalom is beleavatkozhatna.
Beszéde Amerikába érkezésekor – Kossuth a magyar igazságért. Vál.: Bodor György. Nemzeti Könyvtár, Bp., 1944. 11.;
Nem csupán a nyelv teszi a nemzetet. Hanem az érdekek, a jogok, a kötelességek, a történelem, de főleg az intézmények közössége az, melyek által nyelvre nézve és fajilag különböző bizonyos lakosság egymáshoz fűződik…
Beszéd a New York-i Kossuth-vacsorán – Uo. 25. Ballagi Aladár;
A nyelvhatárok kitűzése tán még rosszabb következményekkel járna, mint hajdan a népvándorlás.
Uo. 27.;
…szabadságért küzdeni annyit jelent, mint nemzetiségért harcolni.
Uo. 29.;
A népek ösztöneiben a jót a gonosztól megkülönböztető tapintat van, mely alig valaha csalatkozik.
Értekezés Magyarországról. Irataim az emigrációból. II. köt. – Kossuth Magyarországért. Nemzeti Könyvtár, Bp., 1943. 7.;
…a magyar nyelvnek Magyarországon kívül hazája nincs.
Uo. 24.;
Én a forradalmat a népek szent jogának tartom.
Uo. 37.;
…a terjeszkedési tisztön minden hatalomnak természetében fekszik…
Uo. 51.;
Organizmus, mely él, s élve fejlődik: csak az intézményes szabadság lehet.
Uo. 54.;
Ne civakodjunk afölött, hogy mik voltunk: egyesüljünk arra, aminek lennünk kell.
Uo. 76.;
Ausztria nem nemzet, csak uralkodás…
Uo. 106.;
Ha a kisebb nemzetek a nagyhatalmak általi elnyeletéstől meg nem óvatnak, Európában nem lesz szabadság, nem lesz nyugalom, csak nagyravágyási, túlsúlyra törekvési vetélkedések lesznek egyfelöl, másfelől örökös konspirációk.
Uo. 107.;
A jogérzet szívósságán meg kell törnie még a fátumnak is.
Uo. 110.;
Ezredéves történelmünk bizonyságul szolgál, hogy nem vagyunk gyermek nemzet; 1848-i történelmünk bizonyságul szolgál, hogy nem vagyunk elaggott nemzet…
Uo. 113.;
…országlók jönnek-tűnnek, népek és nemzetek maradnak.
Népek, nemzetek legitim érdekeinek kielégítése adhat csak biztonságot, nyugalmat Európának, nem egyes dinasztiák hatalmának legyezgetése.
Uo. 114.;
…a függetlenség felett nemzetnek alkudni nem lehet.
…mi, magyar nemzet a béke kedvéért nem öljük meg magunkat. Tudunk okosabbat: a küzdést az életért.
…akkor legnagyobb a sötétség, mikor a hajnal közel van.
Uo. 122.;
Ha tűrnünk kell, tűrni fogunk, ha várnunk kell, várni fogunk, nem elbizakodva, de nem tétlenül.
Uo. 123.;
…úgy látszik, hogy a magyarnak hiába írták a történelmet. Nem okul semmin. Még csak saját kárán sem.
Mi nem mint osztrák ellenségek, hanem mint osztrák bűnrészesek fogunk számba vétetni.
„1849” – Kossuth a magyar igazságért. Vál.: Bodor György. Nemzeti Könyvtár 122–123. Bp., 1944. 44.;
Lázadásokat lehet csinálni, forradalmakat soha. Azok nem csináltatnak, hanem csinálódnak…
A népek soká tűrnek. De a legbékésebb türelemnek is van határa, melynél a húr megszakad. Csak ezen pontnál lehetségesek a forradalmak.
Uo. 45.;
Egész Európa nem egyéb mint egy nagy kaszárnya…
Uo. 49.;
Biztosítékokra nem a hatalomnak van szüksége, hanem a népnek.
Nyílt levél Deák Ferenchez – Uo. 56.;
Tudom, hogy a Cassandrák szerepe hálátlan szerep. De Te fontold meg, hogy Cassandrának igaza volt!
Uo. 57.;
A múlt a jövendőnek tüköre.
Levél a jászladányi kerület választóinak – Uo. 63.;
A félelem mindig rossz tanácsadó.
Levél a váci kerület választóinak – Uo. 66.;
A méltányos ellen szava bizony érdemel annyi megfontolást, mint a hízelgő barátoké…
…kifejlett s külön személyiségük teljes öntudatával bíró nemzeteket egy állammá összeolvasztani lehetetlen.
Uo. 69.;
…amely uralkodó biztos és hatalmas akar lenni, népeit elégedettekké kell tennie.
Csak lelkesedett sereggel lehet győzni…
Veszve csak azon nemzet lehet, amely lemondott önmagáról.
Uo. 70.;
…a nemzetek életébe vágó válságos kérdéseknél mindig csak egyetlen megoldás lehetséges…
Felelet sokaknak – Uo. 73.;
…mi magyarok nem bírunk a világpolgárság azon fokáig elmállani, vagy ha úgy tetszik, felemelkedni, hogy hazánkon kívül hont találhassunk…
Uo. 74.;
…állam csak az, amely mindennemű állami ügyei körül önállóan, függetlenül intézkedhetik.
Uo. 75.;
Ha mártírok nincsenek, a kereszt nem ül vala diadalt…
Uo. 76.;
…a bevégzett tényekben nagy erő rejlik, ha hatalom által támogattatnak. És nehezebb kiverni a házból a befogadott hívatlan vendéget, mint volt volna be nem fogadni.
…törvény a joggal nem mindig egyértelmű…
…a „jelen politikája” az oktalan állatok politikája.
Levél egy szigetvári egyesületnek – Uo. 80.;
…az, aki hatalomban van, a többséggel mindent elfogadtathat, mindent!
Levél Deák Ferenc halálakor – Uo. 93.;
Nagy ésszel csak nagyot lehet tévedni.
…a nagy jellemek fészke az arany középszerűség…
Uo. 94.;
Amit az okosnak az értelmessége nem lát meg, megérzi azt a gyermeki kedély.
Uo. 95.;
…eltiport nemzet újjászületik, de öngyilkos nemzetre nincs feltámadás.
Uo. 96.;
…az ember hite az ő mennyországa…
Beszéd a ceglédi százas küldöttséghez – Uo. 99.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT