INVENTÁRIUMKIADÁSOK

Teljes szövegű keresés

INVENTÁRIUMKIADÁSOK
vár, évszám
kiadás helye
a forrás eredeti helye
Babócsa, 1563
Szakály Ferenc: A babócsai váruradalom 1561-es urbáriuma és a babócsai vár 1563-as leltára. Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv. 2. Szerk.: Kanyar József. Kaposvár, 1971. 78-80.
MOL MKA E 156 U et C. Fasc. 99. No. 14.
(Vág)Beszterce, 1580
Szendrei János: Párhuzam négy magyarországi vár hadi fölszerelése között a XVI-ik és XVII-ik században. Ludovica Akadémia Közlönye, 20. (1892) 929-939.
MOL MKA E 211 Lymbus, Ser. II. 30. t. fol. 99r-100v.
Bethlen, 1661
B. Nagy Margit: Várak, kastélyok, udvarházak, ahogy a régiek látták. XVII-XVIII. századi erdélyi összeírások és leltárak. Bukarest, 1973. 128-131.
 
Buda, 1686
Rómer Flóris: Azon ágyúk, mozsarak és vetágyúk inventáriuma melyek Buda bevétele után 1686-ik év szeptember 3-án az állásokon találtattak. Archeológiai Közlemények, 12. (1878) 50-55.
 
Ecsed, 1619
Szendrei János: Az ecsedi vár 1619-ben. Hadtörténelmi Közlemények, 3. (1890) 79-81.
MOL MKA E 211 Lymbus, Ser. II. 30. t. fol. 135r-140v.
Eger, 1562
Szabó Károly: Az egri vár hadi szereinek és más szerszámainak összeírása 1562-ből. Történelmi Tár, 1881. 746-763.
Erdélyi Múzeum kézirattára
Eger, 1688
Thaly Kálmán: Az egri vár ágyúi és lőszerei. Századok, 6. (1872) 337-341.
MOL MKA E 211 Lymbus, Ser. II. 30. t. fol. 232r-248v.
Eger, 1690
Kárffy Ödön: Eger 1690-iki tüzérsége. Hadtörténelmi Közlemények, 16. (1915) 416-427.
MOL MKA E 211 Lymbus, Ser. II. 28. t. fol. 76r-90v.
Érsekújvár, 1685
Fejérpataky László: Érsekújvár ágyúi 1685-ben. Századok, 11. (1877) 177-181.
ÖStA KA AFA 1685/8/1. fol. 359r-360v.
Füzér, 1668
Komáromy András: A tolcsvai Bónis-család levéltárából. Történelmi Tár, 1886. 150-181.
 
Galgóc, 1622
Komáromy András: Sempte és Galgócz hadifelszerelése 1622-ben. Századok, 23. (1889) 403-412.
MOL MKA E 148 NRA Fasc. 1009. No. 26.
Görgény, 1652
B. Nagy Margit: Várak, kastélyok, udvarházak, ahogy a régiek látták. XVII-XVIII. századi erdélyi összeírások és leltárak. Bukarest, 1973. 95-111.
 
Görgény-vár, 1690, 1692, 1695, 1702
Koncz József: Görgényvár hadi fölszerelése az 1690., 1692., 1695. és 1702. években. Hadtörténelmi Közlemények, 8. (1895) 279-284.
 
Gyula, 1520
Veress Endre: Gyula város oklevéltára (1313-1800). Budapest, 1938. 76-77.
 
Gyula, 1522
Veress Endre: Gyula város oklevéltára (1313-1800). Budapest, 1938. 81.
 
Gyula, 1528
Veress Endre: Gyula város oklevéltára (1313-1800). Budapest, 1938. 131-135.
 
Gyula, 1554
Veress Endre: Gyula város oklevéltára (1313-1800). Budapest, 1938. 239-240.
MOL MKA E 156 U et C. Fasc. 76. No. 1. fol. 14r., 15r-18v.
Gyula, 1559
Veress Endre: Gyula város oklevéltára (1313-1800). Budapest, 1938. 299-302.
MOL MKA E 156 U et C. Fasc. 76. No. 1. fol. 1r-9v.
Gyula, 1561
Veress Endre: Gyula város oklevéltára (1313-1800). Budapest, 1938. 335-337.
MOL MKA E 156 U et C. Fasc. 76. No. 1. fol. 20r-23r.
Huszt, 1667
Lukinich Imre: Huszt várának leltára 1667-ből. Hadtörténelmi Közlemények, 14. (1913) 302-303.
gr. Bethlen Gábor keresdi levéltárában
Huszt, 1669
Koncz József: A huszti vár lövő szerszámainak leltára. Hadtörténelmi Közlemények, 5. (1892) 133-140.
Marosvásárhely, gr. Teleki nemzetség közös levéltárában, 4315.sz.
Huszt, 1688
B. Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században. II. köt. Budapest, 1879. 392-398.
gr. Khuen-Héderváry Károly hédervári kéziratgyűjteményének 27. köt.
Kanizsa, 1556
Szendrei János: Párhuzam négy magyarországi vár hadi fölszerelése között a XVI-ik és XVII-ik században. Ludovica Akadémia Közlönye, 20. (1892) 929-939.
MOL MKA E 211 Lymbus, Ser. II. f. 33. (ez a Szendrei által megadott forráshely, de ott nincs!)
Kanizsa, 1588891
891 Valójában ez a Komár várába szállított lőszerek jegyzéke, de annak idején elnéztem a címzést.
Domokos György: Kanizsa 1588. évi, Szatmár 1600 körül készült inventáriuma. Hadtörténelmi Közlemények, Új folyam, 35. (1988) 3. 546-551.
MOL MKA E 211 Lymbus, Ser. II. 28. t. fol. 18-23.
Kanizsa, 1690
Szita László: Dokumentumok a kanizsai blokád és a vár kapitulációjának történetéről, 1688-1690. In: Somogy Megye Múltjából. Levéltári Évkönyv, 25. Szerk.: Szili Ferenc. Kaposvár, 1994. 116-120.
 
Kassa, 1557., ?, 1658.
Kemény Lajos: Kassa fegyvertára a XVI. és XVII. században. Történelmi Tár, 1890. 377-384.
 
Kassa, 1552. jan. 15.
Domokos György: A kassai királyi hadszertár fegyverzete és felszerelése a XVI-XVII. századi inventáriumok tükrében. Hadtörténelmi Közlemények, 110. (1997) 4. 667-747.
ÖStA FHKA HKA HFU RN. 3. 1552. Konv. Jan.-Febr. fol. 43r-57r.
Kassa, 1552. jan. 17.
Kárffy Ödön: Kassa város tüzérségi felszerelése. Történelmi Tár, 1901. 121-126.
MOL MKA E 156 U et C, Fasc. 99. No. 12., ill. ÖStA FHKA HKA HFU RN. 3. 1552. Konv. März, fol. 11r-15v.
Kassa, 1554
Domokos György: A kassai királyi hadszertár fegyverzete és felszerelése a XVI-XVII. századi inventáriumok tükrében. Hadtörténelmi Közlemények, 110. (1997) 4. 667-747.
ÖStA FHKA HKA HFU RN. 4. 1554. Konv. sine dato, fol. 16r-23v.
Kassa, 1557
Kárffy Ödön: Kassa város tüzérségi felszerelése. Történelmi Tár, 1901 121-126.
MOL MKA E 156 U et C. Fasc. 76. No. 3.
Kassa, 1561
Domokos György: A kassai királyi hadszertár fegyverzete és felszerelése a XVI-XVII. századi inventáriumok tükrében. Hadtörténelmi Közlemények, 110. (1997) 4. 667-747.
ÖStA KA AFA 1562/1/1.
Kassa, 1570
Domokos György: A kassai királyi hadszertár fegyverzete és felszerelése a XVI-XVII. századi inventáriumok tükrében. Hadtörténelmi Közlemények, 110. (1997) 4. 667-747.
ÖStA KA AFA 1570/11/2. fol. 2r-3v.
Kassa, 1576
Domokos György: A kassai királyi hadszertár fegyverzete és felszerelése a XVI-XVII. századi inventáriumok tükrében. Hadtörténelmi Közlemények, 110. (1997) 4. 667-747.
ÖStA KA AFA 1576/13/2. fol. 54r.
Kassa, 1640
Merényi Lajos: Kassa tüzérségi felszerelése 1640-ben. Hadtörténelmi Közlemények, 17. (1916) 423-427.
kismartoni Eszterházy hercegi főlevéltár
Kassa, 1650
Kárffy Ödön: Kassa város fegyvertárának összeírása, 1650. Történelmi Tár, 1902. 453-461.
MOL MKA E 156 U et C, Fasc. 76. No. 3.
Kassa, 1661
Merényi Lajos: A felső-magyarországi végházak munitiója 1661-ben. Hadtörténelmi Közlemények, 8. (1895) 276-279.
 
Kassa, 1662
Domokos György: Kassa 1662. évi inventáriuma. Hadtörténelmi Közlemények, 103. (1990) 3. 104-139.
MOL MKA E 156 U et C, Fasc. 76. No. 3.
Körmend, 1639
Veszprémy László-Kelenik József-Hermann Róbert-Bencze László: Körmend a hadtörténelemben. Körmend, 1992. 78-86.
 
Magyaróvár, 1621
Sebestyén József: Magyaróvár felszerelése 1621-ben. Hadtörténelmi Közlemények, 23-24. (1922-23) 165-166.
 
Munkács, 1627
Soós Elemér: A munkácsi vár. Hadtörténelmi Közlemények, 11. (1910) 445.
MOL MKA E 211 Lymbus, Ser. II. 28. t. fol. 39r-42v.
Munkács, 1688
Késmárki Thököly Imre naplói, leveleskönyvei és egyéb emlékezetes írásai. II. köt. Közli: ?haly Kálmán. Budapest, 1873. 356-360.
MOL MKA E 211 Lymbus, Ser. II. 28. t. fol. 58r-61v.
Munkács, 1704
Thaly Kálmán: Munkácsi fegyverek és lőszerek lajstroma. Történelmi Tár, 1884).151-161.
Thaly kéziratgyűjteményében
Munkács, 1711
Thaly Kálmán: Régi ágyúk a munkácsi várban. Archeológiai Közlemények, 12. (1878) 56-86.
 
Patak, 1642
Thallóczy Lajos: Az sárospataki czeikházban és bástyákon levő öreg ágyúk, taraczkok és egyéb hadakozó szerszámoknak s ahhoz való eszközöknek inventáriuma. Anno 1642. die 26. novembris. Történelmi Tár, 1879. 154-171.
MOL MKA E 211 Lymbus, Ser. II. 30. t. fol. 163r-179v.
Regéc, 1650
Szendrei János: Párhuzam négy magyarországi vár hadi fölszerelése között a XVI-ik és XVII-ik században. Ludovica Akadémia Közlönye, 20. (1892) 929-939.
MOL MKA E 211 Lymbus, Ser. II. 30. t. fol. 339r-402v.
Sempte, 1622
Komáromy András: Sempte és Galgócz hadifelszerelése 1622-ben. Századok, 23. (1889) 403-412.
MOL MKA E 148 NRA Fasc. 502. No. 17.
Sempte, 1639
Merényi Lajos: A semphtei vár felszerelése 1639-ben. Történelmi Tár, 1905. 152-156.
MOL MKA E 156 U et C. Fasc. 85. No. 7.
Sopron, 1692
Szabó Jenő: Pellican Ignác Lőrinc városi fegyvertáros számadása az 1692. évről. Soproni Szemle, 1981/4. 331-343.
 
Szádvár, 1605
Szendrei János: Párhuzam négy magyarországi vár hadi fölszerelése között a XVI-ik és XVII-ik században. Ludovica Akadémia Közlönye, 20. (1892) 929-939.
MOL MKA E 211 Lymbus, Ser. II. 30. t. fol. 259r-260v.
Szatmár, 1600 c.
Domokos György: Kanizsa 1588. évi, Szatmár 1600 körül készült inventáriuma. Hadtörténelmi Közlemények, Új folyam, 35. (1988) 3. 546-551.
MOL MKA E 211 Lymbus, Ser. II. 28. t. fol. 24r-29v.
Szerencs, 1643
Makkai László: I Rákóczi György birtokainak gazdasági iratai. Budapest, 1954. 92-95.
MOL Archivum familiae Rákóczi, B 1608. No. 313.
Szigetvár, 1547
Pálffy Géza: A Királyi Szigetvár 1547. évi leltára. Hadtörténelmi Közlemények, 106. (1993) 3. 74-100.
MOL MKA E 211 Lymbus, Ser. II. 26. t. fol. 1r-8v.
Szigetvár, 1551
Tímár György: Királyi Sziget. Szigetvár várgazdaságának iratai, 1546-1565. Pécs, 1989. 95-98.
MOL MKA E 554 Városi is kamarai iratok. Fol. Lat. 1347. fol. 1r-8v.
Szigetvár, 1553
Tímár György: Királyi Sziget. Szigetvár várgazdaságának iratai, 1546-1565. Pécs, 1989. 102-105.
MOL MKA E 156 U et C. Fasc. 50. No. 24.
Szigetvár, 1554
Tímár György: Királyi Sziget. Szigetvár várgazdaságának iratai, 1546-1565. Pécs, 1989. 134-140.
MOL MKA E 554 Városi is kamarai iratok. Fol. Lat. 1347. fol. 175r-206v.
Tokaj, 1649
Szendrei János: Tokajvárának hadifölszerelése 1649-ben. Ludovica Akadémia Közlönye, 16. (1888) 613-632.
MOL MKA E 211 Lymbus, Ser. II. 30. t. fol. 190r-200v.
Várad, 1632
B. Nagy Margit: Várak, kastélyok, udvarházak, ahogy a régiek látták. XVII-XVIII. századi erdélyi összeírások és leltárak. Bukarest, 1973. 70-73.
 
 

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages