Irodalom

Teljes szövegű keresés

121Irodalom472
472 Egyaránt tartalmazza a felhasznált és a csak tájékoztató jelleggel közölt munkákat.
Adams 1990
Adams, Simon, Tactics or Politics? „The Military Revolution” and the Hapsburg Hegemony, 1525–1648, in Tools of War, Instruments, Ideas and Institutions of Warfare, 1445–1871, ed. John A. Lynn, Urbana–Chicago, 1990, 28–52.
Arnold 1995
Arnold, Thomas F., Fortifications and the Military Revolution. The Gonzaga Experience, 1530–1630, in The Military Revolution Debate. Readings on the Military Transformation of Early Modern Europe, Ed. Clifford J. Rogers, Boulder–San Francisco–Oxford, 1995, 201–226.
Balla 1996
Kisari Balla György, Törökkori várrajzok Stockholmban, Bp., 1996.
Balogh 1982
Balogh Jolán, Varadinum. Várad vára, I–II, Bp., 1982, (Művészettörténeti Füzetek, 13/1–2).
Banfi 1932
Banfi, Florio, Carlo Theti és a magyar várépítészet, in Hadtörténelmi Közlemények, 33(1932), 13–19.
Banfi 1941
Banfi, Florio, Báthory István és Domenico Rindolfi, in Hadtörténelmi Közlemények, 42(1941), 22–37.
Boeheim 1888
Boeheim, Wendelin, Urkunden und Regesten aus der k.k. Hofbibliothek, Teil II, in Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, Band VII, Wien, 1888.
Bogdán 1990
Bogdán István, Magyarországi hossz- és földmértékek, 1601–1874, Bp., 1990.
Braudel 1996
Braudel, Fernand, A Földközi tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában, Bp., 1996, I–III.
Csorba 1980
Csorba Csaba, Várak a Hegyalján, Bp., 1980.
Csorba 1985
Csorba Csaba, Vég-Gyula várának históriája, Bp., 1985.
De la Croix 1963
De la Croix, Horst, The Literature on Fortification in Reneissance Italy, in Technology and Culture, 4(1963), 30–50.
Détsy 1995
Détsy Mihály, Tokaj várának története, in Tokaj. Várostörténeti tanulmányok, szerk. Bencsik János – Orosz István, Tokaj, 1995.
DeVries 1998
DeVries, Kelly, Gunpowder Weaponry and the Rise of the Early Modern State, in War in History, 1998 5 (2), 127–145.
Domokos 1986
Domokos György, Várépítészet és várharcászat Európában a XVI–XVII. században, in Hadtörténelmi Közlemények, Új folyam, XXXIII(1986/1), 47–110.
122Domokos 1997a
Domokos György, Adatok a komáromi vár 16. századi építéstörténetéhez, in Limes, 10(1997/4), 67–92.
Domokos 1997b
Domokos György, Az olasz várépítészet és alkalmazása a magyar végvári rendszer kiépítésben, in Studia Agriensia 17(1997), 179–201.
Domokos–Hausner ––Veszprémy 1997
Domokos György–Hausner Gábor–Veszprémy László, Hadtudományi nyomtatványok régi könyvjegyzékeinkben, in Magyar Könyvszemle, 113(1997/1), 33–57.
Downing 1992
Downing, Brian M., The Military Revolution and Political Change. Origins of Democracy and Autocracy in Early Modern Europe, Princeton, 1992.
Duffy 1979
Duffy, Christopher, Siege Warfare. The Fortress in the Early Modern World, London–Henley, 1979.
Ember 1946
Ember Győző, Az újkori magyar közigazgatás története Mohácstól a török kiűzéséig, Bp., 1946.
Éri 1961
Éri István szerk., A kisvárdai vár története, Kisvárda, 1961.
Fellner–
–Kretschmayr 1907
Fellner, Thomas–Kretschmayr, Heinrich, Die österreichische Zentralverwaltung, I. Abt., Von Maximilian I. bis zur Vereinigung der österreichischen und böhmischen Hofkanzlei (1749), 1. Band, Geschihtliche Übersicht, Wien, 1907.
Gerő 1955
GerőLászló, Magyarországi várépítészet, Bp., 1955.
Gerő 1968
GerőLászló, Magyar várak, Bp., 1968.
Gerő 1975
GerőLászló, Várépítészetünk, Bp., 1975.
Glossarium 1979
Glossarium Artis. Wörterbuch zur Kunst, Band 7, Festungen. Der Wehrbau nach Einführung der Feuerwaffe, Red. Rudolf Huber–Renate Rieth, Tübingen, 1979.
Gyalókay 1942
Gyalókay Jenő, A váradi vár, in Hadtörténelmi Közlemények, 43(1942), 64–95.
Hale 1965
Hale, John R., The Early Development of the Bastion. An Italian Chronology, c.1450 – c.1534, in Hale, J. R.–Highfield, R.–Smalley, B., Europe in the Late Middle Ages, Evanstone, Ill., 1965, 466–494.
Hale 1977
Hale, John R., Renaissance Fortification. Art or Engineering? Norwich, 1977.
Hogg 1975
Hogg, Ian V., Fortress. A History of Military Defence, London, 1975.
Hughes 1974
Hughes, Quentin, Military Architecture, London, 1974.
Jähns 1889
Jähns, Max, Geschichte der Kriegswissenschaften vornemlich in Deutschland, Erste Abteilung, XV. und XVI. Jahrhundert, München–Leipzig, 1889.
Janko 1871
Janko, Wilhelm von, Lazarus Freiherr von Schwendi oberster Feldhauptmann und Rath Kaiser Maximilian’s II., Wien, 1871.
Kapossy 1956
Kapossy János, Művészettörténeti regeszták a királyi határozatokból és rendeletekből, közzéteszi Bánrévi György, Művészettörténeti Értesítő, 1956, 47–53, 190–197, 318–330.
Kárpáthy 1933
Kárpáthy-Kravjánszky Mór, Rudolf uralkodásának első tíz éve (1576–1586). A velencei kir. állami levéltár császári udvarból való követjelentései alapján, Bp., 1933.
Kelenik 1991
Kelenik József, A kézi lőfegyverek jelentősége a hadügyi forradalom kibontakozásában, in Hadtörténelmi Közlemények, 104(1991/3), 80–122 és 104(1991/4), 3–52.
123Kelenik 1995
Kelenik József, A kanizsai védelmi övezet és természetföldrajzi XVI. század 70-es éveinek végén, in Studia Agriensia, 15(1995), 163–172.
Kingra 1993
Kingra, Mahinder S., The Trace Italienne and the Military Revolution During the Eighty Years’ War, 1567–1648, in The Journal of Military History, 57(July 1993), 431–446.
Koroknay 1970
Koroknay Gyula, Kálló egykori vára, in A nagykállói járás múltja és jelene, Nagykálló, 1970.
Kozák 1968
Kozák Károly, Az egri vár feltárása, (1957–67), V. rész, in Az Egri Múzeum Évkönyve, 6(1968), 115–128.
Kreyczi 1894
Kreyczi, Franz, Urkunden und Regesten aus dem k. und k. Reichs-Finanz-Archiv, Teil II, in Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, Band XV, Wien, 1894.
Lynn 1990
Lynn, John A., The Pattern of Army Growth, 1445–1945, in Tools of War, Instruments, Ideas and Institutions of Warfare, 1445–1871, ed. John A. Lynn, Urbana–Chicago, 1990, 1–27.
Lynn 1991
Lynn, John A., The Trace Italienne and the Growth of Armies, The French Case, in The Journal of Military History, 55(July 1991), 297–330.
Maggiorotti 1936
Maggiorotti, Leone Andrea, Architetti e architetture militari, Volume II, L’opera del genio italiano all’estero serie quanta. Gli architetti militari, Volume secondo, Roma, 1936.
Maggiorotti–
–Banfi 1933
Maggiorotti, Leone Andrea–Banfi, Florio, Pietro Ferabosco, in Hadtörténelmi Közlemények, 34(1933), 156–173.
Marosi 1974
Marosi Endre, Itáliai hadiépítészek részvétele a magyar végvárrendszer kiépítésében 1541–1592 között, in Hadtörténelmi Közlemények, Új folyam, XXI(1974/1) 28-72.
Martonfalvay 1986
Török Bálint deákjának, Martonfalvay Imrének naplótöredéke és emlékirata, 1555, 1585, Bp., 1986. (A magyar nyelvtörténet forrásai, 1)
Matunák 1896
Matunák Mihály, Érsek-Újvár alapítási éve, in Századok 30(1896), 337–341.
Matunák 1897
Matunák Mihály, Érsekújvár második alapítása, in Hadtörténelmi Közlemények, 10(1897), 102–108.
McNeil 1982
McNeil, William H., The Pursuit of Power. Technology, Armed Forces and Society since A.D. 1000, Oxford, 1982.
Pálffy 1995
Pálffy Géza, A főkapitányi hadiipari műhely kiépülése Kassán és nyersanyagellátó forrásai, in Studia Agriensia, 15(1995), 183–221.
Pálffy 1996a
Pálffy Géza, A török elleni védelmi rendszer szervezetének története a kezdetektől a 18. század végéig, in Történelmi Szemle 38(1996/2–3), 163–217.
Pálffy 1996b
Pálffy Géza, Egy Zala megyei település nevének keletkezéstörténete és eddig ismeretlen XVI. századi névadója. (Kilimán falu és Andreas Kielman von Kielmansegg), in Magyar Nyelv 92(1996), 169–174.
Pálffy 1997
Pálffy Géza, Kerületi és végvidéki főkapitányok és főkapitány-helyettesek Magyarországon a 16–17. században, in Történelmi Szemle 39(1997), 257–288.
Pálffy 1999
Pálffy Géza, Európa védelmében. Haditérképészet a Habsburg Birodalom magyarországi határvidékén a 16–17. században, Bp., 1999.
124Pálffy–Perger
1998
Pálffy Géza–Perger, Richard, A magyarországi török háborúk résztvevőinek síremlékei Bécsben (XVI–XVII. század), in Fons, 5 (1998/2), 207–264.
Papp 1965
Papp László, Szigetvár XVI–XVII. századi erősség-rendszere, in Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 1965, 213–255.
Parker 1988
Parker, Geoffrey, Die militärische Revolution, Frankfurt–New York, 1988.
Parker 1995
Parker, Geoffrey, The „Military Revolution”, 1560–1660 – a Myth? in The Military Revolution Debate. Readings on the Military Transformation of Early Modern Europe, ed. Clifford J. Rogers, Boulder–San Francisco–Oxford, 1995, 37–54.
Pataki 1931
Pataki Vidor, A XVI. századi várépítés Magyarországon, in A Bécsi Magyar Intézet Évkönyve I, Bp., 1931, 98–132.
Pataki 1934
Pataki Vidor, Az egri vár élete, Klny. a ciszterci rend egri Szent Bernát-Gimnáziumának 1933/34. évi értesítőjéből, Eger, 1934.
Pepper–Adams 1986
Pepper, Simon–Adams, Nicholas, Firearms and Fortifications. Military Architecture and Siege Warfare in Sixteenth-Century Siena, Chicago–London, 1986.
Perjés 1967
Perjés Géza, Az oszmán birodalom európai háborúinak katonai kérdései (1356–1699), in Hadtörténelmi Közlemények, Új folyam XIV(1967/2), 339–372.
Pfannl 1930
Pfannl Jenő, Régi ábrák és képek Győr váráról, in Győri Szemle, 1(1930), 217–242.
Pfannl 1944
Pfannl Jenő, Kézirajzi tervek Győr váráról, in Győri Szemle, 15(1944), 2–19.
Podewils 1992
Podewils, Katharina, Kaiser Maximilian II. (1564–1576) als Mäzen der bildenden Künste und der Goldschmiedekunst, Doktori disszertáció, Universitätsbibliothek, MGW–974/I. Wien, 1992.
Pollak 1991
Pollak, Martha D., Military Architecture, Cartography and the Representation of the Early Modern European City. A Checklist of Treatises on Fortification, Chicago, 1991.
R. II. 1878
R. II., Zur Entwickelungs-Geschichte des Bastionär-Systems, insbesondere über Peter Frans und Daniel Speckle, in Archiv für die Artillerie- und Ingenieur-Offiziere, 42(1878), 191–237.
Regele 1949
Regele, Oskar, Der österreichische Hofkriegsrat, 1556–1848, Wien, 1949.
Roberts 1995
Roberts, Michael, The Military Revolution, 1560–1660, in The Military Revolution Debate. Readings on the Military Transformation of Early Modern Europe, ed. Clifford J. Rogers, Boulder–San Francisco–Oxford, 1995, 13–35.
Rogers 1993
Rogers, Clifford J., The Military Revolution of the Hundred Years War, in The Journal of Military History, 57(July 1993), 241–278.
Rogers 1995
Rogers, Clifford J., The Military Revolution in History and Historiography, in The Military Revolution Debate. Readings on the Military Transformation of Early Modern Europe, ed., Clifford J. Rogers, Boulder–San Francisco–Oxford, 1995, 1–10.
Scherer 1938
Scherer Ferenc, Gyula város története, I, A földesúri város, Gyula, 1938.
Schmidtchen 1977
Schmidtchen, Volker, Bombarden, Befestigungen, Büchsenmeister. Von den ersten Mauerbrechern des Spätmittelalters zur Belagerungsartillerie der Renaissance, Düsseldorf, 1977.
Sugár 1971
Sugár István, Az egri vár és viadala, Bp., 1971.
125Sugár 1976
Sugár István, Szigetvár és viadala, Bp., 1976.
Taylor 1973
Taylor, Frederick Lewis, The Art of War in Italy, 1494–1529, Westport, Connecticut, 1973.
Veress 1938
Veress Endre szerk., Gyula város oklevéltára (1313–1800), Bp., 1938.
Veress 1944
Báthori István erdélyi fejedelem és lengyel király levelezése, II, (1576–1586), kiad. Veress Endre, Kolozsvár, 1944.
Veress 1948
Báthori István király levélváltása az erdélyi kormánnyal (1581–1585), kiad. Veress Endre, Bp., 1948 (Magyar Történelmi Emlékek, I. oszt. Okmánytárak, XLII).
Vigano 1994
Viganò, Marino, Architetti e ingegneri militari italiani all’estero dal XV al XVIII secolo, un bilancio storiografico, in Architetti e ingegneri militari italiani all’estero dal XV al XVIII secolo, a cura di Marino Viganò, Instituto italiano dei castelli, Livorno, 1994, 11–28.
Zastrow 1839
Zastrow, Anton von, Geschichte der beständigen Befestigungen oder Handbuch der vorzüglichsten Systeme und Manieren der Befestigungskunst, Leipzig, 1839.
 

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages