A KASSAI KIRÁLYI HADSZERTÁR FEGYVERZETE ÉS FELSZERELÉSE A XVI-XVII. SZÁZADI INVENTÁRIUMOK TÜKRÉBEN

Teljes szövegű keresés

667DOMOKOS GYÖRGY: A KASSAI KIRÁLYI HADSZERTÁR FEGYVERZETE ÉS FELSZERELÉSE A XVI-XVII. SZÁZADI INVENTÁRIUMOK TÜKRÉBEN*
* Minthogy kutatási területem a tüzérség története, tanulmányomban a fő hangsúlyt e témakörre fektettem, a többi hadieszközzel csak érintőlegesen foglalkoztam. E tanulmány részben a bécsi Collegium Hungaricumban eltöltött ösztöndíjas időszak kutatásai nyomán készült. A kutatási lehetőségért ezúton is szeretnék köszönetet mondani.
In: Hadtörténelmi Közlemények 110. (1997) 4.
Kassa városa már a XV. századtól kezdve központi szerepet játszott nemcsak a felső-magyarországi régió, hanem távolabbi területek életében is. A mohácsi csatavesztést követő évtizedekben I. Ferdinánd és Szapolyai János is nagy fontosságot tulajdonított birtoklásának. Izabella királyné, Szapolyai özvegye 1552-ben adta át Ferdinánd biztosainak a várost. Ez lehetővé tette, hogy Kassa betagozódjék az oszmán hódítás feltartóztatására mind jobban kiépülő végvári rendszerbe. Jelentősége tovább növekedett, midőn 1559-ben hivatalosan is a felső-magyarországi főkapitányság székhelyévé vált.1
1 Pálffy 1995. 184. o. Pálffy Géza adatgazdag tanulmánya részletesen tárgyalja Kassa város jelentőségét és a kassai hadiipari központ kialakulását. Ehelyütt szeretnék köszönetet mondani Pálffy Gézának kemény, de mindig segítő szándékú kritikáiért, amelyekkel nagyban hozzájárult e tanulmány elkészültéhez.
A főkapitányi székhellyé válást megelőző évtizedekben, főként a kettős királyválasztást követően, Kassa környéke többször is hadműveleti területté vált. A városnak tehát, saját védelmére, mindenkor megfelelő mennyiségű fegyvert és muníciót kellett beszereznie, amelyet a városi hadszertárban tároltak.2 Az ezekről készült feljegyzésekből azonban jelen ismereteink szerint vajmi kevés maradt meg.3 A főkapitányi székhely kialakítása viszont magával vonta az előbbitől különálló királyi hadszertár kialakulását, amely a XVI-XVII. század folyamán fokozatosan jelentős „hadipari műhellyé” vált, ahonnan a környező várakat fegyverrel és munícióval látták el.4 Tanulmányomban azokat az összeírásokat, inventáriumokat fogom vizsgálni, amelyek kisebb részben Kassa város fegyverzetéről, főként azonban a királyi hadszertárról készültek.
2 Hogy Kassa városának volt saját külön hadszertára, azt egy 1658-ból származó jegyzék is bizonyítja. Kemény 1890. 382-383. o.
3 Pálffy Géza a kassai levéltárban végzett kutatásai alapján arra következtet, hogy ilyen jellegű források felbukkanására kevés esély van. Pálffy Géza szíves szóbeli közlése.
4 Erre konkrét bizonyítékkal szolgál az 1577. évi felmérés, amelyben az e célra tartalékolt, illetve gyártandó lőporról esik szó, valamint egy 1561-es gyulai összeírás, ahol részletesen elsorolják a Kassáról odaszállított hadianyagot. ÖStA KA AFA 1576/13/2. fol. 54., uo. 1563/6/ad 1. fol. 1.
Kassáról eddig tizenhat inventáriumot, illetve tüzérségi leltárt sikerült összegyűjtenem a XVI-XVII. századból.5 Ezeket a következő időpontokban vették fel: 1552. január 15., 6681552. január 17., 1554 december, 1555 február, 1557. szeptember 1., 1561 december, 1570. július 19., 1577, 1600 (?), 1640., 1647 szeptember, 1650. november 4., 1660. január 1., 1661, 1662. május 4., 1669. január 28. Az alábbiakban egyenként ismertetem a jegyzékek alapvető jellemzőit.
5 A tanulmány címének némileg ellentmondóan nemcsak várinventáriumokat, hanem más, a kassai fegyverzetek mennyiségét rögzítő listákat is felhasználtam. Az ezekben talált adatok ugyanis elengedhetetlenül szükségesek a téma teljesebb feldolgozásához. E jegyzékeket azonban nem tekintem klasszikus értelemben vett inventáriumoknak, jóllehet ezek a rendszerint több várról készített összeírások sok tekintetben az inventáriumokkal azonos szerkezetűek és tematikájúak. Megjegyzendő, hogy a korabeli szóhasználatban ezek a jegyzékek mindig más címet kaptak (pl. Verzeichnis).
A felsoroltak mellett Kemény Lajos kiadásából még három további, csak a középkori városfal tornyainak fegyverzetét tartalmazó leltár ismeretes: egy XVI. századi és két 1658-ból való. Kemény 1908. 381-384. o.
Az 1552. január 15-i, német nyelvű inventárium6 akkor keletkezett, amikor Izabella királyné, Lengyelországba távozván, átadta a várost I. Ferdinánd biztosainak. Ez az összeírás tehát „átadás-átvételi jegyzőkönyvnek” is tekinthető. Feltételezhető készítőinek nevét, minthogy azt a szövegben nem említik, csak az egyidejűleg felvett január 17-i inventáriumból ismerhetjük meg (l. alább). A forrás három, önálló címzéssel ellátott jegyzékből áll. A hosszabb első részben, a tulajdonos külön megjelölése nélkül, felsorolják a városban található fegyverzetet. A második részben azokat a kézi lőfegyvereket és muníciót vették listába, amelyeket „... a kassai polgárok, miután Izabella királynő távozott onnan, a város tulajdonaként előhoztak és megmutattak.”7 A harmadik rész a város teljes fegyverzetét összesíti.8 Ez utóbbi két jegyzék valamennyi eleme szerepel az elsőben is, ahol azonban a város lövegein kívül továbbiak is szerepelnek. A városban található valamennyi hadieszközt feltalálási helyén vették listába. A lövegpark egyetlen technikai jellemzőjeként a lövegek súlyát adja meg.
6 „Stat vndt Jnuentari alles Geschuzes, Puluers vnnd anderer Kriegs Munition, so Zu Cascha gefunden vnndt Beschriben wurden den 15 tag January Anno im Zwenvnndfunfzigisten.” ÖStA FHKA HKA HFU RN. 3. 1552. Konv. Jänner-Februar, fol. 43-54., 57. (A HKA HFU anyagát részben a MOL Filmtárában tanulmányoztam.) MOL Filmtár, W 1701. doboz. (Itt jegyzem meg, hogy a rövidítéseket, külön jelzés nélkül, mindenütt feloldottam, illetve az eredeti szövegben a mai elveknek megfelelően központoztam.)
7 A teljes cím így hangzik: „Jnuentary des Geschosses, Puluers, Bleyes vnd Anderer Kriegs munition, Welches die Burger Zw Cascha nach dem die Kunigin Jsabella von dannen verruckht, alß der Stat aigen furbracht vnnd anzaigt.” Uo. fol. 49.
8 „Jnuentary Alles Geschuzes vnnd Anderer Munition, der Stadt Kascha Zugehörig.” Uo. fol. 52.
Az 1552. január 17-i inventárium az előzővel azonos körülmények között, csak két nappal később készült. Bár az e két leltárban található tételek nagyobb részt azonosak, szerkezetüket tekintve eltérnek egymástól. E jegyzék elsőként az Izabella királyné távozása után hátrahagyott fegyvereket és lőszereket veszi sorra,9 majd pedig a város tulajdonában lévő fegyverzetet ismerteti, fajtánként csoportosítva. Az összeírást Izabella részéről Theodorus de Capitelis, Izabella királynő istállómestere, Ferdinánd részéről pedig Wernher György és Rakovszky György biztosok, valamint Ormányi Demeter udvari familiáris és Gallus Sonnebrodt helyettes királyi fizetőmester végezték. E két összeírásnak külön jelentőséget ad, hogy a nagyjából azonos tételeket az egyik német, a másik latin nyelven közli, lehetőséget teremtve a kifejezések összehasonlítására.10
9 A jan. 15-i leltárban szó sem esik arról, hogy az összeírtakból bármi is Izabella királynétól származna!
10 „Jnuentarium bellicorum tormentorum et Jnstrumentorum, quae Serenissima Princeps et Domina Domina Jsabella Hungarie Dalmatiae Croatiae etc. Regina tanque propria et suis pecunys et impensis parata et facta Cassouie reliquit, et per suum Magistrum stabuli Egregium Theodorum de Capitelis, iuxta ordinationem Commissariorum Sacrae Romanorum et Regiae Maiestatis Egregiorum Georgy Wernheri et alterius Georgy Rakowzki, ad manus Demetry Ormani eiusdem Regiae Maiestatis Curiae familiaris et Galli Sonnebrodt Vicemagistri solutionum apud arcem Saros assignari fecit.” ÖStA FHKA HKA HFU RN. 3. 1552. Konv. März, fol. 11-15. (MOL Filmtár, W 1701. doboz) A lista két példányban található az említett helyen, az első példány utolsó oldala hiányzik. Ezen inventárium 11-12. foliójának szinte szó szerinti másolatát, német fordítással l.: Uo. HFÖ RN. 5. 1552. Konv. Jänner, fol. 235, 244., ill. 236-237. A MOL MKA E 156 U et C. Fasc. 99. No. 12. alatti, azonos szövegű példány kiadását l.: Kárffy 1901. Annak ellenére, hogy a kassai inventáriumok egy részét már régebben kiadták, ahol lehet, az eredeti forrásokat használom, mivel a kiadásokban rendkívül sok az olvasati és átírási hiba.
669Az 1554. évi inventárium11 címe némi ellentmondást tartalmaz keletkezésének körülményeire vonatkozóan. Az első lapon ez olvasható: „A szent királyi felség Kassán levő tüzérségének és hadianyagának felülvizsgálata, amelyet legújabban az 1554. esztendő december havában, az ugyanezen év február havában készített és összeírt inventárium szerint, ugyanezen szent királyi felség biztosai, Dessewffy János és Tarnóczy András urak végeztek.” Eszerint a jegyzék decemberben, az az év februárjában végzett szemle eredményeinek felülvizsgálata során jött létre. A következő folión azonban az ellenkezőjét találjuk: „A kassai lövegek felülvizsgálata, amely a Kassára küldött Dessewffy János és Tarnóczy András megbízott urak által összeírt inventárium szerint a jelen 1554. esztendő március havában készült, amelyet Feledi Eustach kapitány úr nekünk átadott, s akinek példánya következik ...”.12 Eszerint az inventárium márciusban készült. A dolgot tovább bonyolítja, hogy a dokumentum végén a február 28-i dátum áll.13 A forrást azonban végig azonos kéz (Kisserényi Mihály írnok) jegyezte le, tehát a dátumok is egyszerre kerültek rá. Ebből az a következtetés vonható le, hogy ez a leltár a február 28-án felvettnek a decemberi felülvizsgálat során újból. betű szerint lemásolt változata.
11 „Jnuentarium der Munition vnd Profandt Zu Caschaw. Reuisio artelariae et bellicarum munitionum Sacrae Regiae Maiestatis Cassouiae existentium nouißime facta mense Decembri Anno 1554, secundum inuentarium eodem anno Mense Februario factum et conscriptum, per Commissarios eiusdem Sacrae Regiae Maiestatis dominos Joannem Desewffi et Andream Tharnoczj. Jtem Jnuentarium annonae Regiae, factum eodem anno .1554. Mense Decembri.” ÖStA FHKA HKA HFU RN. 4. 1554. Konv. sine dato, fol. 16-23. (MOL Filmtár, W 1702. doboz).
12 Reuisio Tormentorum Bellicorum Cassouie facta est secundum Jnuentarium conscriptum per dominos Commissarios Joannem Desewffj et Andream TharnocZy Cassouiam missos mense Martio anno presente 1554, quod nobis dominus Eustachius Feledi Capitaneus exhibuit, cuius exemplum sequitur, et sunt omnia eodem numero inuenta nec plus nec minus. Uo. fol. 17.
13 Uo. fol. 20.
Ez a latin nyelvű összeírás először a tüzérségi eszközöket és a muníciót írja le tételesen – minden technikai jellemző nélkül –, majd pedig a védműveken található fegyverzet következik. Ezt egészíti ki az Erdélyből visszatérő Gianbattista Castaldo által hátrahagyott hadieszközök, illetve a Kassán található élelmiszer jegyzéke. Külön figyelemre tarthat számot, hogy a XVI. századi kassai inventáriumok közül egyedül ennél és az itt következő 1555 februári listában találkozunk mesterségek és szerszámaik említésével.
1555 februári inventárium14 egy magasabb szintű, Kassa helyzetét a maga teljességében vizsgáló jelentésegyüttes része.15 Ám ennek ellenére ez sem más, mint a fentebb említett, 1554 február 28-ra datált jegyzék betű szerinti másolata, ráadásul ugyanannak a Kisserényi Mihály írnoknak a kezétől származik. A különbség az előzőhöz képest csak annyi, hogy a felsorolásból hiányzik a Castaldo-féle hadianyag.
14 „Jnuentarium tormentorum et aliorum instrumentorum bellicorum Cassouiae existentium.” ÖStA FHKA HKA HFU RN. 5. 1555. Konv. Februar, fol. 60-63., 66. (MOL Filmtár, W 1703. doboz).
15 Uo. fol. 59-87.
670Az 1557. szeptember 1-i latin inventárium felvételének körülményeiről egyelőre semmit sem tudunk. A jegyzék teljes egészében a feltalálási hely szerint írja le fegyverzetet, de ez sem közöl technikai jellemzőket.16
16 „Jnuentarium Bombardarum, puluerum, globorum, Salnitri, sulphuris, plumbi et aliarum munitionum Cassouiae existentium, prima die Septembris, in anno 1557 factum.” MOL MKA E 156 U et C. Fasc. 76. No. 3. 1557. szept. 1. fol. 1-5. Kiadta: Kárffy 1901. A kassai levéltárban levő eredeti kiadását l.: Kemény 1890. Itt kell megjegyeznem, hogy az U et C-ben egy numerus alatt ugyanazon várra, településre vonatkozóan rendszerint több különböző, más-más időpontban keletkezett irat található, melyeknek folioszámozása gyakorta, így a kassai inventáriumok esetében is, újra kezdődik. Az iratok azonosítását a dátum teszi lehetővé.
Az 1561 decemberi német nyelvű inventárium az első, amelynek bevezetője egyértelműen kimondja, hogy ez a jegyzék a királyi hadszertárról készült. Szerkezetileg is eltér a korábbiaktól, mert nem a feltalálási hely, hanem kifejezetten fegyverzettípus szerint csoportosít. Összeírójaként csupán egyetlen személyt jelöl meg az irat, egy igazi szakembert, Hans Schmidt királyi hadszertárnokot.17 Ebből, s felvételének idejéből arra lehet következtetni, hogy „rendes” év végi leltárról van szó. Ebben fajták szerint csoportosítva találjuk a fegyvereket és a muníciót, és először sorol fel részletesebben egy sor segédeszközt és -anyagot.18
17 Pálffy 1995. 210. o.
18 „Jnuentuari Alles Geschuz vnnd Munition, so die Römische Kaiserliche Majestät in der Statt vnd dem Zeughaus Zu Kaschaw all enthalben vnder Jrer Mt: Zeugwarten daselbs hannden vnd Verwarung Haben.” ÖStA KA AFA 1562/1/1. fol. 1-5.
Az 1570. július 19-i lista egy nagyszabású, Felső-Magyarország valamennyi királyi várát átfogó fegyverzet- és munícióösszeírás része, amely immár szintúgy csak a királyi hadszertár leltára, ám pusztán a lövegek darabszámát közli.19
19 „Particular Auszug alles Geschuzs vnd Munitionen, so in der Römischen Kayserlichen Majestät Zeugheusern des ObernCraiss Hungern Verhanden Vom 19 July diz 70 Jars.” ÖStA KA AFA 1570/11/1. fol. 2-3.
Az 1577. évi német nyelvű lista az azévi nagy haditanácskozás részeként végzett országos várvizsgálatban olvasható. Ez utóbbi már nem csak a fegyverzet és a muníció mennyiségét, hanem az egyes várak állapotát, védelmi képességét, a bennük állomásozó katonaság helyzetét is tartalmazza. Minthogy a felmérést a Haditanács rendelte el, biztosra vehető, hogy a királyi hadszertár leltáráról van szó.20
20 Ez az összeírás egy vaskos, száznál több foliót tartalmazó irat része, melynek címe: „Offension vnd Defension beratschlag ordnung von Jro fürstliche durchlaut Erzhörzog Carls Hochselligen gedechtnüß in offnen Khrieg des Thierckhischen Khaiser anzug betreffend Von 1576 Jahr.” ÖStA KA AFA 1576/13/2. Ezen belül a kassai fegyverek listája az 54-55. folión található, külön cím nélkül. Kiadta: Geöcze 1894. A hadiszerek listáját kiadta: Geöcze 1894/2. Az összeírást Pálffy datálta, jelzete ellenére, 1577-re. Pálffy 1995. 205. o.
Az 1600. évi (?) latin nyelvű inventárium nem egyéb, mint a királyi hadszertár lövegeinek puszta felsorolása. Datálása teljesen bizonytalan, az évszámot idegen kéz jegyezte az eredeti példány aljára (épp hogy olvashatóan halvány), majd a későbbi levéltáros a jobb felső sarkába. A dátumot ezért puszta azonosítóként lehet csak elfogadni.21
21 „Extractus sive Consignatio Tormentorum tam Majorum qvam minorum in Armamentario Suae Majestatis Sacratissimae Cassoviensi existentium.” MOL MKA E 211 Lymbus, Ser. II. 30. t. fol. 121.
671Az 1640. évi a mindössze két magyar nyelvű inventárium egyike. A fegyverzet leírásánál először adja meg a lövegek kaliberét, mint alapvető technikai adatot. Emellett a különféle eszközökben és nyersanyagokban mutatkozó hiányt összegzi. Eme második rész címéből tudható, hogy ez is a hadszertár leltára: „Az Őfölsége Kassai Zeugházához mindenféle eszközökben való fogyatkozások.”22
22 Merényi 1916. Ottani hivatkozása: „Eredetije a kismartoni Eszterházy herczegi főlevéltárban.”
Az 1647. évi német nyelvű inventáriumot Mozdóssy Imre, Bodpolányi Mihály és Michael Puttenberger királyi biztosok írták össze, egy korábbi jegyzék alapján. A kassai királyi hadszertár teljes, rendkívüli részletességgel és aprólékossággal felvett leltárát adja. A lövegpark esetében először találjuk együtt a legfontosabb technikai jellemzőket.23
23 „Jnuentarium. Dießes Jnuentarium ist den Andern Jnuentarium Nach abgeschriben wordten, so in SePtembriß Monath Anno 1647 ist geschriben Vndt jnuentiret wordten; Vndt Jezo Jhrer Römischen Khayserlichen Mayestät Herrn Commissarn, alß der Edle Vndt Vesste Herr Emericuß Moschtoschy Vndt Herr Michael Bodpolanj Vndt auch Herr Jahanneß Puttnberger, Alß widerumben besichtiget, Vndt ihnen dießes Jnuentarium Vbergeben wordten.” MOL MKA E 211 Lymbus, Ser. II. 28. t. fol. 43-56.
Az 1650. évi német nyelvű inventárium az 1647. évivel gyakorlatilag azonos szerkezetű és részletességű. Az összeírás célját ugyan nem, de készítőit ismerjük: a két szakember, Nicolaus Schardt, a császár felső-magyarországi mustra- és hadbiztosa és Johann Schmiedt felső-magyarországi főhadszertárnok-helyettes mellett Korocz György szepesi kamarai levéltárőr. Az említett személyek tisztségét figyelembe véve feltételezhető, hogy a leltárt központi utasításra vették fel.24
24 „Jnuentarium Aller Groß Vndt Khlainen Stuckh, Pöller, Munition vnd Zeug requisiten, So sich Anno 1650. den 4. Novembris in dem Khayßerlichen Zeughauß Caschaw befinden, Wie nach volgt Vndt specificierter Zuesehen ist.” MOL MKA E 156 U et C, Fasc. 76. No. 3. 1650. nov. 4. fol. 1-10. Kiadta: Kárffy 1902.
Az 1660. évi latin nyelvű lista egy kisebb felső-magyarországi – öt királyi vár hadszertárának ágyúit tartalmazó – összeírás része.25
25 „Extractus, Quantum in Caesareis Armamentarijs domibus Superiorum Hungariae Partium de Tormentis et Munitionibus reperitur, utpote Cassouiae, Sendrö, Putnok, Disgyor et Onod: die 1. Januaris anno 1660.” MOL MKA E 211 Lymbus, Ser. II. 24. t. fol. 91-92.
Az 1661. évi inventárium szintén magyar nyelvű. Ez is egyszerű lövegfelsorolás.26
26 Merényi 1895. „Consignatio munitiorum quae in fortalitiis Superioris Hungariae reperiuntur Anno 1661.” Ottani hivatkozása: „A kismartoni főlevéltárban. Fasc.: 30. Nr. 11. Rep.: 72.”
Az 1662. évi német nyelvű inventárium is az 1647. évivel gyakorlatilag azonos szerkezetű és részletességű. Összeírói Pederi János kassai várnagy, Szalay András kassai harmincados és Paul Krauss megbízott hadszertárnok-helyettes. Személyükből arra lehet következtetni, hogy a jegyzék a helyi tisztségviselők számára készült éves leltár.27
27 „Inuentarium Aller Groß Vnndt Klein Stuckh, Pöller, Munition Vnndt Zeig requisiten, So sich Anno 1662. den 4 May. in dem Kayserlichen Zeig Hauß inn Caschau Befundenn, Wie nach Volget vnnd Specificirter zu sehenn ist.” MOL MKA E 156 U et C, Fasc. 76. No. 3. 1662. máj. 4. fol. 1-14. Kiadta: Domokos 1990. A jegyzék fordítása, azóta végzett kutatásaim tükrében, jelentős módosításra szorul.
Az 1669. évi német nyelvű inventárium is gyakorlatilag az 1647. évivel azonos szerkezetű és részletességű. A jegyzéket az Udvari Kamara kirendelt biztosai állították össze a királyi hadszertár tisztségviselőinek jelenlétében.28
28 „Jnuentarium Aller groß vndt Kleinen geschütz, wie auch Kugelln, Pulfer, bley, Zündtstrickh, feüerwerckh, Salliter, Schwefell, so wohl auch andterer Munition vnndt Zeüg sachen, so wie in disem 1669 Jahr dem 28 Januar durh die von Einer Löblichen Cammer darZue verordtnete Commissarien Zum emPfang vberliffert worden bey dem Zeügambt in Caschau:” MOL MKA E 156 U et C. Fasc. 76. No. 3. 1669. január 28. fol. 1-18.
672A fentiekből is egyértelműen megállapítható, hogy a városi és a királyi hadszertár időben és térben teljesen elkülönült egymástól. Ha figyelembe vesszük, hogy a város 1559-ben lett főkapitányi székhely, akkor az ezen időpont előtt felvett leltáraknak a városi és a városban őrzött királyi fegyverzetet kellett összesíteniük. Közülük az 1552. január 15-i, 1554-es (és az 1555-ös), valamint az 1557-es jegyzékekben egyfelől a középkori városfal védelmére szolgáló (és részben a céhek tulajdonában levő), másfelől pedig a városi középületekben („vnter dem Radthauß” vagy „Jn domo Senatoria”29) tárolt fegyverzetet találjuk. A 1552. január 17-i, címzése szerint, szintén a város tulajdonában levő hadieszközöket tartalmazza. A királyi hadszertár létrejöttét az 1559-1561 közötti évekre tehetjük, mivel az 1561-es leltárban már a városban és a királyi hadszertárban levő uralkodói tulajdonú fegyvereket vették nyilvántartásba.30
29 ÖStA FHKA HKA HFU RN. 3. 1552. Konv. Jänner-Februar, fol. 43., MOL MKA E 156 U et C. Fasc. 76. No. 3. 1557. fol. 2.
30 ÖStA KA AFA 1562/1/1. fol. 2.
Az alábbiakban tehát a felsorolt tizenhat inventárium adatai alapján egyrészt megkísérlek képet alkotni Kassa városa és a kassai királyi hadszertár fegyverzetéről és felszereléséről, illetve általánosabb következtetésekre jutni az inventáriumokkal, mint speciális forráscsoporttal kapcsolatban.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages